Šifra Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. BIO101 Opšta i neorganska hemija 1 AO O 2 0 2 0 5
2. BIO102 Fizika 1 AO O 2 1 1 0 6
3. BIO103 Osnovi informatike 1 AO O 2 1 1 0 6
4. BIO104 Morfologija i anatomija bilјaka 1 TM O 3 1 2 1 8
5. BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1 1 NS O 2 1 1 0 5
6. BIO106 Organska hemija 2 AO O 2 0 2 0 5
7. bio107 Biologija ćelije 2 TM o 2 1 2 0 7
8. BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji 2 AO O 2 2 0 0 5
9. BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2 2 ns o 2 1 1 1 5
10. BIOI1 Predmet izbornog bloka 1 2 SA Ib 2 0 0 0 4
11. BIOI2 Predmet izbornog bloka 2 2 SA Ib 2 1 0 0 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 660 60
UKUPNO 23 9 12
Šifra Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
DRUGA GODINA
14. BIO201 Mikrobiologija 3 sa o 2 1 2 0 6
12. bio202 Zoologija kičmenjaka 3 TM o 2 3 0 0 7
13. bio203 Biohemija 3 AO O 3 1 2 0 7
15. BIO204 Algologija i mikologija 3 TM o 2 0 2 0 5
16. BIOI3 Predmet izbornog bloka 3 3 sa ib 2 1 0 0 5
17. BIO205 Razviće životinja 4 ns o 2 1 2 0 7
18. bio206 Sistematika i filogenija bilјaka 4 ns o 4 2 2 1 9
19. BIO207 Opšta ekologija 4 tm o 2 2 0 0 6
20. BIOI4 Predmet izbornog bloka 4 4 sa ib 2 0 0 1 5
21. bios02 Terenska istraživanja u biologiji 1*  4 SA o 3 3
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 635 60
UKUPNO 21 11 10
Šifra Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
22. bio301 Genetika 5 NS o 3 2 1 0 8
23. bio302 Fiziologija bilјaka 5 ns o 2 1 2 0 6
24. bio303 Fiziologija životinja 5 ns o 2 1 2 0 6
25. BIOI5 Predmet izbornog bloka 5 5 sa ib 2 1 0 1 5
26. BIOI5 Predmet izbornog bloka 5 5 sa ib 2 1 0 1 5
27. bio304 Osnovi ekologije bilјaka 6 ns o 2 2 0 1 5
28. bio305 Osnovi ekologije životinja 6 ns o 2 2 0 1 5
29. BIO306 Molekularna biologija 6 NS o 2 0 2 0 5
30. bio307 Organska evolucija 6 ns o 2 2 0 0 5
31. BIOI6 Predmet izbornog bloka 6 6 sa ib 2 1 0 0 4
32. BIOI6 Predmet izbornog bloka 6 6 SA IB 2 1 0 0 4
33. bios03 Terenska istraživanja u biologiji 2** 6 SA o 3 3
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 630 60
UKUPNO 23 14 7
UKUPNO na svim godinama Ukupno = 63 Ukupno = 27 Ukupno = 35 1860
Ukupno ESPB bodova 180

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove
S-semestar u kome je predmet
Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni
Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
* izvodi se na kraju 4. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije
** izvodi se na kraju 6. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije

IZBORNA NASTAVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU OAS BIOLOGIJA

Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
Predmeti izbornog bloka 1.
1 BIOI11 Engleski jezik 1 SA ib 2 0 0 0 4
2 BIOI12 Istorija i filozofija biologije SA ib 2 0 0 0 4
Predmeti izbornog bloka 2.
3 bioi21 Primena računara u biologiji ao ib 2 1 0 0 4
4 bioi22 Fizika životne sredine sa ib 2 1 0 0 4
Predmeti izbornog bloka 3.
5 bioi31 Principi laboratorijskog rada u biologiji ao ib 2 1 0 0 5
6 bioi32 Pedagogija sa ib 2 1 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 4.
7 bioi41 Istorijska geologija ns ib 2 0 0 1 5
8 bioi42 Psihologija ns ib 2 0 0 1 5
Predmeti izbornog bloka 5.
9 BIOI51 Biogeografija sa ib 2 1 0 1 5
10 bioi52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima sa ib 2 1 0 1 5
11 BIOI53 Biologija čoveka sa ib 2 1 0 1 5
12 bioi54 Imunobiologija sa ib 2 1 0 1 5
Predmeti izbornog bloka 6.
13 bioi61 Metodika nastave biologije sa ib 2 1 0 0 4
14 bioi62 Osnovi konzervacione biologije sa ib 2 1 0 0 4
15 BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom SA IB 2 1 0 0 4
16 BIOI64 Matematika u biologiji SA IB 2 1 0 0 4