Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. F-201 Teorijska mehanika 1 O 2 2 0 6
2. F-202 Kvantna mehanika 1 O 2 2 0 6
3. F-203 Elektrodinamika 1 O 2 2 0 6
4. F-204 Fizička elektronika 1 O 3 1 2 6
5. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 6
6. Predmet izbornog bloka 2 2 IB 6
8 F-205 Atomska i molekularna fizika 2 O 2 2 0 6
9. F-206 Statistička fizika 2 O 2 2 0 6
10. F-207 Fizika jonizovanih gasova 2 O 2 0 2 6
11. F-226 Osnove astrofizike 2 O 2 2 0 6
DRUGA GODINA
1. F-208 Fizika čvrstog stanja 3 O 2 1 2 6
2. F-209 Osnove fizike plazme 3 O 2 2 0 6
3. F-210 Fizika elementarnih čestica 3 O 2 2 0 6
4. Predmet izbornog bloka 3 3 IB 6
5. Predmet izbornog bloka 4 3 IB 6
6. F-214 Istorija i filozofija fizike 4 O 2 0 0 6
7. Predmet izbornog bloka 5 4 IB 6
8. Predmet izbornog bloka 6 4 IB 6
9. Sirop Studijski istraživački rad 4 O 10 0 0 4
10. Zrop Završni rad 10
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1. O-01 Pedagogija 1 IB 3 0 0 6
2. Op-1 Fizička i tehnička merenja 1 IB 2 1 2 6
3. F-223 Opšta teorija relativnosti 2 IB 2 2 0 6
4. F-224 Metodika nastave fizike 2 IB 2 0 0 6
5. F-225 Simetrije u fizici 2 IB 2 2 0 6
6. Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike 2 IB 2 0 2 6
7. Op-3 Elektronika 2 IB 2 1 2 6
8. F-227 Nastavna sredstva fizike 3 IB 2 2 0 6
9. F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema 3 IB 2 2 0 6
10. F-229 Teorija polјa 3 IB 2 2 0 6
11. Op-4 Plazmene i laserske tehnologije 3 IB 2 0 2 6
12. F-230 Fizika u školi 3 IB 2 2 0 6
13. F-231 Radijaciona fizika 3 IB 2 1 1 6
14. Op-5 Numeričke metode u fizici 3 IB 2 2 0 6
15. Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku 3 IB 2 2 0 6
16. F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka 4 IB 2 0 0 6
17. F-233 Planetologija 4 IB 2 0 0 6
18. F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom 4 IB 2 2 0 6
19. F-235 Školska praksa 4 IB 1 0 2 6
20. F-236 Zvezde i zvezdani sistemi 4 IB 2 0 0 6
21. F-237 Uvod u kvantnu optiku 4 IB 2 2 0 6
22. F-238 Fizika lasera 4 IB 2 0 2 6
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok