Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
PRVA GODINA
1. IM-UI-11 Teorija programskih jezika 1 O 3 2 1 0 8
2. IM-UI-12 Kriptografski algoritmi 1 O 3 2 1 0 7
3. IM-UI-13 Baze podataka 1 O 3 2 1 0 8
4. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 7
5. IM-UI-21 Teorija algoritama, automata i jezika 2 O 3 3 0 0 8
6. IM-UI-22 Teorija informacija i kodiranje 2 O 3 2 1 0 8
7. Predmet izbornog bloka 2 2 IB 7
8. Predmet izbornog bloka 3 2 IB 7
DRUGA GODINA
9. IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka 3 O 3 2 1 0 8
10. Predmet izbornog bloka 4 3 IB 7
11. I-UI-SIR1 Studijski istraživački rad 1 3 O 0 0 0 9 7
12. IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi 4 O 3 2 1 0 8
13. Predmet izbornog bloka 5 4 IB 7
14. I-UI-SIR2 Studijski istraživački rad 2 4 O 0 0 0 10 7
15. I-UI-SP Stručna/školska praksa 3 O 0 0 0 0 8
16. I-UI-MR Master rad 8
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1. IM-UI-I11 Metodika programiranja 1 IB 3 2 0 0 7
2. IM-UI-I12 Operaciona istraživanja 1 IB 3 2 0 0 7
3. IM-UI-I13 Matematička logika 1 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 2:
1. IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja 2 IB 3 2 0 0 7
2. IM-UI-I22 Numerička optimizacija 2 IB 3 2 0 0 7
3. IM-UI-I23 Testiranje i metrika softvera 2 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 3:
1. IM-UI-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura 2 IB 2 1 0 1 7
2. IM-UI-I32 Kombinatorka i teorija grafova 2 IB 3 2 0 0 7
3. IM-UI-I33 Računarska grafika 1 2 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 4:
1. IM-UI-I41 Statistički softver 3 IB 3 2 0 0 7
2. IM-UI-I42 Fazi sistemi 3 IB 3 2 0 0 7
4. IM-UI-I43 Digitalno procesiranje signala 3 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 5:
1. IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju 4 IB 3 2 0 0 7
2. IM-UI-I52 Teorija odlučivanja 4 IB 3 2 0 0 7
3. IM-UI-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja 4 IB 3 0 2 0 7
4. IM-UI-I54 Duboke neuronske mreže 4 IB 3 2 1 0 7
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok