Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 BEZ401 Ekologija bilјaka 1 O 3 3 1 8
2 EKO402 Bioindikacije i biomonitoring 1 O 2 2 0 6
3 EKOI1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 2 2 0 6
4 EKOI1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 2 2 0 6
5 BEZ402 Ekologija životinja 2 O 3 3 1 8
6 EKO403 Hidrobiologija 2 O 2 2 0 6
7 EKO404 Fitogeografija 2 O 2 2 1 6
8 EKO405 Zoogeografija 2 O 2 2 0 6
9 EKOI2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 2 2 0 5
DRUGA GODINA
10 BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada 3 O 4 4 0 12
11 EKO401 Konzervaciona biologija 3 O 3 2 1 7
12 EKO501 Zaštita biološke raznovrnosti 3 O 2 2 0 5
13 EKOI3 Predmet izbornog bloka  3 3 IB 2 2 0 6
14 EKOI3 Predmet izbornog bloka  3 3 IB 2 2 0 6
15 BEZ502 Studijski istraživački rad 4 O 15 0 0 12
16 EKOS01 Terenska istraživanja u ekologiji ** 2 O 0 0 0 3
17 EKO503 Master rad 12
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1 EKOI11 Ekotoksikologija NS IB 2 2 0 6
2 EKOI12 Genotoksikologija NS IB 2 2 0 6
3 EKOI13 Hemija životne sredine SA IB 2 2 0 6
4 EKOI14 Limnologija SA IB 2 2 0 6
Predmeti izbornog bloka 2:
5 ekoi21 Zaštićene vrste i područja Srbije NS IB 2 2 0 5
6 EKOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema SA IB 2 2 0 5
Predmeti izbornog bloka 3:
7 EKOI31 Vegetacija sveta NS IB 2 2 0 6
8 EKOI32 Globalna ekologija NS IB 2 2 0 6
9 ekoi33 Ekologija mikroorganizama NS IB 2 2 0 6
10 EKOi34 Urbana ekologija NS IB 2 2 0 6
** Izvodi se na kraju 2. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok