PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
o b j a v lj u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2019/2020. godine u drugom upisnom roku 111 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 120 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetSamofinansiranje
Matematika2322
Računarske nauke1337
Fizika1412
Hemija78
Primenjena hemija47
Biologija89
Ekologija i zaštita prirode128
Geografija158
Turizam159
UKUPNO111120

U prvu godinu master akademskih studija prema Pravilniku o master akademskim studijama (Prirodno-matematički fakultet u Nišu, broj 1101/1-01 od 14. oktobra 2015. god.) može se upisati lice:

 • koje ima završene odgovarajuće ili srodne akreditovane osnovne
  akademske studije, i ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova;
 • koje ima završene odgovarajuće ili srodne četvorogodišnje ili
  integrisane studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
  („Službeni glasnik RS“, broj 76/2005);
 • koje studira odgovarajuće studije po nastavnim planovima i programima
  koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
  („Službeni glasnik RS“, broj 76/2005). Ovo lice mora imati položene
  ispite na prethodnim studijama koji nose najmanje 180 ESPB bodova.

Ako kandidat nije završio odgovarajuće osnovne akademske studije, već je završio srodne studije, onda ovaj kandidat polaže prijemni ispit. Redosled kandidata za upus u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu odgovarajućih pravilnika koji su dostupni na internet stranici Fakulteta: https://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta.

Podnošenje prijava kandidata je od 14. oktobra 2019. do 17. oktobra 2019. godine, u periodu od 11 do 13 časova.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavu,
 • neoverenu fotokopiju diplome i dodatka diplome prethodnog nivoa
  studija ili uverenje o diplomiranju,
 • uverenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija (za studente
  koji nisu završili PMF u Nišu),
 • originalna dokumenta na uvid,
 • neoverena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • očitana biometrijska lična karta ili fotokopija lične karte,
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs MAS-a u iznosu od 3.000,00 din.
  (tri hiljade dinara).
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od
  6.000,00 din. (šest hiljada dinara) za studente koji polažu prijemni ispit

Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 17. oktobra 2019. godine.

Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 18. oktobra 2019. godine u 10 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita 21.oktobra 2019. godine u 13 časova.

Jedinstvena rang lista objavljuje se najkasnije 21. oktobra 2019. godine do 14 časova.

Konačne rang-liste​

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika i ako ima nostrifikovanu diplomu. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno. Strani državljanin može se upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.

Lica sa invaliditeom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koji su primenom afirmativnih mera upisla i završila osnovne studije u statusu studenata čije su studije finansirane iz budžeta, u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji su finansirani iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu na kojima su završili te studije, u školskoj 2019/2020. godini upisuju se primenom afirmativnih mera koje se sprovode u skladu sa programom afirmativnih mera za upis na studije lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske nacionalne manjine.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara.
Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

Dodatne informacije

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015 lok. 112 i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

Akta i uputstva