Studentski parlament Prirodno-matematičkog fakulteta prvi put je konstituisan 30. maja 2007. godine. SPPMF je organ Fakulteta i najviši je oblik studentskog predstavljanja.

Studenti na neposrednim izborima, svake druge godine u letnjem semestru, biraju članove parlamenta, predstavnike departmana koji na konstitutivnoj sednici Parlamenta biraju predsednika Parlamenta i studenta prodekana. Pravo da biraju i budu birani za članove Studentskog parlamenta imaju svi studenti PMF-a upisani na studije u godini u kojoj se bira Studentski parlament.

Ciljevi i sadržaji rada parlamenta su:

  • Zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja,
  • Zalaganje za efikasni naučni i obrazovni sistem,
  • Zalaganje za zaštitu prava studenata,
  • Zalaganje za visok nivo standarda studenata i kvalitet studiranja,
  • Uticaj na organe i tela Fakulteta koji donose odluke od značaja za studente,
  • Kvalitetno informisanje studenata,
  • Saradnja sa fakultetima u zemlji i inostranstvu,
  • Organizacija vannastavnih aktivnosti (sportsko-kulturna dešavanja),
  • Ostale aktivnosti od interesa za studente Fakulteta.

Kancelarija Studentskog parlamenta nalazi se u holu fakulteta, pored učionice broj 12.

Predsednik Studentskog parlamenta

Jasmina Dimić
Departman za matematiku