Periodične publikacije

 • Naučni časopisi
 • Zbornici radova
 • Naučno-popularni časopisi
Naučne i naučno-popularne časopise čiji je izdavač ili suizdavač naš Fakultet možete pregledati i ovde.

Neperiodične publikacije

 • Monografije
 • Udžbenici
 • Pomoćni udžbenici
 • Druge publikacije
Katalog izdanja PMF-a možete pogledati i ovde.
Izdavački odbor (neperiodične publikacije)
 • prof. dr Ivan Mančev, predsednik
 • prof. dr Vladimir Ranđelović, prodekan za nastavu
 • prof. dr Tatjana Anđelković, prodekan za kontrolu kvaliteta
 • prof. dr Dragan S. Đorđević, prodekan za naučno-istraživački rad
 • prof. dr Mića Stanković, upravnik Departmana za matematiku
 • prof. dr Ljubiša Nešić, Upravnik Departmana za fiziku
 • prof. dr Violeta Mitić, Upravnik Departmana za hemiju
 • van. prof. dr Perica Vasiljević, Upravnik Departmana za biologiju i ekologiju
 • van. prof. dr Aleksandar Radivojević, upravnik Departmana za geografiju
 • docent dr Predtrag Krtolica, upravnik Departmana za računarske nauke
 • Danica Dobrosavljević, stručni saradnik za izdavačku delatnost

U skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti, knjige predviđene za štampu, dostavljate Izdavačkom odboru u PDF formatu, kao i odgovarajući zahtev na jednom od tri predviđena obrasca:

 • Obrazac zahteva za recenziranje monografija
 • Obrazac zahteva za recenziranje udžbenika i pomoćnih udžbenika
 • Obrazac zahteva za recenziranje drugih publikacija

PDF fajl knjige, kao i WORD fajl zahteva možete poslati mejlom na adresu danica@pmf.ni.ac.rs, ili dostaviti lično u prostoriju br. 106. Posle toga će Izdavački odbor sprovesti proceduru predviđenu Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti.

Prirodno-matematički fakultet podstiče zaposlene na Fakultetu da publikuju svoja istraživanja u monografijama. Rukopisi namenjeni studentima, publikuju se kao udžbenici ili pomoćni udžbenici. Ukoliko Vaš rukopis ne spada ni u jednu od navedenih kategorija, Pravilnik o izdavačkoj delatnosti predviđa štampanje i drugih publikacija.

Izdavačka delatnost Fakulteta je veoma važna, pre svega u vezi dostupnosti savremene literature studentima, zatim u interesu povećanja naučne produktivnosti zaposlenih na Fakultetu, i konačno u cilju popularizacije nauke i visokog obrazovanja na Fakultetu. Prirodno-matematički fakultet zahvaljuje svim autorima na uloženom naporu prilikom pisanja knjiga.

U skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti (Odluka Saveta Fakulteta broj 965/1-01 od 11.10.2017. godine), recenzente pristiglih knjiga određuje Nastavno-naučno veće Fakulteta. Predviđeno je da recenzenti predaju recenziju u štampanoj formi (potpisanu) i u elektronskoj formi u PDF formatu. Recenzija se predaje u jednoj od tri moguće forme:

 • Izveštaj recenzenta o monografiji
 • Izveštaj recenzenta o udžbeniku ili pomoćnom udžbeniku
 • Izveštaj recenzenta o drugoj publikaciji

Štampani primerci recenzije se dostavljaju Sužbi za opšte i pravne poslove (neposredno, ili poštom na adresu Prirodno-matematički fakultet, Višegradska 33, 18000 Niš). PDF fajl recenzije dostavlja se mejlom na adresu danica@pmf.ni.ac.rs, ili lično u prostoriju br. 106. Potom će Izdavački odbor sprovesti proceduru predviđenu Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti.

Vaša recenzija je neophodna prilikom odlučivanja o prihvatanju rukopisa za štampu. Takođe, svi predlozi korekcija rukopisa koje uputite autorima, predstavljaju značajan doprinos u povećanju kvaliteta publikacija Fakulteta. Stoga Prirodno-matematički fakultet zahvaljuje svim recenzentima na velikom doprinosu i pomoći.