Pravilnik o obrazovanju tokom čitavog života možete preuzeti klikom na ovaj link.

Prijavlјivanje kandidata za nastavu se vrši na šalterima studentske službe Fakulteta. Kandidati mogu da pošalјu prijave i skenirane uplatnice i elektronskom poštom na mail cpu@pmf.ni.ac.rs, pri čemu originale prijava i uplatnica i ostatak dokumentacije dostavlјaju u vreme početka nastave.

Prijavlјivanje se obavlјa na obrascu koji je propisan od strane Fakulteta ili na šalterima studentske službe.
Sve uplate za nastavu izvršiti na žiro račun PMF-a 840-1789666-80
sa odgovarajućim pozivom na broj i to:

117 – Departman za biologiju i ekologiju

118 – Departman za geografiju

119 – Departman za matematiku

129 – Departman za hemiju

132 – Departman za računarske nauke

135 – Departman za fiziku

Najčešće postavljena pitanja

Ne postoji. Zainteresovana lica mogu da se prijave za upis na Program obrazovanja tokom čitavog života tokom čitave školske godine.

Ukoliko se kandidat prijavi da sluša nastavu iz željenog predmeta zajedno sa redovnim studentima, u toku celog semestra, nastava počinje početkom odgovarajućeg semestra u terminima nastave predviđenim Rasporedom nastave za tekuću školsku godinu.

Ukoliko se kandidat prijavi da sluša nastavu iz željenog predmeta po ubrzanom modelu, nastava se organizuje konsultativno u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Uplata školarine za ove predmete se može obaviti u 4 mesečne rate, s tim što prvu ratu treba uplatiti tokom prijave za upis.

Lica koja su radila u školi više od 60 radnih dana nemaju obavezu polaganja školske prakse. Potrebna je samo potvrda iz škole o njihovom angažovanju.

Lica koja su položila ili su prijavljena za polaganje ispita za licencu, prema našim informacijama, nisu u obavezi da pohađaju ovaj program. Ipak, to je pitanje za Ministarstvo.

Svaki ispit položen na bilo kom drugom fakultetu biće priznat. Potrebno je priložiti uverenje o položenim ispitima sa njihovim bodovima.

Polaganje ispita i izdavanje uverenja je u sklopu plaćene školarine.

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U VEZI PROGRAMA OBRAZOVANJA TOKOM ČITAVOG ŽIVOTA

Telefon studentske službe: 018/533 015, lok.125, lok.146