Centar za profesionalno usavršavanje je organizaciona jedinica Prirodno-matematičkog fakulteta, organizovana 10. maja 2018. godine sa ciljem da omogući stalno stručno obrazovanje i usavršavanje. Osnovan je kao aktivnost Erasmus+ projekta: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education – NETCHEM (Erasmus+ Project Reference: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Centar razvija, definiše i sprovodi obuku, kurseve, radionice, seminare, studijske module i konferencije u oblasti doživotnog učenja, izdaje sertifikate, odnosno uverenja o završenoj obuci polaznika i vrši akreditaciju specijalističkih kurseva u naučnim oblastima u okviru obrazovano-naučnog polja Prirodno-matematičkih nauka.

U okviru Centra se realizuje:

 1. Program obrazovanja iz predmeta koji se izvode u okviru akreditovanih studijskih programa,
 2. Program obrazovanja iz predmeta psiholoških, pedagoških, metodičkih disciplina i školske prakse koji se izvode u okviru akreditovanih studijskih programa,
 3. Program obrazovanja iz specijalističkih kurseva kontinualnog profesionalnog razvoja (continuous professional development courses)
 4. Proces akreditacije specijalističkih kurseva kontinualnog profesionalnog razvoja.

Ciljne grupe Programa obrazovanja tokom čitavog života su:

 • za sticanje obrazovanja iz predmeta koji se izvode u okviru akreditovanih studijskih programa Fakulteta:
  1. sva lica koja su završila najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, za predmete predviđene osnovnim akademskim studijama,
  2. sva lica koja su završila najmanje osnovne akademske studije (u trajanju od 3 ili 4 godine), ili studije prema prethodnim nastavnim planovima i programima (u trajanju od 4 ili 5 godina), za predmete predviđene master akademskim studi­jama,
  3. sva lica koja su završila najmanje master akademske studije (u trajanju od 1 ili 2 godine), ili studije prema prethodnim nastavnim planovima i programima (u trajanju od 4 ili 5 godina), za predmete predviđene doktorskim akademskim studijama.
 • za sticanje obrazovanja iz specijalističkih kurseva kontinualnog profesionalnog razvoja:
  1. sva zainteresovana lica koja imaju specifične potrebe za sticanjem novih veština i kompetencija, studenti, zaposleni na visokoškolskim inst-itucijama, obrazovnim ustanovama, naučno istraživačkim organizacijama, zaposleni u vanakademskom sektoru, kao i odrasli koji su odustali od obrazovanja u toku formalnog ciklusa, ali imaju želju da se vrate u obrazovni proces i unaprede znanja i veštine.

Upravnik Centra za profesionalno usavršavanje je prof. dr Aleksandar Bojić.

e-mail adresa je Centra je cpu@pmf.ni.ac.rs

PROGRAM OBRAZOVANJA IZ PREDMETA KOJI SE IZVODE U OKVIRU AKREDITOVANIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Specifikaciju predmeta mozete preuzeti na sledećim linkovima:

Za predmete OAS na departmanu za:

Za predmete MAS na departmanu za:

Za predmete DAS na departmanu za: