DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

Pred vama se nalazi stranica koja ima za cilj da vas upozna sa našim Fakultetom i departmanima, studijskim programima i studentskim životom koji vas očekuje ukoliko se odlučite da budete studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine izdvajanjem departmana za matematiku, fiziku i hemiju sa Filozofskog fakulteta. Inače, rad na ovim departmanima se odvijao još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1971. godine. To znači da deo PMF-a postoji preko 45 godina.

Danas je šest departmana u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • Departman za matematiku
 • Departman za računarske nauke
 • Departman za fiziku
 • Departman za hemiju
 • Departman za geografiju
 • Departman za biologiju i ekologiju

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

Naučnoistraživački rad, pored obrazovnog, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Fakultet poseduje veći broj laboratorija, naučnoistraživačku i računarsku opremu, potrebnu za obavljanje naučnoistraživačkog rada. Istraživanja se odvijaju na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u 2021. godini koji je Fakultet potpisao sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i kroz aktivnosti u okviru bilateralnih projekata, ERASMUSi HORIZON 2020 programa. Pored nastavnika i saradnika, u radnom odnosu je i veliki broj istraživača. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Saradnja sa privrednim organizacijama i IT firmama ostvaruje se kroz zajedničke projekte i organizovanje seminara, radionica i kurseva.

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis “Filomat” (IF=0,421), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlazi i časopis “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science kao i časopis ”Matematika i informatika”. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis ”Biologica Nyssana”, a iz oblasti geonauka  Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis je časopis iz oblasti hemije koji, za sada, postoji samo u online izdanju. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology” kao i ”Mathematics and Informatics”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka,praktikuma kao i monografija.

Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 56000  knjiga i časopisa na više jezika.

Akta i uputstva

 

KAKO DO INDEKSA?

Pripremna nastava-upis na OAS školske 2021/22. god
 
Materijali za prijemni ispit

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manojlović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru tri studijskih programa:

 

Drugi konkursni rok

 

Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine  175 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžet
Matematika65
Fizika36
Hemija25
Biologija21
Geografija28
UKUPNO175

U okviru broja od 175 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to: 
1. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine.
2. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom.
3. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije, i koji su školske  završili srednju školu u inostranstvu.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 02, 03. i 04. septembra 2020. godine u periodu od 9:00 do 13:00 u kancelariji br. 16, poštom ili elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem biće blagovremeno dostupne na sajtu Fakulteta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– neoverene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole i originale (na uvid);
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original (na uvid);
– očitanu biometrijsku ličnu kartu;
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis OAS -a u iznosu od 3.000,00 din. (tri hiljada dinara);
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 din. (pet hiljada dinara).

Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Preliminarne rang liste (po studijskim programima) kandidata na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se najkasnije 07. septembra 2020. godine

 

Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 8. septembra u 10:00 u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Spisak prijavljenih kandidata  za polaganje prijemnih ispita po studijskim programima:

 1. Biologija
 2. Geografija
 3. Matematika
 4. Fizika
 5. Hemija

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta. 

 

Rang liste

Jedinstvena rang lista objavljuje se najkasnije 9. septembra 2020. godine do 10:00 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 9. septembra 2020. godine u 12:00 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 9. septembra 2020. godine do 13:30 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 9. septembra 2020. godine do 14:30 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 10. septembra 2020. godine do 10:00 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 11. septembra 2020. godine do 14:00 časova.

Konačna rang lista 11. septembra 2020. godine do 15 00 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih
akademskih studija obaviće se 14. septembra 2020. godine od 9:00 do 13:00 časova. Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije a ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa. Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 14. septembra 2020. godine od 13:00 časova.

Dana 15. septembra 2020. god. u periodu od 10:00 do 12:00, na preostala upražnjena mesta mogu se prijaviti kandidati koji su položili odgovarajući prijemni ispit na drugom fakultetu. Ovi kandidati podnose povrdu o položenom prijemnom ispitu kao i sva potrebna dokumenta iz tačke III osim dokaza o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata.
Kandidati kojima se odobri upis upisuju se dana 16. septembra u periodu od 10:00 do 12:00.
Pri upisu ovi kandidati podnose dokumenta iz tačke VI Konkursa

Konačne rang liste

 

Upis

Kandidati prilikom upisa podnose:

 •  Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije)
 •  Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija)
 •  izvod iz matične knjige rođenih
 •  DVA POPUNjENA ŠV-20 OBRASCA – popuniti ćirilicom (kupuju se na Fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202024051.pdf)
 •  INDEKS – popuniti ćirilicom (dobija se na Fakultetu)
 •  DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5 x 4,5 cm (za indeks)
 •  DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA u iznosu od 2.000,00 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714. Svrha uplate: upis. 
 •  DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA OSIGURANjE u iznosu od 300,00 din. na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80, sa pozivom na broj 715. Svrha uplate: osiguranje.
 • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 1. Svrha uplate: školarina.
  Prva rata školarine iznosi 30% od ukupne školarine.
 

Prvi konkursni rok

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine  330 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program Budžet Program afirmativnih mera
Matematika 77
Računarske nauke 53
Fizika 44
Hemija 44
Biologija 59
Geografija 53
UKUPNO 330 9
Preko broja od 330 budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih studija na teret budžeta izvršiće se upis: 1. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine. 2. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom. 3. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije, i koji su školske  završili srednju školu u inostranstvu. Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 22. do 27. juna 2020. godine u periodu od 9:00 do 14:00 u učionici br. 24 ili poštom ili elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem biće blagovremeno dostupne na sajtu Fakulteta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– neoverene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole i originale (na uvid);
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original (na uvid);
– očitanu biometrijsku ličnu kartu;
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis OAS -a u iznosu od 3.000,00 din. (tri hiljada dinara);
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 din. (pet hiljada dinara).

Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Preliminarne rang liste (po studijskim programima) kandidata na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 29. juna 2020. godine.

 

 

 

Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Spisak prijavljenih kandidata sa brojem poena iz srednje škole i raspored kandidata po prostorijama za polaganje prijemnih ispita po studijskim programima:

 1. Biologija
 2. Geografija
 3. Matematika
 4. Računarske nauke
 5. Fizika
 6. Hemija
Obaveštenje kandidatima koji polažu prijemni ispit za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija PMF-a

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit prema sledećem rasporedu:

Studijski programDatum polaganja prijemnog ispitaMesto polaganja
Matematika01.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Računarske nauke01.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Hemija02.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Geografija02.07.2020. g.  u 1000Višegradska 33, Niš
Fizika03.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Biologija03.07.2020. g. u 1000Višegradska 33, Niš

Obavezno poneti dokument za indentifikaciju (lična karta ili pasoš) i prijavni listić.

 

Rezultati prijemnog ispita i rang liste

Konačne rang liste

UPIS

 

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA za šk. 2020/2021. god. obaviće se 13., 14., 15. i 16.7. 2020.god. u vremenu od 09 do 14 h  u učionici broj 24 i amfiteatru Fakulteta.

 •  Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije)
 •  Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija)
 •  izvod iz matične knjige rođenih
 •  DVA POPUNjENA ŠV-20 OBRASCA – popuniti ćirilicom (kupuju se na Fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202024051.pdf)
 •  INDEKS – popuniti ćirilicom (dobija se na Fakultetu)
 •  DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5 x 4,5 cm (za indeks)
 •  DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA u iznosu od 2.000,00 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714. Svrha uplate: upis. 
 •  DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA OSIGURANjE u iznosu od 300,00 din. na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80, sa pozivom na broj 715. Svrha uplate: osiguranje.
 • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 1. Svrha uplate: školarina.
  Prva rata školarine iznosi 30% od ukupne školarine.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 75.000,00 din. (60 ESPB)

Kandidat koji se nije upisao u predviđenom roku gubi pravo na upis. Upis kandidata na upražnjena mesta Fakultet će vršiti dana 17.07.2020. god. Prozivka kandidata prema redosledu na konačnoj rang-listi a do popune broja studenata čije se školovanje finasira iz budžeta Republike Srbije će početi u 10 časova u holu Fakulteta ispred učionice br. 24.
Napomena: Zainteresovani kandidati su u obavezi da na dan prozivke budu tačno u 10 časova na Fakultetu.

Dodatne informacije

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta (telefoni: 018/533-015, lok. 112,na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs kao i na sajtu Fakulteta www.pmf.ni.ac.rs