ŠifraNaziv predmetaSTipSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1M101Matematička logika i teorija skupova1AOO2207
2M102Matematička analiza 11AOO3308
3M103Uvod u algebarske strukture1NSO3308
4M104Teorija brojeva i polinoma1SAO3207
5M105Matematička analiza 22TMO3308
6M106Elementarna matematika 22TMO2207
7M107Linearna algebra2AOO3308
8M108Analitička geometrija2SAO3207
DRUGA GODINA
9M201Matematička analiza 33NSO3308
10M202Uvod u numeričku analizu3SAO2207
11M203Geometrija3TMO3308
12 Predmet izbornog bloka 13 IB   7
13M205Matematička analiza 44NSO3308
14M206Teorija mera i integrala4NSO2207
15M207Uvod u verovatnoću4SAO3308
16 Predmet izbornog bloka 24 IB   7
TREĆA GODINA
17M301Matematička statistika5SAO3307
18M302Uvod u kompleksnu analizu5NSO3308
19M303Uvod u topologiju5NSO3308
20 Predmet izbornog bloka 35 IB   7
21M305Uvod u diferencijalne jednačine6SAO3307.5
22M306Funkcionalna analiza6NSO3307.5
23 Predmet izbornog bloka 46 IB   5
24 Predmet izbornog bloka 56 IB   5
25 Predmet izbornog bloka 66 IB   5
Ukupno ESPB bodova180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1M151Elementarna matematika 13TMIB2207
2M152Konačno dimenzionalni vektorski prostori3NSIB2207
Predmeti izbornog bloka 2.
1M153Elementarna geometrija4TMIB2207
2M154Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral4NSIB2207
Predmeti izbornog bloka 3.
1M155Finansijska matematika5SAIB2207
2M156Uvod u programiranje5SAIB2207
Predmeti izbornog bloka 4.
1O-02Pedagogija6AOIB3005
2M158Istorija i filozofija matematike6AOIB3005
Predmeti izbornog bloka 5.
1O-01Psihologija6AOIB3005
2O-03Engleski jezik6AOIB3005
Predmeti izbornog bloka 6.
1M161Programski paketi u nastavi matematike6SAIB2205
2M162Metodi nacrtne geometrije6SAIB2205
3M163Statističko modeliranje6SAIB2205
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok