Šifra Naziv predmeta S Tip SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. F-105 Matematika 1 AO O 3 3 0 7
2. F-01 Fizika 1 AO O 3 0 1 7
3. H-100 Opšta hemija 1 TM O 5 2 2 10
4. IO31 Primena računara u hemiji 1 AO O 1 2 0 3
5. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 3
6. H-101 Osnove neorganske hemije 2 NS O 4 1 2 9
7. H-102 Analitička hemija 1 2 NS O 4 1 3 9
8. H-103 Organska  hemija 1 2 TM O 5 1 0 9
9. H-104 Eksperimentalna organska hemija 2 TM O 1 0 4 3
DRUGA GODINA
1. H-105 Analitička hemija 2 3 NS O 2 0 5 6
2. H-106 Fizička hemija 1 3 NS O 2 0 2 5
3. H-107 Organska hemija 2 3 NS O 4 1 0 8
4. H-108 Struktura atoma i molekula 3 NS O 4 0 2 7
5. Predmet izbornog bloka 2 3 IB 4
6. H-109 Analitička hemija 3 4 NS O 2 0 3 5
7. H-110 Fizička hemija 2 4 NS O 4 0 2 7
8. H-111 Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom 4 TM O 4 1 1 7
9. H-112 Preparativna organska hemija 4 SA O 1 0 5 3
10. Predmet izbornog bloka 3 4 IB 4
11. Predmet izbornog bloka 4 4 IB 4
TREĆA GODINA
1. H-113 Instrumentalna analitička hemija 5 SA O 4 1 3 8
2. H-114 Hemija prirodnih proizvoda 5 NS O 4 0 4 8
3. H-115 Osnove industrijske hemije 5 NS O 4 0 1 6
4. H-116 Osnove hemije životne sredine 5 NS O 2 0 1 4
5. Predmet izbornog bloka 5 5 IB 4
6. H-117 Instrumentalne metode u organskoj hemiji 6 SA O 4 4 0 7
7. H-118 Biohemija 6 NS O 3 0 2 5
8. Predmet izbornog bloka 6 6 IB 5
9. Predmet izbornog bloka 7 6 IB 5
10 Predmet izbornog bloka 8 6 IB 4
11. Predmet izbornog bloka 9 6 IB 4
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1 H-119 Istorija hemije 1 AO 1 2 0 0 3
2 O-05 Engleski jezik 1 AO 1 1 2 0 3
Predmeti izbornog bloka 2.
1 H-120 Osnovi mineralogije 3 AO 1 2 1 0 4
2 H-121 Statistička obrada rezultata 3 AO 1 2 1 0 4
Predmeti izbornog bloka 3.
1 H-122 Nomenklatura u organskoj hemiji 4 SA 1 2 1 0 4
2 H-123 Neorganske sirovine i materijali 4 SA 1 2 0 1 4
Predmeti izbornog bloka 4.
1 H-124 Odabrana poglavlјa volumetrijske analize 4 SA 1 1 2 4
2 H-125 Priprema složenih uzoraka za analizu 4 SA 1 1 2 4
Predmeti izbornog bloka 5.
1 H-126 Prehrambena neorganska hemija 5 TM, NS, SA 1 2 0 2 4
2 H-127 Prehrambeni aditivi 5 TM, NS, SA 1 2 1 1 4
Predmeti izbornog bloka 6.
1 H-128 Hemodinamika zagađujućih supstanci 6 NS, SA 1 2 0 2 5
2 H-129 Farmaceutska hemija 6 NS, SA 1 2 0 2 5
Predmeti izbornog bloka 7.
1 H-130 Korozija i zaštita metala 6 TM, SA 1 2 0 2 5
2 H-131 Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji 6 TM, SA 1 2 0 2 5
Predmeti izbornog bloka 8.
1 H-132 Molekulski spektri 6 SA 1 2 1 1 4
2 H-133 Organska hemija u pojavama oko nas 6 SA 1 2 2 0 4
Predmeti izbornog bloka 9.
1 H-134 Osnove tehnologije materijala 6 TM, SA 1 2 0 2 4
2 H-135 Prehrambena organska hemija 6 TM, SA 1 2 0 2 4
S – semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok