ДРАГЕ БУДУЋЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ

ДОБРОДОШЛИ НА ПМФ У НИШУ

Пред вама се налази страница која има за циљ да вас упозна са нашим Факултетом и департманима, студијским програмима и студентским животом који вас очекује уколико се одлучите да будете студенти Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Природно-математички факултет је основан 1999. године издвајањем департмана за математику, физику и хемију са Филозофског факултета. Иначе, рад на овим департманима се одвијао још од самог оснивања Филозофског факултета 1971. године. То значи да део ПМФ-а постоји преко 45 година.

Данас је шест департмана у саставу Природно-математичког факултета:

 • Департман за математику
 • Департман за рачунарске науке
 • Департман за физику
 • Департман за хемију
 • Департман за географију
 • Департман за биологију и екологију

Факултет школује наставни кадар у области математике, информатике, физике, хемије, биологије и географије, за рад у основним и средњим школама, научни кадар за рад на факултетима, научним институтима и другим научноистраживачким институцијама, стручњаке за рад у индустрији, државним органима, јавним предузећима, осигуравајућим друштвима, берзи, банкама и другим финансијским институцијама, компанијама које се баве информационим и комуникационим технологијама, туристичким агенцијама и организацијама и на другим местима.

Научноистраживачки рад, поред образовног, представља основну делатност Природно-математичког факултета у Нишу.Факултет поседује већи број лабораторија, научноистраживачку и рачунарску опрему, потребну за обављање научноистраживачког рада. Истраживања се одвијају на основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада у 2021. години који је Факултет потписао са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и кроз активности у оквиру билатералних пројеката, ERASMUS+и HORIZON2020 програма. Поред наставника и сарадника, у радном односу је и велики број истраживача. Факултет остварује сарадњу са универзитетима, институтима и другим факултетима у земљи и иностранству. Сарадња са привредним организацијама и ИТ фирмама остварује се кроз заједничке пројекте и организовање семинара, радионица и курсева.

Научни рад наставника и сарадника у знатној мери прати издавачка делатност. Природно-математички факултет издаје часопис „Filomat“ (IF=0,421), који објављује радове из области математике и информатике. Такође, у овој области излази и часопис „Functional analysis, approximation and computation“ (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science као и часопис“Математика и информатика“. Из области биологије Факултет издаје часопис “Biologica Nyssana“, а из области геонаука Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis је часопис из области хемије који, за сада, постоји само у онлине издању. Наставници и сарадници Факултета учествују у издавању часописа „Фацта Университатис“, серије“Physics, Chemistry and Technology“ као и “Mathematics and Informatics”. У циљу подстицања ефикасности наставног рада, објављено је више уџбеника, збирки задатака,практикума као и монографија.

Значајну базу научног и наставног рада представља библиотека са богатим фондом научне литературе из земље и иностранства. Библиотека тренутно располаже са 56000 књига и часописа на више језика.

Акта и упутства

КАКО ДО ИНДЕКСА?

Материјали за пријемни испит

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру шест студијских програма:

У књижари на ПМФ-у можете купити и „Збирку задатака из математике за припрему пријемног испита“ аутора Јелене Манојловић, Дејана Илића, Мирослава Ристића, Марка Милошевића и Драгана Стевановића. Овде можете преузети предговор Збирке:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру четири студијска програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру пет студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру шест студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру четири студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру три студијских програма:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

о б ј а в љ у ј е
Конкурс за упис студената у прву годину студијских програма ОАС, ИАС и ОСС

Први конкурсни рок

I Опште информације о упису

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2022/2023. године 326 студената чије ће се образовање финансирати из буџета, за студијске програме и у броју како следи:

Студијски програмБуџет
Математика54
Рачунарске науке81
Физика32
Хемија45
Биологија60
Географија54
УКУПНО326

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских студија на терет буџета извршиће се упис:
1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2021/2022. години завршили средњу школу у иностранству.

II

За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

III Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се 20, 21, 22, 23, 24. и 25. јуна 2022. године у периоду
од 10.00ч до 13.00ч у учионици бр. 24.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

– неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;
– неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;
– очитану биометријску личну карту;
– пријавни лист (купује се на Факултету);
– доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара). Уплате се могу извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.

Ранг листе (по студијским програмима) кандидата на основу успеха из средње школе објавиће се 25. јуна 2022. године.

Ранг листе пријављених кандидата
на основу успеха из средње школе

IV Полагање пријемног испита

Пријемни испит се полаже из следећих предмета:

 • за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике,
 • за упис студијског програма Рачунарске науке пријављени кандидати полажу пријемни испит из информатике или математике (кандидати се опредељују за област из које полажу пријемни испит приликом пријављивања на конкурс за упис),
 • за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике,
 • за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,
 • за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије,
 • за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије.

Пријемни испит обавиће се према следећем распореду:

Студијски програмДатум полагања
Место полагања
Рачунарске науке28. јун у 1000Вишеградска 33, Ниш
Физика28. јун у 1000Вишеградска 33, Ниш
Хемија30. јун у 1000Вишеградска 33, Ниш
Математика30. јун у 1000Вишеградска 33, Ниш
Математика1. јул у 1000Вишеградска 33, Ниш
Geografija1. јул у 1000Вишеградска 33, Ниш

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је очитана биометријска лична карта.

Прозивка кандидата и улаз у зграду Факултета је у периоду од 9.15 – 9.45ч.

Упутства за пријемни

 1. Математика
 2. Рачунарске науке
 3. Физика
 4. Хемија
 5. Биологија
 6. Географија

Пријемни испит не полажу кандидати који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на државном такмичењу које организује министарство надлежно за послове просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту. Овим кандидатима се признаје максималан број бодова из тог предмета.

V Ранг листе

Ранг листа се објављује најкасније 2. јула 2022. године до 10.00 часова.

Увид у резултате пријемног испита обавиће се 4. јула 2022. године у 12.00 часова.

Подношење приговора декану на ранг листу 5. јула 2022. године до 12.00 часова.

Одговор декана на поднете приговоре 5. јула 2022. године до 15.30 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 7. јула 2022. године до 14.00 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 6. јула 2022. године до 12.00 часова.

Коначна ранг листа 7. јула 2022. године до 14.00 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се од 11. до 14. јула 2022. године од 9.00 до 13.00 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 15. јула 2022. godine od 10.00 do 12.00 časova.

VI Упис

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената (сведочанства и диплома);
 • 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-20 обрасца (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf);
 • индекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (две) фотографије формата 4,4×3,5
 • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљада динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 715.

VII Додатне информације

Додатне информације о конкурсу, правима и обавезама кандидата око пријављивања, полагања пријемног испита и уписа могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 и 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rsи на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs