Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. M601 Teorija verovatnoća 1 O 3 2 0 7.5
2. M602 Multivarijaciona analiza 1 O 3 2 0 7.5
3. M603 Statistički softver 1 O 3 2 0 7.5
4. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 7.5
5. M605 Stohastički procesi 2 O 3 2 0 7.5
6. M606 Vremenski nizovi 2 O 3 2 0 7.5
7. M607 Aktuarska matematika 2 O 3 2 0 7.5
8. Predmet izbornog bloka 2 2 IB 7.5
DRUGA GODINA
9. Predmet izbornog bloka 3 3 IB 7.5
10. Predmet izbornog bloka 4 3 IB 7.5
11. Predmet izbornog bloka 5 3 IB 7.5
12. Predmet izbornog bloka 6 3 IB 7.5
13. Predmet izbornog bloka 7 4 IB 6
14. Predmet izbornog bloka 8 4 IB 6
15. M616 Stručna praksa  4 O 4  0  0 6
16. M617 Studijski istraživački rad  4 O 10  0  0 4
17. M618 Master rad 8
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1. M651 Finansijska matematika 1 IB 3 2 0 7.5
2. M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi 1 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 2:
1. M653 Parcijalne diferencijalne jednačine 2 IB 3 2 0 7.5
2. M654 Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata 2 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 3:
1. M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji 3 IB 3 2 0 7.5
2. M656 Metodika nastave matematike 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 4:
1. M657 Finansijsko modeliranje 1 3 IB 3 2 0 7.5
2. M658 Teorija masovnog opsluživanja 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 5:
1. M659 Teorija operatora 3 IB 3 2 0 7.5
2. M660 Teorija rizika 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 6:
1. M661 Teorija odlučivanja 3 IB 3 2 0 7.5
2. M662 Regresiona analiza u finansijama 3 IB 3 2 0 7.5
Predmeti izbornog bloka 7:
1. M663 Stohastički dinamički sistemi 4 IB 3 2 0 6
2. M664 Finansijsko modeliranje 2 4 IB 3 2 0 6
Predmeti izbornog bloka 8:
1. M665 Statistička kontrola kvaliteta 4 IB 3 2 0 6
2. M666 Ekonometrija 4 IB 3 2 0 6
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok