Центар за професионално усавршавање је организациона јединица Природно-математичког факултета, организована 10. маја 2018. године са циљем да омогући стално стручно образовање и усавршавање. Основан је као активност Erasmus+ пројекта: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education – NETCHEM (Erasmus+ Project Reference: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Центар развија, дефинише и спроводи обуку, курсеве, радионице, семинаре, студијске модуле и конференције у области доживотног учења, издаје сертификате, односно уверења о завршеној обуци полазника и врши акредитацију специјалистичких курсева у научним областима у оквиру образовано-научног поља Природно-математичких наука.

У оквиру Центра се реализује:

 1. Програм образовања из предмета који се изводе у оквиру акредитованих студијских програма,
 2. Програм образовања из предмета психолошких, педагошких, методичких дисциплина и школске праксе који се изводе у оквиру акредитованих студијских програма,
 3. Програм образовања из специјалистичких курсева континуалног професионалног развоја (continuous professional development courses)
 4. Процес акредитације специјалистичких курсева континуалног професионалног развоја.

Циљне групе Програма образовања током читавог живота су:

 • за стицање образовања из предмета који се изводе у оквиру акредитованих студијских програма Факултета:
  1. сва лица која су завршила најмање средњу школу у четворогодишњем трајању, за предмете предвиђене основним академским студијама,
  2. сва лица која су завршила најмање основне академске студије (у трајању од 3 или 4 године), или студије према претходним наставним плановима и програмима (у трајању од 4 или 5 година), за предмете предвиђене мастер академским студи­јама,
  3. сва лица која су завршила најмање мастер академске студије (у трајању од 1 или 2 године), или студије према претходним наставним плановима и програмима (у трајању од 4 или 5 година), за предмете предвиђене докторским академским студијама.
 • за стицање образовања из специјалистичких курсева континуалног професионалног развоја:
  1. сва заинтересована лица која имају специфичне потребе за стицањем нових вештина и компетенција, студенти, запослени на високошколским инст-итуцијама, образовним установама, научно истраживачким организацијама, запослени у ванакадемском сектору, као и одрасли који су одустали од образовања у току формалног циклуса, али имају жељу да се врате у образовни процес и унапреде знања и вештине.

Управник Центра за професионално усавршавање је проф. др Александар Бојић.

е-маил адреса је Центра је cpu@pmf.ni.ac.rs

ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ У ОКВИРУ АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Спецификацију предмета мозете преузети на следећим линковима:

За предмете ОАС на департману за:

За предмете МАС на департману за:

За предмете ДАС на департману за: