Br. Šifra Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON
Semestar 1.
ZAJ1 (zajednički semestar)
1. H-200A Elektrohemija 1 O 4 0 0 2 7
2. H-240 Industrijska hemija I 1 O 4 0 0 3 7
3. H-241 Tehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjanja 1 O 3 1 0 2 6
4. H-242 Hemija organskih polimera 1 O 4 0 0 2 7
5. IBPRH1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 2 0 0 2 3
Semestar 2.
ZAJ2 (zajednički semestar)
6. H-243 Primenjena organska hemija 2 O 3 0 0 3 6
7. H-244 Odabrana poglavlјa instrumentalne analize 2 O 4 0 0 2 7
8. H-245 Industrijska hemija II 2 O 4 0 0 2 7
9. IBPRH2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 2 1 0 2 5
10. IBPRH3 Predmet izbornog bloka 3 2 IB 2 1 0 2 5
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i bodovi na godini 480 45 0 330 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 855
Semestar 3.
MPRH (modul primenjena hemija)
11. H-246 Primenjena hemija nemetala 3 OM 2 0 0 2 5
12. H-247 Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja 3 OM 3 0 0 3 7
13. H-248 Kinetika i kataliza 3 OM 3 0 0 2 6
14. H-249 Neorganski materijali u industriji 3 OM 3 1 0 1 6
15. IBMPRH4 Predmet izbornog bloka 4 3 IBM 3 0 0 2 6
Semestar 4.
MPRH (modul primenjena hemija)
16. H-250 Industrijski procesi 4 OM 4 2 0 2 8
17. IBMPRH5 Predmet izbornog bloka 5 4 IBM 2 0 0 2 4
18. IBMPRH6 Predmet izbornog bloka 6 4 IBM 2 0 0 2 4
19. H-251 Studijski istraživački rad 4 OZ 0 0 8 0 4
20. H-252 Master rad 4 OZ 10
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i bodovi na godini 330 45 120 240 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 735
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 1590 120

Izborna nastava na studijskom programu Primenjena hemija

Br Šifra Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
Predmeti izbornog bloka 1
1. H-259 Analiza životnih namirnica 1 2 0 2 3
2. H-260 Mehanizmi neorganskih reakcija 1 2 1 1 3
Predmeti izbornog bloka 2
1. H-261 Hemija i tehnologija materijala 2 2 1 2 5
2. H-262 Forenzička hemija 2 2 1 2 5
Predmeti izbornog bloka  3
1. H-263 Hemija voda i zemlјišta 2 2 1 2 5
2. H-233A Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji 2 2 2 1 5
Predmeti izbornog bloka 4
1. H-265 Bioanalitička hemija 3 3 0 2 6
2. H-266 Medicinska hemija 3 3 0 2 6
Predmeti izbornog bloka 5
1. H-224A Hemija sekundarnih metabolita 4 2 0 2 4
2. H-267 Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja 4 2 0 2 4
Predmeti izbornog bloka 6
1. H-268 Kinetičke metode analize 4 2 0 2 4
2. H-264 Hemija u polјoprivredi 4 2 0 2 4
Predmeti izbornog bloka 7
1. H-269 Zelena hemija 3 2 1 2 5
2. H-270 Geohemija 3 2 1 2 5
Predmeti izbornog bloka 8
1. H-271 Biodegradacije 3 3 0 2 5
2. H-272 Analiza toksičnih supstanci 3 3 0 2 5
Predmeti izbornog bloka 9
1. H-273 Manipulacija opasnim organskim materijama 4 2 0 2 4
2. H-274 Tehnologija vode i otpadnih voda 4 2 0 2 4
Predmeti izbornog bloka 10
1. H-237 Hemija gasova 4 2 0 2 4
2. H-275 Elektrohemijske metode u hemiji životne sredine 4 2 0 2 4