Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi 1 O 3 2 0 7.5
2. M502 Teorija operatora 1 O 3 2 0 7.5
3. M503 Osnovi Furijeove analize 1 O 3 2 0 7.5
4. M504 Teorija verovatnoća 1 O 3 2 0 7.5
5. M505 Parcijalne diferencijalne jednačine 2 O 3 2 0 7.5
6. M506 Klasična teorijska fizika 2 O 3 2 0 7.5
7. Predmet izbornog bloka 1 2 IB 7.5
8. Predmet izbornog bloka 2 2 IB 7.5
DRUGA GODINA
9. M509 Kvantna mehanika 3 O 3 2 0 7.5
10. M510 Neograničeni operatori matematičke fizike 3 O 3 2 0 7.5
11. Predmet izbornog bloka 3 3 IB 7.5
12. Predmet izbornog bloka 4 3 IB 7.5
13. Predmet izbornog bloka 5 4 IB 6
14. Predmet izbornog bloka 6 4 IB 6
15. M515 Stručna praksa 4 O 4 0 0 6
16. M516 Studijski istraživački rad 4 O 10 0 0 4
17. M517 Master rad 8
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1. M551 Teorija aproksimacija i kvadraturne formule 2 IB 3 2 0 7.5
2. M552 Tenzorski račun 2 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 2:
1. M553 Diferencijalna geometrija 2 IB 3 2 0 7.5
2. M554 Stohastički procesi 2 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 3:
1. M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije 3 IB 3 2 0 7.5
2. M556 Teorija grupa i primene 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 4:
1. M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina 3 IB 3 2 0 7.5
2. M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 5:
1. M559 Opšta teorija relativnosti 4 IB 3 2 0 6
2. M560 Matematički metodi nelinearne dinamike 4 IB 3 2 0 6
Predmeti izbornog bloka 6:
1. M561 Simetrije u fizici 4 IB 3 2 0 6
2. M562 Atomska i molekularna fizika 4 IB 3 2 0 6
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok