PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
o b j a v lj u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

PRELIMINARNE LISTE

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA šk. 2018/19

– prijava – prijemni list (kupuje se na Fakultetu)

– dokaz o uplati za prijavu na konkurs, u iznosu od 3000,00 (tri hiljade dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 714

– kandidati koji polažu prijemni ispit treba da izvrše uplatu u iznosu od 6000,00 (šest hiljada dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 714

– neoverena kopija diplome i dodatka diplome ili uverenja o diplomiranju (za studente kojima još uvek nije izdata diploma) prethodnog nivoa studija

– originalna dokumenta na uvid

– očitana biometrijska karta ili fotokopija lične karte

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA MASTER STUDIJE ZA šk. 2018/19

– za studente koji su završili po starom programu, uz predhodno navedenu dokumentaciju, treba i uverenje o položenim ispitima

ZA STUDENTE KOJI SU NISU ZAVRŠILI STUDIJE NA PMF-U U NIŠU

– uverenje o položenim ispitima ili overen dodatak diploma sa položenim ispitima sa bodovima, uverenje o godinama studiranja, kao i nastavni programi sa matičnog fakulteta

– za studente koji su završili po starom programu treba uverenje o položenim ispitima sa bodovima i nastavni programi istih

Pored neophodne dokumentacije, kandidat je u obavezi da na zahetv Komisije za upis dostavi dopunu dokumentacije

Celokupna dokumentacija se predaje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu , Višegradska 33 (kancelarija br.10)

Akta i uputstva