Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Časovi aktivne nastave ESPB
Š Naziv predmeta S Status predmeta P SIR
PRVA GODINA
IBD1 Predmeti izbornog bloka 1 (2) 1 IB 8 16
H-342 Studijski istraživački rad 1 1 IB 12 14
IBD2 Predmeti izbornog bloka 2 (2) 2 IB 8 16
H-343 Studijski istraživački rad 2 2 IB 12 14
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
DRUGA  GODINA
IBD3 Predmeti izbornog bloka 3 (2) 3 IB 8 16
H-344 Studijski istraživački rad 3 3 IB 12 14
IBD4 Predmeti izbornog bloka 4 (2) 4 IB 8 16
H-345 Studijski istraživački rad 4 4 IB 12 14
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
TREĆA  GODINA
H-346 Studijski istraživački rad 5 5 IB 20 30
H-347 Doktorska  disertacija 6 IB 20 30
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
Ukupno časova aktivne nastave = 1800
Tabelu modifikujte u zavisnosti od broja godina i semestara trajanja sudijskog programa i predmeta koje unosite, koristeći insert mod. Možete uneti i druge podatke koji su relevantni za studijski program. Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli.
Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove
S-semestar u kome je predmet
Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module,  OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad.
Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja modula. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.
Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove brojčano uvek izraziti na nedelјnom nivou i neophodno da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način. Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedelјno.
Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou.
Od ukupnog broja časova aktivne nastave na studijskom programu doktorskih studija, po pravilu, 25% treba da budu časovi predavanja. Na zadnjoj godini doktorskih studija aktivnu nastavu može činiti samo studijski istraživački rad koji je neposredno u funkciji izrade doktorske disertacije. Aktivna nastava se izražava brojem časova  i brojem ESPB bodova. Doktorska disertacija je završni deo doktorskih studija, osim u polјu umetnosti. Izrada doktorske disertacije se prikazuje  samo ESPB bodovima.

Lista predmeta

R.b Šifra Naziv predmeta Status
predmeta
Časova aktivne nastave ESPB
Predavanja Studijski istraživački rad
Blok 1
1. H-300 Odabrana poglavlјa tehnika i metoda karakterizacije neorganskih jedinjenja izborni 4 8
2. H-301 Instrumentalne metode analize odabranih grupa organskih jedinjenja izborni 4 8
3. H-302 Izolovanje sekundarnih metabolita izborni 4 8
4. H-303 Hemija površinskih procesa izborni 4 8
5. H-304 Hemijska mikrobiologija izborni 4 8
6. H-305 Odabrana poglavlјa hemije životne sredine izborni 4 8
7. H-306 Površinski aktivne materije izborni 4 8
8. H-307 Ravnoteže u hemiji izborni 4 8
9. H-308 Odabrana poglavlјa iz optičkih i srodnih metoda hemijske analize izborni 4 8
10. H-309 Atomska spektroskopija izborni 4 8
11. H-310 Fizička organska hemija izborni 4 8
Blok 2
1. H-311 Odabrana poglavlјa geohemije izborni 4 8
2. H-312 Monitoring zagađujućih supstanci izborni 4 8
3. H-313 Hemija boja izborni 4 8
4. H-314 Odabrana poglavlјa prečišćavanja i dezinfekcije voda izborni 4 8
5. H-315 Odabrana poglavlјa elektrohemijskih metode analize izborni 4 8
6. H-316 Instrumentalna analiza I izborni 4 8
7. H-317 Fizičko-hemijske metode ispitivanja ravnoteža u kompleksirajućim sredinama izborni 4 8
8. H-318 Identifikacija prirodnih proizvoda izborni 4 8
9. H-319 Savremene organske sinteze izborni 4 8
10. H-320 Hemija bilјnih pigmenata izborni 4 8
Blok 3
1. H-321 Odabrana poglavlјa neorganske hemije izborni 4 8
2. H-322 Odabrana poglavlјa teorijske hemije izborni 4 8
3. H-323 Asimetrične sinteze izborni 4 8
4. H-324 Eksperimentalna biohemija izborni 4 8
5. H-325 Dvodimenzionalna nuklearna magnetna rezonanca (2D-NMR) izborni 4 8
6. H-326 Nanostrukturni materijali izborni 4 8
7. H-327 Metrika boja izborni 4 8
8. H-328 Savremeni postupci prečišćavanja vode izborni 4 8
9. H-329 Metode odvajanja izborni 4 8
10. H-330 Kinetičke metode analize izborni 4 8
11. H-331 Odabrana poglavlјa fizičke hemije izborni 4 8
Blok 4
1. H-332 Odabrana poglavlјa bioneorganske hemije izborni 4 8
2. H-333 Odabrana poglavlјa supramolekulske hemije i hemije makromolekula izborni 4 8
3. H-334 Sekundarni metaboliti kao biomarkeri izborni 4 8
4. H-335 Molekulsko modelovanje u organskoj hemiji izborni 4 8
5. H-336 Remedijacione tehnologije izborni 4 8
6. H-337 Huminske supstance u životnoj sredini izborni 4 8
7. H-338 Instrumentalna analiza II izborni 4 8
8. H-339 Molekulska spektroskopija izborni 4 8
9. H-340 Konformaciona analiza biomakromolekula izborni 4 8
10. H-341 Odabrana poglavlјa u primeni organskih reagenasa u hemijskoj analizi izborni 4 8
1. H-342 Studentski istraživački rad 1 izborni 12 14
2. H-343 Studentski istraživački rad 2 izborni 12 14
3. H-344 Studentski istraživački rad 3 izborni 12 14
4. H-345 Studentski istraživački rad 4 izborni 12 14
5. H-346 Studentski istraživački rad 5 izborni 20 30
6. H-347 Doktorska disertacija izborni 20 30