Ključna dokumentacija

Studenti koji rade diplomski ili master rad su obavezni da pre koričenja rada popune odgovarajuće rubrike u obrascima “Ključna dokumentacija” na srpskom i engleskom jeziku u dogovoru sa mentorom i iste stave u rad. Nakon odobrenja teme od strane Departmana student u biblioteci fakulteta dobija UDK broj.

Pre prijave odbrane master rada kandiati uplaćuju iznos od 3000 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 2 i svrhom uplate: ” Prijava i odbrana master rada”. Uplatnicu prilažu uz potrebnu dokumentaciju.

Obaveštavanje o odbrani master rada

Kandidati u Službi za nastavu i studentska pitanja zakazuju termin odbrane master rada i rezervišu salu gde će se obaviti odbrana.

Pravilnik o master akademskih studijama možete naći na ovde.