Аутор:

Мирјана Д. Манчев

Наслов:

. Са професором Стојаном Богдановићем кроз време

Издавач:

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

Година издања:

2020

CD- нарезује Природно-математички факултета у Нишу

Рецензенти:

Проф. др Јелена Игњатовић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу

Јелена Владетић, виши дипломирани библиотекар из Универзитетске библиотеке у Крагујевцу

Обрада на рачунару:

Мирјана Манчев

Графичка обрада корица:

Александра Костић, дипл. графички дизајнер

Техничка подршка:

Петар Петковић, wеб девелопер

Тираж 50 CD-a

Електронска локација и приступ: /biblioteka/katalog-sa-izlozbe-poklonjenih-knjiga-prof-dr-stojana-bogdanovica-prirodno-matematickom-fakultetu-u-nisu/

ISBN 978-86 -6275-099-0

Одлуком Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Нишу, број 1209/1-01 од 23.10.2019 године, рукопис је одобрен за штампу као библиографија од посебног значаја за научно-истраживачки рад.

Забрањено је репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком облику или поступку, укључујући фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писане дозволе издавача. Navedene radnje predstavljaju kršenje autorskih prava

CIP- Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србијe

51:929 Богдановић С.(0.034.2)

012 Богдановић С.(0.034.2)

МАНЧЕВ, Мирјана Д., 1958-

Sa profesorom Stojanom Bogdanovićem kroz vreme [Elektronski izvor] / Mirjana D. Mančev. – Niš : Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2020 (Niš : Prirodno-matematički fakultet). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. – Dostupno i na: /biblioteka/katalog-sa-izlozbe-poklonjenih-knjiga-prof-dr-stojana-bogdanovica-prirodno-matematickom-fakultetu-u-nisu/. – Насл. sa nasl. strane dokumenta. – Tiraž 50. – Sadrži bibliografske reference. – Registri.

ISBN 978-86-6275-099-0

а) Богдановић, Стојан (1944-) – Биобиблиографије

COBISS.SR-ID 282735884

Želim najljubaznije da se zahvalim recenzentima prof. dr Jeleni Ignjatović, redovnom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Jeleni Vladetić, višem diplomiranom bibliotekaru iz Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu, na savetima i sugestijama koje su doprinele poboljšanju kvaliteta ove monografske publikacije. Takođe bih se zahvalila svima onima koji su na bilo koji način doprineli izradi ovog rada.

Najveću obmanu čovek doživljava od svojih mišljenja.

Leonardo da Vinči

Spomenki

UVOD

Katalog predstavlja popis svih knjiga i svih vidova publikacija, kao i njihovo klasifikovanje prema određenom sistemu. Osnovna svrha kataloga je da pruži informacije o literaturi. Katalog je detaljan i iscrpan opis svih rukopisa i izdanja. Bibliografske jedinice mogu se popisivati u alfabetske kataloge, stručne, predmetne i druge kataloge (lisne ili elektronske). Najčešće se popis vrši po alfabetskom[1], stručnom[2] i predmetnom[3]. Sve publikacije u katalogu su obradjene po medjunarodnom standardu za monografske publikacije ISBD(M) i za sastavne delove iz časopisa ISBD(CP). Svaki bibliografski opis monografske publikacije uglavnom sadrži: ime autora, naslov dela, mesto i godinu izdanja, podatke o izdavaču, štampariji, kao i tehničke podatke o izdanju. Svaka jedinica sastavnog dela časopisa analitički je obradjena i sadrži odrednicu i potpun bibliografski opis koji uključuje određen broj bibliografskih elemenata, kao što su: prezime i ime autora, naslov članka, datum (godina), sveska (broj), godina izlaženja, stranice na kojima je objavljen članak, kao i ISSN- međunarodni standardni serijski broj, ključni naslov i UDK broj. ISSN broj, zajedno sa ključnim naslovom, osnovni je element za identifikaciju sastavnih delova članaka iz serijskih publikacija.

Postoje sledeće vrste kataloga: opšti, specijalizovani, deskriptivni, retrospektivni, tekući, primenjeni i kritički. U nastavku posebna pažnja je posvećena specijalizovanom katalogu koji je usmeren na pregled publikacija koje su rezultat naučno-istraživačkog stvaralaštva profesora Stojana Bogdanovića.

Ovaj katalog je nastao na temelju istraživanja studija matematike i njoj je namijenjena. Njena namera nije dati celokupan uvid, već, naprotiv, uputiti na korisnu literaturu iz oblasti matematike. Pristupom temama, načinom prikazu i izborom obrađenih monografskih publikacija, autor je imao želju i nameru da omogući temeljno uvodjenje i razumevanje matematike. Specifičan odabir tema rezultat je studija profesora Stojana Bogdanovica, koje su često proizašle iz suštinskih pitanja, a koje su kao poklon dostigle u biblioteku PMF-a.

Katalog knjiga prikazuje sve relevantne teorije područja matematike, a njen zadatak je da uputi sve zainteresovane studente, profesore, istraživače i ljubitelje matematike da ih podstaknu na samostalno, kreativno mišljenje i dokaze raznih teorija. Uz pomoć kataloga nastoji se da se kod čitalaca proširi vidik pomoću vrednosti u oblasti algebre, što predstavlja neizostavnu sposobnost savremenih naučnika. Uputnica u katalog izložbe je ključna strategija u pronalaženju adekvatne i potrebne literature iz odgovarajuće oblasti. Kao jedan od osnovnih elemenata bilo kakvog obrazovanja i ovladavanje strategijom služi kao primer kamen-temeljac na kome se može graditi sveobuhvatno čak i početničko obrazovanje.

Iako služi za usmeravanje, ovaj katalog takođe može poslužiti i kao osnova za one koji su tek na pragu izučavanja matematike i raznolikog spleta i zagonetki koje su njima na raspolaganju. Iako nije zamišljena da služi kao iscrpni katalog svih varijanti i oblika korištenih u današnjem svetu, ipak bi trebala poslužiti kao njihov temeljiti pregled. On je namenjen svima koji su zainteresovani za probleme iz oblasti matematike, a takođe je prikladan za studente, doktorante i istraživače. Pregled raznolikog sadržaja takođe je deo ove knjige, pa će čitaoci moći istraživati i razumeti i naučne radove objavljene u nacionalnim i međunarodnim časopisima prikazane kao analitička obrada članaka za postizanje dugoročnog znanja i obogatiti svoje znanje kvalitetnim informacijama.

Pokušaj da se funkcionalnost i praktičnost ovog kataloga pretoči u izdanje koje će biti na sajtu Prirodno-matematičkog fakulteta i korisnicima služiti za detaljna iscrpna iščitavanja i dugoročna istraživanja u svakom momentu svog naučno-istraživačkog rada.

Neminovnost da se pruži objektivan i iscrpan prikaz ovom katalogu u savremenim naučnim disciplinama pomažu i registri koji daju celokupnost ovog dela. Rad sadrži pored bibliografskog popisa građe i prateće elemente. Svi zapisi u ovom katalogu sistematizovani su i povezani s odgovarajućim registrima koji u mnogome olakšavaju pretraživanje potrebnog matematičkog problema. Neophodno je izdvojiti da su urađena šest registara, Hronološki registar, abecedno-autorski registar i stručni registar, kako monografskih publikacija tako i analitički obrađenih sastavnih delova iz časopisa. Sve obrađene publikacije su unete u registrima sa signaturama i ciframa da bi se postigao što potpuniji opis.

Ovaj katalog je klasifikovan hronološkim redosledom prema vremenu objavljivanja publikacija zato što omogućava jednostavnost primene, smanjenu mogućnost grešaka, prikladnost svakoj vrsti građe i temi, naročito onima u Fakultetskim okvirima.

Hronološki registar sadrži godinu objavljene publikacije kao i redni broj bibliografskih jedinica, odakle se može videti kada je proces objavljivanja publikacija počeo.

Autorski registar daje pregled svih jedinica bibliotečke građe koje sadrže dela određenog autora, a nalaze se u katalogu. Abecedni raspored jedinica omogućuje vrlo lako i jednostavno identificiranje pojedinih jedinica i može ga svako koristiti.

Stručni registar – UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) registar sadrži uz svaki UDK broj i redni broj bibliografskih jedinica. Stručni registar ima izuzetnu primenu kod svih istraživača kojima su potrebne informacije iz stručnih oblasti i omogućavaju brzo i efikasno pronalaženje željenje publikacije.

Katalog je nastao kao rezultat izložbe poklonjenih knjiga iz lične biblioteke prof. Stojana Bogdanovića, napisan jednostavno i razumljivo po svim medjunarodnim standardima o bibliotečkoj delatnosti, tako da može poslužiti pri izradi seminarskih, diplomskih i master radova, kao i sticanje osnovnih znanja iz širokih oblasti matematike. Katalog prati i deo nastave koja se odnosi na doktorske studije. Opsegom i sadržajem primeren je i nastavi na matematičkim fakultetima iz mnogih oblasti, a najviše iz oblasti Algebre što je i uža specijalnost prof. Stojana Bogdanovića. Katalog sadrži zanimljivu literaturu iz naše zemlje kao i vredne primerke iz svetske literature na francuskom, rumunskom, ruskom, nemačkom, slovačkom, engleskom i mađarskom jeziku. Osim toga, katalog će biti od velike pomoći u sticanju znanja i studentima drugih fakulteta gde se uči matematika.

Pisanje ovog kataloga predstavlja složen zadatak zato što obuhvata relevantne sadržaje dve zasebne discipline – matematiku i bibliotekarstvo. Zbog toga se ovde i ne radi o sveobuhvatnom prikazu sadržaja matematike, već o upućivanju na zapise, dela odnosno fragmenata tih dveju disciplina. Osim toga, udžbenici i naučni radovi koji su napisani zbog visokih kriterijuma znanja i tačnosti dokazanih teorema takođe su otežali ionako zahtevan zadatak koji se odnosi na izradu kataloga. Tu u prvom redu mislim na uvek aktualne i originalne autorske doprinose profesora Stojana Bogdanovića i razvoju nauke iz oblasti matematike.

Uloga uvodnih predmeta matematike može studentima da pruži osma­tračnicu sa koje se može gledati na naučan način. To se svakako odnosi na Uvod u matematiku. Kritičko sagleda­va­nje i preis­pitivanje tuđih, a najpre svojih znanja je jedan od stubova nauč­nog meto­da. Međutim, ništa od toga nije moguće ako ne postoje znanja. Prioriteti ove knjige su i naučni radovi profesora Stojana Bogdanovića za dalji naučno-istraživački rad doktoranata i istraživača.

S obzirom da katalog sadrži i skeniranu naslovnu stranu, pored bibliografskog opisa, ona pruža kompleksniju, dublju i celovitiju sliku o svim potrebnim podacima koji su od izuzetnog značaja i mogu nam pomoći da brže i efikasnije, napravimo prave izbore, stvorimo nove šanse, i svime time u perspektivi poboljšamo kvalitet rešavanja datog problema.

Izložbu prati katalog (detaljniji i sveobuhvatniji, ali i dalje samo izbor), koji sadrži 202 bibliografske jedinice. Numeracija kataloga je kontinuirana i sređena hronološki, po godinama izdanja publikacija od najnovije godine objavljivanja rada ka starijoj godini. Publikacije su paginirane arapskim brojevima od 1-170, s tim da bibliografski zapis sadrži i signature matematike (M) i, broj pod kojim je zaveden u biblioteci PMF-a, dok su originalni analitički obrađeni radovi profesora Stojana Bogdanovića paginirani rimskim brojem I i brojevima od 1-32, isto hronološki od najnovije godine objavljivanja rada ka starijoj godini.

Uzimajući u obzir način bibliografskog opisa, odnosno broj, oblik i raspored elemenata u njemu, katalog je najvećim delom anotiran.

Kada je u pitanju način rada i postupak izrade, katalog predstavlja primarnu vrstu – svaki opis je urađen prema viđenom materijalu. Popis jedinica vršila sam neposredno, devisu (sa publikacijom u ruci), za elektronski katalog COBISS.SR, pri čemu sam pred sobom uvek imala konkretanu publikaciju.

Bibliografske jedinice su ispis iz elektronskog kataloga Biblioteke PMF-a, koje je autor kataloga pod naslovom „Sa profesorom Stojanom Bogdanovićem kroz vreme” obradio po svim međunarodnim pravilima. COBISS-ID broj, je link koji može da vodi korisnike do Uzajamne kataloško-bibliografske baze podataka COBISS.SR. Klikom na broj COBISS-ID mogu se dobiti podaci o lokaciji i signaturi željene publikacije. Katalog izlozbe je podeljen u dva dela. U prvom delu je napisana kratka biografija prof. Stojana Bogdanovića u čijem su sastavu i njegove knjige obrađene kao monografske publikacije od kojih su neke postavljene u celokupnom sadržaju u pdf formatu pod nazivom Datoteka za preuzimanje, na sajtu PMF-a, koje se mogu čitati ali ne i kopirati zbog autorskih prava. Takođe, u prvom delu ovog kataloga se nalaze monografske publikacije koje je profesor Stojan Bogdanović poklonio biblioteci PMF-a, od kojih je na nekim pored bibliografskog opisa postavljen tekst u pdf- formatu, koji je citljiv na sajtu ali se ne moze skidati. U drugom delu kataloga analitički su obrađeni njegovi naučni radovi publikovani u vrhunskim svetskim časopisima.

Odrednica je pisana latiničnim pismom. Prva reč je pisana verzalom, bilo da je naslov, ili je to prezime autora.

Bogatstvo i raznolikost predstavljenih publikacija poduhvaćenih na samoj izložbi, kao i u elektronskom katalogu, predstavljaće trajni kulturni spomenik koji će biti u funkciji prezentacije i zaštite kulturne baštine. Izložba knjiga na Prirodno-matematičkom fakultetu je postavljena 20.11.2015. godine i trajala je do 19.02.2016. године. Izložba je postavljena u znak zahvalnosti prof. Stojanu Bogdanoviću, koji je poklonio 447 monografskih publikacija i 27 naslova časopisa sa mnogo svezaka koje su unene u COBISS. Izložba je obogaćena i naučnim originalnim radovima prof. Stojana Bogdanovića koji su analitički obrađeni po svim medjunarodnim standardima.

[1] Babović, Mirjana, Jančić, Svetlana. Alfabetski katalog monografskih publikacija : izrada i formiranje. – 2. dopunjeno izd. – Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1991.
[2] Todorović, Slobodanka. Stručna klasifikacija po sistemu UDK: u lisnom i elektronskom katalogu. – 2. izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2001.
[3] Brković, Ljiljana. Predmetna klasifikacija – predmetni katalog. – Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1997.

Biografija profesora Stojana Bogdanović

Prof. Stojan Bogdanović rođen je 21. juna 1944. godine u Velikom Bonjincu, Republika Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Knjaževcu. Prirodno-matematički fakultet, odsek za Matematiku, završio je 1968. godine u Beogradu. Specijalizirao je Aksiomatske teorije skupova na Univerzitetu Pariz VII, godine 1974/75. Magistarski rad pod naslovom „O jednoj klasi semigrupa” odbranio je 1978. godine na PMF-u u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prilog teoriji regularnih polugrupa” odbranio je 1980. godine, takođe na Prirodno-matematičkom fakakultetu u Novom Sadu. Radni vek na fakultetu počeo je na Prirodno-matematičkom fakakultetu u Novom Sadu, a zatim kao vanredni profesor prešao na Ekonomski fakultet u Nišu 1989. godine, gde je izabran u zvanje redovnog profesora Univerziteta u Nišu. Držao je predavanja na poslediplomskim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, Učiteljskom fakultetu u Vranju i na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Profesor Bogdanović je bio mentor i član komisije za odbranu mnogih doktorskih disertacija, magistarskih teza i specijalističkih rada, na raznim univerzitetima kako u zemlji tako i u inostranstvu (Kini, Bugarskoj i tada Jugoslaviji).

Prof. Stojan Bogdanović, 1978. godine učestvovao je na republičkom naučnom projektu koje koordinira Matematički institute SANU. Ranije je bio i rukovodilac potprojekta za Algebru i diskretnu matematiku. Kao istraživač koji je u period od 1991. do 1995. postigao izuzetne rezultate u radu na naučno-istraživamkim projektima, godine 1995[4]. je dobio Nagradu Matematičkog instituta SANU, a 2003. i 2004. godine dobio je nagrade Ministarstva za nauku Srbije za izuzetne rezultate u nauci. Dobitnik je medalje Kongresa za algebru 1997. godine u Hong-Kongu. Dopisni je član Ukrainske akademije za tehnološke nauke iz oblasti menadžment obrazovanja. Takođe je učestvovao na mnogim međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Držao je predavanja po pozivu na univerzitetima u Budimpešti, Plovdivu, Beogradu, Novom Sadu i Skoplju.

Prof. Stojan Bogdanović je objavio je 4 monografije i 7 univerzitetskih udžbenika kao i oko 200 naučnih radova, od kojih je preko 150 u inostranstvu u najboljim svetskim časopisima u Americi, Kanadi, Japanu, Indiji, Italiji, Španiji, Portugaliji, Kini, Engleskoj, Škotskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Švajcarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj i Izraelu.

Prof. Stojan Bogdanović je dakle, jedan od veoma visoko kodiranih svetskih naučnika svoga vremena što se može videti i po broju citiranosti njegovih naučnih radova i knjiga. Monografija pod nazivom “Semigroups with a system of subsemigroups” koja je napisana na engleskom jeziku je predmet na poslediplomskim studijama na tri Kineska univerziteta i na Univerzitetu u Hong-Kongu.

Oblasti kojima se bavio prof. Stojan Bogdanović su: Teorija polugrupa, Teoriji prstena, Univerzalna algebra, Teorija uređenih skupova, Bulova algebra, Algebarska teorija automata itd.

Prof. Stojan Bogdanović pored matematike u kojoj je dostigao vrhunske rezultate ne samo u Srbiji već i u celom svetu, on se bavi i književnošću i slikarstvom. Pisao je pesme, poeziju, i objavio više zbirki pesama i poezije, a pesme su mu prevođene na više jezika, engleski, francuski, rumunski i italijanski.

[4] Popović, Žarko. Bibliografija: Dr Stojan Bogdanović. – Niš : Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2011.

 

Monografske publikacije gde je autor ili koautor prof. Stojan Bogdanović su:

 

Magistarska teza

 

1. BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
        On a class of semigroups : Master Thesis / Stojan Bogdanović. – Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of Sciences and Mathematics, 1978
UDK 512.53(043.2)

 

 

Doktorska disertacija

 

2. BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
        Contribution to the theory of regular semigroups : Ph. D. Thesis / Stojan Bogdanović. – Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of Sciences and Mathematics, 1980
UDK 512.53(043.3)

 

 

Монографије

 

3. BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
        Semigroups with a system of subsemigroups / Stojan Bogdanović. – Novi Sad : Faculty of Science, Institute of Mathematics, 1985 (Novi Sad : Faculty of Tehnical Science Машинац). – 196 str. ; 23 cm.

Bibliografija: str. 176-188. – Registar.

(Broš.)
512.53(075.8)
COBISS.SR-ID 53341191.

 

 

4. STANKOVIĆ, Radomir S.
        Fourierovo predstavljanje signala / Radomir S. Stanković, Milić R. Stojić, Stojan M. Bogdanović. – Beograd : Naučna knjiga, 1988 (Bor : Bakar). – 142 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 500. – Bibliografija: str. 133-142. – Registar.

ISBN 86-23-42023-3
COBISS.SR-ID 73314572.

 

 

5. BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
        Polugrupe / Stojan M. Bogdanović i Miroslav D. Ćirić. – [1. izd.]. – Niš : Prosveta, 1993 (Niš : Prosveta). – IV, 287 str. ; 24 cm.

Tiraž 1000. – Bibliografija: str. 249-276. – Registar.
ISBN 86-7455-120-3 (Pl.)
512.53
COBISS.SR-ID 70308871.
Datoteka za preuzimanje

 

 

6. ĆIRIĆ, Miroslav, 1964-
        Languages and Automata / Miroslav Ciric, Tatjana Petkovic, Stojan Bogdanovic. – Niš : Prosveta, 2000. - IV + 379 str. ; 24 cm
UDK 519.713(075.8)
UDK 519.682(075.8)
UDK 519.76(075.8)

 

 

Уџбеници

 

7. BOGDANOVIĆ, Stojan, 1944-
        Matematika : za studente ekonomije / Stojan Bogdanović. – [1. izd.]. – Knjaževac : Nota, 1988. – 230 str. ; 24 cm.

ISBN 86-357-0108-9
51(075.8)
COBISS.SR-ID 532993174.

 

 

8. BOGDANOVIĆ, Stojan, 1944-
        Zbirka rešenih zadataka iz matematike : za studente ekonomije / Miroljub Đ. Milojević, Stojan M. Bogdanović. – 6. izd. – Niš : Ekonomski fakultet, 2004 (Niš : Sven). – 339 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm.

Tiraž 200. – Bibliogarfija: str. 338-339.
ISBN 86-85099-05-6 (broš.)
51(075.8)
COBISS.SR-ID 534082198.

 

 

9. BOGDANOVIĆ, Stojan, 1944-
        Priručnik za pripremanje klasifikacionog ispita iz matematike na ekonomskom fakultetu u Nišu / Stojan M. Bogdanović, Miroljub Đ. Milojević, Nebojša V. Stojković. – 2. izd. – Niš : Prosveta, 1998 (Niš : Prosveta). – 60 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 300. – Bibliografija: str. 60.
(Broš.)
51:371.212.2(079.1)(035)
COBISS.SR-ID 133594887.

 

 

10. BOGDANOVIĆ, Stojan, 1944-
        Matematika I / Stojan M. Bogdanović, Petar V. Protić, Blagoje T. Stamenković. – 2. izd. – Niš : Prosveta, 1997 (Niš : Prosveta). – 407 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 500. – Bibliografija: str. 400. – Registar.
ISBN 86-7455-339-7 (broš.)
51(075.8)
COBISS.SR-ID 129902599.

 

 

11. MILOJEVIĆ, Miroljub Đ., 1948-
        Ekonomske funkcije / Miroljub Đ. Milojević, Žarko LJ. Popović, Stojan M. Bogdanović. – 1. izd. – Niš : Ekonomski fakultet, 2010 (Kraljevo : Komino trade). – X, 356 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 500. – Registar. – Bibliografija: str. 345-348.
ISBN 978-86-85099-97-7 (broš.)
517.51/.53(075.8)(076)
51-77:33(075.8)(076))
COBISS.SR-ID 172766220.

 

 

12. ĆIRIĆ, Miroslav D., 1964-
        Jezici i automati / Miroslav D. Ćirić, Tatjana S. Petković, Stojan M. Bogdanović. – [1. izd.]. – Niš : Prosveta, 2000 (Niš : Prosveta). – III, 379 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 250. – Bibliografija: str. 335-361. – Registar.
ISBN 86-7455-457-1
519.713(075.8)
519.682(075.8)
COBISS.SR-ID 160533255.
Datoteka za preuzimanje

 

 

13. BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
        Algebarske strukture / Stojan Bogdanović, Milan Božinović. – Kosovska Mitrovica : Ekonomski fakultet, 2013 (Niš : Sven). – 149 str. : graf. prikazi ; 25 cm.

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 143-145. – Registar.
ISBN 978-86-80127-67-5 (broš.)
512(075.8)
COBISS.SR-ID 198384652.

Bibliografska obrada monografskih publikacija iz matematike

 

 

 

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0418.jpg

 

IGNJATOVIĆ, Jelena M., 1973-
        Automati i formalni jezici / Jelena M. Ignjatović, Miroslav D. Ćirić. - Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2016 (Niš : Atlantis). - IX, 348 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Serija Udžbenici / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Tiraž 70. - Bibliografija: str. 337-341. - Registar.

ISBN 978-86-6275-056-3 (broš.)
519.713(075.8)
519.76(075.8)

COBISS.SR-ID 224358668

Datoteka za preuzimanje

 

 

1.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0418.jpg

 

BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
        Algebarske strukture / Stojan Bogdanović, Milan Božinović. - Kosovska Mitrovica : Ekonomski fakultet, 2013 (Niš : Sven). - 149 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 143-145. - Registar.

ISBN 978-86-80127-67-5 (broš.)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 198384652

M -5481

 

 

2.

 

ĆIRIĆ, Miroslav D., 1964-
        Teorija algoritama, automata i jezika : zbirka zadataka / Miroslav D. Ćirić, Jelena M. Ignjatović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : M kops centar). - VIII, 183 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 120. - Bibliografija: str. 177-178. - Registar.

ISBN 978-86-83481-87-3 (broš.)
519.713(075.8)(076)
519.76(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 188136460

M - 5470

Datoteka za preuzimanje

 

 

 

3.

 

ИЗБРАНИ трудови на Ѓорѓи Чупона / [уредници Дончо Димовски, Наум Целакоски = editors Dončo Dimovski, Naum Celakoski]. - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2010. - VI, 500 str. : илустр. ; 25 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM)

Слика Ѓорѓи Чупоне. - Текст на мак и енг. језику. - Фусноте уз текст. - Додатак: стр. 500. - Библиографија уз сваки рад. - Резиме.

ISBN 978-608-203-056-2 (картон)
512(081)(0.034.4)

COBISS.SR-ID 1024793321

M – 5633

 

 

 

4.

 

LETIĆ, Duško, 1959-
        Srinivasa Ramanujan : princ brojeva / Duško Letić, Nenad Cakić. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter Biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - I, 144 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 432. Edicija Kompjuter u džepu)

Slike S. Ramanujana. - Tiraž 2.000. - Bibliografija: str. 137-141. - Registar.

ISBN 978-86-7310-452-2 (broš.)
511:929 Ramanujan S.
012 Ramanujan S.

COBISS.SR-ID 174082060

M – 5545

 

 

 

5.

 

TASKOVIĆ, Milan R., 1945-
        Teorija transverzalne tačke, prostora i rakalja : teorijske osnove i primene / Milan R. Tasković. - Beograd : Vojnoizdavački zavod, 2005 (Beograd : Vojna štamparija). - 1054 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Redakcija "Vojna knjiga" ; br. knj. 1444)

Tiraž 500. - Fusnote u tekstu. - Bibliografija: str. 949-1000. - Summary. - Registri.

ISBN 86-335-0187-2 (plast.)
517.988:515.124

COBISS.SR-ID 1024799721

М – 5671

 

 

 

6.

 

INTERNATIONAL Conference (September 18-21 ; 2002 ; Kyoto, Japan)
        Developments in Language Theory. 6th International Conference, DLT 2002, Kyoto, Japan, September 18-21, 2002 : revised papers / [volume editors Masami Ito, Masafumi Toyama]. - Berlin [etc .] : Springer, cop. 2003. - IX, 427 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Lecture Notes in Computer Science ; 2450)

Fusnote uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Registar.

ISBN 3-540-40431-7 (broš.)
519.713(082)(063)
530.145(082)(063)

COBISS.SR-ID 1024795369

M – 5635

 

 

 

7.

 

INTERNATIONAL Conference on Semigroups (1999 ; Braga, Portugal)
        Proceedings of the International Conference on Semigroups : Braga, Portugal,18-23 June 1999 / editors Paula Smith, Emília Giraldes, Paula Martins. - Singapore (etc.) : World Scientific, cop. 2000. - viii, 289 str. ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 981-02-4392-8 (karton)
512.53(082)(063)

COBISS.SR-ID 1024764905

М - 5542

 

 

 

8.

 

GRULOVIĆ, Milan Z., 1949-
        Osnovi teorije grupa / Milan Z. Grulović. - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Institut za matematiku, 1999 (Novi Sad : Feljton). - vi, 660 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 639-649. - Registri.

(Broš.)
512.5/.54(075.8)

COBISS.SR-ID 1024833513

М - 5744

 

 

 

9.

 

PEROVIĆ, Žikica, 1957-
        Bulove algebre / Žikica Perović. - [1. izd.]. - Niš : Prosveta : Univerzitet, 1998 (Niš : Prosveta). - 160 str. ; 24 cm.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 156-158. - Registar.

ISBN 86-7455-373-7 (broš)
512.563(075.8)

COBISS.SR-ID 141542919

М – 5479

 

 

 

10.

 

CONFERENCE on Semigroups and Applications (1997 ; St Andrews, UK)
        Proceedings of the Conference on Semigroups and Applications : St Andrews, UK, 2-9 July 1997 / editors John M. Howie & Nik Ruškuc. - Singapore [etc .] : World Scientific, cop. 1998. - xiv, 273 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 981-02-3320-5 (Karton s omotom)
512.53(082)(063)

COBISS.SR-ID 1024773097

M – 5570

 

 

 

11.

 

KOČINAC, Ljubiša, 1944-
        Linearna algebra i analitička geometrija / Ljubiša Kočinac. - 2. ispravljeno i dopunjeno izd. - Niš : Prosveta, 1997 (Niš : Prosveta). - 470 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 460. - Registri.

ISBN 86-7455-349-4 (broš.)
512.64(075.8)
514.12(075.8)

COBISS.SR-ID 131249159

M – 5642

 

 

 

12.

 

POPOVIĆ, Biljana, 1954-
        Matematička statistika sa primenama u hidrotehnici : matematika III / Biljana Popović, Borislava Blagojević. - [1. izd.]. - Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta, 1997 (Niš : Prosveta). - VIII, 261 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Beleške o autorima: str. [263]. - Slike autora. - Bibliografija: str. 237-239. - Registar.

ISBN 86-7181-024-0 (broš.)
519.2:532(075.8)
556:519.24(075.8)

COBISS.SR-ID 129779719

M – 5785

 

 

 

13.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0353.jpg

 

INTERNATIONAL Conference on Logic and Computer Science Lira '97 (8 ; Novi Sad)
        Theoretical Foundations of Computer Science : Proceedings of VIII Conference on Logic and Computer Science LIRA '97, September 1-4, 1997, Novi Sad / Ratko Tošić, Zoran Budimac (Eds.). - Novi Sad : Faculty of Science, Institute of Mathematics, 1997 (Novi Sad : Mala knjiga). - VI, 17, 238 str. : ilustr. ; 24 cm

Str. I: Preface / Ratko Tošić, Zoran Budimac. - Tiraž 250. - Bibliografija uz svaki rad.

(Broš.)
004.4(082)(063)

COBISS.SR-ID 165540359

M – 5784

 

 

 

14.

 

STEFANOVIĆ, Lidija V.
        Matematika : za studente tehničkih fakulteta : vektorska analiza, integrali: krivolinijski, dvojni, trojni, površinski: teorija polja / Lidija V. Stefanović. - [1. izd.]. - Niš : Prosveta, 1997 (Niš : Prosveta). - IX, 215 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 211. - Registar.

ISBN 86-7455-305-2 (broš.)
514.74.4(075.8)
517.3(075.8)
512.62(075.8)

COBISS.SR-ID 123475719

M - 5501

 

 

 

15.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0272.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0273.jpg

 

ÁDÁM, András, 1921-2010
        The Behaviour and simplicity of finite moore automata / by András Ádám ; revised by B. Imreh. - Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 1996. - 188 str. : graf. prokazi ; 24 cm

Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 177-180. - Registri.

ISBN 963-05-7319-9 (karton)
519.713(075.8)

COBISS.SR-ID 1024791273

М – 5624

 

 

 

16.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0303.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0304.jpg

 

IVIĆ, Aleksandar
        Uvod u analitičku teoriju brojeva / Aleksandar Ivić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996 (Novi Sad : Budućnost). - 389 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Theoria)

Bibliografija: str. 367-386.

(Broš.)
511.3(075.8)

COBISS.SR-ID 57563660

М - 5446

 

 

 

17.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0431.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0432.jpg

 

CONFERENCE on Applied Mathematics (5 ; 1995 ; Budva)
        Prim '95 / X Conference on Applied Mathematics, Budva, 29-31.5.1995. ; edited by D. Herceg, Lj. Cvetković. - Novi Sad : University of Novi Sad : Faculty of Science, Institute of Mathematics, 1996 (Novi Sad : Ideal). - V, 314 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija uz radove.

(Broš.)
51(063)(082)

COBISS.SR-ID 512593637

M – 5738

 

 

 

18.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0270.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0271.jpg

 

INTERNATIONAL Conference on Algebra, Logic and Discrete Mathematics (1995 ; Niš)
        International conference on Algebra, Logic & Discrete Mathematics : abstract : Niš, April 14-16, 1995 / urednici S. Bogdanović...[et al.]. - Niš : Faculty of Philosophy, 1995 (Niš : DIN Fabrika duvana). - v, 127 str. ; 22 cm. - (Filomat : a continuation of Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Serija matematika, ISSN 0354-5180 ; 9:3 (1995))

Kor. stv. nasl.: Algebra Logic Discrete Mathematics. - Na vrhu nasl. str.: Faculty of Economics Niš, Faculty of Philosophy Niš, Mathematical Institute SANU Beograd. - Na vrhu kor.: Faculty of Economics Niš, Faculty of Philosophy Niš, Mathematical Institute SANU Beograd. - Prema uvodnoj napomeni, Konferencija je održana u Nišu, 14-16 aprila, 1995. - Tekst na engl. i rus. - Lat. i ćir. - Bibliografija uz svaki rad.

(Broš.)
51(082)(063)(048)
COBISS.SR-ID 1024948969

М - 5875

 

 

 

19.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0298.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0299.jpg

 

RICKART, Charles E.


        Structuralism and structures : a mathematical perspective / Charles E. Rickart. - Singapore [etc .] : World Scientific, cop. 1995. - XIII, 219 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Series in pure mathematics ; vol. 21)

Bibliografija: str. 207-210. - Registar.

ISBN 981-02-1860-5 (karton sa omotom)
510:165.75

COBISS.SR-ID 3753817

M - 5303

 

 

 

20.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0268.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0269.jpg

 

KONGRES matematičara Jugoslavije (5 ; 1995 ; Petrovac)
        Rezimea / 9. kongres matematičara Jugoslavije, Petrovac, 22-27 maja, 1995 ; [organizatori] Savez društava matematičara Jugoslavije, Društvo matematičara i fizičara Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet Podgorica = Abstracts / 9th Congress of Yugoslav Mathematicians, Petrovac, May 22-27, 1995 ; [organized by] Yugoslav Association of Mathematics Societies, The Society of Mathematicians and Physicists of Montenegro, Faculty of Science Podgorica. - Podgorica : Društvo matematičara i fizičara Crne Gore : Prirodno-matematički fakutet, 1995 (Podgorica : Montenegropablic). - 202 str. ; 24 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 700. - Bibliografija uz pojedina rezimea. - Registar.

(Broš.)
51(048.3)(082)

COBISS.SR-ID 512047845

M – 5886

 

 

 

21.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0265.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0266.jpg

 

MATHEMATICAL Conference (1994 ; Priština)
        Proceedings of the Mathematical Conference in Priština 1994 : (Priština, September 28 - Oktober 1, 1994) / edited by Ljubiša D. Kočinac. - Priština : Faculty of Sciences, Department of Mathematics, 1995 (Priština : Pergament). - IV, 180 str. ; 24 cm

Na nasl. str.: University of Priština, Faculty of Sciences, Department of Mathematics [i] Department of Mathematics, Faculty of Philosophy, University of Niš. - Tiraž 500?. - Abstract. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 86-80795-01-1 (broš.)
51(063)(082)

COBISS.SR-ID 43462658

M - 5837

 

 

 

22.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0263.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0264.jpg

 

MILOVANOVIĆ, Gradimir, 1948-
        Topics in polynomials : extremal problems, inequalities, zeros / Gradimir Milovanović, D. S. Mitrinović, Th. M. Rassias. - Singapore [etc .] : World Scientific, 1994. - XIII, 821 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 773-782. - Registri.

ISBN 981-02-0499-X (karton s omotom)
512.62

COBISS.SR-ID 3118425

M - 5510

 

 

 

23.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0261.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0262.jpg

 

ALMEIDA, Jorge
        Finite semigroups and universal algebra / Jorge Almeida. - Singapore...[etc .] : World Scientific, cop. 1994. - xvi,511 str. ; 25 cm. - (Series in algebra ; vol. 3.)

Bibliografija: str. 459-494. - Registar.

ISBN 981-02-1895-8 (кarton s omotom)
512.53

COBISS.SR-ID 1024739561

M – 5515

 

 

 

24.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0258.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0260.jpg

 

INSTITUT za matematiku (Novi Sad ; 1994)
        Institute of Mathematics / publication board Dragoslav Herceg, Ljiljana Cvetković, Nataša Kreić. - [3. ed.]. - Novi Sad : Institute of Mathematics, 1994 (Novi Sad : Feljton). - 64 str. : ilustr. ; 24 cm

Biografija uz svaki rad.

(Broš.)
51:378.4(497.113 N. Sad).096:51

COBISS.SR-ID 107279111

M - 5850

 

 

 

25.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0256.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0255.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0257.jpg

 

CONFERENCE on Ordered Structures and Algebra of Computer Languages (1991 ; Hong Kong)
        Proceedings of the Conference on Ordered Structures and Algebra of Computer Languages : Hong Kong, 26-29 June, 1991 / edited by K. P. Shum, P. C. Yuen. - Singapore [etc .] : World Scientific, cop. 1993. - xi, 353 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Preface: str. v-vii. - Bibliografija uz svaki rad

ISBN 981-02-1240-2 (karton s omotom)
512.53(082)(063)

COBISS.SR-ID 1024781801

M – 5598

 

 

 

26.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0390.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0391.jpg

 

TASKOVIĆ, Milan R., 1945-
        Nelinearna funkcionalna analiza. Deo 1, Teorijske osnove / Milan R. Tasković. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1993 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - XVI, 774 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 651-712. - Summary: Comments only new main results of this book. - Registri.

ISBN 86-17-02092-X (karton)
517.988

COBISS.SR-ID 53960455

M - 5848

 

 

 

27.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0423.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0424.jpg

 

DENEKE, Kl.
        Линейна алгебра / К. Денеке, К. Тодоров. - [1. изд]. - Blagoevgrad : ЮЗУ "Неофит Рилски", 1992. - 235 стр ; 22 cm

Библиографија: стр. 234.

(Брош)
512.64(075.8)

COBISS.SR-ID 1024800489

M - 5672

 

 

 

28.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0254.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0253.jpg

 

CHAJDA, Ivan
        Algebraic Theory of Tolerance Relations / Ivan Chajda. - Olomouc, Univerzita Palackého Olomouc, (1991. - [s. l. : s. n.]). - 117 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 97-115

ISBN 80-7067-042-8 (broš.)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 1024790249

M – 2617

 

 

 

29.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0249.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0250.jpg

 

MONASH Conference on Semigroups (1990 ; Clayton, Australia)
        Monash Conference on Semigroups Theory in Honour of G B Preston, Clayton, Australia, 11-13 July 1990 / editors T. E. Hall, P. R. Jones, J. C. Meakin. - Singapore [etc .] : World Scientific, cop. 1991. - xiii, 338 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad. - Registar.

ISBN 981-02-0491-4 (Pl. s omotom)
512.53(082)(063)

COBISS.SR-ID 1024781289

M - 5597

 

 

 

30.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0368.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0369.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0370.jpg

 

ŠEVRIN, Lev Naumovič
        Полугруппы и их подполугрупповые решетки. Часть 1, Полугруппы с некоторыми типами решеток подполугрупп и решеточные характеризации классов полугрупп / Л. Н. Шеврин, А. Я. Овсянников. - Свердловск : Уральский университет, 1990. - 238 стр. ; 24 cm

Библиографија: стр. 221-230. - Регистар.

(Картон)
512.5/.53(075.8)
512.533.7(075.8)

COBISS.SR-ID 1024735977

M - 5507

 

 

 

31.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0332.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0331.jpg

 

LI, Zi Cai
        Numerical merthods for eliptic problems with singularities : boundary methods and nonconfirming combinatores / Zi Cai Li. - Singapore [etc .] : World Scietific, cop. 1990. - IX, 258 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Biobliografija: str. 241-252. - Registar.

ISBN 981-02-0292-X (karton)
519.632

COBISS.SR-ID 1024368873

M - 5304

 

 

 

32.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0296.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0297.jpg

 

KASPRZAK, Wacław
        Dimensional analysis in the identification of mathematical models / Wacław Kasprzak, Bertold Lysik, Marek Rybaczuk. - Singapore [etc .] : World Scientific, cop. 1990. - VIII, 193 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Str. V-VI: Preface / Authors. - Bibliografija: str. 191-193.

ISBN 981-02-0304-7
ISBN 981-02-0305-5 ((pbk))
517

COBISS.SR-ID 526658

M - 5302

 

 

 

33.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0286.jpg C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0287.jpg

 

CONFERENCE on Applied Mathematics (8; 1989 ; Osijek)
        VII Conference on Applied Mathematics, Osijek, september 13-15, 1989 / edited by R. Scitovski. - Osijek : Elektrotehnički fakultet : Ekonomski fakultet, 1990 (Osjek : Time). - 236 str. ; 23 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz svaki rad

(Broš.)
519.2(082)
519.6(082)
519.71(082)
519.8(082)

COBISS.SR-ID 2382887

M - 5696

 

 

 

34.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0246.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0247.jpg

 

LIDL, Rudolf
        Конечные поля : в двух томах. Том 2 / Р. Лидл, Г. Нидеррайтер ; перевод с английского А. Е. Жукова, В. И. Петрова ; под редакцией В. И. Нечаева. - Москва : Мир, 1988. - Стр. 437-818 : граф. прикази ; 23 cm. - (Encyclopedia of Mathematics and its Applications ; 20)

Превод дела: Finite Fields. - Библиографија: стр. 694-805. - Регистри.

ISBN 5-03-000064-X (картон)
ISBN 5-03-000066-6 (Том 2)
512.624(075.8)

COBISS.SR-ID 1024783593

M - 5602

 

 

 

35.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0248.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0245.jpg

 

LIDL, Rudolf
        Конечные поля : в двух томах. Т. 1 / Р. Лидл, Г. Нидеррайтер ; перевод с английского А. Е. Жукова и В. И. Петрова ; под редакцией В. И. Нечаева. - Москва : Мир, 1988. - 428 стр. ; 23 cm

Превод дела: Finite fields.

ISBN 5-03-000064-X
ISBN 5-03-000065-8 (т. 1)
512.624

COBISS.SR-ID 29181711

M- 5601

 

 

 

36.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0243.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0244.jpg

 

KERTÉSZ, Andor, 1894-1985
        Lectures on Artinian rings / Andor Kertész ; with chapters written by Gerhard Betsch, Alfred Widiger and Richard Wiegandt ; edited by Richard Wiegandt. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987. - 427 str. ; 25 cm. - (Disquisitiones mathematicae Hungaricae ; 14)

Prevod dela: Vorlesungen über artinsche Ringe. - Bibliografija: str. 407-416. - Registar.

ISBN 963-05-4309-5 (pl. s omotom)
512.55(075.8)
512.541(075.8)

COBISS.SR-ID 1024777705

M – 5595

 

 

 

37.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0241.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0242.jpg

POSTNIKOV, Mihail Mihajlovič, 1927-2004
        Линейная алгебра / М. М. Постников. - Изд. 2-е, переработанное. - Москва : Наука, 1986. - 399 стр. : граф. прикази ; 23 cm. - (Лекции по геометрии ; Семестр 2)

Предисловие: стр. 7-8. - Регистар.

(Картон)
512.64(075.8)
514.742/.743.2(075.8)
514.161(075.8)
512.54(075.8)
512.55(075.8)
514.13(075.8)
COBISS.SR-ID 1024300777

M - 5256

 

 

 

38.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0300.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0302.jpg

 

PREGLED izdanja Matematičkog instituta
        Pregled izdanja Matematičkog instituta : 1946-1986 / izradio Milan P.Čavčić. - Beograd : Matematički institut, 1986 (Београд : САНУ). - 284 str. ; 25 cm

Registar.
(Karton)
013:[061 .6:51"1946/1986"]

COBISS.SR-ID 849669

М – 5714

 

 

 

39.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0239.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0240.jpg

 

POPESCU, Dorin, 1947-
        Elemente de teoria grupurilor finite / Dorin Popescu, Constantin Vraciu. - Bucureşti : Editura ştinţificǎ şi enciclopedicǎ, 1986. - 302 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 299-300. - Registar.

(Karton)
512.53/.54(075.8)

COBISS.SR-ID 1024793065

М - 5632

 

 

 

40.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0237.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0238.jpg

 

CHARNIAK, Eugene
        Introduction to artificial intelligence / Eugene Charniak, Drew McDermott. - Reading, Mass. [etc .] : Addison-Wesley Publishing Co., 1985. - XVII, 701 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 663-685. - Registar.

ISBN 0-201-11945-5 (broš.)
004.8(075.8)

COBISS.SR-ID 30584079

М - 5278

 

 

 

41.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0435.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0436.jpg

 

CHANDLER, B.
        Развитие комбинаторной теории групп : очерк истории развитија идей / Б. Чандлер, В. Магнус ; перевод с английского А. Л. Семенова ; под редакцией С. И. Адяна. - Москва : Мир, 1985. - 253 стр. ; 22 cm

Превод дела: The history of combinatorial group theory : a case study in the history of ideas. - Библиографија: стр. 219-243. - Регистри.

(Картон)
512.54(075.8)

COBISS.SR-ID 10981209

М - 5637

 

 

 

42.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0336.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0337.jpg

 

PRIRODNO-matematički fakultet (Novi Sad)
        [Trideset godina prirodnih i matematičkih nauka]
        [Petnaest godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu]
        30 godina prirodnih i matematičkih nauka ; 15 godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 1985 (Novi Sad : Budućnost). - 254 str., [1] list s tablom : ilustr. ; 25 cm

Registri.

(Broš.)
378.65(497.113 Novi Sad)

COBISS.SR-ID 37913607

М - 5463

 

 

 

43.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0235.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0236.jpg

 

BARBILIAN, Dan, 1895-1961
        Algebrǎ / Dan Barbilian. - Bucureşti : Editura didactica şi pedagogicǎ, 1985. - 591 str. ; 25 cm

Fusnote uz tekst. - Str. 3-8: Notǎ asupra ediţiei / Pop Horia

(Karton)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 1024826345

М - 5713

 

 

 

44.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0319.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0320.jpg

 

MILIĆ, Svetozar, 1934-
        Elementi algebre / Svetozar Milić. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Institut za matematiku, 1984 (Novi Sad : Štamparija za grafičku delatnost). - 222 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 222.

(Broš.)
512.5(075.8)

COBISS.SR-ID 36735495

М – 5497

 

 

 

45.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0342.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0343.jpg

 

LAVROV, Igor' Andreevič, 1937-2011
        Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. - 2-е. изд. - Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1984. - 223 стр. ; 20 cm

Тираж 22.000. - Библиографија: стр. 214-215. - Регистар.
(Брош.)
510.2 (075.8)(076)

510.6 (075.8)(076)

510.5(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 1024047337

М - 5584

 

 

 

46.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0323.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0324.jpg

 

BIRKHOFF, Garrett, 1911 - 1996
        Теория решеток / Г. Биркгоф ; перевел с английского В. Н. Салий ; под редакцией Л. А. Скорнякова. - Москва : Наука, 1984. - 564 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Превод дела: Lattice theory. - Предисловие к русскому изданию: стр. 7-8. - Библиографија: стр. 528-534. - Регистар.

512.565/.57
514.763.7
515.14

COBISS.SR-ID 3793497

М - 5502

 

 

 

47.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0415.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0416.jpg

 

SKORNJAKOV, Lev Anatol'evič
        Элементы общей алгебры / Л. А. Скорняков. - Москва : Наука, 1983. - 272 стр. : граф. прикази ; 21 cm

Библиографија уз свако поглавље. - Регистар.

(Картон)
512.5(075.8)
512.54(075.8)
512.552(075.8)
512.58(075.8)

COBISS.SR-ID 29697551

М - 5766

 

 

 

48.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0232.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0233.jpg

 

SZÁSZ, Ferenc Andor, 1931-1989
        Radicals of rings / F. A. Szász. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. - 287 str. ; 25 cm. - (Disquisitiones mathematicae Hungaricae ; 11)

Prevod dela: Radikale der Ringe. - Bibliografija: str. 215-276. - Registri.

ISBN 963-05-2226-X (pl.)
512.552(075.8)

COBISS.SR-ID 8891225

М - 5578

 

 

 

49.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0399.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0400.jpg

 

MILOVANOVIĆ, Gradimir, 1948-
        Numerička analiza : diferencijalne i integralne jednačine / Gradimir V. Milovanović. - Niš : Institut za dokumentaciju zaštite na radu "Edvard Kardelj", 1981 (Niš : Prosveta). - 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm

"Ova knjiga... predstavlja nastavak udžbenika koji je autor štampao 1979. godine" --> predgovor. - Tiraž 2.000. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

(Broš.)
519.6(075.8)

COBISS.SR-ID 40471047

М - 5931

 

 

 

50.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0361.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0362.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0363.jpg

 

GENOV, Georgi K.
        Алгебра с теорија на числата : [Учебник за студентите от ПУ Паисий Хилендарски] / Георги К. Генов, Стоил В. Миховски, Тодор Ж. Моллов. - Софија : Наука и изкуство, 1981. - 347 стр. ; 22 cm

Библиографија: стр. [348].

(Пл.)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 1088711140

М - 5643

 

 

 

51.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0229.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0231.jpg

 

ZAVALO, Sergej Trifimovič
        Алгебра и теория чисел / С.Т. Завало, В. Н. Костарчук, Б. И. Хацет. - 2. часть. - Киев : Вища школа, 1980. - 404 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Превод дела: Алгебра ы теорыя чисел

(Картон)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 1024940009

М - 5866

 

 

 

52.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0403.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0404.jpg

 

HUMPHREYS, James Edward, 1939-
        Линейные алгебраические группы / Дж. Хамфри ; перевод с английского А. Е. Залесского под редакцией В. П. Платонова. - Москва : Наука, 1980. - 399 стр. ; 21 cm

Превод дела: Linear algebraic groups. - Библиографија: стр. 366-393. - Регистар.

(Картон)
512.74

COBISS.SR-ID 12642137

М - 5627      

 

 

 

53.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0228.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0230.jpg

 

VOEVODIN, Valentin Vasil'evič, 1934- 2007
        Линейная алгебра / В. В. Воеводин. - 2. изд. преработанное и дополненное. - Москва : Наука, 1980. - 400 стр. : илустр. ; 24 cm

Пeрвоe издание 1974. - Регистар.

(Картон)
512.64(075.8)
512.54/.55(075.8)
517.983(075.8)

COBISS.SR-ID 957508

М - 5771

 

 

 

54.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0226.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0227.jpg

 

K теории конечных групп / перевод с английского С. П. Демушкина ; под редакцией А. И. Кострикина. - Москва : Мир, 1979. - 200 стр. ; 22 cm. - (Maтематика. Новое в зарубежной науке ; 16)

Предисловие: стр. 5-12. - Фусноте уз текст. - Библиографија уз радове.

(Брош.)
512.542(075.8)

COBISS.SR-ID 1024966889

М – 5902

 

 

 

55.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0288.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0291.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0290.jpg

 

JABLONSKIJ, Sergej Vsevolodovič
        Введение в дискретную математику / С. В. Яблонский. - Москва : Наука, 1979. - 272 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Библиографија: стр. 266-267. - Регистар.

(Картон)
51.6(075.8)
519.1(075.8)

COBISS.SR-ID 91765250

M - 5563

 

 

 

56.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0340.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0341.jpg

 

DRAGALIN, Alʹbert Grigorʹevič
        Математический интуиционизм : введение в теорию доказательств / А. Г. Драгалин. - Москва : Наука, 1979. - 256 стр. ; 21 cm. - (Математическая логика и основания математики)

Библиографија: стр. 240-250

(Пл. са омотом)
510.24(075.8)

COBISS.SR-ID 11040527

M – 5774

 

 

 

57.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0307.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0308.jpg

 

HILBERT, David, 1862-1943
       Основания математики [1], Логические исчисления и формализация арифметики / Д. Гильберт, П. Бернайс ; перевод с немецкого Н. М. Нагорного ; под редакцией С. И. Адяна. - Москва : Наука, 1979. - 557 str. ; 22 cm. - (Математическая логика и основания математики)

Превод дела: Grundlagen der Mathematik. - Фусноте уз текст. - Предисловие редактора русского перевода: стр. 11-16. - Регистар.

(Пл. с омотом)
511.1(075.8)
510.6(075.8)

COBISS.SR-ID 12351759

M – 5547      

 

 

 

58.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0224.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0225.jpg

 

UŠAN, Janez
        Kvazigrupe / Janez Ušan. - Novi Sad : Institut za matematiku, 1979 (Novi Sad : FTN). - 91 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Summary

(Broš.)
512.548.7(075.8)

COBISS.SR-ID 47379719

M - 5465

 

 

 

59.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0222.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0234.jpg

 

FAITH, Carl, 1927-2014
        Алгебра : кольца, модули и категории. 2 / К. Фейс ; перевод с английского Л. А. Койфмана...[и др.] ; под редакций Л. А. Скорнякова. - Москва : Мир, 1979. - 463 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Превод дела: Algebra. 2, Ring Theory / Carl Faith. - Фусноте уз текст. - Предисловие редактора перевода: стр. 5. - Библиографија: 415-459. - Регистар.

(Пл.)
512.55(075.8)
512.71(075.8)
COBISS.SR-ID 1024784361

M - 5604

 

 

 

60.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0220.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0221.jpg

 

DIXMIER, Jacques
        Универсальные обертывающие алгебры / Ж. Диксмье ; перевод с французского Ю. А. Бахтурина ; под редакцией Д. П. Желобенко. - Москва : Мир, 1978. - 407 стр. ; 23 cm

Превод дела: Algèbres enveloppantes. - От редактора перевода: стр. 5-6. - Библиографија: стр. 388-399. - Регистар.

(Пл.)
512.81(075.8)

COBISS.SR-ID 29699599

M - 5730

 

 

 

61.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0437.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0438.jpg

 

ČISTJAKOV, Vasilij Dmitrievič
        Старинные задачи по елементарной математике / В. Д. Чистяков. - Изд. 3-е. - Минск : Вышэйшая школа, 1978. - 269 стр. : граф. прикази ; 17 cm

Библиографија: стр. 267.

(Картон)
51(075.3)(076)

COBISS.SR-ID 237607

M - 5639

 

 

 

62.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0408.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0407.jpg
 

OVSJANNIKOV, Lev Vasil'evič, 1919-
        Групповой анализ дифференциальных уравнений / Л. В. Овсянников. - Москва : Наука, 1978. - 399 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Библиографија уз свако поглавље.

(Пл.)
517.9(075.8)

COBISS.SR-ID 1024801769

M – 5674

 

 

 

63.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0338.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0339.jpg

 

GLUŠKOV, Viktor Mihajlovič, 1923-1982
        Алгебра ; Языки ; Програмирование / В. М. Глушков, Г. Е. Цейтлин, Е. Л. Ющенко. - 2-е изд., переработанное. - Киев : Наукова думка, 1978. - 318 стр. : граф. прикази ; 23 cm. - (Академия наук Украинской ССР, Ордена Ленина Институт кибернетики)

Тираж 11500. - Фусноте уз текст. - Библиографија: стр. 306-312. - Регистри.

(Картон)
512.5(075.8)
519.61(075.8)
004.4(075.8)

COBISS.SR-ID 20889616

M - 5575

 

 

 

64.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0218.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0219.jpg

 

MESAROVIC, Mihajlo D., 1928
        Общаја теория систем : математические основы / М. Месарович, Р. Такахара ; перевод с английского Э. Л. Наппельбаума ; под редакцией С. В. Емельянова. - Москва : Мир, 1978. - 311 стр. : граф. прикази ; 20 cm

Превод дела: General systems theory: mathematical foundations. - Библиографија уз поједине радове. - Регистар.

(Картон)
51(075.8)

COBISS.SR-ID 512201374

M - 5516

 

 

 

65.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0216.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0217.jpg

 

LANKASTER, Peter, 1929-
        Теория матриц / П. Ланкастер ; перевод с английского С. П. Демушкина. - Москва : Наука, 1978. - 280 стр. ; 22 cm

Превод дела: Theory of matrices. - Библиографија: стр. 277. - Регистар.

(Пл.)
512.64(075.8)

COBISS.SR-ID 29335311

M - 5518

 

 

 

66.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0214.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0215.jpg

 

STEINFELD, Ottó
        Quasi-ideals in rings and semigroups / Ottó Steinfeld. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978. - 154 str. ; 25 cm. - (Disquisitiones mathematicae Hungaricae ; 10)

Bibliografija: str. 143-147. - Registri.

ISBN 963-05-1696-9 (2.03)
512.53(075.8)

COBISS.SR-ID 8890969

M – 5555

 

 

 

67.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0317.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0318.jpg

 

ТЕОРИЯ кодирования / Т. Касами, Н. Токура, Ё. Ивадари, Я. Инагаки ; перевод с японского А. В. Кузнецова ; под редакцией Б. С. Цыбакова и С. И. Гельфанда. - Москва : Мир, 1978. - 576 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Спор. насл. стр. на јап. језику. - Предисловие редакторов русского издания: стр. 5-6. - Библиографија: стр. 556-567. - Регистар.

(Картон)
519.712

COBISS.SR-ID 34345999

M - 5509

 

 

 

68.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0212.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0213.jpg

 

TAKEUTI, Gaisi, 1926-
        Теория доказательств / Г. Такеути ; перевод с английского С. К. Соболева ; под редакцией С. И. Адяна. - Москва : Мир, 1978. - 412 стр. ; 22 cm. - (Studies in logic and foundations of mathematics ; Vol. 81)

Превод дела: Proof thery. - Регистар.

(Пл.)
510.63(075.8)

COBISS.SR-ID 42469903

M - 5564

 

 

 

69.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0210.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0211.jpg

 

PURDEA, Ioan
        Tratat de algebrǎ modernǎ / Ioan Purdea, Gheorghe Pic. - Bucureşti : Academia Republicii Socialiste România, 1977. - 343 str. ; 25 cm

Summary. – Sadržaj na rumunskom i engleskom jeziku. - Bibliografija: str. 340-341. - Registar.

(Pl. sa omotom)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 1024905449

M – 5855

 

 

 

70.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0419.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0420.jpg

 

DOČEV, Kiril
        Линейна алгебра / Кирил Дочев, Димитър Димитров. - 2. изд. - София : Наука и изкуство, 1977. - 281 стр. ; 20 cm

(Пл.)
512.6(075.8)

COBISS.SR-ID 513288933

M - 5770

 

 

 

71.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0405.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0406.jpg

 

MASSEY, William Schumacher, 1920-
        Алгебраическая топология : введение / У. Масси. Теория групп и трехмерные многообразия / Дж. Столлингс ; перевод с англиîского М. С. Кушельмана ; под редакциеî А. Б. Чернавского. - Moсква : Mир, 1977. - 340 стр. : граф. прикази ; 22 cm

Превод дела: Algebraic topology: an introduction / W.S. Massey in Group theory and three-dimensional manifolds / J. Stallings. – Предисловие редактора перевода: стр. 5-6. - Библиографија: стр. 334-335. - Регистри.

(Kaртон)
515.14(075.8)

COBISS.SR-ID 3109465

М – 5660

 

 

 

72.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0409.jpg

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0410.jpg

 

GAVRILOV, Mihail Aleksandrovič, 1903-1979
        Логическое проектирование дискретных автоматов : язики, методы, алгоритмы / М. А. Гаврилов, В. В. Девтков, Е. И. Пупырев. - Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1977. - 351 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 9000. - Библиографија: стр. 342-346. - Регистар.

(Картон)
519.713(075.8)
COBISS.SR-ID 1024771305

М - 5567

 

 

 

73.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0327.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0328.jpg

 

KARGAPOLOV, Mihail Ivanovič, 1928-1976
        Основы теории групп / М. И. Каргаполов, Ю.И. Мерзляков. - Москва : Наука, 1977. - 238 стр. ; 22 cm

Тираж 15000. - Библиографија: стр. 230-231. - Регистар.

(Картон)
512.54(075.8)

COBISS.SR-ID 82549506

М – 5583

 

 

 

74.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0329.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0330.jpg

 

KARPOV, Viktor Georgievič
        Математическая логика и дискретная математика / В. Г. Карпов, В. А. Мощенский. - Минск : Вышэйшая школа, 1977. - 254 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Библиографија: стр. 242. - Регистар.

(Картон)
510.6(075.8)
519.1(075.8)

COBISS.SR-ID 85010178

М - 5592

 

 

 

75.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0381.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0383.jpg

 

FADDEEV, Dmitriî Konstantinovič, 1940-1999
        Сборник задач по высшей алгебре / Д. К. Фаддеев и С. Соминский. - Изд. 11-е, переработанное и дополненное. - Москва : Наука, 1977. - 287 стр. ; 21 cm

(Картон)
512(075.3)(076)

COBISS.SR-ID 241487879

М – 5721

 

 

 

76.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0384.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0385.jpg

 

KORN, Granino A.
        Справочник по математике для научных роботников и инженеров : определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн ; перевод со второго американского издания И. Г. Арамановича...[и др.]. - Изд. 4-е. - Москва : Наука, 1977. - 831 стр. : граф. прикази ; 22 cm

Превод дела: Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorms and formulas for reference and review / Granino A. Korn, Theresa M. Korn. - Библиографија: стр. 797-800. - Регистри.

(Kaртон)
51(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 1025034729

М - 5929

 

 

 

77.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0315.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0313.jpg

 

KANTOROVIČ, Leonid Vital'evič, 1912-1986
        Функциональный анализ / Л. В. Канторович, Г. П. Акилов. - 2. изд., переработанное. - Москва : Наука, 1977. - 741 стр. ; 25 cm

Тираж 26000. - Фусноте уз текст. - Библиографија: стр. 719-730. - Регистар.

(Картон)
517.98(075.8)

COBISS.SR-ID 79868162

М - 5548

 

 

 

78.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0305.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0306.jpg

 

KOSTRIKIN, Aleksej Ivanovič, 1929-2000
        Введение в алгебру / A. И. Кострикин. - Москва : Наука, 1977. - 495 стр. ; 21 cm

Регистар.

(Картон)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 12504409

М - 5694

 

 

 

79.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0208.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0209.jpg

 

PRESTON, Christopher
        Гиббсовские состояния на счетных множествах / К. Престон ; перевод с английского А. М. Курбатова ; под редакцией Н. Н. Боголюбова. - Москва : Мир, cop. 1977. - 125 стр. : граф. прикази ; 21 cm. - (Математика : Новое в зарубежной науке ; 7)

Перевод дела: Gibbs states on countable sets. - Библиографија: стр. 120-125

(Брош.)
519.21:517.938


COBISS.SR-ID 845892

М – 5890

 

 

 

80.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0204.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0205.jpg

 

FUCHS, László, 1924-
        Бесконечные Абелевы группы. Т. 2 / Л. Фукс ; перевод с английского А. А. Мановцева и А. П. Мишиной ; под редакцией Л. Я. Куликова. - Москва : Мир, cop.1977. - 416 стр. ; 24 cm

Превод дела: Infinite Abelian Groups. Volume. II / László Fuchs. - Библиографија: стр. 381-409. - Регистар.

(Пл.)
512.541(075.8)

COBISS.SR-ID 2086212

М - 5900

 

 

 

81.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0201.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0203.jpg

 

КОНСТРУКТИВНАЯ теория поля : сборник статей / перевод с английского: И. В. Воловича и Ю. М. Зиновьева ; под редакцией В. Н. Сушко. - Москва : МИР, 1977. - 267 стр. : граф. прикази ; 22 cm. - (Математика. Новое в зарубежной науке ; 6)

Предисловие редактора перевода: стр. 5-12. - Библиографија: стр. 259-267

(Брош.)
530.145
517.98

COBISS.SR-ID 2865732

М – 5903

 

 

 

82.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0199.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0198.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0200.jpg

 

CHANG, Chen-chun
        Теория моделей / Г. Кейслер, Ч. Ч. Чэн ; перевод с английского С. С. Гончарова [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Ершова, А. Д. Тайманова. - Москва : Мир, 1977. - 614 стр. ; 22 cm

Превод дела: Model theory. - Библиографија: стр.592-604

(Картон)
519.87(075.8)

COBISS.SR-ID 10947343

М - 5623

 

 

 

83.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0196.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0197.jpg

 

CREANGǍ, Ion, 1837-1889
        Teoria algebricǎ a semigrupurilor cu aplicaţii / Ion Creangǎ, Dan Simovici. - Bucureşti : Editura tehnicǎ, 1977. - 255 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 254-[256]. - Registar.

(Karton)
512.53(075.8)

COBISS.SR-ID 29322767

М - 5568

 

 

 

84.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0194.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0195.jpg

 

RAGHUNATHAN, Madabusi Santanam, 1941-
        Дискретные подгруппы групп ЛИ / М. Рагунатан ; перевод с английского О. В. Шварцмана ; под редакцией Э. Б. Винберга. - Москва : Мир, 1977. - 316 стр. ; 20 cm

Превод дела: Discrete subgroups of Lie groups. - Предисловие редактора перевода: стр. 5. - Библиографија: стр. 271-276. - Регистар.

(Брош.)
512.81/.813(075.8)
512.817(075.8)

COBISS.SR-ID 513296101

М - 5558

 

 

 

85.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0191.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0192.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0193.jpg

 

CHIRIAC, Vasile
        Probleme de algebrǎ / Vasile Chiriac, Mihai Chiriac. - Bucureşti : Editura Tehnicǎ, 1977. - 373 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Culegeri de probleme de matematicǎ si fizicǎ)

Bibliografija: str. 371-[372]

(Broš.)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 1024889833

М - 5838

 

 

 

86.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0189.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0190.jpg

 

FAITH, Carl, 1927-2014
        Алгебра : кольца, модули и категории. 1 / К. Фейс ; перевод с английского Л. А. Кайфмана...[и др.] ; под редакцией Л. А. Скорнякова. - Москва : Мир, 1977. - 688 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Превод дела: Algebra : rings, modules and categories / Carl Faith. - Фусноте уз текст. - Предисловие редактора перевода: стр. 5-6. - Библиографија: стр. 658-674. - Регистар.

(Пл.)
512.55(075.8)
512.58(075.8)

COBISS.SR-ID 1024784105

М - 5603

 

 

 

87.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0185.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0186.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0188.jpg

 

AHIEZER, Naum Il'ič
        Теория линейных оператов в Гильбертовом пространстве, Том. 1 / Н. И. Ахиезер, И. М. Глазман. - 3-е издание, исправленное и дополненние. - Харьков : Харьковский государственный университет "Вища школа", 1977. - 315 стр. ; 24 cm

Фусноте уз текст.

(Картон)
517.983(075.8)

COBISS.SR-ID 82462978

М - 5697

 

 

 

88.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0125.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0126.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0127.jpg

 

HALL, Marshall ,1910-
        The Theory of Groups / Marshall, Hall. - [2nd ed.]. - New York : Chelsea Publishing Company, cop. 1976. - xiii, 431 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 421-427. - Registar.

(Karton)
512.54(075.8)

COBISS.SR-ID 1024773865

М - 5573

 

 

 

89.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0121.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0122.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0124.jpg

 

BELLMAN, Richard Ernest, 1920-1984
        Введение в теорию матриц / Р. Беллман ; перевод с английского под редакцией В. Б. Лидского. - 2-е изд. - Москва : Наука, 1976. - 351 стр. ; 22 cm

Превод дела: Introduction to matrix analysis / Richard Bellman. - Библиографија уз свако поглавље. - Регистар.

(Kaртон)
512.643(075.8)

COBISS.SR-ID 90640130

M – 5732

 

 

 

90.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0376.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0379.jpg

 

RVAČEV, Vladimir Logvinovič
        Алгебра логики и интегральные преобразования в краевых задачах / В. Л. Рвачев, А. П. Слесаренко. - Киев : Наукова думка, 1976. - 287 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Библиографија: стр. 279-285

(Картон)
519.6(075.8)

COBISS.SR-ID 13347929

М – 5593

 

 

 

91.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0425.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0428.jpg

 

EREMIN, Ivan Ivanovič, 1933-
        Введение в теорию линейного и выпуклого программирования / И. И. Еремин, Н. Н. Астафьев. - Москва : Наука, 1976. - 191 стр. ; 21 cm

Библиографија: стр. 188-189. - Регистар.

(Брош.)
519.852(075.8)

COBISS.SR-ID 13649241

M – 5619

 

 

 

92.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0411.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0412.jpg

 

BEKLEMIŠEV, Dmitrij Vladimirovič, 1930-
        Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / Д. В. Беклемишев. - Москва : Наука, 1976. - 320 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Библиографија: стр. 316. - Регистар.

(Картон)
512.64(075.8)
514.12(075.8)

COBISS.SR-ID 1024791529

М - 5626

 

 

 

93.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0413.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0414.jpg

 

BUROVA, Irina Nikolaevna
        Парадоксы теории множеств и диалектика / И. Н. Бурова. - Москва : Наука, 1976. - 174 стр. ; 20 cm

Библиографија: стр. 168-[175].

(Брош.)
510.22(075.8)

COBISS.SR-ID 194726919

М - 5618

 

 

 

94.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0119.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0120.jpg

 

СЕТИ и квазигруппы / под редакцией В. Д. Белоусова. - Кишинев : Штиинца, 1976. - 238 стр. ; 24 cm. - (Математические исследования ; 39)

Тираж 1310. - Библиографија уз сваки рад.

(Брош.)
512.53(082)
512.536.5(082)

COBISS.SR-ID 1024736745

М – 5511

 

 

 

95.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0115.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0117.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0118.jpg

 

NORDEN, Aleksandr Petrovič, 1904-1993
        Пространства аффиной связности / A. П. Норден. - Изд. 3-е, исправленное. - Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1976. - 432 стр. ; 21 cm

Фусноте уз текст. - Библиографија: стр. 424. - Регистар.

(Kaртон)
514.14(075.8)

COBISS.SR-ID 1024829161

М - 5731

 

 

 

101.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0102.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0103.jpg

 

SZÁSZ, Ferenc Andor, 1931-
        Radikale der Ringe / von Ferenc Szász. - Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 1975. - 300 стр. ; 25 cm. - (Disquisitiones mathematicae Hungaricae ; 6)

Bibliografija: str. 227-288. - Registar.

ISBN 963-05-0227-5 (karton)
512.544.3(075.3)
512.55/.552(075.8)

COBISS.SR-ID 1024922089

М - 5857

 

 

 

102.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0373.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0374.jpg

 

IKRAMOV, Hakim Dadadžanovič, 1943-
        Задачник по линейной алгебре / Х. Д. Икрамов ; под редакцией В. В. Воеводина. - Москва : Наука, 1975. - 319 стр. ; 22 cm

Регистар.

(Картон)
512.6(075.8)

COBISS.SR-ID 29690639

М - 5644

 

 

 

103.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0099.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0100.jpg

 

KUROSH, Aleksandr Gennadievich, 1908-1971
        Higher algebra / A. Kurosh ; translated from the Russian by George Yankovsky. - 2nd printing. - Moscow : Mir Publishers, 1975. - 428 str. ; 23 cm

Prevod dela: Курс высшей алгебры. - Fusnote uz tekst. - O piscu i delu na kor. - Bibliografija: str. 414-415. - Registar.

(Pl. sa omotom)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 233851911

М - 5646

 

 

 

104.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0096.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0098.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0097.jpg

 

NOUVELLES orientations des mathématiques / I. Yaglom...[et al.] ; [traduit du russe par O. Smirnov]. - Moscou : Éditions Mir ; [Paris] : [diffusion Agence littéraire et artistique parisienne pour les échanges culturels], cop. 1975. - 407 str. : graf. prikazi ; 18 cm. - (Initiation aux mathematiques)

Prevod dela: Новые направления в математике / И. Яглом...[ и др.]. - Fusnote uz tekst

(Karton)
512.563(075.8)
519.713/.714(075.8)
519.83(075.8)

COBISS.SR-ID 1024877545

М - 5829

 

 

 

105.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0093.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0094.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0095.jpg

 

MAREK, Wiktor, 1943-
        Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek i Janusz Onyszkiewicz. - Wyd. 2., popr. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1975. - 273 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. [264]

(Broš.)
510.6(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 1024842217

М - 5769

 

 

 

106.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0091.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0092.jpg

 

MACLANE, Saunders, 1909-2005
        Сьвременна алгебра / Саундьрз Маклейн, Гарет Биркхоф ; преведох от английски.: М. Гаврилов и Ив. Димовски. - София : Наука и изкуство, 1974. - 619 стр. : илустр. ; 24 cm

Превод дела: Algebra / Sanders MacLane and Garrett Birkhoff. - Библиографија: стр. 603-604. - Регистар.

(Пл.)
512.3(075.8)

COBISS.SR-ID 595268

 

 

 

107.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0426.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0427.jpg

FEYS, Robert, 1889 - 1961
        Модальная логика / Р.Фейс ; перевод с дополнениями под редакцией Г. Е. Минца. - Москва : Наука, 1974. - 520 стр. ; 22cm. - (Математическая логика и основания математики)

Превод дела: Modal Logics / Robert Feys. - Белешка о делу на кор. - Предисловие редактора перевода: стр. 9-12. - Библиографија уз поједина поглавља. - Библиографија: стр. 501-509. - Регистри.

(Пл. с омотом)
510.643(075.8)
510.24/.27(075.8)
510.633/.635(075.8)
510.67(075.8)
COBISS.SR-ID 316482

М - 5566

 

 

 

108.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0089.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0090.jpg

 

SACHE, Aimé
        La théorie des graphes / par Aimé Sache. - 1ère éd. - Paris : Presses universitaires de France, 1974. - 128 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Que sais-je?. Le point des connaissances actuelles ; 1554)

Bibliografija: str. 125

(Broš.)
519.17(075.8)

COBISS.SR-ID 512875807

M - 5858

 

 

 

109.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0086.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0087.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0088.jpg

 

GORENSTEIN, Daniel, 1923-1992
        Finite groups whose 2-subgroups are generated by at most 4 elements / Daniel Gorenstein, Koichiro Harada. - Providence : American Mathematical Society, cop. 1974. - VII, 464 str. ; 26 cm. - (Memoirs of the American Mathematical Society ; no. 147)

Bibliografija: str. 461-464

ISBN 0-8218-1847-3 (broš.)
512.542

COBISS.SR-ID 2779481

M - 5733

 

 

 

110.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0084.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0085.jpg

 

DÉNES, J.
        Latin squares and their applications / J. Dénes, A. D. Keedwell. - London : English universities ; Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 1974. - 547 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 492-541. - Registar

ISBN 0-340-12489-X (Pl. s omotom)
519.1(075.8)

COBISS.SR-ID 9345625

M - 5560

 

 

 

111.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0083.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0082.jpg

 

KAPLANSKY, Irving, 1917-2006
        Алгебры Ли и локально компактные группы / И. Капланский ; перевод с английского Е. А. Горина. - Москва : Мир, 1974. - 147 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Сборника "Математика")

Превод дела: Lie Algebras and Locally Compact Groups / Irving Kaplansky. - Библиографија: 144-145. - Регистар.

(Брош.)
512.546.3(075.8)
512.81(075.8)

COBISS.SR-ID 1024773353

M - 5572

 

 

 

112.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0080.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0081.jpg

 

PONTRJAGIN, Lev Semenovič, 1908-1988
        Непрерывные группы / Л. С. Понтрягин. - 3-е изд., исправленное. - Москва : Наука, 1973. - 519 стр. : граф. прикази ; 22 cm

Слика аутора. - Белешка о писцу на кор. - Библиографија: стр. 515-516. - Регистар.

(Картон с омотом)
512.81(075.8)

COBISS.SR-ID 10989657

M - 5640

 

 

 

113.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0077.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0078.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0079.jpg

 

QUEYSANNE, Michel, 1913-1996
        Mathematique. Serie rouge 4 ème / Nouvelle Collection dirigée par Michel Queysanne, André Revuz ; édition Paul Biankamaria, Édouard Dehame, Georges Keramsi. - Paris : Fernand Nathan, cop. 1973. - 246 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Registar.

(Karton)
510.2(075.3)

COBISS.SR-ID 1024868585

M - 5816

 

 

 

114.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0057.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0058.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0059.jpg

 

QUEYSANNE, Michel, 1913-1996
        Mathematique. 3 ème : classe de troisième / Nouvelle Collection dirigée par Michel Queysanne, André Revuz ; Paul Biankamaria, Édouard Dehame. - Paris : Fernand Nathan, cop.1972. - 315 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Index des principaux symboles utilisés: str. [4]. - Registar.

(Karton)
510.2(075.3)

COBISS.SR-ID 1024866281

M – 5814

 

 

 

115.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0055.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0056.jpg

 

BOUVIER, Alain
        La théorie des ensembles / Alain Bouvier. - 2. édition mise a jour. - Paris : Presses universitaires de France, cop. 1972. - 124 str. : graf. prikazi ; 18 cm. - (Que sais-je? ; No 1363)

Str. 5-8: Préface / Pierre Lefebvre. - Bibliografija: str. [125].

(Broš.)
510.22(075.8)

COBISS.SR-ID 1024994537

M - 5921

 

 

 

116.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0051.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0052.jpg

 

SCHWARTZ, Laurent, 1915-2002
        Анализ. Том 2 / Лоран Шварц ; перевод с французского Б. П. Пугачева ; под редакцией С. Г. Крейна и И. С. Иохвидова. - Москва : Мир, 1972. - 528 стр. ; 22 cm

Превод дела: Analyse mathématique / Lauren Schwartz. - Регистар.

(Картон)
517(075.8)

COBISS.SR-ID 195088903

M - 5587

 

 

 

117.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0366.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0367.jpg

 

GINDIKIN, Semen Grigor'evič
        Алгебра логики в задачах / С. Г. Гиндикин. - Москва : Наука, 1972. - 287 стр. : граф. прикази ; 21 cm

Библиографија: стр. 282-284. - Регистар.

(Картон)
510.6(075.8)

COBISS.SR-ID 13095257

M - 5505

 

 

 

118.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0053.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0054.jpg

 

SCHWARTZ, Laurent, 1915-2002
        Анализ. Том 1 / Лоран Шварц ; перевод с французского Б. П. Пугачева ; под редакцией С. Г. Крейна. - Москва : Мир, 1972. - 824 стр. ; 22 cm

Превод дела: Analyse mathématique / Lauren Schwartz. - Предисловие редактора перевода: стр. 5-6. - Регистар.

(Картон)
517(075.8)

COBISS.SR-ID 1025162985

M - 5586

 

 

 

119.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0048.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0049.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0050.jpg

 

OKUNEV, Aleksandr Kuz'mič
        Квадратные функции, уравнения и неравенства в курсе математики средней школы : пособие для учителей / А. К. Окунев. - Москва : Просвещение, 1972. - 143 стр. ; 20 cm

Ћир.

(Брош.)
517(075.3)

COBISS.SR-ID 2315332

M - 5727

 

 

 

120.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0046.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0047.jpg

 

GÉCSEG, Ferenc, 1939-2014
        Algebraic theory of automata / by F. Gécseg and I. Peák. - Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 1972. - XIII, 326 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Disquisitiones mathematicae Hungaricae ; 2)

Bibliografija: str. 306-317. - Registri.

(Pl. s omotom)
519.713(075.8)
512.53(075.8)

COBISS.SR-ID 1024781033

M - 5596

 

 

 

121.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0044.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0045.jpg

 

BELOUSOV, Valentin Danilovič
        n-арные квазигруппы / В. Д. Белоусов. - Кишинев : Штиинца, 1972. - 226 стр. ; 22 cm

Библиографија: стр. 219-222. - Регистар.

(Брош.)
512.53

COBISS.SR-ID 93687298

M - 5871

 

 

 

122.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0041.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0043.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0042.jpg

 

KOLMOGOROV, Andrej Nikolaevič, 1903-1987
        Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. - Изд. 3-е, переработанное. - Москва : Наука, 1972. - 496 стр. ; 22 cm

Библиографија: стр. 488-489. - Регистар.

(Картон)
517.5(075.8)
517.98(075.8)

COBISS.SR-ID 14403343

M - 5768

 

 

 

123.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0038.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0039.jpg

 

KRIVINE, Jean Louis, 1939 -
        Théorie axiomatique des ensembles / Jean-Louis Krivine. - [2. éd. revue et augm.]. - Paris, : Presses universitaires de France, cop. 1972. - 144, [4] str. : graf. prikazi ; 18 cm. - (SUP. Le Mathématicien ; 1)

Bibliografija: str. [145].

(Broš.)
510.22(075.8)

COBISS.SR-ID 1024926185

M - 5859

 

 

 

124.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0035.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0036.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0037.jpg

 

MODERNE wiskunde. Dell 10 v.w.o. : voor m.a.v.o., h.a.v.o. en v.w.o. / A. F. Van Tooren...[et al.] ; eindredacteur W. J. Kniep, G. Krooshof. - Groningen : Wolters-Noordhoff, cop. 1972. - 189 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Overzicht van gebruikte tekens: str. 189. - Registar.

ISBN 90-01-59124-8 (karton)
512.6(075.8)(076)
514(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 1024877801

M - 5828

 

 

 

125.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0032.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0033.jpg

 

DUBREIL, Paul, 1904-1994
        Théorie des groupes : cours d'initiation / Paul Dubreil. - Paris : Dunod, 1972. - X, 193 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Modules)

Registar.

(Broš.)
512.54

COBISS.SR-ID 11332441

M - 5571

 

 

 

126.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0025.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0026.jpg

 

KRIŽALKOVIČ, Karol
        500 riešených úloh z geometrie / Karol Križalkovič, Anton Cuninka, Ondrej Šedivý. - [2. vyd.]. - Bratislava : Alfa, 1972. - 550 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 550.

(Karton)
514.11(075.8)(035)

COBISS.SR-ID 1024792297

M - 5629

 

 

 

127.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0030.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0034.jpg

 

BRUCK, Richard Hubert, 1914-1991
        A survey of binary systems / Richard Hubert Bruck. - 3rd print., corr. - New York [etc .] : Springer, cop. 1971. - viii, 186 str. ; 24 cm. - (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete ; Bd. 20)

Bibliografija: str. 163-181. - Registar.

(Pl.)
512(075.8)

COBISS.SR-ID 1024937961

M – 5865

 

 

 

128.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0375.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0377.jpg

 

SIVAŠINSKIJ, Izrail' Haimovič, 1909 - 1991
        Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям / И. Х. Сивашинский. - Москва : Наука, 1971. - 367 стр. : граф. прикази ; 22 cm

(Картон)
517.51(076.2)
512

COBISS.SR-ID 3209561

М – 5694

 

 

 

129.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0395.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0394.jpg

 

BLOH, Èfraim Leont'evič
        Основы линейной альгебры и некоторые ее приложения / Э. Л. Блох, Ли. И. Лошинский, В. Я. Турин. - Москва : Высшая школа, 1971. - 253 стр. ; 20 cm

Регистар.

(Брош.)
512.64(075.8)

COBISS.SR-ID 90203650

М – 5620

 

 

 

130.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0359.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0360.jpg

 

BALK, Mark Benevič, 1923-
        Математика после уроков : пособие для учителей / М. Б. Балк, Г. Д. Балк. - Москва : Просвещение, 1971. - 461 стр. : граф. прикази ; 22 cm

Библиографија: стр. 451-458.

(Картон)
51(075.8)(07)

COBISS.SR-ID 1536841469

М – 5621

 

 

 

131.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0027.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0028.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0029.jpg

 

ГРУППЫ с ограничениями для подгрупп / ответственный редактор С. Н. Чепников. - Киев : Наукова думка, 1971. - 226 стр. ; 22 cm. - (Труды института математики АН УССР)

Библиографија уз сваки рад.

(Картон)
512.5(075.8)

COBISS.SR-ID 13348185

M - 5638

 

 

 

132.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0023.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0024.jpg

 

KURATOWSKI, Kazimierz, 1896-1980
        Теория множеств / К. Куратовский, А. Мостовский ; перевод с английского М. Н. Крамко ; под редакцией А. Д. Тайманова. - Москва : Мир, 1970. - 416 стр. ; 22 cm

Превод дела: Set theory / K. Kuratowski and A. Mostowski. - Библиографија: стр. 395-402. - Регистри.

Картон с омотом
510.22(075.8)

COBISS.SR-ID 43333377

M - 5648

 

 

 

133.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0349.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0350.jpg

 

DOROFEEV, Georgij Vladimirovič, 1938-2008
        Пособие по математике : для поступающих в вузы : избранные вопросы элементарной математики / Г. В. Дорофеев, М. К. Потапов, Н. Х. Розов. - Изд. 2-е, переработанное. - Москва : Наука, 1970. - 640 стр. : граф. прикази ; 20 cm

(Kaртон)
510/.514(075.3)(076)

COBISS.SR-ID 513134053

M - 5778

 

 

 

134.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0017.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0018.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0019.jpg

 

NOËL, G. Collection
        La mathématique à l'école élémentaire : cours préparatoire. 1er cahier, Sections enfantines et début cours préparatoire / Collection G. Noël ; illustrations de R. Gay. - Paris ; Strasbourg : Istra, cop. 1969. - 48 str. : graf. prikazi ; 25 cm

(Broš.)
51(075.2)

COBISS.SR-ID 1024949225

M - 5876

 

 

 

135.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0314.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0316.jpg

 

PAPY, Georges, 1920-2011
        Matematica modernǎ. Vol. 2. / [G]. Papy ; cu colaborarea lui Frédérique Papy ; [traducere din limba francezǎ de Marius Stoka şi Vasile Suciu]. - Bucureşti : Tineretului, 1969. - 442 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: [Mathématique moderne]. - Registar.

(Karton)
51(075.3)(076)

COBISS.SR-ID 1024832489

M - 5742

 

 

 

136.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0016.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0015.jpg

 

QUEYSANNE, Michel, 1913-1996
        Mathematique. 6 ème : classe de sixième / Nouvelle Collection dirigée par Michel Queysanne, André Revuz ; Maurice Morlet. - Paris : Fernand Nathan, cop. 1969. - 266 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Registar.

(Karton)
510.22(075.3)

COBISS.SR-ID 1024870121

M - 5818

 

 

 

137.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0008.jpgImage

 

QUEYSANNE, Michel, 1913-1996
        Mathematique. 5 ème : eclasse de cinquième / Nouvelle Collection dirigée par Michel Queysanne, André Revuz ; Maurice Morlet, Marie-Cécile Cornic. - Paris : Fernand Nathan, cop. 1969. - 222 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Index des principaux symboles utilisés: str. [4]. - Registar.

(Karton)
510.22(075.3)

COBISS.SR-ID 1024869353

 

 

 

138.

 

DIXMIER, Jacques, 1924-
        Les C*-algèbres et leurs représentations / par Jacques Dixmier. - 2-ème éd. - Paris : Gauthier-Villars, cop. 1969. - XV, 390 str. ; 24 cm. - (Cahiers scientifiques ; fasc. 29)

Bibliografija: str. 360-375. - Registar.

(Broš.)
517.982

COBISS.SR-ID 10854233

M – 5868

 

 

 

139.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0325.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0326.jpg

 

INTERNATIONAL Symposium on Topology and its Applications (8 ; 1968 ; Herceg-Novi)
        Proceedings of the International Symposium on Topology and its Applications, Herceg-Novi, 25-31.8.1968, Yugoslavia = Trudy meždunarodnogo simpozija po topologii i ee primenenijah, Herceg-Novi, 25-31.8.1968, Jugoslavija / redactor Đuro R. Kurepa. - Beograd : [Savez društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije], 1969. - 356 str. ; 25 cm

Kor. naslov: Topology and its applications. - Kor. naslov: Topologija i ee primenenija. - Bibliografija uz većinu radova

(Pl. sa omotom)
515.1(06)

COBISS.SR-ID 9487705

М – 5307

 

 

 

140.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0020.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0021.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0022.jpg

 

SCHWEIZER, Wilhelm
        Geometrie. 1 / Wilhelm Schweizer. - 3 Aufl. - Stuttgard : Ernst Klett, 1969. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lambacher-Schweizer Mathematischer Unterrichtswerk)

Registar.

ISBN 3-12-734100-8 (karton)
514.11(075.8)(076)


M - 5791

 

 

 

141.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0006.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0117.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0118.tif

 

CARAMAN, Petru, 1898-1980
        Homeomorfisme cvasiconforme n-dimensionale / Petru Caraman. - Buçureşti : Editura academiei republicii socialiste România, cop. 1968. - 516 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 455-496. - Registar.

(Pl.)
512.533(075.8)

COBISS.SR-ID 12578649

M - 5793

 

 

 

142.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0346.jpgImage

 

LANG, Serge, 1927-2005
        Алгебра / С. Ленг ; перевод с английского Е. С. Голода ; под редакцией А. И. Кострикина. - Москва : Мир, 1968. - 564 стр. : граф. прикази ; 22 cm

Превод дела: Algebra / Serge Lang. - На спор. нас. стр.: Algebra. - Фусноте уз текст. - От редактора перевода: стр. 5. - Библиографија: стр. 13

(Пл.)
512.1/.7(075.8)

COBISS.SR-ID 11002895

М – 5779

 

 

 

143.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0433.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0434.jpg

 

  ИНТЕГРАЛЬНЫЕ уравнения / П. П. Забрейко ... [и др.]. - Москва : Наука, 1968. - 448 стр. ; 21 cm. - (Справочная математическая библиотека)

Библиографија: стр. [432]-444. - Регистар.

(Картон)
517.968(075.8)(082)

COBISS.SR-ID 8784217

М – 5590

 

 

 

144.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0007.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0114.tifC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0010.jpg

 

SCHWEIZER, Wilhelm
        Analytische Geometrie / Wilhelm Schweizer...[et al.]. - 2. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, cop. 1968. - III, 209 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lambarcher-Schweizer Mathematisches Unterrichtswerk)

Registar.

ISBN 3-12-737000-8 (karton)
514.7(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 1024851945

M - 5792

 

 

 

145.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0011.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0111.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0112.tif

 

EVGRAFOV, Marat Andreevič, 1926-1997
        Аналитические функции / М. А. Евграфов. - Москва : Наука, 1968. - 471 стр. : илустр. ; 24 cm

Registar.

(Pl.)
517.537(075.8)

COBISS.SR-ID 512763794

M - 5806

 

 

 

146.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0012.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0109.tif

 

COŞNIŢǍ, Cezar, 1910-1962
        Culegere de probleme de matematici pentru examenele de bacalaureat şi admitere în învǎţǎmînful superior / Cezar Coşniţǎ, Fǎnicǎ Turtoiu. - Bucureşti : Editura Tehnicǎ, 1968. - 457 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. [459]

(Karton)
51(075.3)(076)

COBISS.SR-ID 1959236

M - 5856

 

 

 

147.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0013.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0106.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0107.tif

 

QUINET, Jean
        Cours élémentaire de mathématiques supérieures : calcul différentiel et intégral et Géométrie analytique plane avec un grand nombre d'exaemples et d'applications. Tome 1, Compléments d'algèbre Les dérivées et leurs applications / par J. Quinet ; préface de R. Barthélemy. - 4. ed. / refondure par P. Faure. - Paris : Dunod, 1968. - 231 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Na nasl. str.: A l'usage des: Ingéniers, élèves-ingénieurs, Techniciens divers, étudiants

(Broš.)
517.5(075.8)

COBISS.SR-ID 1024887529

M - 5836

 

 

 

148.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0014.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0103.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0104.tif

 

RADU, Eugen
        Elemente de algebra superioarǎ : manual pentru clasa a XI-a liceu : secţia realǎ / Eugen Radu. - Bucureşti : Didacticǎ şi pedagogicǎ, 1968. - 109 str. ; 25 cm

Na kor. podnasl.: manual pentru clasa a XI-a liceu, secţia realǎ şi anul III licee de specialitate. - Bibliografija: str. [110].

(Karton)
512.643(075.8)

COBISS.SR-ID 1024875753

M - 5827

 

 

 

149.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0078.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0092.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0093.tif

 

GEL'FOND, Aleksandr Osipovič, 1906-1968


        Исчисление конечных разностей / А. О. Гельфонд. - Москва : Наука, 1967. - 375 стр. ; 21 cm

Библиографија стр.: 374-375.

(Картон)
517.962.8(075.8)

COBISS.SR-ID 185609735

M - 5622

 

 

 

150.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0364.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0365.jpg

 

BRADIS, Vladimir Modestovič, 1890-
        Ошибки в математических рассуждениях : пособие для учителей / В. М. Брадис, В. Л. Минковский, А. К. Харчева. - Изд. 3-е. - Москва : Просвещение, 1967. - 190 стр. : граф. прикази ; 22 cm

(Картон)
510
37.016

COBISS.SR-ID 1025070825

 

M - 5953

 

 

 

151.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0321.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0322.jpg

 

ROBINSON, Abraham, 1918-1974
        Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры / А. Робинсон ; перевод с английского А. Б. Волынского ; под редакцией А. Д. Тайманова. - Москва : Наука, 1967. - 376 стр. ; 24 cm. - (Математическая логика и основания математики)

Тираж 13000. - Превод дела: Introduction to model theory and to the metamathematics of algebra. - Предисловие редактора: стр. 8-13. - Фусноте уз текст. - Белешка о делу на кор. - Библиографија: стр. 356-372. - Регистри.

(Пл. с омотом)
510.22
510.635/.643
512.533.5
COBISS.SR-ID 1024734953

M - 5503

 

 

 

152.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0284.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0285.jpg

 

PAPY, Georges, 1920-2011
        Matematica modernǎ. Vol. 1. / [G]. Papy ; cu colaborarea lui Frédérique Papy ; [traducere din limba francezǎ de Marius Stoka şi Vasile Suciu]. - Bucureşti : Tineretului, 1967. - 467 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: [Mathématique moderne]. - Registar.

(Karton)
51(075.3)(076)

COBISS.SR-ID 1024832489

M - 5741

 

 

 

153.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0076.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0090.tif

 

GHIKA, Alexandru, 1902-1964
        Analiza functionala / Alexandru Ghika. - [Bucharest] : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967. - 555 str. ; 25 cm

Str. 5-6: Prefaţǎ / Miron Nicolescu. - O piscu i delu na kor. - Bibliografija: str. 549. - Registar.

(Pl. s omotom)
517.98(075.8)

COBISS.SR-ID 1024821993

M - 5706

 

 

 

154.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0075.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0087.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0088.tif

 

BUCUR, Gheorghe, 1939-
        Culegere de probleme de calculus diferenţial şi integral. 3, Uncţii cu variaţie mǎrginitǎ. Integrala Stieltjes. Curbe. Integrala curbilinie. Integrala dublǎ pe domenii compacte. Integrala dublǎ pe domenii necompacte. Serii trigonometrice / Gh. Bucur, E. Câmpu, S. Gǎinǎ. - Bucureşti : Editura Tehnicǎ, 1967. - 424 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 425.

(Broš.)
517.1/.5(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 1024834537

M - 5746

 

 

 

155.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0071.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0079.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0080.tif

 

ANĐELIĆ, Tatomir P., 1903-1993
        Tenzorski račun / Tatomir P. Anđelić. - 2. popravljeno i dopunjeno izd. - Beograd : Naučna knjiga, 1967 (Beograd : Vojno štamparsko preduzeće). - 274 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenici / Univerzitet u Beogradu)

Bibliografija: str. 227-228. - Registar.

(Broš.)
514.743(075.8)
517.93(075.8)

COBISS.SR-ID 153931015

M - 5808

 

 

 

156.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0074.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0084.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0085.tif

 

SCHWEIZER, Wilhelm
        Algebra. 1 / Wilhelm Schweizer...[et al.]. - 3. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, cop. 1966. - 176 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lambacher-Schweizer Mathematisches Unterrichtswerk)

Registar.

ISBN 3-12-733100-2 (karton)
512.5(075.3)(076)

COBISS.SR-ID 1024850665

M - 5790

 

 

 

157.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0073.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0082.tif

 

FIHTENGOL'C, Georgij Mihajlovič
        Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 3 / Г. М. Фихтенгольц. - Изд. 4-е. - Москва : Наука, 1966. - 656 стр. : граф. прикази ; 23 cm

Фусноте уз текст. – Регистар.

(Karton)
517.2/.3(075.8)
517.51(075.8)

COBISS.SR-ID 102482864

M - 5728

 

 

 

158.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0076.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0076.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0077.tif

 

DINCULEANU, Nicolae, 1925-2003
        Integrarea pe spatii local compacte / N. Dinculeanu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1965. - 592 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 587-592

(Karton)
517.98(075.8)
517.987.1(075.8)

COBISS.SR-ID 1024823017

M - 5707

 

 

 

159.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0356.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0355.jpg

 

ZELDOVIČ, Jakov Borisovič
        Элементы прикладной математики / Я. Б. Зельдович, А. Д. Мышкис. - Москва : Наука, 1965. - 615 стр. : илустр. ; 24cm

Регистар.

51-7

COBISS.SR-ID 2689348

M - 5954

 

 

 

160.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0070.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0074.tif

 

KUREPA, Đuro, 1907-1993
        Viša algebra. Knj. 2 / Đuro Kurepa. - Zagreb : Školska knjiga, 1965 (Zagreb : Tisak grafičkog zavoda Hrvatske). - Str. 767-1379 : graf. prikazi ; 24 cm. - (Manualia Universitatis studiorum Zagrebiensis = Udžbenici Zagrebačkog sveučilišta)

Bibliografija: str. 1351-1357. - Registri.

(Karton)
512.5(075.8)

COBISS.SR-ID 147991815

M - 5471

 

 

 

161.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0069.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0071.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0072.tif

 

ТЕОРИЯ функций и дифференциальные уравнения / ответсвенные редакторы И. С. Аржаных, М. С. Салахитдинов. - Ташкент : Наука, 1965. - 217 стр. ; 20 cm. - (Академия наук Узбекской ССР. Институт математики)

Библиографија уз сваки рад.

(Брош.)
517.5(075.8)

COBISS.SR-ID 513302501

М - 5805

 

 

 

162.

C:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0068.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0069.tif

 

KLEINROCK, Leonard
        Communication nets : stochastic message flow and delay / Leonard Kleinrock. - New York [etc .] : McGraw Book Company, cop. 1964. - 209 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lincoln laboratory publications)

Bibliografija: str. 201-204. - Registar.

519.216:004.7

COBISS.SR-ID 1024307689

М - 5261

 

 

 

163.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0067.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0066.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0067.tif

 

DINCULEANU, Nicolae, 1925-2003
        Teoria masurii si functii reale / N. Dinculeanu. - Bucureşti : Editura didacticǎ şi pedagogicǎ, 1964. - 327 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 319-323.

(Karton)
517.987.1(075.8)

COBISS.SR-ID 1024824809

М - 5710

 

 

 

164.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0066.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0062.tif

 

ZARISKI, Oscar, 1899 -1986
        Коммутативная алгебра. Т. 2 / О. Зарисский, П. Самюэль ; перевод с английского E. С. Голода, С. П. Демушкина и А. Н. Тюрина ; под редакцией А. И. Узкова. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. - 438 стр. ; 23 cm

Превод дела: Commutative algebra. Vol. 2. - От редактора перевода: стр. 5. - Регистар.

(Картон)
512.71(075.8)

COBISS.SR-ID 1024966121

М - 5899

 

 

 

165.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0065.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0064.tif

 

ZARISKI, Oscar, 1899 -1986
        Коммутативная алгебра. Т. 1 / О. Зарисский, П. Самюэль ; перевод с английского О. Н. Введенского, С. П. Демушкина и А. Н. Тюрина ; под редакцией А. И. Узкова. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. - 373 стр. ; 23 cm

Превод дела: Commutative algebra. Vol. 1. - От редактора перевода: стр. 5. - Стр. 7-10: Предисловие / Оскар зарисский, Пьер Самюэль. - Регистар.

(Картон)
512.71(075.8)

COBISS.SR-ID 1024966121

 

 

 

166.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0064.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0060.tif

 

STANKOVIĆ, Bogoljub, 1924-
        Operatori J. Mikusinskog / Bogoljub Stanković. - Novi Sad : Univerzitet, 1962 ([s. l. : s. n.]). - 56 str. ; 24 cm

Umnoženo. - Bibliografija: str. 52-54.

(Broš.)
517(075.8)

COBISS.SR-ID 142955783

М - 5898

 

 

 

167.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0421.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0422.jpg

 

PROSKURJAKOV, Igorʹ Vladimirovič
        Сборник задач по линейной алгебре / И. В. Проскуряков. - 2. изд. - Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. - 332 стр. ; 22 cm

(Картон)
512.64(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 512698258

М - 5673

 

 

 

168.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0063.jpgC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0058.tif

 

ЛИНЕЙНЫЕ операторы. [Часть 1], Общая теория / Н. Данфорд и Џ. Шварц при участии У. Бейда и Р. Бартла ; перевод с английского Л. И. Головиной и Б. С. Митягина ; под редакцией А. Г. Костюченко. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. - 895 стр. ; 22 cm

Превод дела: Linear operators. Pt. 1, General theory. - Библиографија: стр. 774-860. - Регистри.

(Картон)
517.983(075.8)

COBISS.SR-ID 28391951

М - 5559

 

 

 

169.

C:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0401.jpgC:\Users\maca\Pictures\My Scans\scan0402.jpg

 

SEGAL, Bencion Izrailevič
        Пятизначные математические таблицы / Б. И. Сегал и К. А. Семендяев. - Изд. 2-е. - Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. - 464 стр. ; 27 cm

Ћир.

(Картон)
519.66

COBISS.SR-ID 11780953

М - 5606

 

 

 

170.

C:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0054.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0055.tifC:\Users\maca\Documents\My Scans\scan0056.tif

 

COURANT, Richard, 1888-1972
        Курс диференцијалног и интегралног рачуна. Књ. 1, Функције једне променљиве / R. Courant ; [превели В. Дајовић, М. Илић-Дајовић]. - Београд : Научна књига, 1951 (Београд : Научна књига). - VIII, 416 стр. : граф. прикази ; 25 cm

Превод дела: Vorlesungen über Differential-und Integralrechnung / R. Courant. - Предговор преводилаца: стр. VI-VIII. - Регистар.

(Брош.)
517.5(075.8)

COBISS.SR-ID 36130567

М – 5641

 

 

 

ANALITIČKA OBRADA RADOVA STOJANA BOGDANOVIĆA

 

Stojan Bogdanović , ima 190 radova u časopisima do 2010. god., prikazanih u časopisu Facta Universitatis (Niš): Series Mathematics and Informatics. 24 (2009), 1–13, čiji su autori Miroslav Ćirić, Jelena Ignjatović, and Žarko Popović, rad je analitički obradjen po svim medjunarodnim standardima.

 

 

A - 1

BOGDANOVIĆ, Stojan

Bands of λ- simple semigroups / Stojan Bogdanović and Miroslav Ćirić

 

U: Filomat. – ISSN 0354–5180. – Vol. 24:4 (2010), pp. 77-85.

UDC 512.53

UDC 512.533.1

 

A - 2

IGNJATOVIĆ, Jelena

On the greatest solutions to weakly linear systems of fuzzy relation inequalities and equations / Jelena Ignjatović, Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Fuzzy Sets and Systems. – ISSN 0165-0114. - Vol. 161 (2010), pp. 3081-3113.

 

UDC 512.13

 

A - 3

BOGDANOVIĆ, Stojan

 

Bands of k-Archimedean semigroups / Stojan Bogdanović, Žarko Popović, Miroslav Ćirić

 

U: Semigroup Forum. – ISSN 0037-1912. – Vol. 80 (2010), pp. 426–439.

UDC 512.53

 

A - 4

 

MYHILL–NERODE type theory for fuzzy languages and automata / Jelena Ignjatović, Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović, Tatjana Petković

 

U: Fuzzy Sets and Systems. – ISSN 0165-0114. - Vol. 161 (2010), pp. 1288-1324.

 

UDC 519.713

 

 

A - 5

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Stojan M. Bogdanović - scientist, teacher, and poet / Miroslav Ćirić, Jelena Ignjatović, Žarko Popović

 

U: Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics. – ISSN ISSN 0352-9665. - Vol. 24 (2009), pp. 1–13.

 

UDC 51:929 Stojan Bogdanović

 

A – 6

 

BOGDANOVIĆ, Stojan

Power Semigroups that are 0-Archimedean / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić, Žarko Popović

 

U: Mathematica Moravica. – ISSN 1450–5932. - Vol. 13 - 1 (2009), pp. 25–28

 

UDC 512.53

 

A - 7

 

IGNJATOVIĆ, Jelena

Fuzzy homomorphisms of algebras / Jelena Ignjatović, Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Fuzzy Sets and Systems. – ISSN 0165-0114. - Vol. 160 (2009), pp. 2345-2365.

 

UDC 512.53.2

UDC 512

A - 8

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Uniform fuzzy relations and fuzzy functions / Miroslav Ćirić, Jelena Ignjatović, Stojan Bogdanović

 

U: Fuzzy Sets and Systems. – ISSN 0165-0114. - Vol. 160 (2009), pp. 1054-1081.

 

UDC 512.53

 

A - 9

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Effective subdirect decompositions of regular semigroups / Miroslav Ćirić, Žarko Popović, Stojan Bogdanović

 

U: Semigroup Forum. – ISSN 0037-1912. – Vol. 77 (2008), pp. 500–519.

 

UDC 512.53

 

A - 10

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes / Miroslav Ćirić, Jelena Ignjatović, Stojan Bogdanović

 

U: Fuzzy Sets and Systems. – ISSN 0165-0114. - Vol. 158 (2007), pp. 1295-1313.

 

UDC 512.53

 

A – 11

 

ĆIRIĆ, Mirosla

 

Subdirect products of certain varieties of unary algebras / Miroslav Ćirić, Tatjana Petković, Stojan Bogdanović

 

U: Czechoslovak Mathematical Journal. – ISSN 0011-4642. - Vol. 57, no. 132 (2007), pp. 573-578.

 

UDC 512.5

 

A - 12

 

PETKOVIĆ, Tatjana

 

On Correspondences Between Unary Algebras, Automata, Semigroups and Congruences / Tatjana Petković, Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Algebra Colloquium. – ISSN 1005-3867. - Vol. 13, no. 3 (2006), pp. 495-506.

 

UDC 512.53

UDC 519.713

 

 

A - 13

 

STANIMIROVIĆ, Predrag

 

Adjoint Mappings and Inverses of Matrices / Predrag Stanimirović, Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić

 

U: Algebra Colloquium. – ISSN 1005-3867. – Vol. 13, no. 3 (2006), pp. 421-432.

 

UDC 512.643

 

A - 14

 

PETKOVIĆ, Tatjana

 

Minimal forbidden subwords / Tatjana Petković, Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Information Processing Letters. – ISSN 0020-0190. - Vol. 92 (2004), pp. 211–218.

 

UDC 512.5

 

A - 15

 

PETKOVIĆ, Tatjana

 

Unary algebras, semigroups and congruences on free semigroups / Tatjana Petković, Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Theoretical Computer Science. – ISSN 0304-3975. - Vol. 324 (2004), pp. 87 – 105.

 

UDC 512.53

 

A - 16

 

LINEAR Equations and Regularity Conditions on Semigroups / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić, Predrag Stanimirović, Tatjana Petković

 

U: Semigroup Forum. – ISSN 0037-1912. - Vol. 69 (2004), pp. 63–74.

 

UDC 512.53

 

A - 17

 

ON LOCAL Properties of Unary Algebras / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić, B. Imreh, Tatjana Petković, M. Steinby

 

U: Algebra Colloquium. – ISSN 1005-3867. – Vol. 10, no. 4 (2003), pp. 461-478.

 

UDC 512.5

 

A - 18

 

BOGDANOVIĆ, Stojan

 

Semilattices of Nil-extensions of Simple Regular Semigroups / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić, Melanija Mitrović

 

U: Algebra Colloquium. – ISSN 1005-3867. – Vol. 10, no. 1 (2003), pp. 81-90.

 

UDC 512.53

 

A - 19

 

 

TRAPPED automata / Žarko Popović, Stojan Bogdanović, Tatjana Petković, Miroslav Ćirić

 

U: Publicationes Mathematicae, Debrecen. – ISSN 0033-3883. – Vol. 60 (2002), pp. 661-677.

 

UDC 519.713

A - 20

 

DECOMPOSITIONS of automata and reversible states / Jelena Kovačević, Miroslav Ćirić, Tatjana Petković, Stojan Bogdanović

 

U: Publicationes Mathematicae, Debrecen. – ISSN 0033-3883. – Vol. 60 (2002), pp. 587-602.

 

UDC 519.713

 

A - 21

 

BOGDANOVIĆ, Stojan

 

Primitive idempotents in semigroups / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić, Aleksandar Stamenković

 

U: Mathematica Moravica. – ISSN 1450–5932. - Vol. 5 (2001), pp. 7-18

 

UDC 512.53

 

A - 22

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Quasi-semilattice decompositions of semigroups with zero / Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Algebras, Groups and Geometries. – Vol. 18, no. 1 (2001), pp. 27-34.

 

UDC 512.53

 

A - 23

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

The Five-Element Brandt Semigroup as a Forbidden Divisor / Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Semigroup Forum. – ISSN 0037-1912. - Vol. 61 (2000), pp. 363–372.

 

UDC 512.53

 

 

A - 24

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

On Nil-Extensions of Rectangular Groups / Miroslav Ćirić, Žarko Popović, Stojan Bogdanović

 

U: Algebra Colloquium. – ISSN 1005-3867. – Vol. 6, no. 2 (1999), pp. 205–213

UDC 512.54

 

A - 25

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Lattices of Subautomata and Direct Sum Decompositions of Automata / Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

U: Algebra Colloquium. – ISSN 1005-3867. – Vol. 6, no. 1 (1999), pp. 71-88.

UDC 519.713

 

A - 26

 

BOGDANOVIĆ, Stojan

Radicals of green's relations / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić

 

U: Czechoslovak Mathematical Journal. – Vol. 49, no. 124 (1909), pp. 683-688.

 

UDC 512.5

 

A - 27

 

TRAPS, Cores, Extensions and Subdirect Decompositions of Unary Algebras / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić, Tatjana Petković, B. Imreh, M. Steinby

 

U: Fundamenta Informaticae. – ISSN 0169-2968. – Vol. 38 (1999), pp. 31-40.

 

UDC 512.5

 

 

A - 28

 

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Direct sum decompositions of quasi-ordered sets / Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović, Jelena Kovačević

U: Filomat. – ISSN 0354–5180. – Vol. 12:1 (1998), pp. 65-82.

 

UDC 510.22

 

A - 29

BOGDANOVIĆ, Stojan

Bands of left archimedean semigroups / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić, Boris Novikov

U: Publicationes Mathematicae, Debrecen. – ISSN 0033-3883. – Vol. 52, no. 1-2 (1998), pp. 85-101.

UDC 512.53

 

A - 30

ĆIRIĆ, Miroslav

 

Subdirect products of a band and a semigroup / Miroslav Ćirić, Stojan Bogdanović

 

 

U: Portugaliae Mathematica. - ISSN 0032-5155. – Vol. 53, fasc. 1 (1996), pp. 117-128.

UDC 512.53

 

A - 31

BOGDANOVIĆ, Stojan

 

Orthogonal sums of semigroups / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić

 

U: Israel Journal of Mathematics. – ISSN 0021-2172. – Vol. 90 (1995), pp. 423–428.

UDC 512.53

A - 32

BOGDANOVIĆ, Stojan

Retractive Nil-extensions of Regular Semigroups I / Stojan Bogdanović, Miroslav Ćirić

U: Proceedings of the Japan Academy. Series A: Mathematical Sciences. – Vol. 68, no. 51 (1992), pp. 115-117

UDC 512.53

 

 

 

Hronološki registar monografskih publikacija

 
Godina
Redni broj bibliografskih jedinica
1951 170
1959 169
1962 166, 167, 168
1963 164, 165
1964 162, 163
1965 158, 159, 160, 161
1966 156, 157
1967 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
1968 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
1969 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
1970 132, 133
1971 127, 128, 129, 130, 131
1972 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
1973 112, 113
1974 106, 107, 108, 109, 110, 111
1975 101, 102, 103, 104, 105
1976 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
1977 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
1978 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
1979 54, 55, 56, 57, 58, 59
1980 51, 52, 53
1981 48, 49, 50
1983 47
1984 44, 45, 46
1985 40, 41, 42, 43
1986 37, 38, 39
1987 36
1988 34, 35
1990 30, 31, 32, 33
1991 28, 29
1992 27
1993 25, 26
1994 22, 23, 24
1995 18, 19, 20, 21
1996 15, 16, 17
1997 11, 12, 13, 14
1998 9, 10
1999 8
2000 7
2003 6
2005 5
2010 3, 4
2012 2
2013 1
Stručni registar monografskih publikacija

UDKRedni broj bibliografskih jedinica
004.413, 63
004.840
01338
37.016150
378.424
378.6542
5120, 21, 146
51-7159
51019, 150
510.245, 113, 114
510.2293, 96, 115, 123, 132, 136, 137, 151
510.2456
510.24/.27107
510.545
510/.514133
510.645, 57, 74, 96, 105, 117
510.6368
510.633/.635107
510.635/.643151
510.643107
510.67107
5117, 18, 24, 61, 64, 76, 130, 134, 135, 152
51.655
5114
511.157
511.299
511.316
5121, 3, 28, 43, 50, 51, 69, 75, 78, 85, 103, 127, 128
512.1/.7142
512.3106
512.544, 47, 63, 100, 131, 156, 160
512.5/.5330
512.5/.548
512.537, 10, 23, 25, 29, 66, 83, 94, 97, 120, 121
512.53/.5439
512.533141
512.533.5151
512.533.730
512.536.594
512.5437, 41, 47, 53, 73, 88, 99, 125
512.54136, 80
512.54254, 109
512.544.3101
512.546.3111
512.548.758
512.5536, 37, 59, 86
512.55/.552101
512.55247, 48
512.5639, 104
512.565/.5746
512.5847, 86
512.670, 102, 124
512.6214, 22
512.62434, 35
512.6411, 27, 37, 53, 65, 92, 98, 129, 167
512.64389, 148
512.7159, 164, 165
512.7159, 164, 165
512.7452
512.8160, 111, 112
512.81/.81384
512.81784
514.11126, 140
514.1211, 92, 98
514.1337
514.1495, 124
514.16137
514.7144
514.16137
514.7144
514.743155
514.742/.743.237
514.74.414
514.763.746
515.1139
515.1245
515.1446, 71
51732, 116, 118, 119, 166
517.1/.5154
517.2/.3157
517.314
517.5122, 148, 161, 170
517.51128, 157
517.537145
517.93155
517.93879
517.962.8149
517.968143
517.9877, 81, 122, 153, 158
517.982138
517.98353, 87, 168
517.987.1158, 163
517.9885, 26
519.155, 74, 110
519.17108
519.212, 33
519.2179
519.216162
519.2412
519.633, 49, 90
519.6163
519.63231
519.66169
519.7133
519.71267
519.7132, 6, 15, 72, 120
519.713/.714104
519.762
519.833
519.83104
519.85291
519.8782
530.1456, 81
53212
55612
9294

Abecedno-autorski registar monografskih publikacijaAutori, koautori, urednici, priređivači, prevodioci Redni broj bibliografskih jedinica
Ádám András 15,
Adjan S. I. 41, 57, 68, 96,
Ahijezer Naum Iljič 87,
Akilov G. P. 77,
Alekseevič Suprunenko Dmitrija 98,
Almeida Jorge 23,
Anđelić Tatomir P. 155,
Aržinih I. S. 161,
Astaf’ev N. N. 91,
Bahturin Ju. A. 60,
Balk G. D. 130,
Balk Mark Benevič 130,
Barbilian Dan 43,
BarthelemyR. 147,
Bartla R. 168,
Bejda U. 168,
Beklemišev Dmitrij Vladimirovič 92,
Belagi E. G. 99,
BellmanRichard Ernest 89,
Belousov Valentin Danilovič 92, 94, 121,
Bernajs P. 57,
BetschGerhard 36,
Biankamaria Paul 113, 114
Birkhoff Garrett 46, 106,
Blagojević Borislava 12,
Bloh Efraim Leontjevič 129,
Bogdanović Stojan M. 1, 18,
Bogoljubov N. N. 79,
Božinović Milan 1,
Bradis Vladimir Modestovič 150,
Bruck Richard Hubert 127,
BucurGheorghe 154,
Budimac Zoran 13,
Burova Irina Nikolaevna 93,
Cakić Nenad 4,
CampuE. 154,
CaramanPetru 141,
Čavčić Milan P. 38,
Cejtlin G. E. 63,
Celakoski Naum 3,
Čepnikov S. N. 131,
Chajda Ivan 28,
Chandler B. 41,
Chang Chen-chun 82,
Charniak Eugene 40,
ChiriacMihai 85,
ChiriacVasile 85,
Ćirić Miroslav D. 2
Čirki E. M. 100,
Čistjskov Vasilij Dmitrievič 61,
CornicMarie Cecile 137,
Coşniţǎ Cezar 146,
Courant Richard 170,
CreangǎIon 83,
Cuninka Anton 126,
Cvetković Ljiljana 17, 24,
Danford N. 168,
Dehame Édouard 113, 114,
Demuškin S. P. 54, 65, 164, 165
Deneke K. 27,
DénesJ. 110,
Devtkov V. V. 72,
Dimitrov Dimitar 70,
Dimovski Dončo 3
Dimovski Iv. 106,
DinculeanuNicolae 158, 163,
DixmierJacques 138,
Dixmier Jacques 60,
Dončev Kiril 70,
Dorofeev Georgij Vladimirovič 133,
Dragalin A. G. 56,
Dubreil Paul 125,
Emeljjanov S.V. 64,
Eremin Ivan Ivanovič 91,
Evgraf Marat Andreevič 145,
Faddeev Dmitrij Konstantinovič 75, 99,
FaithCarl 59, 86,
FaureP. 147,
Feys Robert 107,
Fihtengoljc Georgij Mihajlovič 157,
Fomin S. V. 122,
Fuchs László 80,
Gaina S. 154,
Gavrilov Mihail Aleksandrovič 72, 106,
GayR. 134,
Gecseg Ferenc 120,
Geljfond Aleksandr Osipovič 149,
Genov Georgi 50,
GhikaAlexandru 153,
Gindikin Semen Grigorjevič 117,
Giraldes Emília 7,
Glazman I. M. 87,
Gluškov Viktor Mihajlovič 63,
Goloda E. S. 142, 164,
Golovinoj L. I. 168,
Gončarov S. S. 82,
GorensteinDaniel 109,
Gorin E. A. 111,
Griffits, Phillip 100,
Grulović Milan Z. 8,
Hacet B. I. 51,
Hall Marshall 88,
Hall T. E. 29,
Harada Koichiro 109,
Herceg Dragoslav 17, 24,
Hilbert David 57,
HowieJohn Macintosh 10, 97,
Humphreys James Edward 52,
Ignjatović Jelena M. 2
Ikramov Hakim Dadadžanovič 102,
Imreh B. 15,
Inagaki Ja. 67,
Iohvidov I. S. 116,
Ito Masami 6,
Ivadari E. 67,
Ivić Aleksandar 16,
Jablonskij Sergej Vsevolodovič 55,
Jones P. R. 29,
Juščenko E. L. 63,
Kabakov F. А. 96,
Kajfman L. A. 59, 86,
Kantorovič Leonid Vitaljevič 77,
Kaplanskiy Irving 111,
Kargapolov Mihail Ivanovič 73,
Karpov Viktor Georgievič 74,
Kasami T. 67,
Kasprzak Wacław 32,
KeedwellA.D. 110,
Kejsler G. 82,
Keramsi Georges 113,
KertészAndor 36,
King James 100,
KleinrockLeonard 162,
Kniep W. J. 124,
Kočinac Ljubiša 11, 21,
Kolmogorov Andrej Nikolaevič 122,
Korn Granino A. 76,
Korn T. 76,
Kostarčuk B. N. 51,
Kostjučenko A. G. 168,
Kostrikin Aleksej Ivanovič 54, 78, 142,
Krajna S. G. 116, 118,
Kramko M. N. 132,
Kreić Nataša 24,
Krivine Jean Louis 123,
Križalkovič Karol 126,
Krooshof G. 124,
Kulikov L. Ja. 80,
Kuratowski Kazimierz 132,
Kurbatov A. M. 79,
KurepaĐuro 139, 160,
Kurosh Aleksandr Gennadievich 103,
Lang Serge 142,
Lankaster Peter 65,
Lavrov Igor Andreevič 45,
Letić Duško 4,
Li Zi Cai 31,
Lidl Rudolf 34, 35,
Lidskov B. V. 89,
Lysik Bertold 32,
Maclane Saunders 106,
Magnus V. 41,
Maksimov L. L. 45,
Marek Wiktor 105,
Martins Paula 7,
Massey William Schumacher 71,
McDermott Drew 40,
Meakin J. C. 29,
Mendelson Elliott 96,
Merzljakov Ju. I. 73,
Mesarovic Mihajlo D. 64,
Mihovski Stoil V. 50,
Milić Svetozar 44,
Milovanović Gradimir 22, 49
Minc G. E. 107,
Mitrinović Dragoslav S. 22,
Mitrjagin B. S. 168,
Mišinov A. P. 80,
Mollov Todor Ž. 50,
MorletMaurice 136, 137
Myškis A. D. 159,
NicolescuMiron 153,
Niderrajter G. 34,
NoelG. Collection 134,
Norden Aleksandr Petrovič 95,
Okunev Aleksandr Kuzmič 119,
Onyszkiewicz Janusz 105,
Ovsjannikov A. Ja. 30,
Ovsjannikov Lev Vasiljevič 62,
Papy Frederique 135, 152,
Papy Georges 135, 152,
Peák I. 120,
Perovič Žikica 9,
Petrov V. I. 34, 35,
Pic Gheorghe 69,
Platonov V. P. 52,
Pontrjagin Lev Semenovič 112
Popescu Dorin 39,
Popović, Biljana 12,
Postnikov Mihail Mihajlovič 37,
Potapov M. K. 133,
Preston Christopher 79,
Proskurjakov Igor Vladimirovič 167,
Pugačev B. P. 116, 118,
Pupirev E. I. 72,
Purdea Ioan 69,
QueysanneMichel 113, 114, 136, 137
QuinetJean 147,
RaduEugen 148,
Raghunatan Madabusi Santanam 84,
Rassias Th. M. 22,
RevuzAndre 113, 114, 136, 137
Rickart Charles E. 19,
Robinson Abraham 151,
Rozov N. H. 133,
Ruškuc Nik 10,
Rvačev Vladimir Logvinovič 90,
Rybaczuk Marek 32,
Šabat B. V. 100,
Sache Aimé 108,
Salahitdinov M. S. 161,
Salij V. N. 46,
Schwartz Laurent 116, 118,
Schweizer Wilhelm 140, 144, 156,
Scitovski R 33,
Šedivy Ondrej 126,
Segal Bencion Izrailevič 169,
Shum K. P. 25,
SimoviciDan 83,
Sivašinskij Izrailj Haimovič 128,
Skornjakov Lev A. 46, 47, 59, 86,
Slesarenko A. P. 90,
Smirnov O. 104,
Smith Paula 7,
Sobolev S. K. 68,
Sominskij S. 75
Stanković Bogoljub 166,
Stefanović lidija 14,
Steinfeld Ottó 66,
Stollings Dž. 71,
Suško V. N. 81,
Ševrin Lev Naumovič 30,
Švarc Dž. 168,
Švarc Loran 116,
ŠvarcmanО. V. 84,
Szász Ferenc Andor 48, 101,
Tajmanov A. D. 82, 132, 152
Takahara R. 64,
Takeuti Gaisi 68,
Tasković Milan 5, 26,
Tjurina A. N. 164, 165,
Todorov K. 27,
Tokura N. 67,
Tošić Ratko 13,
Toyama Masafumi 6,
TurtoiuFǎnicǎ 146,
Tyškević Regina Iosifovič 98,
Ušan Janez 58,
Uzkov A. I. 164, 165,
Van Tooren A. F. 124,
Venkov B. B. 99,
Vinberg E. B. 84,
Voevodin Valentin V. 53, 102,
Volovič I. V. 81,
Vraciu Constantin 39,
WidigerAlfred 36,
WiegandtRichard 36,
Yaglom I. 104,
Yankovsky George 103,
Yuen P. C. 25,
Zabrejko P. P. 143,
Zalesskogo A. E. 52,
Zarisskij Oskar 164, 165,
Zavalo S.T. 51,
Zeldovič Jakov Borisovič 159,
Želobenko D. P. 60,
Zinov’ev Ju. M. 81,
Žukov A. E. 34, 35
 

Hronološki registar analitički obrađenih sastavnih delova iz časopisa

 
Godina Redni broj bibliografskih jedinica
2010 A – 1, A – 2, A – 3, A – 4
2009 A – 5, A – 6, A – 7, A – 8
2008 A – 9
2007 A – 10, A – 11
2006 A – 12, A – 13
2004 A – 14, A – 15, A – 16
2003 A – 17, A – 18
2002 A – 19, A – 20
2001 A – 21, A – 22
2000 A – 23
1999 A – 24, A – 25, A – 26, A – 27
1998 A – 28, A – 29
1996 A – 30
1995 A – 31
1992 A – 32

Abecedno-autorski registar analitički obrađenih sastavnih delovia iz časopisaAutori i koautori Redni broj bibliografskih jedinica
Bogdanović Stojan A – 1, A – 2, A – 3, A – 4, A – 6, A – 7, A – 8, A – 9, A – 10, A – 11, A – 12, A – 13, A – 14, A – 15, A – 16, A – 17, A – 18, A – 19, A – 20, A – 21, A – 22, A – 23, A – 24, A – 25, A – 26, A – 27, A – 28, A – 29, A – 30, A – 31, A – 32
Ćirić Miroslav A – 1, A – 2, A – 3, A – 4, A – 5, A – 6, A – 7, A – 8, A – 9, A – 10, A – 11, A – 12, A – 13, A – 14, A – 15, A – 16, A – 17, A – 18, A – 19, A – 20, A – 21, A – 22, A – 23, A – 24, A – 25, A – 26, A – 27, A – 28, A – 29, A – 30, A – 31, A – 32
Ignjatović Jelena A – 2, A – 4, A – 5, A – 7, A – 8, A – 10,
Imreh B. A – 17, A – 27
Kovačević Jelena A – 20, A – 28
Mitrović Melanija A – 18
Novikov Boris A – 29
Petković Tatjana A – 4, A – 11, A – 12, A – 14, A – 15, A – 16, A – 17, A – 19, A – 20, A – 27
Popović Žarko A – 3, A – 5, A – 6, A – 9, A – 19, A – 24
Stamenković Aleksandar A – 21
Stanimirović Predrag A – 13, A – 16
Steinby M. A 17, A – 27