Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. F-218 Odabrana poglavlјa teorijske fizike 1 O 3 2 0 6
2. F-219 Numeričke metode u fizici 1 O 2 2 0 6
3. I-01 Strukture podataka i algoritmi 1 O 3 0 3 6
4. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 6
5. Predmet izbornog bloka  2 1 IB 6
6. Fi-01 Elektronika 2 O 2 1  2 6
7. I-02 Baze podataka 2 O 2 2 0 6
8. F-220 Odabrana poglavlјa eksperimentalne fizike 2 O 2 0 2 6
9. Predmet izbornog bloka 3 2 IB 6
10. Predmet izbornog bloka 4 2 IB 6
DRUGA GODINA
11. Fi-02 Fizika elementarnih čestica 3 O 2 2 0 6
12. F-221 Uvod u nelinearnu dinamiku 3 O 2 2 0 6
13. I-03 Uvod u WEB programiranje 3 O 2 2 0 6
14. Predmet izbornog bloka 5 3 IB 6
15. Predmet izbornog bloka 6 3 IB 6
16. F-222 Vizuelna kvantna mehanika 4 O 2 2 0 6
17. I-04 Softverski praktikum 4 O 0 4 0 6
18. Ifi7 Predmet izbornog bloka 7 4 IB 6
19. Studijski istraživački rad 4 O 0 0 10 4
20. Završni rad 4 O 0 0 0 8
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1. Fi-3 Pedagogija 1 IB 3 0 0 6
2. Fi-4 Fizička i tehnička merenja 1 IB 2 1 2 6
3. Fi-5 Opšta teorija relativnosti 1 IB 2 2 0 6
4. F-248 Programski paketi u fizici 1 IB 2 2 0 6
5. Fi-6 Fizika čvrstog stanja 1 IB 2 1 2 6
6. Fi-7 Kvantna mehanika 1 IB 2 2 0 6
7. F-249 Kvantna informatika 1 IB 2 2 0 6
8. Fi-8 Osnove astrofizike 2 IB 2 0 0 6
9. Fi-9 Osnove fizike jonizovanih gasova 2 IB 2 0 2 6
10. Fi-10 Metodika nastave fizike 2 IB 2 0 0 6
11. Fi-11 Savremene metode eksperimentalne fizike 2 IB 2 0 2 6
12. Fi-12 Metodika rešavanja računskih zadataka 2 IB 2 0 0 6
13. Fi-13 Atomska i molekularna fizika 2 IB 2 2 0 6
14. Fi-14 Fizika senzora i pretvarača 2 IB 2 1 1 6
15. Fi-15 Statistička fizika 2 IB 2 2 0 6
16. Fi-16 Nastavna sredstva fizike 3 IB 2 0 2 6
17. Fi-17 Teorija polјa 3 IB 2 2 0 6
18. Fi-18 Automatsko upravlјanje 3 IB 2 0 2 6
19. Fi-19 Fizika u školi 3 IB 2 2 0 6
20. Fi-20 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema 3 IB 2 2 0 6
21. Fi-21 Radijaciona fizika 3 IB 2 1 1 6
22. Fi-22 Školska praksa 4 IB 1 0 2 6
23. Fi-23 Istorija i filozofija fizike 4 IB 2 0 0 6
24. Fi-24 Sistemi za akviziciju podataka 4 IB 2 0 2 6
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok