Природно-математички факултет је образовно-научна установа која остварује академске студијске програме и развија научноистраживачки и стручни рад у свим областима образовно-научног поља природно-математичких наука.

Природно-математички факултет је основан 1999. године, издвајањем одговарајућих студијских група из састава Филозофског факултетау Нишу. Данас је у саставу Факултета шест Департмана: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Географија и Биологија и екологија.

Од оснивања Факултета до данас је преко 5000 студента завршило све нивое студија. Наставни и научноистраживачки процес на Факултету изводи 129 наставника, 19 сарадника и 53 истраживача.

100 +
АЛУМНИСТА
1
НАСТАВНИКА

Образовна делатност

Академске студије првог степена (основне академске трогодишње студије) организују се по следећим студијским програмима:

Академске студиједругог степена (мастер академске двогодишње студије) организују се по следећим студијским програмима:

Академске студије трећег степена (докторске академске трогодишње студије) организују се по следећим студијским програмима:

Факултет школује наставни кадар у области математике, информатике, физике, хемије, биологије и географије, за рад у основним и средњим школама, научни кадар за рад на факултетима, научним институтима и другим научноистраживачким институцијама, стручњаке за рад у индустрији, државним органима, јавним предузећима, осигуравајућим друштвима, берзи, банкама и другим финансијским институцијама, компанијама које се баве информационим и комуникационим технологијама, туристичким агенцијама и организацијама и на другим местима.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Научноистраживачки рад, поред образовног, представља основну делатност Природно-математичког факултета у Нишу.Факултет поседује већи број лабораторија, научноистраживачку и рачунарску опрему, потребну за обављање научноистраживачког рада. Истраживања се одвијају на основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада у 2021. години који је Факултет потписао са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и кроз активности у оквиру билатералних пројеката, ERASMUS+ i HORIZON 2020 програма. Поред наставника и сарадника, у радном односу је и велики број истраживача. Факултет остварује сарадњу са универзитетима, институтима и другим факултетима у земљи и иностранству. Сарадња са привредним организацијама и ИТ фирмама остварује се кроз заједничке пројекте и организовање семинара, радионица и курсева.

Издавачка делатност

Научни рад наставника и сарадника у знатној мери прати издавачка делатност. Природно-математички факултет издаје часопис “Филомат” (IF=0,421), који објављује радове из области математике и информатике. Такође, у овој области излази и часопис “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science као и часопис ”Математика и информатика”. Из области биологије Факултет издаје часопис ”Biologica Nyssana”, а из области геонаука Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis је часопис из области хемије који, за сада, постоји само у online издању. Наставници и сарадници Факултета учествују у издавању часописа “Facta Universitatis”, серије “Physics, Chemistry and Technology” као и ”Mathematics and Informatics”. У циљу подстицања ефикасности наставног рада, објављено је више уџбеника, збирки задатака,практикума као и монографија. Значајну базу научног и наставног рада представља библиотека са богатим фондом научне литературе из земље и иностранства. Библиотека тренутно располаже са 56000 књига и часописа на више језика.