ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
о б ј а в љ у ј е
 

ПРВИ УПИСНИ РОК

I

II Услови уписа

III Страни држављанин

IV Афирмативне мере

Природно-математички факултет у Нишу у ДРУГОМ конкурсном року уписује на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Примењена хемија са основама менаџмента, Биологија, Екологија и заштита природе, Географија, Туризам и Вештачка интелигенција и машинско учење

 

у прву годину студија школске 2023/2024. године, студенте у следећем броју:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Математика

22

16

Рачунарске науке

29

11

Физика

6

6

Хемија

0

4

Примењена хемија са основама менаџмента

4

4

Биологија

0

7

Екологија и заштита природе

7

8

Географија

14

9

Туризам

13

9

Вештачка интелигенција и машинско учење

14

20

УКУПНО

109

94

 

I

Услови уписа у прву годину мастер академских студија на Природно-математичком факултету у Нишу, одговарајући и сродни студијски програми завршених основних академских студија и поступак утврђивања редоследа кандидата дефинисани су Правилником о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

(https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf )

Кандидат који није завршио одговарајуће основне академске студије, већ је завршио сродне студије, полаже пријемни испит.

III

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања ако пружи доказ о познавању српског језика и ако има нострификовану диплому. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран.

IV

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на унверзитетима и факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске мањине.

V

Подношење пријава кандидата је од 30. октобра 2023. до 10. новембра 2023. године, у периоду од 11 до 13 часова, у канцеларији 016, ул. Вишеградска 33, Ниш.

                Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • неоверену фотокопију дипломе и додатка дипломе претходног нивоа студија или уверење о дипломирању и оригинале на увид;
 • уверење о положеним испитима са претходног нивоа студија (за студенте који нису завршили ПМФ у Нишу),
 • неоверену копију извода из матичне књиге рођених;
 • очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте;
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис мастер академских студија у износу од 3.000,00 дин (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.

VI

Списак пријављених кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, објавиће се 10. новембра 2023. године до 16 часова.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 13. новембра 2023. године у 10 часова. Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.

Ранг листа објављује се најкасније 13. новембра 2023. године до 16 часова.

Увид у резултате пријемног испита 14. новембра 2023. године у 10 часова.

VII

Подношење приговора декану на јединствену ранг листу 14. новембра 2023. годинe до 11 часова.

Одговор декана 14. новембра 2023. годинe до 12 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 14. новембра 2023. годинe до 13 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 15. новембра 2023. годинe до 12 часова.

Коначна ранг листа 15. новембра 2023. годинe до 15 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер академских студија обавиће се 16. и 17. новембра 2023. године од 11 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте мастер академских студија обавиће се 17. новембра 2023. године од 13 до 13.30 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

VIII

Кандидати прилоком уписа доносе:

 • оверене фотокопије докумената (диплома, додатак дипломе или уверења о дипломирању);
 • 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-2 обрасца;
 • иднекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом;
 • 2 (две) фотографије формата 4,4×3,5;
 • Доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • Доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 715.

IX

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 75.000,00 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће се потписивати са Факултетом.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 и 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs и на сајту Факултета.

KONAČNE RANG LISTE

RANG LISTE

LISTE KANDIDATA

ZAJEDNIČKI KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

V Подношење пријава

VI Прелиминарно рангирање

 

Листе пријављених кандидата

 

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Коначне ранг листе

VIII Упис

 

IX Школарина

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2023/2024. godine 200 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 95 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

32

16

Računarske nauke

37

11

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

20

20

Fizika

15

6

Hemija

12

4

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

12

4

Biologija

18

8

Ekologija i zaštita prirode

18

8

Geografija

18

9

Turizam

18

9

UKUPNO

200

95

Uslovi upisa u prvu godinu master akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, odgovarajući i srodni studijski programi završenih osnovnih akademskih studija i postupak utvrđivanja redosleda kandidata definisani su Pravilnikom o upisu na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

(https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske- programe-PMF-a.pdf)

Kandidat koji nije završio odgovarajuće osnovne akademske studije, već je završio srodne studije, polaže prijemni ispit.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika i ako ima nostrifikovanu diplomu. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno. Strani državljanin može se upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koja su primenom afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta, u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu na kojima su završili te studije, u školskoj 2023/2024. godini upisuju se primenom afirmativnih mera koje se sprovode u skladu sa programom primene afirmativnih mera za upis na studije lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske nacionalne manjine.

Podnošenje prijava kandidata je od 02. oktobra 2023. do 20. oktobra 2023. godine, u periodu od 11 do 13 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • neoverenu fotokopiju diplome i dodatka diplome prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju i originale na uvid;
 • uverenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija (za studente koji nisu završili PMF u Nišu i koji nemaju izdatu diplomu i dodatak diplome),
 • neoverenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu ili fotokopiju lične karte;
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis master akademskih studija uiznosu od 3.000,00 din. (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu,na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakultetabr.840-1789666-80, sa pozivom na broj:714;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00dinara (šest hiljada dinara) za kandidate koji su završili srodne osnovne akademskestudije. Uplata se može izvršiti i naFakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-računFakultetabr.840-1789666-80,sapozivomnabroj:714.

Lista kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 20. oktobra 2023. godine.

Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 23. oktobra 2023. godine u 10 časova. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

Rang lista objavljuje se najkasnije 23. oktobra 2023. godine do 16 časova. Uvid u rezultate prijemnog ispita 24. oktobra 2023. godine u 10 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 24. oktobra 2023. godine do 11 časova.

Odgovor dekana 24. oktobra 2023. godine do 12 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 24. oktobra 2023. godine do 13 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 25. oktobra 2023. godine do 12 časova.

Konačna rang lista 25. oktobra 2023. godine do 15 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 26. i 27. oktobra 2023. godine od 10 do 13 časova.

Upis kandidata ispod crte na master akademske studije obaviće se 27. oktobra 2023. godine od 13 do 14 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

 

Kandidati prilikom upisa podnose:

 • overene fotokopije dokumenata (diploma, dodatak diplome ili uverenje o diplomiranju);
 • 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca;
 • indeks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom;
 • 2 (dve) fotografije formata 4,4x3,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000,00 dinara.

Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta

ДРУГИ УПИСНИ РОК

I

II Услови уписа

III Страни држављани

IV Афирмативне мере

 

V Подношење пријава

Листе пријављених кандидата

 

VI Прелиминарно рангирање

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Коначне ранг листе

VIII Упис

 

VIII Школарина

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 i 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

 

Акта и упутства