Универзитет у Нишу
Мирјана Д. Манчев

Каталог издања Природно-математичког факултета као осврт на вишедеценијски рад у науци

Природно-математички факултет
Ниш, 2018

Аутор:

Мирјана Д. Манчев

Наслов:

Каталог издања Природно-математичког факултета као осврт на вишедеценијски рад у науци

Издавач:

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

Година издања:

2018

Рецензенти:

Проф. др Јелена Петровић, ванредни професор

Александар Дучић, виши дипломирани библиотекар

Обрада на рачунару:

Мирјана Манчев

Графичка обрада корица:

Александра Костић, дипл. графички дизајнер

Техничка подршка:

Иван Станковић, wеб администратор

Ивана Мадић, wеб администратор

Иван Јоцић, wеб администраторор

Петар Петковић, wеб девелопер

Емилија Борисов, wеб администратор

Електронска локација и приступ: /katalog-izdanja-pmf/

ISBN 978-86-6275-058-7


Одлуком Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Нишу, број 214/1-01 од 27.02.2019 године, рукопис је одобрен за штампу као библиографија од посебног значаја за научно-истраживачки рад.

Забрањено је репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком облику или поступку, укључујући фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писане дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

017.42:[378.6:51(497.11)

МАНЧЕВ, Мирјана, 1958-

Каталог издања Природно-математичког факултета као осврт на вишедеценијски рад у науци [Elektronski izvor] / Мирјана Д. Манчев. – Ниш : Универзитет, Природно-математички факултет, 2018 (Ниш : Sven). – 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. – Насл. са насловног екрана

ISBN 978-86-6275-058-7

а) Природно-математички факултет (Ниш) — Издања — Каталози

COBISS.SR-ID 275580684

Мојој породици

        Желим најљубазније да се захвалим рецензентима проф. др Јелени Петровић, ванредном професору Природно-математичког факултета у Нишу и Александру Дучичу, вишем дипломираном библиотекару из Универзитетске библиотеке у Крагујевцу на саветима и сугестијама које су допринеле побољшању квалитета коначне верзије ове монографске публикације, као и на издвојеном времену посвећеном читању овог рада. Посебно бих истакла искрену захвалност на дивној и пријатној сарадњи са рецензентима што није чест случај. Истовремено бих се захвалила свима онима који су на било који начин допринели изради овог рада.

Улога искреног човека – тешка је улога.

Максим Горки