ДРАГЕ БУДУЋЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ

ДОБРОДОШЛИ НА ПМФ У НИШУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

у четвртом конкурсном року уписује на
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Биологија и Географија

у прву годину студија школске 2022/23. године, студенте у следећем броју:

Студијски програм Буџет
Математика 42
Рачунарске науке 13
Физика 23
Хемија 20
Биологија 10
Географија 39
УКУПНО 147

У оквиру броја од 147 расположивих буџетских места, а складу са Одлуком Владе Републике Србије, на терет буџета извршиће се упис највише 9 кандидата у оквиру Програма афирмативних мера уписа и то:
1. највише 2 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству.

Више о четвртом испитном року на линку: Четврти уписни рок 2022/23.

Коначне ранг листе са четврти уписни рок

Коначне ранг листе кандидата за упис на основу постигнутог успеха на пријемном испиту:

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

у трећем конкурсном року уписује на
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Биологија и Географија

у прву годину студија школске 2022/23. године, студенте у следећем броју:

Студијски програм
Буџет
Математика 42
Рачунарске науке 13
Физика 23
Хемија 18
Биологије 9
Географија 40
UKUPNO 145

У оквиру броја од 145 расположивих буџетских места, а складу са Одлуком Владе Републике Србије, на терет буџета извршиће се упис највише 9 кандидата у оквиру Програма афирмативних мера уписа и то:
1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству.

Више о томе на линку: Трећи конкурсни рок 2022/23. или у наставку.

Коначне ранг листе за трећи уписни рок

Коначне ранг листе кандидата за упис на основу постигнутог успеха на пријемном испиту:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

у другом конкурсном року уписује на
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Биологија и Географија

у прву годину студија школске 2022/23. године, студенте у следећем броју:

Студијски програм
Буџет
Математика 45
Рачунарске науке 25
Физика 27
Хемија 26
Биологија 29
Географија 43
УКУПНО 195

У оквиру броја од 195 расположивих буџетских места, а складу са Одлуком Владе Републике Србије, на терет буџета извршиће се упис највише 9 кандидата у оквиру Програма афирмативних мера уписа и то:
1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству.

Више о томе на линку: Други конкурсни рок 2022/23. или у наставку.

Коначне ранг листе за други уписни рок

Коначне ранг листе кандидата за упис на основу постигнутог успеха на пријемном испиту:

А. Пријављивање кандидата

За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
Пријављивање кандидата обавиће се 1. и 2. септембра 2022. године у периоду од 9.00х до 13.00х, као и 3. септембра 2022. године у периоду од 10.00х до 12.00х у канцеларији бр. 16 на Природно-математичком факултету, ул. Вишеградска 33.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
 • неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;
 • неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;
 • очитану биометријску личну карту;
 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара).
Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
Листе пријављених кандидата (по студијским програмима) кандидата на основу успеха из средње школе објавиће се најкасније 3. септембра 2022. године до 13.00x.

Б. Полагање пријемног испита

Пријемни испит се полаже из следећих предмета:

 • за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике,
 • за упис студијског програма Рачунарске науке пријављени кандидати полажу пријемни испит из информатике или математике,
 • за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике,
 • за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,
 • за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије,
 • за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије.

Пријемни испит на свим студијским програмима обавиће се 5. септембра у 10.00х у просторијама Факултета, Вишеградска 33, Ниш.

Кандидатима који су положили пријемни испит за упис у прву годину у првом конкурсном року за школску 2022/23, на некој другој акредитованој високошколској установи Републике Србије, и то:

 • пријемни испит из математике за упис студијског програма Математика,
 • пријемни испит из информатике или математике за упис студијског програма Рачунарске науке,
 • пријемни испит из физике за упис студијског програма Физика,
 • пријемни испит из хемије за упис студијског програма Хемија,
 • пријемни испит из биологије за упис студијског програма Биологија,
 • пријемни испит из географије за упис студијског програма Географија,

може бити признат положен пријемни испит, на лични захтев. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе и захтев за признавање положеног пријемног испита као и оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од факултета, која мора бити издата на факултету на коме је полаган пријемни испит. Ови кандидати подносе и сва потребна документа из тачке А. овог обавештења, осим доказа о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Комисије за упис по студијским програмима разматрају документа ових кандидата. На основу Извештаја Комисије, Декан доноси одлуку о признавању одговарајућег пријемног испита са другог факултета.

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.

Рангирање кандидата

Ранг-листе (по студијским програмима) објављују се најкасније 7. септембра 2022. године до 12.00 часова.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Увид у резултате пријемног испита обавиће се 8. септембра 2022. године у 10.00 часова у учионици број 100.
Подношење приговора декану на ранг-листу 8. септембра 2022. године до 11.00 часова.
Одговор декана на поднете приговоре је 8. септембра 2022. године до 13:00 часова.
Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана се врши 9. септембра 2022. године до 10.00 часова.
Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 12. септембра 2022. године до 12.00 часова.
Коначна ранг-листа објављује се 13. септембра 2022. године до 15.00 часова, на огласној табли и интернет страници Факултета.

Стицање права на упис

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се 14. септембра 2022. године од 9.00 до 13.00 часова. Кандидат који је испунио услове за упис на студије а не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.
На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 14. септембра 2022. године од 13.00 до 14.00 часова.

Кандидати приликом уписа подносе:

 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинали или оверене фотокопије);
 • диплома о положеном завршном односно матурском испиту (оригинал или оворена фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (два) ШВ-20 обрасца;
 • индекс;
 • 2 (две) фотографије формата3,5 x 4,5;
 • доказ о уплати накнаде за упис у прву годину студија у износу од 2.000,00 динара (две хиљада динара).
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 дин.
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте.

Додатне информације

Додатне информације о конкурсу, правима и обавезама кандидата око пријављивања, полагања пријемног испита и уписа могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру шест студијских програма:

У књижари на ПМФ-у можете купити и „Збирку задатака из математике за припрему пријемног испита“ аутора Јелене Манојловић, Дејана Илића, Мирослава Ристића, Марка Милошевића и Драгана Стевановића. Овде можете преузети предговор Збирке:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру четири студијска програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру пет студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру шест студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру четири студијских програма:

На Департману се остварују студије на три нивоа у оквиру три студијских програма:

Акта и упутства

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Пред вама се налази страница која има за циљ да вас упозна са нашим Факултетом и департманима, студијским програмима и студентским животом који вас очекује уколико се одлучите да будете студенти Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Природно-математички факултет је основан 1999. године издвајањем департмана за математику, физику и хемију са Филозофског факултета. Иначе, рад на овим департманима се одвијао још од самог оснивања Филозофског факултета 1971. године. То значи да део ПМФ-а постоји преко 45 година.

Данас је шест департмана у саставу Природно-математичког факултета:

 • Департман за математику
 • Департман за рачунарске науке
 • Департман за физику
 • Департман за хемију
 • Департман за географију
 • Департман за биологију и екологију

Факултет школује наставни кадар у области математике, информатике, физике, хемије, биологије и географије, за рад у основним и средњим школама, научни кадар за рад на факултетима, научним институтима и другим научноистраживачким институцијама, стручњаке за рад у индустрији, државним органима, јавним предузећима, осигуравајућим друштвима, берзи, банкама и другим финансијским институцијама, компанијама које се баве информационим и комуникационим технологијама, туристичким агенцијама и организацијама и на другим местима.

Научноистраживачки рад, поред образовног, представља основну делатност Природно-математичког факултета у Нишу.Факултет поседује већи број лабораторија, научноистраживачку и рачунарску опрему, потребну за обављање научноистраживачког рада. Истраживања се одвијају на основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада у 2021. години који је Факултет потписао са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и кроз активности у оквиру билатералних пројеката, ERASMUS+и HORIZON2020 програма. Поред наставника и сарадника, у радном односу је и велики број истраживача. Факултет остварује сарадњу са универзитетима, институтима и другим факултетима у земљи и иностранству. Сарадња са привредним организацијама и ИТ фирмама остварује се кроз заједничке пројекте и организовање семинара, радионица и курсева.

Научни рад наставника и сарадника у знатној мери прати издавачка делатност. Природно-математички факултет издаје часопис „Filomat“ (IF=0,421), који објављује радове из области математике и информатике. Такође, у овој области излази и часопис „Functional analysis, approximation and computation“ (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science као и часопис“Математика и информатика“. Из области биологије Факултет издаје часопис “Biologica Nyssana“, а из области геонаука Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis је часопис из области хемије који, за сада, постоји само у онлине издању. Наставници и сарадници Факултета учествују у издавању часописа „Фацта Университатис“, серије“Physics, Chemistry and Technology“ као и “Mathematics and Informatics”. У циљу подстицања ефикасности наставног рада, објављено је више уџбеника, збирки задатака,практикума као и монографија.

Значајну базу научног и наставног рада представља библиотека са богатим фондом научне литературе из земље и иностранства. Библиотека тренутно располаже са 56000 књига и часописа на више језика.