R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON SIR
Prva godina Semestar 1 ZAJ1 (zajednički semestar)
1. H-200 Elektrohemija 1 Naučno-stručni OZ 4 0 2 0 0 7
2. H-201 Savremene optičke metode analize 1 Stručno-aplikativni OZ 4 0 2 0 0 6
3. H-202 Tehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja 1 Stručno-aplikativni OZ 3 1 2 0 0 6
4. H-209 Dinamička stereohemija 1 Naučno-stručni OIR 3 2 0 0 0 7
5. IBMH1 Predmet izbornog bloka 1 1 IBZ 2 0 2 0 0 4
Semestar 2 ZAJ2 (zajednički semestar)
6. H-204 Savremene elektroanalitičke metode 2 Stručno-aplikativni OZ 3 0 2 0 0 6
7. H-205 Organske sinteze 2 Naučno-stručni OZ 3 0 4 0 0 8
8. H-206 Dinamička biohemija 2 Naučno-stručni OZ 2 0 2 0 0 5
9. H-207 Industrijska hemija 2 Naučno-stručni OZ 4 0 2 0 0 7
10. IBMH2 Predmet izbornog bloka 2 2 IBZ 2 0 2 0 0 4
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON,SIR,ostali časovi) i bodovi na godini 30 3 20 0 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 53×15 = 795
Druga godina, Semestar 3 MIR (modul Istraživanje i razvoj)
11. H-208 Hemometrija 3 Naučno-stručni OIR 3 2 0 0 0 7
12. H-203 Odabrana poglavlјa organske hemije 3 Naučno-stručni OZ 3 2 0 0 0 7
13. H-210 Teorijska neorganska hemija 3 Teorijsko-metodološki OIR 2 2 0 0 0 6
14. IBIR3 Predmet izbornog bloka 3 3 IBIR 2 1 2 0 0 5
15. IBIR4 Predmet izbornog bloka 4 3 IBIR 3 0 2 0 0 5
semestar 4   MIR (modul Istraživanje i razvoj)
16. H-211 Neorganska hemija 2 4 Teorijsko-metodološki OIR 2 2 0 0 0 6
17. IBIR5 Predmet izbornog bloka 5 4 IBIR 3 0 2 0 0 5
18. IBIR6 Predmet izbornog bloka 6 4 IBIR 3 0 2 0 0 5
19. H-212 Studijski istraživački rad 4 OIR 0 0 0 8 0 4
20. H-213 Master rad 4 OIR 0 0 0 0 10
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini 21 9 4 8 0 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 52×15 = 780
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 105×15 = 1575 120

Izborna nastava na studiskom programu Hemija

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
1. H-222 Bioneorganska hemija 1 4
2. H-223 Hemija vode i otpadnih voda 1 4
3. H-224 Hemija sekundarnih metabolita 2 4
4. H-225 Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji 2 4
Ukupno ESPB po predmetima/po poziciji 16/8

Izborna nastava na modulu Istraživanje i razvoj

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
1. H-226 Hemija površina i koloidna hemija 3 5
2. H-227 Metodologija naučno-istraživačkog rada 3 5
3. H-228 Fizička hemija čvrstog stanja 3 5
4. H-229 Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji 3 5
5. H-230 Viši kurs organske hemije 4 5
6. H-231 Odabrana poglavlјa fizičke hemije 4 5
7. H-232 Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda 4 5
8. H-233 Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji 4 5
Ukupno ESPB po predmetima/po poziciji 20/10