ДРАГЕ БУДУЋЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ

ДОБРОДОШЛИ НА ПМФ У НИШУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

У ТРЕЋЕМ ТЕРМИНУ ДРУГОГ КОНКУРСНОГ РОКА
уписује на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Физика, Хемија, Биологија и Географија

Ранг листе

у прву годину студија школске 2023/2024. године, студенте у следећем броју:
Studijski програм Broj студената на буџету
Matematika 42
Fizika 26
Hemija 17
Biologija 23
Geografija 33
UKUPNO 141
  У оквиру броја од 141 расположивих буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, на терет буџета извршиће се упис највише 9 кандидата у оквиру Програма афирмативних мера уписа и то:
 1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
 2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
 3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству.
  А. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Пријављивање кандидата обавиће се 18. септембра 2023. године у периоду од 1100 до 1300 у канцеларији бр. 16, на Природно-математичком факултету, ул. Вишеградска 33. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
 • неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;
 • неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;
 • очитану биометријску личну карту;
 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара).
Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714. Листе пријављених кандидата (по студијским програмима) на основу успеха из средње школе објавиће се најкасније 18. септембра 2023. године до 1400.   Б. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Пријемни испит се полаже из следећих предмета:
 • за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике,
 • за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике,
 • за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,
 • за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије,
 • за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије.
Пријемни испит на свим студијским програмима обавиће се 19. септембра у 900 у просторијама Факултета, Вишеградска 33, Ниш. Кандидатима који су положили пријемни испит за упис у прву годину у првом и другом конкурсном року за школску 2023/24., на ПМФ-у у Нишу или на некој другој акредитованој високошколској установи Републике Србије, и то:
 • пријемни испит из математике за упис студијског програма Математика,
 • пријемни испит из физике за упис студијског програма Физика,
 • пријемни испит из хемије за упис студијског програма Хемија,
 • пријемни испит из биологије за упис студијског програма Биологија,
 • пријемни испит из географије за упис студијског програма Географија,
може бити признат положен пријемни испит, на лични захтев. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе и захтев за признавање положеног пријемног испита као и оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од факултета, која мора бити издата на факултету на коме је полаган пријемни испит. Ови кандидати подносе и сва потребна документа из тачке А. овог обавештења, осим доказа о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Комисије за упис по студијским програмима разматрају документа ових кандидата. На основу Извештаја Комисије, Декан доноси одлуку о признавању одговарајућег пријемног испита са другог факултета. Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош. Ц. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА Ранг листа се објављује најкасније 19. септембра 2023. године до 13.00 часова. Увид у резултате пријемног испита обавиће се 19. септембра 2023. године од 13.00 до 13.30 часова. Подношење приговора декану на ранг листу обавиће се 19. септембра 2023. године од 13.30 до 14.00 часова. Одговор декана на поднете приговоре 19. септембра 2023. године до 14.30 часова. Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 19. септембра 2023. године до 15.00 часова. Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 19. септембра 2023. године до 16.00 часова. Коначна ранг листа 19. септембра 2023. године до 17.00 часова. Д. СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПИС Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се 20. септембра 2023. године од 9.00 до 10.00 часова. Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа. На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 20. септембра 2023. године од 10.00 до 11.00 часова. Кандидати приликом уписа подносе:
 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинали или оверене фотокопије);
 • диплома о положеном завршном односно матурском испиту (оригинал или оворена фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (два) ШВ-20 обрасца;
 • индекс;
 • 2 (две) фотографије формата 3,5 x 4,5;
 • доказ о уплати накнаде за упис у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин. (две хиљада динара);
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 дин.
 • доказ о уплати школарине за самофинасирајуће студенте

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

У ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ДРУГОГ КОНКУРСНОГ РОКА
уписује на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Физика, Хемија, Биологија, Географија

Коначне ранг листе

Ранг листе

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:
Studijski program Broj studenata na budžetu
Matematika 42
Fizika 27
Hemija 18
Biologija 23
Geografija 34
UKUPNO 144
  U okviru broja od 144 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:
 1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
 3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.

A. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Prijavljivanje kandidata obaviće se 7., 8., 11. i 12. septembra 2023. godine u periodu od 1100 do 1300 u kancelariji br. 16, na Prirodno-matematičkom fakultetu, ul. Višegradska 33. U navedenom periodu moguća je prijava elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem su dostupne na sajtu Fakulteta. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
 • neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 • neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara).
 • Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
 • Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se najkasnije 12. septembra 2023. godine do 1400.

B. POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:
 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 13. septembra u 1000 u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom i drugom konkursnom roku za školsku 2023/24., na PMF-u u Nišu ili na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:

 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,

može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave na konkurs, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit. Ovi kandidati podnose i sva potrebna dokumenta iz tačke A. ovog obaveštenja, osim dokaza o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Komisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

C. RANGIRANJE KANDIDATA

Rang lista se objavljuje najkasnije 13. septembra 2023. godine do 15.00 časova. Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 13. septembra 2023. godine od 15.00 do 15.30 časova. Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 13. septembra 2023. godine od 15.30 do 16.00 časova. Odgovor dekana na podnete prigovore 13. septembra 2023. godine do 16.30 časova. Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 13. septembra 2023. godine do 17.00 časova. Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 14. septembra 2023. godine do 10.00 časova.

Konačna rang lista 14. septembra 2023. godine do 12.00 časova.

D. STICANJE PRAVA NA UPIS

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 15. septembra 2023. godine od 11.00 do 13.00 časova. Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa. Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 15. septembra 2023. godine od 13.00 do 14.00 časova. Kandidati prilikom upisa podnose:
 • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);
 • diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili ovorena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dva) ŠV-20 obrasca;
 • indeks;
 • 2 (dve) fotografije formata 3,5 x 4,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu studija u iznosu od 2.000,00 din. (dve hiljada dinara);
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 din.
 • dokaz o uplati školarine za samofinasirajuće studente

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

у другом конкурсном року уписује студенте на
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Физика, Хемија, Биологија и Географија

Коначне ранг листе

Ранг листе

Спискови пријављених кандидата

у прву годину студија школске 2023/2024. године, студенте у следећем броју:

Студијски програм Broj студената на буџету
Математика 42
Физика 28
Хемија 20
Биологија 28
Географија 39
Укупно 157
У оквиру броја од 157 расположивих буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, на терет буџета извршиће се упис највише 9 кандидата у оквиру Програма афирмативних мера уписа и то:
 1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
 2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
 3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству.

А. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријављивање кандидата обавиће се 31. августа и 1. септембра 2023. године у периоду од 900 до 1300 у канцеларији бр. 16, као и 2. септембра 2023. године у периоду од 1000 до 1200 у канцеларији бр. 16 на Природно-математичком факултету, ул. Вишеградска 33. У наведеном периоду могућа је пријава електронским путем. Детаљне информације о пријављивању електронским путем су доступне ОВДЕ.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;
 • неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;
 • очитану биометријску личну карту;
 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара).

Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.

Листе пријављених кандидата (по студијским програмима) на основу успеха из средње школе објавиће се најкасније 2. септембра 2023. године до 1400.

Б. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријемни испит се полаже из следећих предмета:

 • за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике,
 • за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике,
 • за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,
 • за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије,
 • за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије.
Пријемни испит на свим студијским програмима обавиће се 4. септембра у 1000 у просторијама Факултета, Вишеградска 33, Ниш. Кандидатима који су положили пријемни испит за упис у прву годину у првом конкурсном року за школску 2023/24., на ПМФ-у у Нишу или на некој другој акредитованој високошколској установи Републике Србије, и то:
 • пријемни испит из математике за упис студијског програма Математика,
 • пријемни испит из физике за упис студијског програма Физика,
 • пријемни испит из хемије за упис студијског програма Хемија,
 • пријемни испит из биологије за упис студијског програма Биологија,
 • пријемни испит из географије за упис студијског програма Географија,

може бити признат положен пријемни испит, на лични захтев. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе и захтев за признавање положеног пријемног испита као и оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од факултета, која мора бити издата на факултету на коме је полаган пријемни испит. Ови кандидати подносе и сва потребна документа из тачке А. овог обавештења, осим доказа о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Комисије за упис по студијским програмима разматрају документа ових кандидата. На основу Извештаја Комисије, Декан доноси одлуку о признавању одговарајућег пријемног испита са другог факултета.

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош. Ц. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Ранг листа се објављује најкасније 04. септембра 2023. године до 15.00 часова.

Увид у резултате пријемног испита обавиће се 04. септембра 2023. године од 15.00 до 15.30 часова.

Подношење приговора декану на ранг листу обавиће се 04. септембра 2023. године од 15.30 до 16.00 часова.

Одговор декана на поднете приговоре 04. септембра 2023. године до 16.30 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 04. септембра 2023. године до 17.00 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 05. септембра 2023. године до 10.00 часова.

Коначна ранг листа 05. септембра 2023. године до 12.00 часова.

Д. СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПИС

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се 06. септембра 2023. године од 10.00 до 13.00 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 06. септембра 2023. године од 13.00 до 14.00 часова.

Кандидати приликом уписа подносе:

 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинали или оверене фотокопије);
 • диплома о положеном завршном односно матурском испиту (оригинал или оворена фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (два) ШВ-20 обрасца;
 • индекс;
 • 2 (две) фотографије формата 3,5 x 4,5;
 • доказ о уплати накнаде за упис у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин. (две хиљада динара);

доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 дин.

доказ о уплати школарине за самофинасирајуће студенте

Додатне информације

Додатне информације о конкурсу, правима и обавезама кандидата око пријављивања, полагања пријемног испита и уписа могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру шест студијских програма:

У књижари на ПМФ-у можете купити и „Збирку задатака из математике за припрему пријемног испита“ аутора Јелене Манојловић, Дејана Илића, Мирослава Ристића, Марка Милошевића и Драгана Стевановића. Овде можете преузети предговор Збирке:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру четири студијска програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру пет студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру шест студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру четири студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру три студијских програма:

Упутства за пријемни

Акта и упутства

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Пред вама се налази страница која има за циљ да вас упозна са нашим Факултетом и департманима, студијским програмима и студентским животом који вас очекује уколико се одлучите да будете студенти Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Природно-математички факултет је основан 1999. године издвајањем департмана за математику, физику и хемију са Филозофског факултета. Иначе, рад на овим департманима се одвијао још од самог оснивања Филозофског факултета 1971. године. То значи да део ПМФ-а постоји преко 45 година.

Данас је шест департмана у саставу Природно-математичког факултета:

 • Департман за математику
 • Департман за рачунарске науке
 • Департман за физику
 • Департман за хемију
 • Департман за географију
 • Департман за биологију и екологију

Факултет школује наставни кадар у области математике, информатике, физике, хемије, биологије и географије, за рад у основним и средњим школама, научни кадар за рад на факултетима, научним институтима и другим научноистраживачким институцијама, стручњаке за рад у индустрији, државним органима, јавним предузећима, осигуравајућим друштвима, берзи, банкама и другим финансијским институцијама, компанијама које се баве информационим и комуникационим технологијама, туристичким агенцијама и организацијама и на другим местима.

Научноистраживачки рад, поред образовног, представља основну делатност Природно-математичког факултета у Нишу.Факултет поседује већи број лабораторија, научноистраживачку и рачунарску опрему, потребну за обављање научноистраживачког рада. Истраживања се одвијају на основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада у 2021. години који је Факултет потписао са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и кроз активности у оквиру билатералних пројеката, ERASMUS+и HORIZON2020 програма. Поред наставника и сарадника, у радном односу је и велики број истраживача. Факултет остварује сарадњу са универзитетима, институтима и другим факултетима у земљи и иностранству. Сарадња са привредним организацијама и ИТ фирмама остварује се кроз заједничке пројекте и организовање семинара, радионица и курсева.

Научни рад наставника и сарадника у знатној мери прати издавачка делатност. Природно-математички факултет издаје часопис „Filomat“ (IF=0,421), који објављује радове из области математике и информатике. Такође, у овој области излази и часопис „Functional analysis, approximation and computation“ (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science као и часопис“Математика и информатика“. Из области биологије Факултет издаје часопис “Biologica Nyssana“, а из области геонаука Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis је часопис из области хемије који, за сада, постоји само у онлине издању. Наставници и сарадници Факултета учествују у издавању часописа „Фацта Университатис“, серије“Physics, Chemistry and Technology“ као и “Mathematics and Informatics”. У циљу подстицања ефикасности наставног рада, објављено је више уџбеника, збирки задатака,практикума као и монографија.

Значајну базу научног и наставног рада представља библиотека са богатим фондом научне литературе из земље и иностранства. Библиотека тренутно располаже са 56000 књига и часописа на више језика.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

у додатном термину првог конкурсног рока уписује студенте на
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Физика, Хемија, Биологија и Географија

Коначне ранг листе

Решења за пријемни испит

Ранг листе

Спискови пријављених кандидата

у прву годину студија школске 2023/2024. године, студенте у следећем броју:

 Студијски програм Број студената на буџету
Математика 44
Физика 28
Хемија 28
Биологија 36
Географија 41
УКУПНО 177

У оквиру броја од 177 расположивих буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, на терет буџета извршиће се упис највише 9 кандидата у оквиру Програма афирмативних мера уписа и то:

 1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
 2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
 3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству.

А. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријављивање кандидата обавиће се 10. и 11. јула у периоду од 10.00 до 13.00 у канцеларији бр. 16.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

–        неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид; 

–        неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;

–        очитану биометријску личну карту;

–        пријавни лист (купује се на Факултету);

–        доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис основних академских студија  у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара);

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара).

                Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.

Листе пријављених кандидата (по студијским програмима) на основу успеха из средње школе објавиће се 11. јула 2023. године до 15.00 часова на сајту и огласним таблама Факултета.

 

 

Б. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријемни испит се полаже из следећих предмета:

–        за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике,

–        за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике,

 –       за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,

–        за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије,

–        за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије.

Пријемни испит на свим студијским програмима обавиће се 12. јула од 10.00 часова у просторијама Факултета, Вишеградска 33, Ниш.

Кандидатима који су положили пријемни испит за упис у прву годину у првом конкурсном року за школску 2023/24., на некој другој акредитованој високошколској установи Републике Србије, и то:

•      пријемни испит из математике за упис студијског програма Математика,

•      пријемни испит из физике за упис студијског програма Физика,

•      пријемни испит из хемије за упис студијског програма Хемија,

•      пријемни испит из биологије за упис студијског програма Биологија,

•      пријемни испит из географије за упис студијског програма Географија,

може бити признат положен пријемни испит, на лични захтев. Ови кандидати приликом пријаве за додатни термин првог уписног рока, подносе и захтев за признавање положеног пријемног испита као и оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од факултета, која мора бити издата на факултету на коме је полаган пријемни испит. Ови кандидати подносе и следећа потребна документа:

1.     неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;

2.     неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;

3.     очитану биометријску личну карту;

4.     пријавни лист (купује се на Факултету);

5.     доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис основних академских студија  у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;

Комисије за упис по студијским програмима разматрају документа ових кандидата. На основу Извештаја Комисије, Декан доноси одлуку о признавању одговарајућег пријемног испита са другог факултета.

 

 

В. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Ранг листа се објављује најкасније 12. јула 2023. године до 15.00 часова.

Увид у резултате пријемног испита обавиће се 12. јула 2023. године од 15.00 до 15.30 часова.

Подношење приговора декану на ранг листу обавиће се 12. јула 2023. године од 15.30 до 16.00 часова.

Одговор декана на поднете приговоре 12. јула 2023. године до 16.30 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 12. јула 2023. године до 17.00 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 13. јула 2023. године до 10.00 часова.

Коначна ранг листа 13. јула 2023. године до 12.00 часова.

 

 

Г. СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПИС

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се 14. јула 2023. године од 10.00 до 13.00 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 14. јула 2023. године од 13.00 до 14.00 часова.

Кандидати приликом уписа подносе:

 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинали или оверене фотокопије);
 • диплома о положеном завршном односно матурском испиту (оригинал или оворена фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (два) ШВ-20 обрасца;
 • индекс;
 • 2 (две) фотографије формата 3,5 x 4,5;
 • доказ о уплати накнаде за упис у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин. (две хиљада динара);
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 дин.
 • доказ о уплати школарине за самофинасирајуће студенте

 

Додатне информације о конкурсу, правима и обавезама кандидата око пријављивања, полагања пријемног испита и уписа могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета- www.pmf.ni.ac.rs

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

у првом конкурсном року уписује студенте на
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Биологија и Географија

Коначне ранг листе

Ранг листе

Решења за пријемни испит

Департман за математику
Департман за биологију
Departman za географију
Департман за физику
Департман за хемију
Департман за рачунарске науке

Спискови пријављених кандидата

А. Пријављивање кандидата

За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријављивање кандидата обавиће се 19., 20., 21., 22., 23., у периоду од 1000 до 1300 у учионици бр. 24, a 24. јуна периоду од 1000 до 1100 у канцеларији бр. 16. У наведеном периоду могућа је и пријава електронским путем. У сличају пријаве кандидата електронским путем, Детаљније информације о пријави као и линк ка самој пријави можете добити овде.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;
 • неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;
 • очитану биометријску личну карту;
 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • уколико је кандидат у току свог средњешколског такмичења био учесник на републичком (државном) такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, доказ о учешћу на такмичењу. У овом случају кандидат је ослобођен плаћања накнаде за полагање пријемног испита.

Листе пријављених кандидата (по студијским програмима) на основу успеха из средње школе објавиће се 24. јуна 2023. године до 1500 часова на сајту и огласним таблама Факултета.

Б. Полагање пријемног испита

Пријемни испит се полаже из следећих предмета:

 • за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике,
 • за упис студијског програма Рачунарске науке пријављени кандидати полажу пријемни испит из информатике или математике (кандидати се опредељују за област из које полажу пријемни испит приликом пријављивања на конкурс за упис),
 • за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике,
 • за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,
 • за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије,
 • за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије.

Пријемни испит обавиће се према следећем распореду:

Студијски програм Датум полагања Место полагања
Рачунарске науке 27. јун у 1000 Вишеградска 33, Ниш
Хемија 27. јун у 1000 Вишеградска 33, Ниш
Физика 29. јун у 1000 Вишеградска 33, Ниш
Географија 29. јун у 1000 Вишеградска 33, Ниш
Биологија 30. јун у 1000 Вишеградска 33, Ниш
Математика 30. јун у 1000 Вишеградска 33, Ниш

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.

Кандидати за упис у прву годину основних академских студија , који су током свог средњешколског образовања учествовали на републичком (државном) такмичењу које организује министарство надлежно за послове просвете, ослобођени су полагања пријемног испита и тада им се признаје максималан број бодова из тог предмета.

В. Рангирање кандидата

Ранг листа се објављује најкасније 30. јуна 2023. године до 1800 часова.

Увид у резултате пријемног испита обавиће се 3. јула 2023. године од 1000 до 1100 часова.

Подношење приговора декану на ранг листу 3. јула 2023. године од 1100 до 1200 часова.

Одговор декана на поднете приговоре 3. јула 2023. године до 1400 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 3. јула 2023. године до 1500 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 4. јула 2023. године до 1400 часова.

Коначна ранг листа 5. јула 2023. године до 1200 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се од 6. до 7. јула 2023. године од 900 до 1300 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 7. јула 2023. године од 1300 до 1400 часова.

Г. Додатни термин Првог конкурсног рока

Објављивање ДОДАТНОГ термина првог конкурсног рока је 7. јула 2023. године у 1530 часова на сајту Факултета.

Пријављивање кандидата обавиће се 10. и 11. јула у периоду од 1000 до 1300 у канцеларији бр. 16.

Листе пријављених кандидата (по студијским програмима) на основу успеха из средње школе објавиће се 11. јула 2023. године до 1500 часова на сајту и огласним таблама Факултета.

Пријемни испит обавиће се 12. јула у 1000 часова.

Кандидатима који су положили пријемни испит за упис у прву годину у првом конкурсном року за школску 2023/24., на некој другој акредитованој високошколској установи Републике Србије, и то:
 • пријемни испит из математике за упис студијског програма Математика,
 • пријемни испит из информатике или математике за упис студијског програма Рачунарске науке,
 • пријемни испит из физике за упис студијског програма Физика,
 • пријемни испит из хемије за упис студијског програма Хемија,
 • пријемни испит из биологије за упис студијског програма Биологија,
 • пријемни испит из географије за упис студијског програма Географија,
може бити признат положен пријемни испит, на лични захтев. Ови кандидати приликом пријаве за додатни термин првог уписног рока, подносе и захтев за признавање положеног пријемног испита као и оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од факултета, која мора бити издата на факултету на коме је полаган пријемни испит. Ови кандидати подносе и следећа потребна документа:
 1. неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;
 2. неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;
 3. очитану биометријску личну карту;
 4. пријавни лист (купује се на Факултету);
 5. доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;

Комисије за упис по студијским програмима разматрају документа ових кандидата. На основу Извештаја Комисије, Декан доноси одлуку о признавању одговарајућег пријемног испита са другог факултета.

Ранг листа се објављује најкасније 12. јула 2023. године до 1500 часова.

Увид у резултате пријемног испита обавиће се 12. јула 2023. године од 1500 до 1530 часова.

Подношење приговора декану на ранг листу обавиће се 12. јула 2023. године од 1530 до 1600 часова.

Одговор декана на поднете приговоре 12. јула 2023. године до 1630 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 12. јула 2023. године до 1700 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 13. јула 2023. године до 1000 часова.

Коначна ранг листа 13. јула 2023. године до 1200 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се 14. јула 2023. године од 1000 до 1300 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 14. јула 2023. године од 1300 до 1400 часова.

Кандидати приликом уписа подносе:

 1. оверене фотокопије докумената (сведочанства и диплома);
 2. 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-20 обрасца
  https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G202324071.pdf
 3. индекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом;
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. 2 (две) фотографије формата 4,4x3,5
 6. доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљада динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
 7. доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 715.