ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
о б ј а в љ у ј е
 

ПРВИ УПИСНИ РОК

I

II Услови уписа

III Страни држављанин

IV Афирмативне мере

V Подношење пријава

VI Прелиминарно рангирање

 

Листе пријављених кандидата

 

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Коначне ранг листе

VIII Упис

 

IX Школарина

Konačne rang liste za drugi upisni rok - upis 2022/2023

Konačne rang liste za prvi upisni rok - upis 2022/2023

Rang liste za dodatni termin - upis 2022/2023

Други конкурсни рок у току

Природно-математички факултет у Нишу у ДРУГОМ конкурсном року уписује на

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Примењена хемија са основама менаџмента, Биологија, Екологија и заштита природе, Географија, Туризам и Вештачка интелигенција и машинско учење

 

I

у прву годину студија школске 2022/2023. године, студенте у следећем броју:

 

Студијски програмБуџетСамофинансирање
Математика1015
Рачунарске науке2011
Физика56
Хемија44
Примењена хемија са основама менаџмента/2
Биологија26
Екологија и заштита природе107
Географија129
Туризам69
Вештачка интелигенција и машинско учење1920
УКУПНО8889

 

II

Услови уписа у прву годину мастер академских студија на Природно-математичком факултету у Нишу, одговарајући и сродни студијски програми завршених основних академских студија и поступак утврђивања редоследа кандидата дефинисани су Правилником о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

(https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf )

Кандидат који није завршио одговарајуће основне академске студије, већ је завршио сродне студије, полаже пријемни испит.

III

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања ако пружи доказ о познавању српског језика и ако има нострификовану диплому. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран.

IV

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на унверзитетима и факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске мањине.

V

Подношење пријава кандидата је од 2. новембра 2022. до 10. новембра 2022. године, у периоду од 11 до 13 часова.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • неоверену фотокопију дипломе и додатка дипломе претходног нивоа студија или уверење о дипломирању и оригинале на увид;
 • уверење о положеним испитима са претходног нивоа студија (за студенте који нису завршили ПМФ у Нишу),
 • неоверену копију извода из матичне књиге рођених;
 • очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте;
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис мастер академских студија у износу од 3.000,00 дин (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.

VI

Списак пријављених кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, обавиће се 11. новембра 2022. године.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 14. новембра 2022. године у 10 часова. Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.

Ранг листа објављује се најкасније 14. новембра 2022. године до 13 часова.

Увид у резултате пријемног испита 14. новембра 2022. године у 14 часова.

VII

Подношење приговора декану на ранг листу 15. новембра 2022. годинe до 10 часова.

Одговор декана 15. новембра 2022. годинe до 11 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 15. новембра 2022. годинe до 12 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 16. новембра 2022. годинe до 11 часова.

Коначна ранг листа 16. новембра 2022. годинe до 13 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер академских студија обавиће се 17. и 18. новембра 2022. године од 11 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте мастер академских студија обавиће се 18. новембра 2022. године од 13 до 13.30 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

VIII

Кандидати прилоком уписа доносе:

 • оверене фотокопије докумената (диплома, додатак дипломе или уверења о дипломирању);
 • 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-2 обрасца;
 • иднекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом;
 • 2 (две) фотографије формата 4,4×3,5;
 • Доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • Доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 715.

IX

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 75.000,00 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће се потписивати са Факултетом.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 и 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

I

II Услови уписа

III Страни држављани

IV Афирмативне мере

 

V Подношење пријава

Листе пријављених кандидата

 

VI Прелиминарно рангирање

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Коначне ранг листе

VIII Упис

 

VIII Школарина

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 i 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

 

Акта и упутства