Drugi upisni rok na master akademske studije za one studijske programe za koje ima mesta posle prvog upisnog roka

Konačne liste

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2018/2019. godine 56 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 118 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program Budžet Samofinansiranje
Matematika 11 20
Računarske nauke 4 37
Fizika 9 12
Hemija 7 8
Primenjena hemija 7 8
Biologija 0 6
Ekologija i zaštita prirode 8 9
Geografija 6 9
Geografija 6 9
Turizam 6 9
UKUPNO 56 118
Za upis u prvu godinu master akademskih studija može se prijaviti lice koje je završilo odgovarajuće ili srodne osnovne akademske studije sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova. Rangiranje prijavljenih kandidata se vrši prema odgovarajućim aktima Prirodno-matematičkog fakulteta.
Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara. Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.
 1. Prijavljivanje za drugi upisni rok na master akademske studije za upis prve godine biće od 29.10. do 06.11.2018.godine, u vremenu od 10 do 13 časova;
 2. Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, biće obavljeno 06.11.2018. godine;
 3. Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, biće obavljen 08.11.2018. godine u 10 časova (prijemni ispit za upis MAS Matematika biće 08.11.2018. u 10 časova i 09.11. u 09 časova)
 4. Uvid u rezultate prijemnog ispita 09.11.2018. u 13 časova
 5. Jedinstvena rang lista ističe se najkasnije 09.11.2018. do 14 časova;
 6. Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 09.11.2018. do 14:30 časova;
 7. Odgovor dekana 09.11.2018. do 15 časova;
 8. Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 09.11.2018. do 16 časova;
 9. Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata ponedeljak 12.11.2018. do 11 časova;
 10. Konačna rang lista 12.11. 2018. do 12 časova;
 11. Upis na master akademske studije u utorak 13.11. 2018. godine od 10 do 13 časova i sreda 14.11.2018. od 10 do 13 časova.
 12. Upis ispod crte na master akademske studije 14.11.2018. godine od 13 do 14 časova
 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
o b j a v lj u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Кandidati koji su stekli pravo na upis na  MASТER akademske studije podnose:

– overene fotokopije uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama ili overene fotokopije diplome i dodatka diplome

– dva popunjena obrasca ŠV-20

(obrasci se mogu odštampati (obostrano) sa sajta Fakulteta http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studenti/studenti.php ili sa sajta Republičkog zavoda za statistiku http://www.stat.gov.rs u oblasti Obrazovanje ili kupiti u knjižari na Fakultetu)

– indeks popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu)

– dve fotografije formata 4,5h3,5 cm

– lista izbornih predmeta (dobija se na Fakultetu)

– dokaz o uplati upisa u prvu godinu studija u iznosu od 2000 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80, sa naznakom “za upis” sa pozivom na broj 714

– dokaz o uplati 300 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80, sa naznakom “za osiguranje” sa pozivom na broj 715

-DOКAZ O UPLAТI ŠКOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE SТUDENТE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 1, svrha uplate: Školarina.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 75.000,- din. (60 ESPB)

KONAČNE LISTE
JEDINSTVENE LISTE
PRELIMINARNE LISTE

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA šk. 2018/19

– prijava – prijemni list (kupuje se na Fakultetu)

– dokaz o uplati za prijavu na konkurs, u iznosu od 3000,00 (tri hiljade dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 714

– kandidati koji polažu prijemni ispit treba da izvrše uplatu u iznosu od 6000,00 (šest hiljada dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 714

– neoverena kopija diplome i dodatka diplome ili uverenja o diplomiranju (za studente kojima još uvek nije izdata diploma) prethodnog nivoa studija

– originalna dokumenta na uvid

– očitana biometrijska karta ili fotokopija lične karte

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA MASTER STUDIJE ZA šk. 2018/19

– za studente koji su završili po starom programu, uz predhodno navedenu dokumentaciju, treba i uverenje o položenim ispitima

ZA STUDENTE KOJI SU NISU ZAVRŠILI STUDIJE NA PMF-U U NIŠU

– uverenje o položenim ispitima ili overen dodatak diploma sa položenim ispitima sa bodovima, uverenje o godinama studiranja, kao i nastavni programi sa matičnog fakulteta

– za studente koji su završili po starom programu treba uverenje o položenim ispitima sa bodovima i nastavni programi istih

Pored neophodne dokumentacije, kandidat je u obavezi da na zahetv Komisije za upis dostavi dopunu dokumentacije

Celokupna dokumentacija se predaje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu , Višegradska 33 (kancelarija br.10)

Akta i uputstva