Šifra Naziv predmeta S Tip SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 M101 Matematička logika i teorija skupova 1 AO O 2 2 0 7
2 M102 Matematička analiza 1 1 AO O 3 3 0 8
3 M103 Uvod u algebarske strukture 1 NS O 3 3 0 8
4 M104 Teorija brojeva i polinoma 1 SA O 3 2 0 7
5 M105 Matematička analiza 2 2 TM O 3 3 0 8
6 M106 Elementarna matematika 2 2 TM O 2 2 0 7
7 M107 Linearna algebra 2 AO O 3 3 0 8
8 M108 Analitička geometrija 2 SA O 3 2 0 7
DRUGA GODINA
9 M201 Matematička analiza 3 3 NS O 3 3 0 8
10 M202 Uvod u numeričku analizu 3 SA O 2 2 0 7
11 M203 Geometrija 3 TM O 3 3 0 8
12 M204 Predmet izbornog bloka 1 3 IB 7
13 M205 Matematička analiza 4 4 NS O 3 3 0 8
14 M206 Teorija mera i integrala 4 NS O 2 2 0 7
15 M207 Uvod u verovatnoću 4 SA O 3 3 0 8
16 M208 Predmet izbornog bloka 2 4 IB 7
TREĆA GODINA
17 M301 Matematička statistika 5 SA O 3 3 0 7
18 M302 Uvod u kompleksnu analizu 5 NS O 3 3 0 8
19 M303 Uvod u topologiju 5 NS O 3 3 0 8
20 M304 Predmet izbornog bloka 3 5 IB 7
21 M305 Uvod u diferencijalne jednačine 6 SA O 3 3 0 7.5
22 M306 Funkcionalna analiza 6 NS O 3 3 0 7.5
23 M307 Predmet izbornog bloka 4 6 IB 5
24 M308 Predmet izbornog bloka 5 6 IB 5
25 M309 Predmet izbornog bloka 6 6 IB 5
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1 M151 Elementarna matematika 1 3 TM IB 2 2 0 7
2 M152 Konačno dimenzionalni vektorski prostori 3 NS IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 2.
1 M153 Elementarna geometrija 4 TM IB 2 2 0 7
2 M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral 4 NS IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 3.
1 M155 Finansijska matematika 5 SA IB 2 2 0 7
2 M156 Uvod u programiranje 5 SA IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 4.
1 O-02 Pedagogija 6 AO IB 3 0 0 5
2 M158 Istorija i filozofija matematike 6 AO IB 3 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 5.
1 O-01 Psihologija 6 AO IB 3 0 0 5
2 O-03 Engleski jezik 6 AO IB 3 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 6.
1 M161 Programski paketi u nastavi matematike 6 SA IB 2 2 0 5
2 M162 Metodi nacrtne geometrije 6 SA IB 2 2 0 5
3 M163 Statističko modeliranje 6 SA IB 2 2 0 5
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok