DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

Pred vama se nalazi stranica koja ima za cilj da vas upozna sa našim Fakultetom i departmanima, studijskim programima i studentskim životom koji vas očekuje ukoliko se odlučite da budete studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine izdvajanjem departmana za matematiku, fiziku i hemiju sa Filozofskog fakulteta. Inače, rad na ovim departmanima se odvijao još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1971. godine. To znači da deo PMF-a postoji preko 45 godina.

Danas je šest departmana u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • Departman za matematiku
 • Departman za računarske nauke
 • Departman za fiziku
 • Departman za hemiju
 • Departman za geografiju
 • Departman za biologiju i ekologiju

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

Naučni rad, pored nastavnog procesa, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta. On se realizuje kroz organizovano delovanje pojedinih Departmana na izradi velikog broja naučnih projekata. Na Fakultetu se trenutno realizuje 46 nacionalnih i međunarodnih projekata. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju na seminarima, naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, i sami su organizatori značajnih naučnih skupova. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis “Filomat” (IF=0,421), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlazi i časopis “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), kao i časopis ”Matematika i informatika”. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis ”Biologica Nyssana”. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology” kao i ”Mathematics and Informatics”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka, kao i monografija.

Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 40250 naslova knjiga, časopisa i svih vrsta završnih radova.

Akta i uputstva

 

KAKO DO INDEKSA?

Prvi konkursni rok

Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine  330 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetProgram afirmativnih mera
Matematika77
Računarske nauke53
Fizika44
Hemija44
Biologija59
Geografija53
UKUPNO3309

Preko broja od 330 budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih studija na teret budžeta izvršiće se upis:
1. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine.
2. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom.
3. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije, i koji su školske  završili srednju školu u inostranstvu.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 22. do 27. juna 2020. godine u periodu od 9:00 do 14:00 u učionici br. 24 ili poštom ili elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem biće blagovremeno dostupne na sajtu Fakulteta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– neoverene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole i originale (na uvid);
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original (na uvid);
– očitanu biometrijsku ličnu kartu;
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis OAS -a u iznosu od 3.000,00 din. (tri hiljada dinara);
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 din. (pet hiljada dinara).

Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Preliminarne rang liste (po studijskim programima) kandidata na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 29. juna 2020. godine.

 

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta. 

 

Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Spisak prijavljenih kandidata sa brojem poena iz srednje škole i raspored kandidata po prostorijama za polaganje prijemnih ispita po studijskim programima:

 1. Biologija
 2. Geografija
 3. Matematika
 4. Računarske nauke
 5. Fizika
 6. Hemija
Obaveštenje kandidatima koji polažu prijemni ispit za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija PMF-a

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit prema sledećem rasporedu:

Studijski programDatum polaganja prijemnog ispitaMesto polaganja
Matematika01.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Računarske nauke01.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Hemija02.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Geografija02.07.2020. g.  u 1000Višegradska 33, Niš
Fizika03.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Biologija03.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš

Obavezno poneti dokument za indentifikaciju (lična karta ili pasoš) i prijavni listić.

 
 

Rezultati prijemnog ispita i rang liste

 
 

Rešenja testa prijemnog ispita

Dodatne informacije

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta (telefoni: 018/533-015, lok. 112,na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs kao i na sajtu Fakulteta www.pmf.ni.ac.rs

 

DEPARTMAN

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

 

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manojlović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

 
Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:
 

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

 

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

 

Na Departmanu se ostvaruju studije na dva nivoa u okviru tri studijska programa: