Šifra Naziv predmeta S Tip SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. F-101 Mehanika 1 NS O 4 3 0 7
2. M-01 Matematika 1 1 TM O 3 3 0 7
3. F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja 1 AO O 2 2 0 5
4. F-116 Laboratorijski praktikum 1 1 AO O 1 0 3 5
5. F-105 Programiranje u fizici 1 AO O 2 2 0 6
6. F-103 Termodinamika i molekularna fizika 2 NS O 4 2 4 7
7. M-02 Matematika 2 2 TM O 3 3 0 7
8. F-117 Laboratorijski praktikum 2 2 NS O 1 0 3 5
9. H-144 Hemija 2 AO O 2 3 0 6
10. Predmet izbornog bloka 1 2 IB 5
DRUGA GODINA
1. F-104 Elektromagnetizam 3 NS O 4 3 0 7
2. M-03 Matematika 3 3 TM O 3 3 0 7
3. F-105 Osnove matematičke fizike 3 NS O 4 3 0 7
4. F-118 Laboratorijski praktikum 3 3 NS O 1 0 3 5
5. Predmet izbornog bloka 2 3 IB 5
6. F-106 Optika 4 NS O 3 2 0 6
7. F-107 Osnove teorijske mehanike 4 SA O 3 2 0 7
8. F-108 Matematička fizika 4 NS O 2 2 0 6
9. F-119 Laboratorijski praktikum 4 4 NS O 1 0 3 5
10. Predmet izbornog bloka 3 4 IB 5
TREĆA GODINA
1. F-109 Osnove statističke fizike 5 NS O 3 2 0 7
2. F-110 Osnove atomske i molekularne fizike 5 SA O 3 2 2 7
3. F-111 Eksperimentalne metode u fizici 5 SA O 2 0 2 5
4. Predmet izbornog bloka 4 5 IB 5
5. Predmet izbornog bloka 5 5 IB 5
6. F-112 Osnove elektrodinamike 6 SA O 3 2 0 7
7. F-113 Osnove kvantne mehanike 6 TM O 3 2 0 7
8. F-114 Osnove fizike čvrstog stanja 6 SA O 2 2 1 6
9. F-115 Nuklearna fizika 6 SA O 2 2 1 6
10. Predmet izbornog bloka 6 6 IB 5
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1. O-05 Engleski jezik   2 AO IB 3 0 0 5
2. O-09 Psihologija 2 AO IB 2 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 2.
1. IF-01 Osnove računarstva 3 SA IB 2 2 0 5
2. IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje 3 SA IB 3 3 0 5
Predmeti izbornog bloka 3.
1. F-123 Fizika životne sredine 4 AO IB 2 2 0 5
2. M-04 Matematika 4 4 AO IB 2 2 0 5
Predmeti izbornog bloka 4.
1. F-124 Specijalna teorija relativnosti 5 SA IB 2 2 0 5
2. F-120 Fizika atmosfere 5 SA IB 2 1 1 5
Predmeti izbornog bloka 5.
1. F-125 Fizički izvori štetnosti 5 SA IB 2 0 0 5
2. F-121 Oscilacije i talasi 5 SA IB 2 2 0 5
Predmeti izbornog bloka 6.
1. F-122 Uvod u kosmologiju 6 SA IB 2 2 0 5
2. F-126 Osnove biofizike 6 SA IB 2 0 0 5
S – semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok