Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P SIR
PRVA GODINA
1. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 15
2. Predmet izbornog bloka 2 1 IB 15
3. F-SIR1 Studijski istraživački rad 1 1 O 0 10 6
4. Predmet izbornog bloka 3 2 IB 15
5. F-SIR2 Studijski istraživački rad 2 2 O 0 15 9
DRUGA GODINA
6. Predmet izbornog bloka 4 3 IB 15
7. Predmet izbornog bloka 5 3 IB 15
8. F-SIR3 Studijski istraživački rad 3 3 O 0 10 6
9. Predmet izbornog bloka 6 4 IB 15
10. F-SIR4 Studijski istraživački rad 4 4 O 0 15 9
TREĆA GODINA
11. F-SIR5 Studijski istraživački rad 5 5 O 0 20 15
12. F-SIR6 Studijski istraživački rad 6 6 O 0 20 15
13. Izrada doktorske disertacije 30
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1. F-301 Viši kurs kvantne mehanike 1 IB 5 0 15
2. F-343 Fizika čvrstog stanja 1 IB 5 0 15
3. F-303 Fizika jonizovanih gasova 1 IB 5 0 15
4. F-304 Elementarni procesi u gasu 1 IB 5 0 15
5. F-305 Fizika plazme 1 IB 5 0 15
6. F-338 Poglavlja didaktike i metodike fizike 1 IB 5 0 15
Predmet izbornog bloka 2
7. F-307 Principi kvantne teorije sudara 1 IB 5 0 15
8. F-308 Nelinearna elektrodinamika plazme 1 IB 5 0 15
9. F-309 Viši kurs matematičke fizike 1 IB 5 0 15
10. F-310 Strukture atoma i molekula  1 IB 5 0 15
11. F-311 Kosmička plazma 1 IB 5 0 15
12. F-312 Sistemi za akviziciju podataka 1 IB 5 0 15
13. F-339 Poglavlja klasične fizike 1 IB 5 0 15
Predmet izbornog bloka 3
14. F-313 Kinetička teorija plazme 2 IB 5 0 15
15. F-314 Sudarni i transportni procesi 2 IB 5 0 15
16. F-315 Teorija gravitacije 2 IB 5 0 15
17. F-316 Nelinearna dinamika 2 IB 5 0 15
18. F-317 Fizička merenja i senzori 2 IB 5 0 15
19. F-318 Elementi neravnotežne statističke fizike 2 IB 5 0 15
20. F-340 Metodologija pedagoškog istraživanja u nastavi fizike 2 IB 5 0 15
21. F-345 Teorija otvorenih kvantnih sistema 2 IB 5 0 15
Predmet izbornog bloka 4
22. F-319 Eksperimentalne metode fizike jonizovanih gasova 3 IB 5 0 15
23. F-320 Modelovanje gasnih pražnjenja 3 IB 5 0 15
24. F-321 Elektron atomski sudarni procesi 3 IB 5 0 15
25. F-322 Sudari teških čestica 3 IB 5 0 15
26. F-323 Kosmologija 3 IB 5 0 15
27. F-324 Kvantna teorija polja 3 IB 5 0 15
28. F-341 Poglavlja teorijske fizike 3 IB 5 0 15
Predmet izbornog bloka 5
29. F-325 Fizika elementarnih čestica 3 IB 5 0 15
30. F-326 Fizika električnih gasnih pražnjenja 3 IB 5 0 15
31. F-327 Dijagnostika gasnih pražnjenja 3 IB 5 0 15
32. F-329 Električni proboj gasova 3 IB 5 0 15
33. F-330 Fizika i tehnika solarne energetike 3 IB 5 0 15
34. F-342 Poglavlja istorije i filozofije fizike 3 IB 5 0 15
35. F-346 Fizika materijala 3 IB 5 0 15
Predmet izbornog bloka 6
36. F-331 Kvantna teorija na nearhimedovim i deformisanim prostorima 4 IB 5 0 15
37. F-332 Kvantnomehaničke osnove kosmologije 4 IB 5 0 15
38. F-333 Fizika obnovljivih izvora energije 4 IB 5 0 15
39. F-335 Fotonika 4 IB 5 0 15
40. F-336 Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem 4 IB 5 0 15
41. F-337 Modelovanje električnih proboja 4 IB 5 0 15
42. F-344 Laboratorijski eksperiment u nastavi fizike 4 IB 5 0 15
43. F-334 Primene jonizovanih gasova 4 IB 5 0 15
44. F-347 Numerička kosmologija 4 IB 5 0 15
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok