DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

Pred vama se nalazi stranica koja ima za cilj da vas upozna sa našim Fakultetom i departmanima, studijskim programima i studentskim životom koji vas očekuje ukoliko se odlučite da budete studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine izdvajanjem departmana za matematiku, fiziku i hemiju sa Filozofskog fakulteta. Inače, rad na ovim departmanima se odvijao još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1971. godine. To znači da deo PMF-a postoji preko 45 godina.

Danas je šest departmana u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • Departman za matematiku
 • Departman za računarske nauke
 • Departman za fiziku
 • Departman za hemiju
 • Departman za geografiju
 • Departman za biologiju i ekologiju

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

Naučnoistraživački rad, pored obrazovnog, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Fakultet poseduje veći broj laboratorija, naučnoistraživačku i računarsku opremu, potrebnu za obavljanje naučnoistraživačkog rada. Istraživanja se odvijaju na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u 2021. godini koji je Fakultet potpisao sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i kroz aktivnosti u okviru bilateralnih projekata, ERASMUSi HORIZON 2020 programa. Pored nastavnika i saradnika, u radnom odnosu je i veliki broj istraživača. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Saradnja sa privrednim organizacijama i IT firmama ostvaruje se kroz zajedničke projekte i organizovanje seminara, radionica i kurseva.

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis “Filomat” (IF=0,421), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlazi i časopis “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science kao i časopis ”Matematika i informatika”. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis ”Biologica Nyssana”, a iz oblasti geonauka  Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis je časopis iz oblasti hemije koji, za sada, postoji samo u online izdanju. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology” kao i ”Mathematics and Informatics”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka,praktikuma kao i monografija.

Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 56000  knjiga i časopisa na više jezika.

Akta i uputstva

KAKO DO INDEKSA?

Materijali za prijemni ispit

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manojlović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru tri studijskih programa:

Drugi konkursni rok - upis na preostala mesta

 

Rang liste

Zadaci sa rešenjima sa prijemnog ispita 2021/2022.

Konačne rang liste

Drugi konkursni rok

Poštovani budući studenti,

na sednici Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu održanoj 7.7.2021. god. doneta je Odluka o raspisivanju 2. konkursnog roka za upis na sve studijske programe osnovnih akademskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu a po okončanju upisa kandidata prijavljenih u 1. upisnom roku.

 

I Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2021/2022. godine u drugom upisnom roku 149 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžet
Matematika37
Računarske nauke16
Fizika28
Hemija18
Biologija28
Geografija22
UKUPNO149

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na teret budžeta izvršiće se upis:
1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
2. najviše 2 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su u školskoj 2020/2021. godini završili srednju školu u inostranstvu.

 

II

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

III Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se 01, 02. i 03. septembra 2021. godine u periodu od 10.00h do 13.00h u kancelariji br. 16, poštom ili elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem su dostupne na sajtu Fakulteta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
– očitanu biometrijsku ličnu kartu;
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Rang liste (po studijskim programima) kandidata na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 3. septembra 2021. godine.

 

IV Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 6. septembra u 10.00h u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

 
Važno obaveštenje za kandidate koji polažu prijemni ispit za upis na OAS
 
 

V Rang liste

Rang lista se objavljuje najkasnije 7. septembra 2021. godine do 12.00 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 8. septembra 2021. godine u 10.00 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu 8. septembra 2021. godine do 13.30 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 8. septembra 2021. godine do 14.30 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 9. septembra 2021. godine do 10.00 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 10. septembra 2021. godine do 14.00 časova.

Konačna rang lista 13. septembra 2021. godine do 15.00 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 14. septembra 2021. godine od 9.00 do 13.00 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 14. septembra 2021. godine od 13.00 časova.

Dana 15. septembra 2021. god. u periodu od 10.00 do 12.00 časova, na preostala upražnjena mesta mogu se prijaviti kandidati koji su položili odgovarajući prijemni ispit na drugom fakultetu. Ovi kandidati podnose povrdu o položenom prijemnom ispitu kao i sva potrebna dokumenta iz tačke III osim dokaza o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Kandidati kojima se odobri upis upisuju se dana 16. septembra u periodu od 10.00 do 12.00 časova. Pri upisu ovi kandidati podnose dokumenta iz tačke VI Konkursa.

 

Rang liste

Zadaci sa rešenjima sa prijemnog ispita 2021/2022.

Konačne rang liste

VI Upis

Kandidati prilikom upisa podnose:

 •  overene fotokopije dokumenata (svedočanstva i diploma);
 • 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf);
 • indeks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dve) fotografije formata 4,4×3,5
 • dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714. 
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.
 

VII Dodatne informacije

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

 

Prvi konkursni rok

Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2021/2022. godine 326 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžet
Matematika54
Računarske nauke81
Fizika32
Hemija45
Biologija60
Geografija54
UKUPNO326

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na teret budžeta izvršiće se upis:
1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su u školskoj 2020/2021. godini završili srednju školu u inostranstvu.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se od се 21., 22., 23., 24., 25. i 26. juna 2021. godine u periodu od 9:00 do 13:00 u kancelariji br. 24, poštom ili elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem biće blagovremeno dostupne na sajtu Fakulteta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
– očitanu biometrijsku ličnu kartu;
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara). Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Rang liste (po studijskim programima) kandidata na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 28. juna 2021. godine.

 

Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:
 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Uputstva za prijemni

 1. Matematika
 2. Računarske nauke
 3. Fizika
 4. Hemija
 5. Biologija
 6. Geografija
Obaveštenje kandidatima koji polažu prijemni ispit za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija PMF-a
Prijemni ispit ne polažu kandidati koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na državnom takmičenju koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove prosvete ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu. Ovim kandidatima se priznaje maksimalan broj bodova iz tog predmeta.   Prijemni ispit obaviće se prema sledećem rasporedu:
Studijski program Datum polaganja Mesto polaganja
Biologija 29. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Geografija 29. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Računarske nauke 30. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Fizika 30. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Hemija 1. jul u 1000 Višegradska 33, Niš
Matematika 1. jul u 1000 Višegradska 33, Niš
Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.
 

Rang liste prijavljenih kandidata na osnovu uspeha iz srednje škole

Rang liste

 

Konačne rang liste

Rang lista se objavljuje najkasnije 2. jula 2021. godine do 10:00 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 5. jula 2021. godine u 12:00 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu 6. jula 2021. godine do 12:00 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 6. jula 2021. godine do 15:30 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 7. jula 2021. godine do 12:00 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 8. jula 2021. godine do 14:00 časova.

Konačna rang lista 9. jula 2021. godine do 12:00 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se od 12. do 15. jula 2021. godine od 9:00 do 13:00 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 16. jula 2021. godine od 10:00 do 12:00 časova.

 

Zadaci sa rešenjima sa prijemnog ispita 2021/2022.

 

Upis

Kandidati prilikom upisa podnose:

 •  overene fotokopije dokumenata (svedočanstva i diploma);
 • 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf);
 • indeks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dve) fotografije formata 4,4×3,5
 • dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714. 
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.
 

Dodatne informacije

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs