Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. G101 Uvod u geografiju 1 O 2 1 0 4
2. G102 Matematička geografija 1 O 2 2 0 7
3. G103 Geologija sa petrografijom 1 O 3 3 0 7
4. G104 Nacionalna ekonomija 1 O 2 2 0 6
5. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 6
6. G105 Kartografija 2 O 3 3 0 7
7. G106 Geološki resursi 2 O 2 2 0 5
8. G107 Informatika 2 O 3 2 0 5
9. G108 Engleski jezik 2 O 2 0 0 4
10. Predmet izbornog bloka 2 2 IB 6
11. Praktična nastava 2 O 0 3 0 3
DRUGA GODINA
12. G109 Klimatologija 3 O 3 3 0 6
13. G110 Biogeografija 3 O 2 1 0 6
14. G111 Geografija stanovništva 3 O 2 2 0 6
15. G112 Geografija zemlјišta 3 O 2 1 0 6
16. Predmet izbornog bloka 3 3 IB 6
17. G113 Hidrologija 4 O 3 3 0 7
18. G114 Geomorfologija 4 O 3 3 0 8
19. G115 Geografija naselјa 4 O 3 2 0 6
20. Predmet izbornog bloka 4 4 IB 6
21. Praktična nastava 4 IB 0 3 0 3
TREĆA GODINA
22. G116 Metodika nastave geografije 5 O 2 2 0 6
23. G117 Industrijska geografija 5 O 2 1 0 4
24. G118 Geografija Srbije I 5 O 2 2 0 4
25. Predmet izbornog bloka 5 5 IB 6
26. G119 Regionalna geografija I 5 O 2 2 0 5
27. G120 Turistička geografija 5 O 2 2 0 5
28. Predmet izbornog bloka 6 6 IB 6
29. G121 Regionalna geografija II 6 O 2 2 0 4
30. G122 Geografija Srbije II 6 O 2 2 0 5
31. G123 Metodika praktične nastave geografije 6 O 2 5 0 8
32. G124 Agrarna geografija 6 O 2 1 0 4
33. Praktična nastava 6 O 0 3 0 3
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1. G131 Geometrija 1 IB 3 2 0 6
2. G132 Poslovna matematika 1 IB 3 2 0 6
Predmeti izbornog bloka 2.
3. G133 Fizika 2 IB 2 2 0 6
4. G134 Francuski jezik 2 IB 2 2 0 6
Predmeti izbornog bloka 3.
5. G135 Pedagogija 3 IB 2 1 0 6
6. G136 Geografija lokalne sredine 3 IB 2 1 0 6
Predmeti izbornog bloka 4.
7. G137 Statistika 4 IB 3 0 0 6
8. G138 Geohemija 4 IB 3 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 5.
9. G139 Nacionalna hidrologija 5 IB 2 1 0 6
10. G140 Nacionalna istorija 5 IB 2 1 0 6
Predmeti izbornog bloka 6.
11. G141 Poslovna statistika 6 IB 2 2 0 6
12. G142 Kulturno-istorijske osnove turizma 6 IB 2 2 0 6
13. Nacionalna klimatologija 6 IB 2 2 0 6
S – semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok