Šifra Naziv predmeta S Tip SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. M101 Matematička logika i teorija skupova 1 Ao O 2 2 0 7
2. M102 Matematička analiza 1 1 Ao O 3 3 0 8
7. M107 Linearna algebra 1 Ao O 3 3 0 8
4. M104 Teorija brojeva i polinoma 1 Sa O 3 2 0 7
5. M105 Matematička analiza 2 2 Tm O 3 3 0 8
6. M106 Elementarna matematika 2 2 Tm O 2 2 0 7
3. M103 Uvod u algebarske strukture 2 Ns O 3 3 0 8
8. M108 Analitička geometrija 2 Sa O 3 2 0 7
DRUGA GODINA
9. M201 Matematička analiza 3 3 Ns O 3 3 0 8
10. M202 Uvod u numeričku analizu 3 Sa O 2 2 0 7
11. M203 Geometrija 3 Tm O 3 3 0 8
12. Predmet izbornog bloka 1 3 IB 7
13. M205 Matematička analiza 4 4 Ns O 3 3 0 8
14. M206 Teorija mera i integrala 4 Ns O 2 2 0 7
15. M207 Uvod u verovatnoću 4 Sa O 3 3 0 8
16. Predmet izbornog bloka 2 4 IB 7
TREĆA GODINA
17. M301 Matematička statistika 5 Sa O 3 3 0 7
18. M302 Uvod u kompleksnu analizu 5 Ns O 3 3 0 8
19. M303 Uvod u topologiju 5 Ns O 3 3 0 8
20. Predmet izbornog bloka 3 5 IB 7
21. M305 Uvod u diferencijalne jednačine 6 Sa O 3 3 0 7.5
22. M306 Funkcionalna analiza 6 Ns O 3 3 0 7.5
23. Predmet izbornog bloka 4 6 IB 5
24. Predmet izbornog bloka 5 6 IB 5
25. Predmet izbornog bloka 6 6 IB 5
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1. M151 Elementarna matematika 1 3 Tm IB 2 2 0 7
2. M152 Konačno dimenzionalni vektorski prostori 3 Ns IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 2:
1. M153 Elementarna geometrija 4 Tm IB 2 2 0 7
2. M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral 4 Ns IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 3:
1. M155 Finansijska matematika 5 Sa IB 2 2 0 7
2. M156 Uvod u programiranje 5 Sa IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 4:
1. O-02 Pedagogija 6 Ao IB 3 0 0 5
2. M158 Istorija i filozofija matematike 6 Ao IB 3 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 5:
1. O-01 Psihologija 6 Ao IB 3 0 0 5
2. O-03 Engleski jezik 6 Ao IB 3 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 6:
1. M161 Programski paketi u nastavi matematike 6 Sa IB 2 2 0 5
2. M162 Metodi nacrtne geometrije 6 Sa IB 2 2 0 5
3. M163 Statističko modeliranje 6 Sa IB 2 2 0 5
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): Ao – akademsko-opšteobrazovni, Tm – teorijsko metodološki, Ns – naučno stručni, Sa -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok