ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PSIR
PRVA GODINA
1. Predmet izbornog bloka 11IB  15
2. Predmet izbornog bloka 21IB  15
3.F-SIR1Studijski istraživački rad 11O0106
4. Predmet izbornog bloka 32IB  15
5.F-SIR2Studijski istraživački rad 22O0159
DRUGA GODINA
6. Predmet izbornog bloka 43IB  15
7. Predmet izbornog bloka 53IB  15
8.F-SIR3Studijski istraživački rad 33O0106
9. Predmet izbornog bloka 64IB  15
10.F-SIR4Studijski istraživački rad 44O0159
TREĆA GODINA
11.F-SIR5 Studijski istraživački rad 55O02015
12.F-SIR6Studijski istraživački rad 66O02015
Ukupno ESPB bodova180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1.F-301Viši kurs kvantne mehanike1IB5015
2.F-343Fizika čvrstog stanja1IB5015
3.F-303Fizika jonizovanih gasova1IB5015
4.F-304Elementarni procesi u gasu1IB5015
5.F-305Fizika plazme1IB5015
6.F-338Poglavlja didaktike i metodike fizike1IB5015
Predmet izbornog bloka 2
7.F-307Principi kvantne teorije sudara1IB5015
8.F-308Nelinearna elektrodinamika plazme1IB5015
9.F-309Viši kurs matematičke fizike1IB5015
10.F-310Strukture atoma i molekula 1IB5015
11.F-311Kosmička plazma1IB5015
12.F-312Sistemi za akviziciju podataka1IB5015
13.F-339Poglavlja klasične fizike1IB5015
Predmet izbornog bloka 3
14.F-313Kinetička teorija plazme2IB5015
15.F-314Sudarni i transportni procesi2IB5015
16.F-315Teorija gravitacije2IB5015
17.F-316Nelinearna dinamika2IB5015
18.F-317Fizička merenja i senzori2IB5015
19.F-318Elementi neravnotežne statističke fizike2IB5015
20.F-340Metodologija pedagoškog istraživanja u nastavi fizike2IB5015
Predmet izbornog bloka 4
21.F-319Eksperimentalne metode fizike jonizovanih gasova4IB5015
22.F-320Modelovanje gasnih pražnjenja4IB5015
23.F-321Elektron atomski sudarni procesi4IB5015
24.F-322Sudari teških čestica4IB5015
25.F-323Kosmologija4IB5015
26.F-324Kvantna teorija polja4IB5015
27.F-341Poglavlja teorijske fizike4IB5015
Predmet izbornog bloka 5
28.F-325Fizika elementarnih čestica5IB5015
29.F-326Fizika električnih gasnih pražnjenja5IB5015
30.F-327Dijagnostika gasnih pražnjenja5IB5015
31.F-329Električni proboj gasova5IB5015
32.F-330Fizika i tehnika solarne energetike5IB5015
33.F-342Poglavlja istorije i filozofije fizike5IB5015
Predmet izbornog bloka 6
34.F-331Kvantna teorija na nearhimedovim i deformisanim prostorima6IB5015
35.F-332Kvantnomehaničke osnove kosmologije6IB5015
36.F-333Fizika obnovljivih izvora energije6IB5015
37.F-335Fotonika6IB5015
38.F-336Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem6IB5015
39.F-337Modelovanje električnih proboja6IB5015
40.F-344Laboratorijski eksperiment u nastavi fizike6IB5015
41.F-334Primene jonizovanih gasova6IB5015
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok