DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

KONKURS SA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA 2024/2025

I

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2024/2025. godine 326 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBroj studenata na budžetu
Matematika54
Računarske nauke81
Fizika32
Hemija45
Biologija60
Geografija54
UKUPNO326

 

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na teret budžeta izvršiće se upis:

 1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
 3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su u školskoj 2023/2024. godini završili srednju školu u inostranstvu.

II

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

III

Prijavljivanje kandidata obaviće se 19, 20, 21, 22, 24. i 25. juna 2024. godine u periodu od 1000 do 1300 u učionici br. 24. U navedenom peridu moguća je prijava elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem biće blagovremeno dostupne na sajtu Fakulteta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 1. neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 2. neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 3. očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 4. prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 5. dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714
 7. ukoliko je kandidat u toku svog srednješkolskog obrazovanja bio učesnik na republičkom (državnom) takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, potrebno je priložiti dokaz o učešću na takmičenju. U ovom slučaju kandidat je oslobođen polaganja prijemnog ispita, kao i plaćanja naknade za polaganje prijemnog isita.

Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 25. juna 2024. godine na sajtu i na ulaznim vratima Fakulteta.

IV

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 •     za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 •    za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 •     za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 •     za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 •     za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 •     za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit obaviće se prema sledećem rasporedu:

Studijski programDatum polaganjaMesto polaganja
Matematika26. jun u 1000Višegradska 33, Niš
Geografija26. jun u 1000Višegradska 33, Niš
Hemija27. jun u 1000Višegradska 33, Niš
Biologija27. jun u 1000Višegradska 33, Niš
Fizika28. jun u 1000Višegradska 33, Niš
Računarske nauke28. jun u 1000Višegradska 33, Niš

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

Kandidati za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, koji su tokom svog srednješkolskog obrazovanja učestvovali na republičkom (državnom) takmičenju koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove prosvete, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i tada im se priznaje maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

V

Rang lista se objavljuje najkasnije 28. juna (petak) 2024. godine u  2100 čas.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 29. juna (subota) 2024. godine od 1000 do1100 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu je 30. juna (nedelja) 2024. godine do 900 časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore je 1. jula (ponedeljak) 2024. godine do 900 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana je 1. jula (ponedeljak) 2024. godine do 1500 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata je 2. jula (utorak) 2024. godine do 1400 časova.

Konačna rang lista je 3. jula 2024. godine do 1200 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 4. i 5. jula 2024. godine od 900 do 1300 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku, a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 5. jula (petak) 2024. godine od 1300 do 1400 časova.

VI

Objavljivanje DODATNOG termina prvog konkursnog roka je 5. jula 2024. godine u 1600 časova na sajtu Fakulteta.

Prijavljivanje kandidata obaviće se 8. i 9. jula 2024. godine u periodu od 1000 do 1300 u kancelariji br. 16.

Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 9. jula 2024. godine do 1500 časova na sajtu Fakulteta i vratima Fakulteta.

Prijemni ispit obaviće se 10. jula 2024. godine u 1000 časova.

VII

Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom konkursnom roku za školsku 2024/25., na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:

 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,

može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave za dodatni termin prvog upisnog roka, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit.

Komisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Komisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta.

VIII

Kandidati koji se prijavljuju u dodatnom terminu prvog konkursnog roka podnose sledeća potrebna dokumenta:

 1. neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 2. neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 3. očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 4. prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 5. dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

IX

Rang lista se objavljuje najkasnije 10. jula 2024. godine do 2100 čas.

Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 11. jula (četvrtak) 2024. godine od 1000 časova do 1100 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 12. jula (petak) 2024. godine do 900časova.

Odgovor dekana na podnete prigovore 12. jula 2024. godine do 1400časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 12. jula (petak) 2024. godine do 1500časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 15. jula (ponedeljak) 2024. godine do 1300časova.

Konačna rang lista 16. jula (utorak) 2024. godine do 1200časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 17. jula (sreda) 2024. godine od 1000 do 1300časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 17. jula 2024. godine od 1300do 1400časova.

X

Kandidati prilikom upisa na studijski program podnose:

 1. overene fotokopije dokumenata (svedočanstva i diploma);
 2. 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca (https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/Pdf/G202424051.pdf);
 3. indeks (dobija se na Fakultetu) popuniti ćirilicom;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. 2 (dve) fotografije formata 4,4×3,5
 6. dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
 7. dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.

XI

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manojlović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru tri studijskih programa:

Dodatne informacije

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs