DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

U TREĆEM TERMINU DRUGOG KONKURSNOG ROKA
upisuje na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
na Studijskim programima: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija i Geografija

Rang liste

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:

Studijski program Broj studenata na budžetu
Matematika 42
Fizika 26
Hemija 17
Biologija 23
Geografija 33
UKUPNO 141

U okviru broja od 141 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:

 1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
 3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.

A. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljivanje kandidata obaviće se 18. septembra 2023. godine u periodu od 1100 do 1300 u kancelariji br. 16, na Prirodno-matematičkom fakultetu, ul. Višegradska 33.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 • neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara).

Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se najkasnije 18. septembra 2023. godine do 1400.

B. POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 19. septembra u 900 u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom i drugom konkursnom roku za školsku 2023/24., na PMF-u u Nišu ili na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:

 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,

može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave na konkurs, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit. Ovi kandidati podnose i sva potrebna dokumenta iz tačke A. ovog obaveštenja, osim dokaza o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Komisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta.

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

C. RANGIRANJE KANDIDATA

Rang lista se objavljuje najkasnije 19. septembra 2023. godine do 13.00 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 19. septembra 2023. godine od 13.00 do 13.30 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 19. septembra 2023. godine od 13.30 do 14.00 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 19. septembra 2023. godine do 14.30 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 19. septembra 2023. godine do 15.00 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 19. septembra 2023. godine do 16.00 časova.

Konačna rang lista 19. septembra 2023. godine do 17.00 časova.

D. STICANJE PRAVA NA UPIS

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 20. septembra 2023. godine od 9.00 do 10.00 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 20. septembra 2023. godine od 10.00 do 11.00 časova.

Kandidati prilikom upisa podnose:

 • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);
 • diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili ovorena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dva) ŠV-20 obrasca;
 • indeks;
 • 2 (dve) fotografije formata 3,5 x 4,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu studija u iznosu od 2.000,00 din. (dve hiljada dinara);
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 din.
 • dokaz o uplati školarine za samofinasirajuće studente

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

U DODATNOM TERMINU DRUGOG KONKURSNOG ROKA
upisuje na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
na Studijskim programima: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija i Geografija

Konačne rang liste

Rang liste

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:
Studijski program Broj studenata na budžetu
Matematika 42
Fizika 27
Hemija 18
Biologija 23
Geografija 34
UKUPNO 144
  U okviru broja od 144 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:
 1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
 3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.

A. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Prijavljivanje kandidata obaviće se 7., 8., 11. i 12. septembra 2023. godine u periodu od 1100 do 1300 u kancelariji br. 16, na Prirodno-matematičkom fakultetu, ul. Višegradska 33. U navedenom periodu moguća je prijava elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem su dostupne na sajtu Fakulteta. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
 • neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 • neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara).
 • Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
 • Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se najkasnije 12. septembra 2023. godine do 1400.

B. POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:
 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 13. septembra u 1000 u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom i drugom konkursnom roku za školsku 2023/24., na PMF-u u Nišu ili na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:

 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,

može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave na konkurs, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit. Ovi kandidati podnose i sva potrebna dokumenta iz tačke A. ovog obaveštenja, osim dokaza o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Komisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

C. RANGIRANJE KANDIDATA

Rang lista se objavljuje najkasnije 13. septembra 2023. godine do 15.00 časova. Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 13. septembra 2023. godine od 15.00 do 15.30 časova. Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 13. septembra 2023. godine od 15.30 do 16.00 časova. Odgovor dekana na podnete prigovore 13. septembra 2023. godine do 16.30 časova. Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 13. septembra 2023. godine do 17.00 časova. Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 14. septembra 2023. godine do 10.00 časova.

Konačna rang lista 14. septembra 2023. godine do 12.00 časova.

D. STICANJE PRAVA NA UPIS

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 15. septembra 2023. godine od 11.00 do 13.00 časova. Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa. Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 15. septembra 2023. godine od 13.00 do 14.00 časova. Kandidati prilikom upisa podnose:
 • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);
 • diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili ovorena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dva) ŠV-20 obrasca;
 • indeks;
 • 2 (dve) fotografije formata 3,5 x 4,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu studija u iznosu od 2.000,00 din. (dve hiljada dinara);
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 din.
 • dokaz o uplati školarine za samofinasirajuće studente

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

u drugom konkursnom roku upisuje studente na
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
na Studijskim programima: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija i Geografija

Konačne rang liste

Rang liste

Spiskovi prijavljenih kandidata

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:

Studijski program Broj studenata na budžetu
Matematika 42
Fizika 28
Hemija 20
Biologija 28
Geografija 39
UKUPNO 157
U okviru broja od 157 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:
 1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
 3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.
 

A. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljivanje kandidata obaviće se 31. avgusta i 1. septembra 2023. godine u periodu od 900 do 1300 u kancelariji br. 16, kao i 2. septembra 2023. godine u periodu od 1000 do 1200 u kancelariji br. 16 na Prirodno-matematičkom fakultetu, ul. Višegradska 33. U navedenom periodu moguća je prijava elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem su dostupne OVDE.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 • neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara).

Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se najkasnije 2. septembra 2023. godine do 1400.

  B. POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.
Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 4. septembra u 1000 u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš. Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom konkursnom roku za školsku 2023/24., na PMF-u u Nišu ili na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:
 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,

može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave na konkurs, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit. Ovi kandidati podnose i sva potrebna dokumenta iz tačke A. ovog obaveštenja, osim dokaza o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Komisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta.

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš. C. RANGIRANJE KANDIDATA

Rang lista se objavljuje najkasnije 04. septembra 2023. godine do 15.00 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 04. septembra 2023. godine od 15.00 do 15.30 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 04. septembra 2023. godine od 15.30 do 16.00 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 04. septembra 2023. godine do 16.30 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 04. septembra 2023. godine do 17.00 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 05. septembra 2023. godine do 10.00 časova.

Konačna rang lista 05. septembra 2023. godine do 12.00 časova.

D. STICANJE PRAVA NA UPIS

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 06. septembra 2023. godine od 10.00 do 13.00 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 06. septembra 2023. godine od 13.00 do 14.00 časova.

Kandidati prilikom upisa podnose:

 • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);
 • diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili ovorena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dva) ŠV-20 obrasca;
 • indeks;
 • 2 (dve) fotografije formata 3,5 x 4,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu studija u iznosu od 2.000,00 din. (dve hiljada dinara);

dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 din.

dokaz o uplati školarine za samofinasirajuće studente

Dodatne informacije

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manojlović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru tri studijskih programa:

Uputstva za prijemni

Akta i uputstva

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

Pred vama se nalazi stranica koja ima za cilj da vas upozna sa našim Fakultetom i departmanima, studijskim programima i studentskim životom koji vas očekuje ukoliko se odlučite da budete studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine izdvajanjem departmana za matematiku, fiziku i hemiju sa Filozofskog fakulteta. Inače, rad na ovim departmanima se odvijao još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1971. godine. To znači da deo PMF-a postoji preko 45 godina.

Danas je šest departmana u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • Departman za matematiku
 • Departman za računarske nauke
 • Departman za fiziku
 • Departman za hemiju
 • Departman za geografiju
 • Departman za biologiju i ekologiju

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

Naučnoistraživački rad, pored obrazovnog, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Fakultet poseduje veći broj laboratorija, naučnoistraživačku i računarsku opremu, potrebnu za obavljanje naučnoistraživačkog rada. Istraživanja se odvijaju na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u 2021. godini koji je Fakultet potpisao sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i kroz aktivnosti u okviru bilateralnih projekata, ERASMUSi HORIZON 2020 programa. Pored nastavnika i saradnika, u radnom odnosu je i veliki broj istraživača. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Saradnja sa privrednim organizacijama i IT firmama ostvaruje se kroz zajedničke projekte i organizovanje seminara, radionica i kurseva.

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis “Filomat” (IF=0,421), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlazi i časopis “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science kao i časopis ”Matematika i informatika”. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis ”Biologica Nyssana”, a iz oblasti geonauka  Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis je časopis iz oblasti hemije koji, za sada, postoji samo u online izdanju. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology” kao i ”Mathematics and Informatics”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka,praktikuma kao i monografija.

Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 56000  knjiga i časopisa na više jezika.

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

u dodatnom terminu prvog konkursnog roka upisuje studente na
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
na Studijskim programima: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija i Geografija

Konačne rang liste

Rešenja za prijemni ispit

Rang liste

Spiskovi prijavljenih kandidata

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:

 Studijski programBroj studenata na budžetu
Matematika44
Fizika28
Hemija28
Biologija36
Geografija41
UKUPNO177

U okviru broja od 177 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:

 1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
 3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.

A. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljivanje kandidata obaviće se 10. i 11. jula u periodu od 10.00 do 13.00 u kancelariji br. 16.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

–        neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;

–        neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;

–        očitanu biometrijsku ličnu kartu;

–        prijavni list (kupuje se na Fakultetu);

–        dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara);

–        dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara).

               Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 11. jula 2023. godine do 15.00 časova na sajtu i oglasnim tablama Fakulteta.

 

 B. POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

–        za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,

–        za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,

–       za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,

–        za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,

–        za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 12. jula od 10.00 časova u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom konkursnom roku za školsku 2023/24., na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:

 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,

može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave za dodatni termin prvog upisnog roka, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit. Ovi kandidati podnose i sledeća potrebna dokumenta:

 1. neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 2. neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 3. očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 4. prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 5. dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;

Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Komisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta.

 

 C. RANGIRANJE KANDIDATA

Rang lista se objavljuje najkasnije 12. jula 2023. godine do 15.00 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 12. jula 2023. godine od 15.00 do 15.30 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 12. jula 2023. godine od 15.30 do 16.00 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 12. jula 2023. godine do 16.30 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 12. jula 2023. godine do 17.00 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 13. jula 2023. godine do 10.00 časova.

Konačna rang lista 13. jula 2023. godine do 12.00 časova.

  D. STICANJE PRAVA NA UPIS

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 14. jula 2023. godine od 10.00 do 13.00 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 14. jula 2023. godine od 13.00 do 14.00 časova.

Kandidati prilikom upisa podnose:

 • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);
 • diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili ovorena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dva) ŠV-20 obrasca;
 • indeks;
 • 2 (dve) fotografije formata 3,5 x 4,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu studija u iznosu od 2.000,00 din. (dve hiljada dinara);
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 din.
 • dokaz o uplati školarine za samofinasirajuće studente

 

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta- www.pmf.ni.ac.rs

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

MATERIJALI ZA PRIJEMNI ISPIT

u prvom konkursnom roku upisuje studente na
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
na Studijskim programima: Matematika, Računarske nauke, Fizika, Hemija, Biologija i Geografija

Konačne rang liste

Rang liste

Rešenja za prijemni ispit

Spiskovi prijavljenih kandidata

A. Prijavljivanje kandidata

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljivanje kandidata obaviće se 19., 20., 21., 22., 23., u periodu od 1000 do 1300 u učionici br. 24, a 24. juna periodu od 1000 do 1100 u kancelariji br. 16. U navedenom periodu moguća je i prijava elektronskim putem. U slučaju izbora prijave kandidata elektronskim putem, detaljnije informacije o prijavi kao i link ka samoj prijavi možete dobiti ovde.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 • neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;
 • ukoliko je kandidat u toku svog srednjoškolskog obrazovanja bio učesnik na republičkom (državnom) takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, dokaz o učešću na takmičenju. U ovom slučaju kandidat je oslobođen plaćanja naknade za polaganje prijemnog ispita.
Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 24. juna 2023. godine do 1500 časova na sajtu i oglasnim tablama Fakulteta.

B. Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit obaviće se prema sledećem rasporedu:

Studijski program Datum polaganja Mesto polaganja
Računarske nauke 27. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Hemija 27. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Fizika 29. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Geografija 29. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Biologija 30. jun u 1000 Višegradska 33, Niš
Matematika 30. jun u 1000 Višegradska 33, Niš

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

Kandidati za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija , koji su tokom svog srednješkolskog obrazovanja učestvovali na republičkom (državnom) takmičenju koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove prosvete, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i tada im se priznaje maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

C. Rangiranje kandidata

Rang lista se objavljuje najkasnije 30. juna 2023. godine do 1800 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 3. jula 2023. godine od 1000 do 1100 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu 3. jula 2023. godine od 1100 do 1200 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 3. jula 2023. godine do 1400 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 3. jula 2023. godine do 1500 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 4. jula 2023. godine do 1400 časova.

Konačna rang lista 5. jula 2023. godine do 1200 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se od 6. do 7. jula 2023. godine od 900 do 1300 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 7. jula 2023. godine od 1300 do 1400 časova.

D. Dodatni termin Prvog konkursnog roka

Objavljivanje DODATNOG termina prvog konkursnog roka je 7. jula 2023. godine u 1530 časova na sajtu Fakulteta.

Prijavljivanje kandidata obaviće se 10. i 11. jula u periodu od 1000 do 1300 u kancelariji br. 16.

Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 11. jula 2023. godine do 1500 časova na sajtu i oglasnim tablama Fakulteta.

Prijemni ispit obaviće se 12. jula u 1000 časova.

Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom konkursnom roku za školsku 2023/24., na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:
 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz informatike ili matematike za upis studijskog programa Računarske nauke,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,
može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave za dodatni termin prvog upisnog roka, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit. Ovi kandidati podnose i sledeća potrebna dokumenta:
 1. neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 2. neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 3. očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 4. prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 5. dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;

Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Komisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta.

Rang lista se objavljuje najkasnije 12. jula 2023. godine do 1500 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 12. jula 2023. godine od 1500 do 1530 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 12. jula 2023. godine od 1530 do 1600 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 12. jula 2023. godine do 1630 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 12. jula 2023. godine do 1700 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 13. jula 2023. godine do 1000 časova.

Konačna rang lista 13. jula 2023. godine do 1200 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 14. jula 2023. godine od 1000 do 1300 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 14. jula 2023. godine od 1300 do 1400 časova.

Kandidati prilikom upisa podnose:

 1. overene fotokopije dokumenata (svedočanstva i diploma);
 2. 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca
  https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G202324071.pdf
 3. indeks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. 2 (dve) fotografije formata 4,4x3,5
 6. dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
 7. dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.