Registar naslova

 

MATEMATIKA 

 

 

Glavni stvarni naslov

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

Algebra I

 

 

M – 15

 

Algoritmi numeričke analize

 

 

M – 56

 

Analiza realnih funkcija više promenljivih

 

 

M – 5

 

Analytic approximations of solutions to stochastic differential equations

 

 

 M – 29

 

Automati i formalni jezici

 

 

 M – 57

 

Bibliografija priloga u časopisu Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika e(1987-1992)

 

 

M – 52

 

Bulove algebre

 

 

M – 4

 

Diferencijalna geometrija krivih i površi

 

 

M – 26

 

Diferencijalna geometrija mnogostrukosti

 

 

M – 41

 

Diferencijalne jednačine I

 

 

 M – 6

 

Diferencijalne jednačine II

 

 

M – 21

 

Dodatak

 

 

M – 14

 

Euklidska geometrija

 

 

M – 51

 

Generalized Riemannian Spaces and Spaces of Non-Symmetric Affine Connection

 

 

M – 44

 

Geometrija

 

 

M – 19

 

Geometrija krivih i površi uz korišćenje paketa Mathematica

 

 

M – 38

 

Infinitesimal Bending

 

 

M – 36

 

Jezici i automati

 

M – 12

 

 

Konstrukcije u Euklidskoj ravni

 

 

M – 53

 

Kontraktivna preslikavanja na metričkim prostorima i uopštenja

 

 

M – 47

 

Lectures on generalized inverses

 

 

M – 28

 

Linearna algebra i analitička geometrija

 

 

M – 3

 

Matematička statistika

 

 

M – 35 , M- 54

 

Matematička statistika i statističko modelovanje

 

 

M – 18

 

Matematička statistika sa primenama u hidrotehnici

 

 

M – 9

 

Matematičko programiranje

 

M – 27

 

Matematika II

 

 

M – 20

 

Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral

 

 

M – 46

 

Mrežno planiranje i MS Project

 

 

M – 31

 

Neeuklidske geometrije

 

 

M – 50

 

Nelinearna optimizacija

 

 

M – 55

 

Osnovi Furijeove analize

 

 

M – 49

 

Osnovi geometrije

 

 

M – 24

 

Osnovi informatike

 

 

M – 22

 

 

Osnovi konkurentnog programiranja sa zbirkom zadataka

 

 

M – 40

 

Parcijalne diferencijalne jednačine

 

 

M – 11

 

Parcijalne diferencijalne jednačine i integralne jednačine

 

 

M – 7

 

Polugrupe

 

 

M – 2

 

Primene linearnog i celobrojnog programiranja

 

 

M – 32

 

 

Proceedings of the International Conference XVI Geometrical Seminar, September, 20-25, 2010, Vrnjačka Banja, Serbia

 

M – 39

 

Programiranje i programski jezici sa zbirkom

Zadataka

 

 

M – 1

 

Programski paket Mathematica i primene

 

 

M – 17

 

Proximity and Uniform Structures

 

 

M – 37

 

Repetitorijum Osnovi programiranja

 

 

M – 10

 

Semilattice Decompositions of Semigroups

 

 

M – 42

 

Simbolička implementacija nelinearne optimizacije

 

 

M – 16

 

Statistika u psihologiji

 

 

M – 13

 

Statistika za studente geografije

 

 

M – 23

 

Teorija algoritama, automata i jezika

 

 

M – 43

 

Uvod u matematičku analizu. Deo 1

 

 

M – 30

 

Uvod u verovatnoću

 

 

M – 33

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike II i III

 

 

M – 34

 

Zbirka zadataka iz linearne algebre i analitičke geometrije

 

 

M – 8

 

Zbirka zadataka iz matematičke statistike

 

 

M – 48

 

Zbirka zadataka iz opšte topologije

 

 

M – 45

 

Zbirka zadataka iz teorije polinoma

 

 

M – 25

 

FIZIKA 

 

Glavni stvarni naslov

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

Automatsko upravljanje

 

 

F – 26

 

Fizika : elektromagnetizam

 

 

F – 11

 

Fizika : mehanika, osnove molekularne fizike i termodinamike

 

 

F – 7

 

Fizika čvrstog stanja

 

 

F – 2

 

Fizika Sunca

 

 

F – 13

 

Fizika: Optika

 

 

F – 22

 

Kvantna teorija brzih jon-atomskih sudara

 

 

F – 12

 

Mathematical, Theoretical and Phenomenological Challenges Beyond the Standard Model

 

 

 

F – 9

 

Modern Trends in Strings, Cosmology and Particles

 

 

F – 21

 

Osnovi fizike

 

 

F – 23

 

Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike

 

 

F – 18

 

Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike

 

 

F – 16

 

Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike

 

 

F – 6

 

Transportni koeficijenti plazme u smeši internih gasova i alkalnih para na visokim pritiscima i niskim temperaturama

 

 

 

F – 4

 

Udarni talasi u kosmosu

 

 

F – 5

 

Uvod u Ajnštajnovu teoriju relativnosti

 

 

F – 24

 

Uvod u fiziku okoline

 

 

F – 25

 

Uvod u statističku fiziku

 

 

F – 1

 

Uvod u statističku fiziku

 

 

F – 17

 

Zbirka takmičarskih zadataka iz fizike

 

 

F – 15

 

Zbirka zadataka iz atomske fizike

 

 

F – 8

 

Zbirka zadataka iz elektromagnetizma i optike

 

 

F – 10

 

Zbirka zadataka iz kvantne mehanike

 

 

F – 3

 

Zbirka zadataka iz obrade rezultata fizičkih merenja

 

 

F – 20

 

Zbirka zadataka iz subatomske fizike

 

 

F – 14

 

Zbirka zadataka iz teorijske mehanike

 

 

F – 19

HEMIJA 

 

Glavni stvarni naslov

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

Analitička hemija

 

 

H – 4

 

Analitička hemija životne sredine

 

 

H – 18

 

Elementi mineralogije za studente hemije

 

 

H – 23

 

Fizičkohemijske metode ispitivanja ravnoteža u kompleksirajućim sredinama

 

 

H – 3

 

Gravimetrijske metode analize

 

 

H – 6

 

Hemija čvrstih materija

 

 

H – 7

 

Heterocycles in organic synthesis

 

 

H – 1

 

Koordinaciona hemija

 

 

H – 20

 

Kvantitativna analitička hemija

 

 

H – 9

 

Metodika nastave hemije sa metodologijom

 

 

H – 12

 

Nestanak dinosaurusa: vanadijum i bakar

 

 

H – 8

 

Nobelove nagrade u hemiji

 

 

H – 19

 

Odabrana poglavlja neorganske i organske hemijske tehnologije

 

 

H – 11

 

Organska hemija

 

 

H – 13

 

Organska sinteza

 

 

H – 22

 

Organska stereohemija

 

 

H – 14

 

Osnovi biohemije

 

 

H – 16

 

Osnovi hemijske veze

 

 

H – 17

 

Osnovi neorganske hemije

 

 

H – 24

 

Osnovni principi i procesi u industrijskoj hemiji

 

 

H – 10

 

Praktikum iz hemije i tehnologije materijala

 

 

H – 21

 

Praktikum za vežbe iz industrijske hemije

 

 

H – 15

 

Titrimetrijske metode analize

 

 

H – 5

 

Zbirka zadataka iz fizičke hemije

 

 

H – 2

 

BIOLOGIJA 

 

Glavni stvarni naslov

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

Biologija ćelije

 

 

B – 1

 

Botanika

 

 

B – 9

 

Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije

 

 

B – 6

 

Dnevni leptiri Kopaonika

 

 

B – 28

 

Dnevni leptiri Zasavice

 

 

B – 21

 

Flora i vegetacija Vlasinske visoravni

 

 

B – 18

 

Metodologija formiranja entomološke zbirke

 

 

B – 3

 

Metodologija naučno-istraživačkog rada u biološkim disciplinama

 

 

B – 12

 

Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji

 

 

B – 15

 

Opšta ekologija

 

 

B – 30

 

Osnove zaštite i unapređenja životne sredine

 

 

B – 17

 

Osnove zaštite i unapređenja životne sredine

 

 

B – 26

 

Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 1, Genomika i proteomika

 

 

B – 23

 

Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 2, Metode izolacije, separacije i kvantifikacije nukleinskih kiselina i proteina

 

 

 

B – 24

 

Praktikum iz algologije i mikologije

 

 

B – 2

 

Praktikum iz biohemije

 

 

B – 13

 

Praktikum iz botanike. 1, Anatomija i morfologija biljaka

 

 

B – 11

 

Praktikum iz fiziologije biljaka

 

 

B – 27

 

Praktikum iz zoologije beskičmenjaka

 

 

B – 25

 

Praktikum iz zoologije beskičmenjaka II

 

 

B – 33

 

Praktikum iz zoologije beskičmenjaka. 1

 

 

B – 32

 

Pregled faune dnevnih leptira na širem području Jelašničke klisure (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea)

 

 

 

B – 31

 

Preliminarna bibliografija o prirodi karpatske Srbije

 

 

B – 8

 

Radna sveska iz mikrobiologije

 

 

B – 16

 

Razviće životinja

 

 

B – 29

 

 

Razvoj sistema zaštite prirode u Srbiji i njegova primena na primeru dnevnih leptira (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea)

 

 

 

B – 22

 

Selektivni amfotropni retrovirusi za gensku terapiju tumora

 

 

B – 5

 

Simposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (8 ; 2005 ; Niš)

 

 

B – 10

 

Simpozijum o flori Jugoistočne Srbije i susednih područja sa međunarodnim učešćem

 

 

B – 4

 

Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (9 ; 2007 ; Niš)

 

 

B – 14

 

Symposium on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, (10 ; 2010 ; Vlasina)

 

 

B – 19

 

Uticaj požara na floru planine Vidlič

 

 

B – 34

 

Uvod u ekotoksikologiju

 

 

B – 7

GEOGRAFIJA

 

Glavni stvarni naslov

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

 

Diskriminacija cenama na tržištu avio-saobraćaja

 

 

G  – 28

 

Ekonomika i organizacija preduzeća

 

 

G – 9

 

Ekonomika turizma

 

 

G – 18

 

Geografija Jugoslavije

 

 

G – 1

 

Geomorfologija

 

 

G – 5

 

Human resources in tourism

 

 

G – 12

 

Kadrovska raskršća srpskog agrara

 

 

G – 20

 

Kartografsko generalisanje vodotoka

 

 

G – 6

 

Klima Podgorice

 

 

G – 14

 

Lavirinti menadžmenta

 

 

G – 26

 

Marketinške aktivnosti u turističkoj privredi

 

 

G – 24

 

Matematička geografija

 

 

G – 3

 

Menadžment ljudskih resursa u turizmu

 

 

G – 16

 

Menadžment ljudskih resursa u uslovima globalizacije

 

 

G – 15

 

Menadžment prirodnih resursa

 

 

G – 23

 

Menadžment prirodnih resursa u pograničnim opštinama Istočne i Jugoistočne Srbije

 

 

G – 29

 

Metodika nastave geografije

 

 

G – 22

 

Nacionalna ekonomija

 

 

G – 21

 

Odabrani izvori za opštu istoriju novog veka

 

 

G – 8

 

Osnovi kartografije sa topografijom

 

 

G – 17

 

Polimlje

 

 

G – 7

 

Praktikum iz geomorfologije

 

 

G – 25

 

Praktikum iz regionalne geografije II

 

 

G – 30

 

Razvojni aspekti turističke delatnosti

 

 

G – 25

 

Rečnik osnovnih meteoroloških pojmova

 

 

G – 10

 

Regionalna geografija Afrike

 

 

G – 2

 

Statistika za studente geografije

 

 

G – 11

 

Tourism and development

 

 

G – 13

 

Turistički menadžment

 

G – 19

 

Urbana transformacija Novog Pazara

 

 

G – 31

 

Vežbanja u didaktici i metodici nastave geografije

 

 

G – 27

 

ČASOPISI 

 

Glavni stvarni naslov

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

Filomat

 

 

S – 8-46

 

Functional Analysis, Approximation and Computation

 

 

S – 47-55

 

Matematika i informatika

 

 

S – 56-57

 

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija, Matematika

 

 

S – 1-7