Studentski parlament Prirodno-matematičkog fakulteta prvi put je konstituisan 30. maja 2007. godine. SPPMF je organ Fakulteta i najviši je oblik studentskog predstavljanja.

Studenti na neposrednim izborima, svake druge godine u letnjem semestru, biraju članove parlamenta, predstavnike departmana koji na konstitutivnoj sednici Parlamenta biraju predsednika Parlamenta i studenta prodekana. Pravo da biraju i budu birani za članove Studentskog parlamenta imaju svi studenti PMF-a upisani na studije u godini u kojoj se bira Studentski parlament.

Ciljevi i sadržaji rada parlamenta su:

 • Zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja,
 • Zalaganje za efikasni naučni i obrazovni sistem,
 • Zalaganje za zaštitu prava studenata,
 • Zalaganje za visok nivo standarda studenata i kvalitet studiranja,
 • Uticaj na organe i tela Fakulteta koji donose odluke od značaja za studente,
 • Kvalitetno informisanje studenata,
 • Saradnja sa fakultetima u zemlji i inostranstvu,
 • Organizacija vannastavnih aktivnosti (sportsko-kulturna dešavanja),
 • Ostale aktivnosti od interesa za studente Fakulteta.

Kancelarija Studentskog parlamenta nalazi se u holu fakulteta, pored učionice broj 12.

Predsednik Studentskog parlamenta

Milan Đokić
Departman za matematiku

Svi članovi SPPMF-a:

Departman za matematiku:
 1. Milan N. Đokić 3711
 2. Đorđe N. Stojilković 3634
 3. Emilija S. Milenković 3706
 4. Nikola N. Ninić 3662
Departman za hemiju:
 1. Nikola B. Mihajlović 2691
 2. Kristina V. Savić 2692
Departman za fiziku:
 1. Katarina Z. Bito 2185
Departman za geografiju:
 1. Maja D. Manojlović 377
 2. Jovana B. Vuletić 1969
Departman za računarske nauke:
 1. Petar S. Petković 40

Članovi Saveta fakulteta iz reda studenata:

 1. Nikola B. Mihajlović 2691
 2. Kristina V. Savić, 2692
 3. Jovana B. Vuletić, 1969
 4. Petar Petković, 40

Predsedništvo SPPMF-a čine:

 1. Milan N. Đokić 3711 – predsednik
 2. Nikola B. Mihajlović 2691 – zamenik predsednika
 3. Katarina Z. Bito 2185 – sekretar
 4. Nikola N. Ninić 3662 – student prodekan
 5. Vođe resora (potpredsednici SPPMF-a:
  • Emilija S. Milenković 3706
  • Kristina V. Savić 2692
  • Đorđe N. Stojilković 3634

Članovi komisije za obezbeđivanje kvaliteta nastave na nivou fakulteta:

 1. Emilija S. Milenković, Departman za Matematiku (3706)
 2. Sanja S. Radovanović, Departman za Fiziku (2162)

Komisija za obezbeđenje kvaliteta sa svakog departmana:

Matematika:
 1. Lazar M. Jončić, 3612
 2. Jovana D. Ilić, 3685
Fizika:
 1. Ivana N. Sokolović, 2168
 2. Jovana B. Urošević, 2129
Hemija:
 1. Andrijana I. Marjanović, 159
 2. Nikola B. Mihajlović, 2691
Računarske nauke:
 1. Petar S. Petković, 40
 2. Lazar S. Stamenković, 37
Biologija:
 1. Makarije T. Jakšić, 1271
Geografija:
 1. Jovana B. Vuletić, 1969
 2. Maja D. Manojlović, 377

Članovi Nastavno-naučnog veća iz reda studenata:

 1. Milan N. Đokić (3711)
 2. Nikola B. Mihajlović (2691)
 3. Nikola N. Ninić (3662)
 4. Katarina Z. Bito (2185)
 5. Emilija S. Milenković (3706)
 6. Kristina V. Savić (2692)
 7. Đorđe N. Stojilković (3634)
 8. Jovana B. Vuletić (1969)
 9. Maja D. Manojlović (377)
 10. Petar S. Petković (40)
 11. Sandra S. Stošić (294)
 12. Jovana D. Ilić (3685)