Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. M401 Teorija verovatnoća 1 O 3 2 0 7.5
2. M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi 1 O 3 2 0 7.5
3. M403 Teorija operatora 1 O 3 2 0 7.5
4. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 7.5
5. M405 Algebarske strukture 2 O 3 2 0 7.5
6. M406 Diferencijalna geometrija 2 O 3 2 0 7.5
7. M407 Parcijalne diferencijalne jednačine 2 O 3 2 0 7.5
8. M408 Kompleksna analiza 2 O 3 2 0 7.5
DRUGA GODINA
9. M409 Neeuklidske geometrije 3 O 3 2 0 7.5
10. M410 Algebarska topologija 3 O 3 2 0 7.5
11. Predmet izbornog bloka 2 3 IB 7.5
12. Predmet izbornog bloka 3 3 IB 7.5
13. Predmet izbornog bloka 4 4 IB 6
14. Predmet izbornog bloka 5 4 IB 6
15. M415 Školska praksa 4 O 4  0  0 6
16. M416 Studijski istraživački rad 4 O 10  0  0 4
17. M417 Master rad 8
Ukupno ESPB bodova 120
18. Predmet izbornog bloka PPP 4 IB 2
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1. M451 Osnovi Furijeove analize 1 IB 3 2 0 7.5
2. M452 Teorija fiksne tačke i primene 1 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 2:
1. M453 Metodika nastave matematike 3 IB 3 2 0 7.5
2. M454 Mera i integracija 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 3:
1. M455 Teorija skupova 3 IB 3 2 0 7.5
2. M456 Banahove algebre i spektri 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 4:
1. M457 Stohastički procesi 4 IB 3 2 0 6
2. M458 Uopšteni inverzi 4 IB 3 2 0 6
Predmeti izbornog bloka 5:
1. M459 Mere nekompaktnosti i primene 4 IB 45 30 0 6
2. M460 Matematička logika 4 IB 45 30 0 6
Predmeti izbornog bloka PPP:
1. 0-01-1 Psihologija dece i adolescenata 4 IB 15 15 0 2
2. 0-02-1 Didaktičke inovacije 4 IB 15 15 0 2
Studenti nisu u obavezi da polažu izborni predmet PPP kako bi stekli odgovarajuću diplomu. Napominjemo da je važećim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 142.), za rad nastavnika u osnovnim i srednjim školama, između ostalog, predviđeno prethodno ostvariti najmanje po 6 (šest) ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Stoga uprava Fakulteta preporučuje svim studentima koji do sada nisu ostvarili dovoljan broj ESPB bodova iz oblasti psihologije i pedagogije, da odslušaju i polože predmete izborne grupe PPP.
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok