Prirodno-matematički fakultet je obrazovno-naučna ustanova koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački i stručni rad u svim oblastima obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine, izdvajanjem odgovarajućih studijskih grupa iz sastava Filozofskog fakulteta u Nišu. Danas je u sastavu Fakulteta šest Departmana: Matematika, Računarske nauke, Fizika, Hemija, Geografija i Biologija i ekologija.

Od osnivanja Fakulteta do danas je preko 5000 studenta završilo sve nivoe studija. Nastavni i naučnoistraživački proces na Fakultetu izvodi 129 nastavnika, 19 saradnika i 53 istraživača.

100 +
ALUMNISTA
1
NASTAVNIKA

Obrazovna delatnost

Akademske studije prvog stepena (osnovne akademske trogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

Akademske studije drugog stepena (master akademske dvogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

Akademske studije trećeg stepena (doktorske akademske trogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Naučnoistraživački rad, pored obrazovnog, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Fakultet poseduje veći broj laboratorija, naučnoistraživačku i računarsku opremu, potrebnu za obavljanje naučnoistraživačkog rada. Istraživanja se odvijaju na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u 2021. godini koji je Fakultet potpisao sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i kroz aktivnosti u okviru bilateralnih projekata, ERASMUSi HORIZON 2020 programa. Pored nastavnika i saradnika, u radnom odnosu je i veliki broj istraživača. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Saradnja sa privrednim organizacijama i IT firmama ostvaruje se kroz zajedničke projekte i organizovanje seminara, radionica i kurseva.

Izdavačka delatnost

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis “Filomat” (IF=0,421), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlazi i časopis “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science kao i časopis ”Matematika i informatika”. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis ”Biologica Nyssana”, a iz oblasti geonauka Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis je časopis iz oblasti hemije koji, za sada, postoji samo u online izdanju. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology” kao i ”Mathematics and Informatics”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka,praktikuma kao i monografija. Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 56000 knjiga i časopisa na više jezika.