DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

Pred vama se nalazi stranica koja ima za cilj da vas upozna sa našim Fakultetom i departmanima, studijskim programima i studentskim životom koji vas očekuje ukoliko se odlučite da budete studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine izdvajanjem departmana za matematiku, fiziku i hemiju sa Filozofskog fakulteta. Inače, rad na ovim departmanima se odvijao još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1971. godine. To znači da deo PMF-a postoji preko 45 godina.

Danas je šest departmana u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • Departman za matematiku
 • Departman za računarske nauke
 • Departman za fiziku
 • Departman za hemiju
 • Departman za geografiju
 • Departman za biologiju i ekologiju

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

Naučni rad, pored nastavnog procesa, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta. On se realizuje kroz organizovano delovanje pojedinih Departmana na izradi velikog broja naučnih projekata. Na Fakultetu se trenutno realizuje 46 nacionalnih i međunarodnih projekata. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju na seminarima, naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, i sami su organizatori značajnih naučnih skupova. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis “Filomat” (IF=0,421), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlazi i časopis “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), kao i časopis ”Matematika i informatika”. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis ”Biologica Nyssana”. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology” kao i ”Mathematics and Informatics”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka, kao i monografija.

Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 40250 naslova knjiga, časopisa i svih vrsta završnih radova.

Akta i uputstva

 

Pripremna nastava

KAKO DO INDEKSA?

Drugi ponovljeni konkursni rok

Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2019/2020. godine u drugom ponovljenom konkursnom roku  119 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetProgram afirmativnih meraSamofinansiranje
Matematika54  
Fizika26
Hemija12
Biologija14
Geografija13
UKUPNO11990

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju svih smerova i svih struka.
Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara.
Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

Preko broja od 119 budžetska mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih studija na teret budžeta izvršiće se upis:
1. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine.
2. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom.
3. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije, i koji su školske 2018/2019. godine završili srednju školu u inostranstvu.

 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se 16. septembra 2019. godine u periodu od 10h do 13h  u Službi za studentska pitanja Fakulteta (prostorija br. 16).
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
– neoverene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole i original (na uvid)
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original (na uvid)
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu)
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs OAS -a u iznosu od 3.000,00 din. (trihiljade dinara).
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 din. (pethiljada dinara).

Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714
Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

 

Polaganje prijemnog ispita

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit prema sledećem rasporedu:

Studijski programDatum polaganja prijemnog ispitaMesto polaganja
Matematika17.09.2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Biologija17.09.2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Fizika17.09.2019. g.  u 1000Višegradska 33, Niš
Geografija17.09.2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Hemija17.09.2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš

Izbor kandidata za upis u I godinu Osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.
Rezultat na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.
Opšti uspeh u srednjoj školi podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova (40 + 60).

Obavezno poneti dokument za indentifikaciju i prijavni listić.

Aktivnosti nakon polaganja prijemnog ispita odvijaće se prema sledećem rasporedu:

JEDINSTVENA RANG-LISTA17.09.2019. godineоd 14:30 dо 15:00

UVID U TEST

(BIOLOGIJA: u prostoriji br.405,

HEMIJA: u prostoriji br.100,

FIZIKA: u prostoriji br.307,

GEOGRAFIJA: u prostoriji br.409,

MATEMATIKA: u prostoriji br. 207)

17.09.2019. godineоd 15:00 dо 15:30
PRIGOVOR DEKANU17.09.2019. godineоd 15:30 dо 16:00
ODGOVOR DEKANA17.09.2019. godineоd 16:00 dо 16:30
ŽALBA SAVETU FAKULTETA17.09.2019. godineоd 16:30 dо 17:00
ODLUKA SAVETA FAKULTETA17.09.2019. godineod 17:00 dо 18:00
KONAČNA RANG-LISTA17.09.2019. godineоd 18:00 dо 20:00
UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA
18.09.2019. godineоd 9:00 dо 10:00

UPIS KANDIDATA ISPOD CRTE NA UPRAŽNJENO MESTO

18.09.2019. godineu 10:00
 

Upis

Upis kandidata koji su ispunili tražene uslove vršiće se 18. septembra 2019. god. u periodu od 09h do 10h.
Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.
Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang-listi u okviru broja utvrđenog za upis. Prozivka ovih kandidata vršiće se 18. septembra 2019. god. u 10h, pri čemu se ovi kandidati mogu upisati 18. septembra 2019. god. do 10h.

Kandidati koji su ispunili uslove za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prilažu:

– Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);

– Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (originali ili overene fotokopije);

– Očitana biometrijska lična karta ili kopija lične karte (bez čipa);

– Dva popunjena obrasca ŠV-20 obrasca – popuniti ćirilicom (kupuju se na fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka: http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201924064.pdf);

– Indeks – popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu);

– Dve fotografije formata 3,5×4,5cm (za indeks);

– Dokaz o uplati upisa u prvu godinu studija u iznosu od 2000 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714. Svrha uplate: Upis;

– Dokaz o uplati za osiguranje od 300 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 715. Svrha uplate: Osiguranje;

– Dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente shodno Ugovoru, na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 1. Svrha uplate: Školarina. Prva rata školarine iznosi 20% od ukupne školarine.

 

 

Dodatne informacije

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja i upisa mogu se dobiti u Službi za studentska pitanja Fakulteta (telefoni: 018/533-015 i 018/226-310 i 018/275-080, lok. 125 i lok. 146), kao i na sajtu Fakulteta.

Drugi konkursni rok

Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2019/2020. godine u drugom konkursnom roku  154 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetProgram afirmativnih meraSamofinansiranje
Matematika60  
Fizika31
Hemija17
Biologija26
Geografija20
UKUPNO15490

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju svih smerova i svih struka.
Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara.
Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

Preko broja od 154 budžetska mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih studija na teret budžeta izvršiće se upis:
1. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine.
2. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom.
3. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije, i koji su školske 2018/2019. godine završili srednju školu u inostranstvu.

 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se 2, 3. i 4. septembra 2019. godine u periodu od 10h do 13h  u Službi za studentska pitanja Fakulteta (prostorija br. 16). Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose: – neoverene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole i original (na uvid) – neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original (na uvid) – prijavni list (kupuje se na Fakultetu) – dokaz o uplati za prijavu na konkurs OAS -a u iznosu od 3.000,00 din. (trihiljade dinara). – dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 din. (pethiljada dinara). Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714 Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

Polaganje prijemnog ispita

 

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit prema sledećem rasporedu:

Studijski programDatum polaganja prijemnog ispitaMesto polaganja
Matematika06. 09. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Biologija06. 09. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Fizika07. 09. 2019. g.  u 1000Višegradska 33, Niš
Geografija07. 09. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Hemija07. 09. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš

Izbor kandidata za upis u I godinu Osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.
Rezultat na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.
Opšti uspeh u srednjoj školi podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova (40 + 60).

Obavezno poneti dokument za indentifikaciju i prijavni listić.

 
Rasporedi kandidata po prostorijama:

Rezultati prijemnog ispita i rang liste

Konačne rang-liste

Jedinstvene rang-liste

Aktivnosti nakon polaganja prijemnog ispita odvijaće se prema sledećem rasporedu:

JEDINSTVENA RANG-LISTA09.09.2019. godineоd 16:00 dо 20:00

UVID U TEST

(BIOLOGIJA: u prostoriji br.405,

HEMIJA: u prostoriji br.100,

FIZIKA: u prostoriji br.307,

GEOGRAFIJA: u prostoriji br.409,

MATEMATIKA: u prostoriji br. 207)

10.09.2019. godineоd 9:00 dо 11:00
PRIGOVOR DEKANU10.09.2019. godineоd 11:00 dо 12:00
ODGOVOR DEKANA10.09.2019. godineоd 12:00 dо 14:00
ŽALBA SAVETU FAKULTETA11.09.2019. godineоd 9:00 dо 11:00
ODLUKA SAVETA FAKULTETA12.09.2019. godinedо 12:00
KONAČNA RANG-LISTA12.09.2019. godineоd 12:00 dо 14:00
UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA
13.09.2019. godineоd 9:00 dо 13:00

UPIS KANDIDATA ISPOD CRTE NA UPRAŽNJENO MESTO

13.09.2019. godineu 13:00

Upis

Upis kandidata koji su ispunili tražene uslove vršiće se 13. septembra 2019. god. u periodu od 09h do 13h.
Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.
Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang-listi u okviru broja utvrđenog za upis. Prozivka ovih kandidata vršiće se 13. septembra 2019. god. u 13h, pri čemu se ovi kandidati mogu upisati 13. septembra 2019. god. do 14h.

Kandidati koji su ispunili uslove za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prilažu:

– Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);

– Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (originali ili overene fotokopije);

– Očitana biometrijska lična karta ili kopija lične karte (bez čipa);

– Dva popunjena obrasca ŠV-20 obrasca – popuniti ćirilicom (kupuju se na fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka: http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201924064.pdf);

– Indeks – popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu);

– Dve fotografije formata 3,5×4,5cm (za indeks);

– Dokaz o uplati upisa u prvu godinu studija u iznosu od 2000 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714. Svrha uplate: Upis;

– Dokaz o uplati za osiguranje od 300 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 715. Svrha uplate: Osiguranje;

– Dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente shodno Ugovoru, na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 1. Svrha uplate: Školarina. Prva rata školarine iznosi 20% od ukupne školarine.

 

 

Prvi konkursni rok

Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2019/2020. godine 330 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetProgram afirmativnih meraSamofinansiranje
Matematika77  
Računarske nauke53
Fizika44
Hemija44
Biologija59
Geografija53
UKUPNO33090

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju svih smerova i svih struka.
Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.
 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se 19, 20. i 21. juna 2019. godine u periodu od 09h do 14h i 22. i 23. juna 2019. godine u periodu od 10h do 12h u učionici br. 24 Prirodno-matematičkog fakulteta.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
– neoverene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole i original (na uvid)
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original (na uvid)
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu)
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs OAS -a u iznosu od 3.000,00 din. (trihiljade dinara).
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 din. (pethiljada dinara).

Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714
Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

 

Polaganje prijemnog ispita

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit prema sledećem rasporedu:

Studijski programDatum polaganja prijemnog ispitaMesto polaganja
Hemija24. 06. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Matematika24. 06. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Biologija25. 06. 2019. g.  u 1000Višegradska 33, Niš
Računarske nauke25. 06. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Geografija26. 06. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš
Fizika26. 06. 2019. g. u 1000Višegradska 33, Niš

Izbor kandidata za upis u I godinu Osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.
Rezultat na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.
Opšti uspeh u srednjoj školi podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova (40 + 60).

 

Obaveštenje kandidatima koji polažu prijemni ispit

 
U nedelju 23.06.2019. godine posle 14:00 biće istaknut raspored kandidata po učionicama u kojima se polažu prijemni ispiti, na sajtu i ulaznim vratima Fakulteta.
 
Kandidati za polaganje prijemnog ispita imaju obavezu da na dan prijemnog ispita dođu na Fakultet između 9:15 i 9:45. Po dolasku na Fakultet, potrebno je da se kandidati odmah jave osoblju Službe za tehničke poslove (glavni ulaz u zgradu Fakulteta). Osoblje tehničke službe će objasniti kandidatima raspored učionica u kojima se polaže prijemni ispit.

Obavezno poneti dokument za indentifikaciju i prijavni listić.

 
Ulaz na Fakultet je u danima polaganja prijemnih ispita od 08:00 do 13:00 je dozvoljen samo kandidatima.
 
Rasporedi kandidata po prostorijama:

O načinu polaganja prijemnog ispita možete se informisati ovde:

1. Poneti potvrdu o prijavljivanju na konkurs za upis studija (dobija se prilikom prijavljivanja 19, 20, 21, 22. ili 23. juna 2019.
2. Poneti dokumenat o identifikaciji kandidata (očitana biometrijska lična karta)
3. Poneti plave hemijske olovke i grafitne olovke; grafitne olovke možete koristiti samo za crteže i skice; dozvoljeno je poneti osveženje (voda, sok)
4. Pre početka izrade prijemnog ispita, dobićete kovertu u koju stavite potvrdu o prijavljivanju na konkurs
5. Vreme predviđeno za izradu prijemnog ispita je 150 minuta
6. Prijemni ispit se sastoji od 10 zadataka
7. Svaki kandidat dobija tekst zadataka i overene prazne papire za izradu zadataka prilikom dolaska na polaganje prijemnog ispita
8. Dozvoljeno je pisati samo na dobijenim i overenim papirima; ako vam nedostaje papira za pisanje, zatražite od osoba zaduženih za dežurstvo na prijemnom ispitu .
9. Svaki tačno urađeni zadatak se boduje sa 6 bodova; nekompletno urađeni zadaci se boduju proporcionalno u odnosu na maksimalan broj bodova
10. Ne priznaju se precrtani delovi zadataka.
11. Tokom prijemnog ispita zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, digitrona, pametnih satova ili slučnih uređaja, literature i drugih pomagala
12. Dozvoljena je upotreba šestara i lenjira
13. Na stolu je dozvoljeno držanje samo flašice sa vodom/sokom
14. Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na samom testu je zabranjeno

1. Poneti potvrdu o prijavljivanju na konkurs za upis studija (dobija se prilikom prijavljivanja 19., 20, 21, 22. ili 23. juna 2019.)
2. Poneti dokumenat o identifikaciji kandidata (očitana biometrijska lična karta)
3. Poneti plave hemijske olovke; dozvoljeno je poneti osveženje (voda, sok)
4. Pre početka izrade prijemnog ispita, dobićete kovertu u koju stavite potvrdu o prijavljivanju na konkurs
5. Prijemni ispit je u formi testa
6. Izrada testa traje 120 minuta
7. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidat se opredeljuje da li će polagati prijemni ispit iz računarstva ili iz matematike (samo jedna opcija od ponuđene dve opcije)
8. Test iz računarstva sastoji se od 15 pitanja i 3 zadatka; svaki tačan odogovor na postavljeno pitanje nosi 3 poena, a svaki tačno rešen zadatak nosi 5 poena
9. Test iz matematike sastoji se od 6 zadataka; svaki tačno rešen zadatak nosi 10 poena
10. Ispravljeni, brisani, ponovo upisani, precrtani, podvlačeni, na bilo koji drugi način popunjeni odgovori, neće se priznati.
11. Tokom izrade testa prijemnog ispita kandidatima je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, pametnih satova ili slučnih uređaja, literature i drugih pomagala
12. Na stolu je dozvoljeno držanje samo flašice sa vodom/sokom.
13. Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na samom testu je zabranjeno

1. Poneti potvrdu o prijavljivanju na konkurs za upis studija (dobija se prilikom prijavljivanja 19, 20, 21, 22. ili 23. juna 2019.)
2. Poneti dokumenat o identifikaciji kandidata (očitana biometrijska lična karta)
3. Poneti plave hemijske olovke; dozvoljeno je poneti osveženje (voda, sok)
4. Pre početka izrade prijemnog ispita, dobićete kovertu u koju stavite potvrdu o prijavljivanju na konkurs
5. Prijemni ispit je u formi testa
6. Vreme predviđeno za izradu testa jeste 120 minuta.
7. Svaki kandidat dobija test prilikom dolaska na polaganje prijemnog ispita
8. Test se sastoji od 20 pitanja
9. Svaki tačan odgovor na pitanje nosi tri (3) boda, tako da kandidat na testu može maksimalno osvojiti 60 bodova
10. Kandidati odgovoraju na postavljena pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora ili rešavanjem postavljenih zadataka
11. Tokom izrade testa prijemnog ispita kandidatima je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova ili slučnih uređaja, literature i drugih pomagala.
12. Na stolu je dozvoljeno držanje samo flašice sa vodom/sokom
13. Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na samom testu je zabranjeno.

1. Poneti potvrdu o prijavljivanju na konkurs za upis studija (dobija se prilikom prijavljivanja 19, 20, 21, 22. ili 23. juna 2019.)
2. Poneti dokumenat o identifikaciji kandidata (očitana biometrijska lična karta)
3. Poneti plave hemijske olovke; dozvoljeno je poneti osveženje (voda, sok).
4. Pre početka izrade prijemnog ispita, dobićete kovertu u koju stavite potvrdu o prijavljivanju na konkurs.
5. Prijemni ispit je u formi testa.
6. Izrada testa traje 120 minuta.
7. Test se sastoji od 40 pitanja. Test se dobija prilikom dolaska na polaganje prijemnog ispita.
8. Test se popunjava zaokruživanjem samo JEDNOG od slova: a), b), c) ili d).
9. Priznaju se isključivo odgovori zaokruženi PLAVOM hemijskom olovkom.
10. Ispravljeni, brisani, ponovo upisani, precrtani, podvlačeni, na bilo koji drugi način popunjeni odgovori, neće se priznati.
11. Svaki ispravan odgovor donosi 1,5 poen, što čini maksimum od 60 poena za potpuno ispravno rešen test.
12. Upotreba periodnog sistema elemenata NIJE dozvoljena.
13. Za sva izračunavanja koristiti poleđinu testa.
14. Moguće je koristiti kalkulator/digitron bez naprednih funkcija.
15. Tokom izrade testa prijemnog ispita kandidatima je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova ili slučnih uređaja, literature i drugih pomagala sem kalkulatora.
16. Na stolu je dozvoljeno držanje samo flašice sa vodom/sokom.
17. Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na samom testu je zabranjeno.

1. Poneti potvrdu o prijavljivanju na konkurs za upis studija (dobija se prilikom prijavljivanja 19, 20, 21, 22. ili 23. juna 2019.)
2. Poneti dokumenat o identifikaciji kandidata (očitana biometrijska lična karta)
3. Poneti plave hemijske olovke; dozvoljeno je poneti osveženje (voda, sok)
4. Pre početka izrade prijemnog ispita, dobićete kovertu u koju stavite potvrdu o prijavljivanju na konkurs
5. Prijemni ispit je u formi testa
6. Vreme predviđeno za izradu prijemnog ispita je 120 minuta
7. Svaki kandidat dobije test prilikom dolaska na polaganje prijemnog ispita
8. Test se sastoji od 60 pitanja
9. Svaki tačan odgovor na pitanje nosi jedan (1) bod, tako da kandidat na testu može maksimalno osvojiti 60 bodova
10. Odgovore na postavljena pitanja kandidati daju zaokruživanjem jednog ili više tačnih odgovora, od ponuđenih odgovora
11. Dozvoljeno je korišćenje samo plave hemijske olovke
12. Ne priznaju se polovični i precrtani odgovori
13. Tokom izrade testa prijemnog ispita kandidatima je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, pametnih satova ili slučnih uređaja, literature i drugih pomagala
14. Na stolu je dozvoljeno držanje samo flašice sa vodom/sokom
15. Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na samom testu je zabranjeno

1. Poneti potvrdu o prijavljivanju na konkurs za upis studija (dobija se prilikom prijavljivanja 19, 20, 21, 22. ili 23. juna 2019.)
2. Poneti dokumenat o identifikaciji kandidata (očitana biometrijska lična karta)
3. Poneti plave hemijske olovke; dozvoljeno je poneti osveženje (voda, sok)
4. Pre početka izrade prijemnog ispita, dobićete kovertu u koju stavite potvrdu o prijavljivanju na konkurs
5. Prijemni ispit je u formi testa
6. Vreme predviđeno za izradu prijemnog ispita je 120 minuta.
7. Svaki kandidat dobije test prilikom dolaska na polaganje prijemnog ispita.
8. Test se sastoji od 30 pitanja.
9. Svaki tačan odgovor na pitanje nosi dva (2) boda, tako da kandidat na testu može maksimalno osvojiti 60 bodova.
10. Odgovore na postavljena pitanja kandidati daju zaokruživanjem jednog ili više tačnih odgovora, od ponuđenih odgovora.
11. Dozvoljeno je korišćenje samo plave hemijske olovke.
12. Ne priznaju se polovični i precrtani odgovori.
13. Tokom izrade testa prijemnog ispita kandidatima je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, pametnih satova ili slučnih uređaja, literature i drugih pomagala.
14. Na stolu je dozvoljeno držanje samo flašice sa vodom/sokom.
15. Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na samom testu je zabranjeno.

 

Rezultati prijemnog ispita i rang liste

Konačne rang-liste:

 

Upis

Upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za šk. 2019/2020. god. obaviće se 5, 8. i 9.7.2019. u vremenu od 9 do 14h u učionici broj 24.


Kandidati koji su ispunili uslove za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prilažu:

– Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);

– Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (originali ili overene fotokopije);

– Očitana biometrijska lična karta ili kopija lične karte (bez čipa);

– Dva popunjena obrasca ŠV-20 obrasca – popuniti ćirilicom (kupuju se na fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka: http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201924064.pdf);

– Indeks – popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu);

– Dve fotografije formata 3,5×4,5cm (za indeks);

– Dokaz o uplati upisa u prvu godinu studija u iznosu od 2000 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714. Svrha uplate: Upis;

– Dokaz o uplati za osiguranje od 300 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 715. Svrha uplate: Osiguranje;

– Dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente shodno Ugovoru, na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 1. Svrha uplate: Školarina. Prva rata školarine iznosi 20% od ukupne školarine.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 75000 din (60 ESPB).


Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će dana 10.07.2019. godine u periodu od 10 do 13 sati u prostoriji br.10 (Studentska služba) upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi. Po isteku ovog roka kandidati nemaju pravo upisa.

Dodatne informacije

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja i upisa mogu se dobiti u Službi za studentska pitanja Fakulteta (telefoni: 018/533-015 i 018/226-310 i 018/275-080, lok. 125 i lok. 146), kao i na sajtu Fakulteta.

 

DEPARTMAN

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

 

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manojlović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

 
Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:
 

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

 

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

 

Na Departmanu se ostvaruju studije na dva nivoa u okviru tri studijska programa: