R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON SIR
Prva godina, Semestar 1 ZAJ1 (zajednički semestar)
1. H-200 Elektrohemija 1 OZ Naučno-stručni 4 0 0 2 0 7
2. H-201 Savremene optičke metode analize 1 OZ Stručno-aplikativni 4 0 0 2 0 6
3. H-202 Tehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja 1 OZ Stručno-aplikativni 3 1 0 2 0 6
4. H-209 Dinamička stereohemija 1 OIR Naučno-stručni 3 2 0 0 0 7
5. IBMH1 Predmet izbornog bloka 1 1 IBZ 2 0 0 2 0 4
Semestar 2 ZAJ2 (zajednički semestar)
6. H-204 Savremene elektroanalitičke metode 2 OZ Stručno-aplikativni 3 0 0 2 0 6
7. H-205 Organske sinteze 2 OZ Naučno-stručni 3 0 0 4 0 8
8. H-206 Dinamička biohemija 2 OZ Naučno-stručni 2 0 0 2 0 5
9. H-207 Industrijska hemija 2 OZ Naučno-stručni 4 0 0 2 0 7
10. IBMH2 Predmet izbornog bloka 2 2 IBZ 2 0 0 2 0 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 53×15 = 795
Druga godina Semestar 3 MPH (modul Profesor hemije)
11. H-214 Metodika nastave hemije 1 3 OPH Teorijsko-metodološki 2 2 0 0 0 5
12. H-215 Školska praksa 1 3 OPH Teorijsko-metodološki 1 5 0 0 0 5
13. H-216 Školski ogledi u organskoj hemiji 3 OPH Teorijsko-metodološki 2 0 0 3 0 6
14. H-217 Školski ogledi u neorganskoj hemiji 3 OPH Teorijsko-metodološki 1 1 0 3 0 6
15. O-01 Pedagogija 3 OPH Akademsko-opšteobrazovni 3 0 0 0 0 4
16. O-02 Psihologija 3 OPH Akademsko-opšteobrazovni 3 0 0 0 4
Semestar 4   MPH (modul Profesor hemije)
17. H-218 Metodika nastave hemije 2 4 OPH Teorijsko-metodološki 3 2 0 0 0 5
18. H-219 Školska praksa 2 4 OPH Teorijsko-metodološki 1 5 0 0 0 5
19. IBPH7 Predmet izbornog bloka 7 4 IBPH 2 0 0 2 0 3
20. IBPH8 Predmet izbornog bloka 8 4 IBPH 2 0 0 2 0 3
21 H-212 Studijski istraživački rad 4 OPH 0 0 8 0 0 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46×15 = 690
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 106×15 = 1590
22. H-213PH Master rad 4 OPH 10
Ukupno ESPB 120

Izborna nastava na studiskom programu Hemija

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
1. H-222 Bioneorganska hemija 1 4
2. H-223 Hemija vode i otpadnih voda 1 4
3. H-224 Hemija sekundarnih metabolita 2 4
4. H-225 Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji 2 4
Ukupno ESPB po predmetima/po poziciji 16/8

Izborna nastava na modulu Profesor hemije

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
1. H-236 Monitoring životne sredine 4 3
2. H-234 Nobelove nagrade u hemiji 4 3
3. H-235 Rad sa darovitim učenicima 4 3
4. H-238 Aktivno učenje u hemiji 4 3
5. H-239 Hemija u svakodnevnici – Etkinsovi molekuli 4 3
Ukupno ESPB po predmetima/po poziciji 15/10