B-1.
NAJMAN, Stevo

Biologija ćelije : praktikum sa radnom sveskom / Stevo Najman, Perica Vasiljević. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, [19–] (Niš : [ s. n.]). – 82 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Stv. nasl. preuzet sa kor. – Na kor. podnasl: praktikum sa radnom sveskom. – Podaci o autorima preuzeti sa kor. – Na vrhu nasl. str.: Odsek za biologiju sa ekologijom. – (Broš.) 576.3(075.8)(076)

B-2.
MIHAJLOV-Krstev, Tatjana

Praktikum iz algologije i mikologije / Tatjana Mihajlov-Krstev. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, [19–] (Niš : [ s. n.]). – 119 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Odsek za biologiju sa ekologijom. (Broš.) 561.26/.27(075.8)(076) 561.28(075.8)(076)

B-3.
МЕТОДОЛОГИЈА формирања ентомолошке збирке : поводом изложбе “Дневни лептири Балканског полуострва” : збирка др Предрага Јакшића / аутор текста и цртежа Предраг Јакшић ; аутор фотографија Шандор Лукач. – Нови Сад : Завод за заштиту природе Србије, 2000(Београд : Графокомерц). – 26 стр. : граф. прикази ; 24 cm Тираж 300. (Broš.) 56:001.8(075.8)

B-4.
SIMPOZIJUM o flori Jugoistočne Srbije i susednih područja sa međunarodnim učešćem (7 ; 2002 ; Dimitrovgrad)

[Zbornik rezimea = Резюмета = Abstracts] / 7. simpozijum o flori Jugoistočne Srbije i susednih područja sa međunarodnim učešćem, Dimitrovgrad, 2002. ; [organizatori Prirodno-matematički fakultet u Nišu … et al.]. – [S. l. : s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). – 129 str. ; 21 cm

Gl. stv. nasl. preuzet sa kor. – Na kor.: Симпозий за флора на югоисточна СЪрбия и сЪседните региони = Simposium of the flora of southeastern Serbia and neigborhood regions. – Registar. 581.9(497.11)(048) COBISS.SR-ID 112996364

B-5.
MITROVIĆ, Tatjana, 1969-

Selektivni amfotropni retrovirusi za gensku terapiju tumora / Tatjana Mitrović. – Beograd : Stručna knjiga, 2003 (Beograd : Stručna knjiga). – 129 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 107-128. 578.5:616-006 577.2 COBISS.SR-ID 1024374505

B-6.
JAKŠIĆ, Petar, 1950-

Црвена књига дневних лептира Србије : Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea / Предраг Јакшић ; [цртежи Предраг Јакшић ; карте Марјан Никетић ; фотографије Шандор Лукаћ … и др.]. – [1. изд.]. – Београд : Завод за заштиту природе Србије, 2003 (Београд : Хелета). – 198 стр. : илустр. ; 30 cm

На спор. насл. стр.: Red Data Book of Serbian Butterflies. – Делимично упор. текст. на срп. и енгл. језику. – Тираж 1.000. – Библиографија: стр. 187-190. – Summary: Red Data Book of Serbian Butterflies. – Регистар. ISBN 86-80877-03-4 (картон са омотом) 502.211:595.78(497.11) COBISS.SR-ID 104857356

B-7.
JABLANOVIĆ, Miodrag

Uvod u ekotoksikologiju / M.[Miodrag] Jablanović, P.[Predrag] Jakšić, K.[Katica] Kosanović. – Priština [i. e.] Kosovska Mitrovica : Univerzitet, 2003 (Beograd : Heleta). – 571 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet. – Tiraž 350. – Bibliografija: str. 556-563. – Registar. ISBN 86-7412-024-5 (broš.) 502/504(075.8) COBISS.SR-ID 102249228

B-8.
JAKŠIĆ, Predrag, 1950-

Preliminarna bibliografija o prirodi karpatske Srbije / Predrag Jakšić, Dragan Ranđelović, Toplica Marjanović. – Bor : Društvo mladih istraživača, 2004 (Bor : Bakar). – 118 str. ; 24 cm

Tiraž 500. – Bibliografija: str. [119-120]. ISBN 86-84155-16-5 (broš.) 016:55(497.11-11) 016:574.1(497.11-11) COBISS.SR-ID 119462412

B-9.
RANĐELOVIĆ, Vladimir, 1965-

Botanika / Vladimir Ranđelović. – Niš : Biološko društvo “Dr Sava Petrović” : Punta, 2005 (Niš : Punta). – VI, 144 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 144. ISBN 86-85227-41-0 ( karton) 58(075.8) COBISS.SR-ID 126745612

B-10.
SYMPOSIUM on flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (8 ; 2005 ; Niš)

Abstracts = Apstrakti / 8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Niš, 20.-24.06.2005 = 8. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Niš, 20.-24.06.2005 ; [urednik] Novica Ranđelović. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2005 (Niš : “27. avgust”). – 150 str. ; 22 cm

Tiraž 200. – Test na srp. i engl. jeziku. – Registar. 58(497.1)(063)(048) COBISS.SR-ID 24065581

B-11.
RANĐELOVIĆ, Vladimir, 1965-

Praktikum iz botanike. 1, Anatomija i morfologija biljaka / Vladimir Ranđelović, Marina Jušković, Bojan Zlatković. – Niš : Biološko društvo “Dr Sava Petrović” : Punta, 2006 (Niš : Punta). – I, 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Na kor.: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet. – Tiraž 200. – Bibliografija: str. 103. ISBN 86-85227-69-0 (broš.) 58(075.8)(076) COBISS.SR-ID 134412556

B-12.
MILANKOV, Vesna, 1967-

Metodologija naučno-istraživačkog rada u biološkim disciplinama / Milankov Vesna, Jakšić Predrag. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, 2006 (Petrovaradin : Simbol). – X, 257 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. – Registar bioloških bibliografija i biografija biologa: str. 232-242 ; Registar rečnika biološke terminologije: str. 243-247. – Bibliografija: str. 248-255. – Registar. ISBN 86-7031-075-9 (broš.) 57:001.891(075.8) COBISS.SR-ID 217878279

B-13.
MITROVIĆ, Tatjana, 1969-

Praktikum iz biohemije : za studente Biologije / Tatjana Mitrović. –[ 1. izd.]. – Beograd : Sven : Naučna knjiga, 2007 (Niš : Sven). – 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet. – Tiraž 150. – Bibliografija: str. 188. ISBN 978-86-7746-109-6 (Sven; broš.) 577.1(075.8)(076) COBISS.SR-ID 143651596

B-14.
SYMPOSIUM on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (9 ; 2007 ; Niš)

Abstracts = Apstrakti / 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Niš, 2007 = 9. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Niš, 2007 ; [editor] Vladimir Ranđelović. – Niš : Faculty of Sciences and Mathematics = Prirodno-matematički fakultet : Biological Society “Dr Sava Petrović” = Biološko društvo “Dr Sava Petrović”, 2007 (Niš : Punta). – 97 str. ; 22 cm

Tiraž 100. – Tekst na srp. i engl. jeziku. – Registar. (Broš.) 58(497.1)(063)(048) COBISS.SR-ID 27448877

B-15.
ODABRANA područja za dnevne leptire : put za ostvarenje zaštite prirode u Srbiji = Prime Butterfly Areas in Serbia : a tool for nature conservation in Serbia / urednik, edited by Predrag Jakšić. – Beograd : HabiProt, 2008 (Beograd : Radunić). – 223 str. : ilustr. ; 25 cm Kor. nasl.: Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji . – Uporedo engl. i srp. tekst. – Tekst štampan dvostubačno. – Tiraž 1.000. – Bibliografija: str. 222-223. ISBN 978-86-912033-0-6 (karton) 595.78(497.11) COBISS.SR-ID 153004300

B-16.
MIHAJLOV-Krstev, Tatjana

Radna sveska iz mikrobiologije / Tatjana Mihajlov-Krstev. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008(Niš : [s. n.]). – 109 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Odsek za biologiju sa ekologijom. – Bibliografija: str. 109. (Broš.) 579(075.8)(076)

B-17.
KIĆOVIĆ, Dragomir M., 1953-

Osnove zaštite i unapređenja životne sredine / Dragomir M. Kićović, Predrag N. Jakšić, Dušan T. Kićović. – 4., dopunjeno i prošireno izd. – Kosovska Mitrovica : Univerzitet u Prištini ; Beograd : Visoka turistička škola strukovnih studija, 2012 (Kraljevo : Ofset pres). – 342 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. – Bibliografija: str. 325-335. – Registar. ISBN 978-86-7412-056-9 502(075.8) 502/504(497.11+497.16)(075.8) COBISS.SR-ID 188575756

B-18.
RANĐELOVIĆ, Vladimir N., 1965-

Flora i vegetacija Vlasinske visoravni / Vladimir N. Ranđelović, Bojan K. Zlatković. – Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2010 (Niš : Punta). – IV, 448 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str.: Odsek za biologiju i ekologiju. – Tekst štampan delimično dvostubačno. – Tiraž 500. – Summary: Flora and Vegetation of Vlasina Plateau. – Bibliografija: str. 434-448. ISBN 978-86-83481-63-7 (karton) 581.9(497.11) 581.55(497.11) COBISS.SR-ID 174604812

B-19.
SYMPOSIUM on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, (10 ; 2010 ; Vlasina)

Abstracts = Apstrakti / 10th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, Vlasina, 17 to 20 June 2010 ; [editor] Vladimir Ranđelović. – Niš : Faculty of Sciences and Mathematics = Prirodno-matematički fakultet : Biological Society “Dr Sava Petrović” = Biološko društvo “Dr Sava Petrović”, 2010 (Niš : Punta). – 132 str. ; 22 cm

Na kor.: 10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Vlasinsko jezero, 17. do 20. June 2010. – Tekst na srp. i engl. jeziku. – Tiraž 150. – Registar. (Broš.) 58(497.1)(063)(048) COBISS.SR-ID 27448877

B-20.
SYMPOSIUM on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, (10 ; 2010 ; Vlasina)

Abstracts = Apstrakti / 10th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, Vlasina, 17 to 20 June 2010 ; [editor] Vladimir Ranđelović. – Niš : Faculty of Sciences and Mathematics = Prirodno-matematički fakultet : Biological Society “Dr Sava Petrović” = Biološko društvo “Dr Sava Petrović”, 2010 (Niš : Punta). – 132 str. ; 22 cm

Na kor.: 10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Vlasinsko jezero, 17. do 20. June 2010. – Tekst na srp. i engl. jeziku. – Tiraž 150. – Registar. (Broš.) 58(497.1)(063)(048) COBISS.SR-ID 27448877

B-21.
JAKŠIĆ, Predrag, 1950-

Дневни лептири Засавице : Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea / Предраг Јакшић и Ана Нахринић. – Београд : Службени гласник : Специјални резерват природе Засавица, 2011 (Београд : Гласник). – 100 стр. : илустр. ; 22 cm. – (Библиотека Засавица ; књ. 1)

Тираж 1.000. – Библиографија: стр. 93-94. – Summary: Butterflies of the Zasavica Special Nature Reserve. – Регистар. ISBN 978-86-519-0971-2 (СГ; брош.) 595.78(497.113) COBISS.SR-ID 185521164

B-22.
РАЗВОЈ система заштите природе у Србији и његова примена на примеру дневних лептира (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) = The Development of the System of Nature Protection in Serbia and its Implementation on the Example of Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea and Papilionoidea) / Предраг Јакшић … [и др.]. – Београд = Belgrade : Завод за заштиту природе Србије = Institute for Nature Conservation of Serbia, 2011 (Београд : Студио М). – 71 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Посебно издање / [Завод за заштиту природе Србије] ; бр. 23 = Special Edition / [Institute for Nature Conservation of Serbia] ; N° 23) Тираж 500. – Речник стручних назива: стр. 63-67. – Библиографија: стр. 56-61. – Summary. – Регистар. ISBN 978-86-80877-37-2 502.172(497.11) 574.1(497.11) 595.78(497.11) COBISS.SR-ID 186684428

B-23.
MITROVIĆ, Tatjana, 1969-

Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 1, Genomika i proteomika / Tatjana Mitrović. – 1. izd. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : M kops centar). – 247 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. – Tiraž 100. – Bibliografija: str. 229-247. ISBN 978-86-83481-88-0 577.2(075.8) COBISS.SR-ID 193321484

B-24.
MITROVIĆ, Tatjana, 1969-

Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 2, Metode izolacije, separacije i kvantifikacije nukleinskih kiselina i proteina / Tatjana Mitrović. – 1. izd. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : M kops centar). – 263 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. – Tiraž 100. – Bibliografija: str. 259-263. ISBN 978-86-6275-002-0 (broš.) 577.112/.113.083(075.8) COBISS.SR-ID 198738188

B-25.
PRAKTIKUM iz zoologije beskičmenjaka / Vladimir Žikić … [et al.] ; [ilustracije Vladimir Žikić]. – 1. izd. – Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : Abak). – 305 str. : ilustr. ; 30 cm Tiraž 150. – Registar. ISBN 978-86-6275-005-1 592/595(075.8)(076) COBISS.SR-ID 193843980

B-26.
KIĆOVIĆ, Dragomir M.

Osnove zaštite i unapređenja životne sredine / Dragomir M. Kićović, Dragana L. Vujanović, Predrag N. Jakšić. – 3. prerađeno i prošireno izd. – Kosovska Mitrovica : Univerzitet u Prištini ; Beograd : Visoka turistička škola strukovnih studija, 2008 (Kraljevo : Ofset pres). – 343 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. – Bibliografija: str. 329-338. – Registar. ISBN 978-86-7412-049-1 (karton) 502(075.8) 502/504(497.11+497.16)(075.8) COBISS.SR-ID 150251788

B-27.
STOJIČIĆ, Dragana,1967-

Praktikum iz fiziologije biljaka / Dragana Stojičić. – 1. izd. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X – Copy). – 97 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Serija Pomoćni udžbenici / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. – Tiraž 100. – Bibliografija: str. 97. ISBN 978-86-6275-016-7 (karton) 581.1(075.8)(076) COBISS.SR-ID 198169868

B-28.
JAKŠIĆ, PREDRAG, 1950-

Dnevni leptiri Kopaonika : (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) / Predrag Jakšić i Ana Nahirnić. – Kopaonik : Javno preduzeće Nacionalni park “Kopaonik”, 2013 (Beograd : MCO). – 178 str. : ilustr. ; 18 cm

Tiraž 1.000. – Kor. nasl.: Vodič kroz faunu dnevnih leptira Kopaonika . – Bibliografija: str. 170-172. – Registri. ISBN 978-86-83249-03-9 (broš.) 595.78(497.11)

B-29.
ĐORĐEVIĆ, LjubišB., 1961-

Razviće životinja / Ljubiša B. Đorđević, Predrag Jakšić. – 1. izd. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X – Copy). – 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. – Tiraž 150. – Bibliografija: str. 221-227. – Registar. ISBN 978-86-6275-006-8 591.3(075.8) COBISS.SR-ID 198170892

B-30.
STAMENKOVIĆ, Slaviša, 1962-

Opšta ekologija : praktikum i radna sveska / Slaviša Stamenković, Djuradj Milošević, Jelka Crnobrnja-Isailović. – 1. izd. – Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Sven). – 116 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Serija Pomoćni udžbenici / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Tiraž 100. – Bibliografija: str. 113-115. ISBN 978-86-6275-021-1 (broš.) 574(075.8)(076) COBISS.SR-ID 205070604

B-31.
JAKŠIĆ, Predrag, 1950-

Преглед фауне дневних лептира на ширем подручју Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) : монографија / Предраг Јакшић. – 1. изд. – Ниш : Природно-математички факултет, 2014 (Ниш : Свен). – 113 стр. : илустр. ; 25 cm. – (Серија Монографије / [Природно-математички факултет, Ниш])

На насл. стр.: Универзитет у Нишу. – Тираж 70. – Библиографија: стр. 102-106. – Summary: The Butterflies of Jelašnička Klisura Gorge in Eastern Serbia. – Регистри. ISBN 978-86-6275-025-9 595.78(497.11) COBISS.SR-ID 205065484

B-32.
PRAKTIKUM iz zoologije beskičmenjaka. 1 / Vladimir Žikić … [et al.] ; [ilustracije Vladimir Žikić]. – 1. izd. – Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Copy Shop). – 141 str. : ilustr. ; 30 cm Tiraž 300. – Registar. ISBN 978-86-6275-035-8 (broš.) 592/595(075.8)(076) COBISS.SR-ID 209801740

B-33.
PRAKTIKUM iz zoologije beskičmenjaka. 2 / Vladimir Žikić … [et al.] ; [ilustracije Vladimir Žikić]. – 1. izd. – Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Copy shop). – 194 str. : ilustr. ; 30 cm Tiraž 300. – Bibliografija: str. 149-150. – Registar. ISBN 978-86-6275-036-5 592/595(075.8)(076) COBISS.SR-ID 211001612

B-34.
MARKOVIĆ, Marija S.,1970-

Утицај пожара на флору планине Видлич / Марија Марковић. – 1. изд. – Ниш : Природно-математички факултет, 2014 (Ниш : Nais print design). – 314 стр. : илустр. ; 29 cm. – (Серија Монографије / [Природно-математички факултет, Ниш])

Тираж 100. – Библиографија: стр. 309-314. ISBN 978-86-6275-033-4 (картон) 581.9(497.11) 630*434(497.11) COBISS.SR-ID 211021068