PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
o b j a v lj u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

DRUGI UPISNI ROK

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2020/2021. godine u drugom upisnom roku 70 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 113 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetSamofinansiranje
Matematika2322
Računarske nauke837
Fizika1111
Hemija48
Primenjena hemija/8
Biologija//
Ekologija i zaštita prirode129
Geografija49
Turizam89
UKUPNO70113

U prvu godinu master akademskih studija prema Pravilniku o master akademskim studijama (Prirodno-matematički fakultet u Nišu, broj 1101/1-01 od 14. oktobra 2015. god.) može se upisati lice:

 • koje ima završene odgovarajuće ili srodne akreditovane osnovne
  akademske studije, i ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova;
 • koje ima završene odgovarajuće ili srodne četvorogodišnje ili
  integrisane studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
  („Službeni glasnik RS“, broj 76/2005);

Ako kandidat nije završio odgovarajuće osnovne akademske studije, već je završio srodne studije, onda ovaj kandidat polaže prijemni ispit. Redosled kandidata za upus u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu odgovarajućih pravilnika koji su dostupni na internet stranici Fakulteta: https://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta.

Podnošenje prijava kandidata je od 04. novembra 2020. do 13. novembra 2020. godine, u periodu od 11 do 13 časova.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavu,
 • neoverenu fotokopiju diplome i dodatka diplome prethodnog nivoa
  studija ili uverenje o diplomiranju,
 • uverenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija (za studente
  koji nisu završili PMF u Nišu),
 • originalna dokumenta na uvid,
 • neoverena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • očitana biometrijska lična karta ili fotokopija lične karte,
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs MAS-a u iznosu od 3.000,00 din.
  (tri hiljade dinara).
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od
  6.000,00 din. (šest hiljada dinara) za studente koji polažu prijemni ispit

Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 13. novembra 2020. godine.

Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 16. novembra 2020. godine u 10 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita 17. novembra 2020. godine  u 10 časova.

Jedinstvena rang lista objavljuje se najkasnije 17. novembra 2020. godine do 14 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 17. novembra 2020. godine do 14:30 časova.

Odgovor dekana 17. novembra 2020. godine do 15 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 17. novembra 2020. godine do 15:30 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 18. novembra 2020. godine do 13 časova.

Konačna rang lista 19. novembra 2020. godine do 12 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 20. novembra 2020. godine od 9 do 13 časova.

Upis kandidata ispod crte na master akademske studije obaviće se 20. novembra 2020. godine od 13 do 14 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika i ako ima nostrifikovanu diplomu. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno. Strani državljanin može se upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.

Lica sa invaliditeom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koji su primenom afirmativnih mera upisla i završila osnovne studije u statusu studenata čije su studije finansirane iz budžeta, u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji su finansirani iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu na kojima su završili te studije, u školskoj 2020/2021. godini upisuju se primenom afirmativnih mera koje se sprovode u skladu sa programom afirmativnih mera za upis na studije lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske nacionalne manjine.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara.
Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

JEDINSTVENE RANG-LISTE

 

PRVI UPISNI ROK

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2020/2021. godine 160 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 123 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetSamofinansiranje
Matematika3222
Računarske nauke1737
Fizika1512
Hemija128
Primenjena hemija128
Biologija189
Ekologija i zaštita prirode189
Geografija189
Turizam189
UKUPNO160123

U prvu godinu master akademskih studija prema Pravilniku o master akademskim studijama (Prirodno-matematički fakultet u Nišu, broj 1101/1-01 od 14. oktobra 2015. god.) može se upisati lice:

 • koje ima završene odgovarajuće ili srodne akreditovane osnovne
  akademske studije, i ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova;
 • koje ima završene odgovarajuće ili srodne četvorogodišnje ili
  integrisane studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
  („Službeni glasnik RS“, broj 76/2005);
 • koje studira odgovarajuće studije po nastavnim planovima i programima
  koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
  („Službeni glasnik RS“, broj 76/2005). Ovo lice mora imati položene
  ispite na prethodnim studijama koji nose najmanje 180 ESPB bodova.

Ako kandidat nije završio odgovarajuće osnovne akademske studije, već je završio srodne studije, onda ovaj kandidat polaže prijemni ispit. Redosled kandidata za upus u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu odgovarajućih pravilnika koji su dostupni na internet stranici Fakulteta: https://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta.

Podnošenje prijava kandidata je od 07. oktobra 2020. do 23. oktobra 2020. godine, u periodu od 11 do 13 časova.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavu,
 • neoverenu fotokopiju diplome i dodatka diplome prethodnog nivoa
  studija ili uverenje o diplomiranju,
 • uverenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija (za studente
  koji nisu završili PMF u Nišu),
 • originalna dokumenta na uvid,
 • neoverena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • očitana biometrijska lična karta ili fotokopija lične karte,
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs MAS-a u iznosu od 3.000,00 din.
  (tri hiljade dinara).
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od
  6.000,00 din. (šest hiljada dinara) za studente koji polažu prijemni ispit

Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 23. oktobra 2020. godine.

Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 26. oktobra 2020. godine u 10 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita 27. oktobra 2020. godine  u 10 časova.

Jedinstvena rang lista objavljuje se najkasnije 27. oktobra 2020. godine do 14 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 27. oktobra 2020. godine do 14:30 časova.

Odgovor dekana 27. oktobra 2020. godine do 15 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 27. oktobra 2020. godine do 15:30 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 28. oktobra 2020. godine do 13 časova.

Konačna rang lista 29. oktobra 2020. godine do 12 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 30. oktobra 2020. godine od 9 do 13 časova.

Upis kandidata ispod crte na master akademske studije obaviće se 30. oktobra 2020. godine od 13 do 14 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika i ako ima nostrifikovanu diplomu. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno. Strani državljanin može se upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.

 

Lica sa invaliditeom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koji su primenom afirmativnih mera upisla i završila osnovne studije u statusu studenata čije su studije finansirane iz budžeta, u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji su finansirani iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu na kojima su završili te studije, u školskoj 2020/2021. godini upisuju se primenom afirmativnih mera koje se sprovode u skladu sa programom afirmativnih mera za upis na studije lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske nacionalne manjine.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara.
Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

JEDINSTVENE RANG-LISTE

 

KONAČNE RANG-LISTE

 
 

Dodatne informacije

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015 lok. 112 i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

Akta i uputstva