Prirodno-matematički fakultet je obrazovno-naučna ustanova koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački i stručni rad u svim oblastima obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine, izdvajanjem odgovarajućih studijskih grupa iz sastava Filozofskog fakulteta u Nišu. Danas je u sastavu Fakulteta šest Departmana: Matematika, Računarske nauke, Fizika, Hemija, Geografija i Biologija i ekologija.

Od osnivanja Fakulteta do danas je preko 5000 studenta završilo sve nivoe studija. Nastavni i naučnoistraživački proces na Fakultetu izvodi 133 nastavnika, 22 saradnika i 56 istraživača.

100 +
ALUMNISTA
1
NASTAVNIKA

Obrazovna delatnost

Akademske studije prvog stepena (osnovne akademske trogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

Akademske studije drugog stepena (master akademske dvogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

Akademske studije trećeg stepena (doktorske akademske trogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Naučni rad, pored nastavnog procesa, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta. On se realizuje kroz organizovano delovanje pojedinih Departmana na izradi velikog broja naučnih projekata. Na Fakultetu se trenutno realizuje 46 nacionalnih i međunarodnih projekata. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju na seminarima, naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, i sami su organizatori značajnih naučnih skupova. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Izdavačka delatnost

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis Filomat (IF=0,635), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlaze i časopisi Functional analysis, approximation and computation (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science, kao i časopis Matematika i informatika. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis Biologica Nyssana, iz oblasti hemije izdaje časopis Chemia Naissensis, a iz oblasti geonauka Serbian Journal of Geosciences. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa Facta Universitatis, serije Physics, Chemistry and Technology kao i Mathematics and Informatics. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka, kao i monografija. Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa preko 41000 naslova knjiga, časopisa i svih vrsta završnih radova.