Šifra Naziv predmeta S Tip SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. BIO101 Opšta i neorganska hemija 1 AO O 2 0 2 5
2. BIO102 Fizika 1 AO O 2 1 2 6
3. BIO103 Osnovi informatike 1 AO O 2 1 1 6
4. BIO104 Morfologija i anatomija bilјaka 1 TM O 3 1 2 8
5. BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1 1 NS O 2 1 1 5
6. BIO106 Organska hemija 2 AO O 2 0 2 5
7. BIO107 Biologija ćelije 2 TM O 2 1 2 7
8. BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji 2 AO O 2 2 0 5
9. BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2 2 NS O 2 1 1 5
10. Predmet izbornog bloka 1 2 IB 4
11. Predmet izbornog bloka 2 2 IB 4
DRUGA GODINA
12. BIO201 Mikrobiologija 3 SA O 2 1 2 6
13. BIO202 Zoologija kičmenjaka 3 TM O 2 3 0 7
14. BIO203 Biohemija 3 AO O 3 1 2 7
15. BIO204 Algologija i mikologija 3 TM O 2 0 2 5
16. Predmet izbornog bloka 3 3 IB 5
17. BIO205 Razviće životinja 4 NS O 2 1 2 7
18. BIO206 Sistematika i filogenija bilјaka 4 NS O 4 2 2 9
19. BIO207 Opšta ekologija 4 TM O 2 2 0 6
20. Predmet izbornog bloka 4 4 IB 5
21. BIOS02 Terenska istraživanja u biologiji 1 4 SA O 0 0 3 3
TREĆA GODINA
22. BIO301 Genetika 5 NS O 3 2 1 8
23. BIO302 Fiziologija bilјaka 5 NS O 2 1 2 6
24. BIO303 Fiziologija životinja 5 NS O 2 1 2 6
25. Predmet izbornog bloka 5 5 IB 5
26. Predmet izbornog bloka 5 5 IB 5
27. BIO304 Osnovi ekologije bilјaka 6 NS O 2 2 0 5
28. BIO305 Osnovi ekologije životinja 6 NS O 2 2 0 5
29. BIO306 Molekularna biologija 6 NS O 2 0 2 5
30. BIO307 Organska evolucija 6 NS O 2 2 0 5
31. Predmet izbornog bloka 6 6 IB 4
32. Predmet izbornog bloka 6 6 IB 4
33. BIOS03 Terenska istraživanja u biologiji 2 6 SA O 0 0 3 3
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1 BIOI11 Engleski jezik 1 2 SA IB 2 0 0 4
2 BIOI12 Istorija i filozofija biologije 2 SA IB 2 0 0 4
Predmeti izbornog bloka 2.
1 BIOI21 Primena računara u biologiji 2 AO IB 2 1 0 4
2 BIOI22 Fizika životne sredine 2 SA IB 2 1 0 4
Predmeti izbornog bloka 3.
1 BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji 3 AO IB 2 1 0 5
2 BIOI32 Pedagogija 3 SA IB 2 1 0 5
Predmeti izbornog bloka 4.
1 BIOI41 Istorijska geologija 4 NS IB 2 0 0 5
2 BIOI42 Psihologija 4 NS IB 2 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 5.
1 BIOI51 Biogeografija 5 SA IB 2 1 0 5
2 BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima 5 SA IB 2 1 0 5
3 BIOI53 Biologija čoveka 5 SA IB 2 1 0 5
4 BIOI54 Imunobiologija 5 SA IB 2 1 0 5
Predmeti izbornog bloka 6.
1 BIOI61 Metodika nastave biologije 6 SA IB 2 1 0 4
2 BIOI62 Osnovi konzervacione biologije 6 SA IB 2 1 0 4
3 BIOI63 Osnovi astrofizike SA astrobiologijom 6 SA IB 2 1 0 4
4 BIOI64 Matematika u biologiji 6 SA IB 2 1 0 4
S – semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok