1) Cilj svakog univerzitetskog studijskog programa je da proširi znanja iz pojedinih naučnih oblasti stečena u toku prethodnog obrazovanja. Biološka nauka u sprezi sa drugim prirodnim naukama našla je primenu u gotovo svim poljima ljudske aktivnosti. Rešavanje globalnih problema čovečanstva kao što su opstanak života na Zemlji, ograničenost energetskih i hranidbenih resursa, zagađenost životne sredine i održivi razvoj, gotovo je nezamislivo bez primene bioloških znanja.
Studijski program diplomskih studija Ekologija ima za cilj:

 • Proširivanje znanja o evolutivnim i antropogeno uslovljenim promenama na našoj Planeti;
 • Detaljnije upoznavanje sa strukturom i funkcijom biotičkih sistema;
 • Detaljnije proučavanje biodiverziteta biljnog i životinjskog sveta;
 • Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o biotičkim sistemima;
 • Spoznaja o uzajamnim odnosima između živih bića i njihovog odnosa sa spoljšnjom sredinom;
 • Stvaranje naučnog kadra koji će primenom naučne metodologije doprinositi daljem razvoju nauke i edukaciji stanovništva;
 • Uvećanje fonda naučnih saznanja o ekološkim problemima u prirodi;
 • Uvećanje fonda naučnih saznanja o diverzitetu biljnog i životinjskog sveta na našem području.

2) vrsta i obim studija

Akademske diplomske studije u trajanju od 2 godine.
Obim studija: 120 ECTS

2a) ishod procesa učenja

 • Stečeno detaljno univerzitetsko znanje iz oblasti ekologije
 • Stručnost za obavljanje poslova u delatnostima koje pokrivaju sisteme u prirodi i žive organizme u naučnim, stručnim i edukativnim ustanovama
 • Razvijena sposobnost za postavljanje, razumevanje i kreativno rešavanje složenih problema, načela i teorija
 • Sposobnost primene stečenih znanja u praksi
 • Osposobljenost za dalje obrazovanje

2b) poslovi koje student može obavljati završetkom osnovnog studijskog programa

 • Naučno-istraživački i stručni poslovi u istraživanjima iz oblasti ekologije
 • Naučno-istraživački i stručni poslovi u institutima za zaštitu prirode i životne sredine
 • Poslovi nastavnika u osnovnim i srednjim školama
 • Poslovi predavača na strukovnim studijama na fakultetima
 • Poslovi asistenta na fakultetima i u naučno-istraživačkim institucijama
 • Poslovi naučno-istraživačkih saradnika u industrijskim postrojenjima
 • Naučni poslovi u različitim sferama društvenog života u kojima je neophodna primena znanja iz oblasti ekologije (ministarstva, opštine i sl.)

3) akademski naziv: Diplomirani biolog-ekolog ili (Master of Science)

4) uslovi za upis na studijski program

Završene akademske osnovne studije biologije, ekologije, molekularne biologije

5) Lista obaveznih i izbornih predmeta

p – predavanja
v – vežbe
s – seminarski rad
t – terenski rad

4. godina
obavezni predmeti svih modula
PREDMET 1. semestar(p+v+s+t) 2. semestar(p+v+s+t) ESPB
Ekologija biljaka* 3+2+0+1 7
Zaštita biološke raznovrsnosti 2+1+1+0 5
Konzervaciona biologija* 2+1+2+0 6
Izborni predmeti 12
Ekologija životinja* 3+2+0+1 7
Metodologija naučno-istraživačkog rada 2+0+1+0 5
Zaštićene vrste i područja Republike Srbije 2+2+1+0 5
Izborni predmeti 9
TERENSKI RAD* 0+0+2+3* 4
UKUPNO 30

Terenski rad se izvodi u okviru petodnevne terenske ekskurzije

Izborni predmeti
PREDMET 1. semestar(p+v+s+t) 2. semestar(p+v+s+t) ESPB
Fizičko-hemijska svojstva voda 2+1+0+0 4
Ekologija insekata 2+0+1+0 4
Fizička geografija 2+0+0+1 4
Fizika životne sredine 2+1+0+0 4
Izbor iz drugih studijskih programa 4
Geografski informacioni sistem 4
Populaciona ekologija biljaka 2+1+0+1 5
Populaciona ekologija životinja 2+1+0+1 5
Ekotoksikologija 2+0+1+0 4
Izbor iz drugih studijskih programa 4
5. godina
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Fitogeografija 2+2+1+1 6
Zoogeografija 2+2+1+1 6
Biogeohemijski ciklusi i trofičnost ekosistema 2+2+1+1 6
Izborni predmeti 12
Bioindikatori i bioindikacije 2+1+0+1 5
Urbana ekologija* 2+2+1+1 7
Hidrobiologija 2+1+0+1 5
Izborni predmeti 9
izrada diplomskog rada 4
Izborni predmeti
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Flora i vegetacija Balkanskog poluostrva 2+2+0+1 5
Globalna ekologija 2+0+1+0 4
Hemija životne sredine 2+0+1+0 3
Hidrologija 2+0+1+0 3
Termodinamika biosistema 2+2+0+0 5
Izbor iz drugih studijskih programa do 4
Mutageneza i kancerogeneza 2+0+1+0 4
Zakonska regulativa u zaštiti prirode 2+0+1+0 4
Fitocenologija i vegetacijska kartiranja 2+1+0+1 5
Ekologija šumskih ekosistema 2+1+0+1 5
Izbor iz drugih studijskih programa do 4