ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
о б ј а в љ у ј е

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

ПРВИ УПИСНИ РОК

I

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија школске 2021/2022. године 160 студената чије ће се образовање финансирати из буџета, и 95 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:

Студијски програмБуџетСамофинансирање
Математика2622
Рачунарске науке3117
Физика1110
Хемија124
Примењена хемија са основама менаџмента124
Биологија188
Екологија и заштита природе1610
Географија1611
Туризам189
УКУПНО16095

II Услови уписа

Услови уписа у прву годину мастер академских студија на Природно-математичком факултету у Нишу, одговарајући и сродни студијски програми завршених основних академских студија и поступак утврђивања редоследа кандидата дефинисани су Правилником о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

(/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf )

Кандидат који није завршио одговарајуће основне академске студије, већ је завршио сродне студије, полаже пријемни испит.

III Страни држављанин

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања ако пружи доказ о познавању српског језика и ако има нострификовану диплому. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено. Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран.

IV Афирмативне мере

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2021/2022. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

V Подношење пријава

Подношење пријава кандидата је од 04. октобра 2021. до 22. октобра 2021. године, у периоду од 11 до 13 часова.

Кандидати  приликом  пријаве  на  конкурс  подносе:

 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • неоверену фотокопију дипломе и додатка дипломе претходног нивоа студија или уверење о дипломирању и оригинале на увид;
 • уверење о положеним испитима са претходног нивоа студија (за студенте који нису завршили ПМФ у Нишу),
 • неоверену копију извода из матичне књиге рођених;
 • очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте;
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис мастер академских студија у износу од 3.000,00 дин. (три хиљаде динара).  Уплата се може извршити и на  Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета  бр.  840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.000,00 дин. (шест хиљада динара) за студенте који полажу пријемни испит. Уплата се може извршити и на  Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета  бр.  840-1789666-80, са позивом на број: 714.

VI Прелиминарно рангирање

Прелиминарно рангирање кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, обавиће се 22. октобра 2021. године.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 25. октобра 2021. године у 10 часова. Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.

Ранг листа објављује се најкасније 26. октобра 2021. године до 14 часова.

Увид у резултате пријемног испита 27. октобра 2021. године у 10 часова.

 

Листе пријављених кандидата

 

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Подношење приговора декану на јединствену ранг листу 27. октобра 2021. године до 11 часова.

Одговор декана 27. октобра 2021. године до 12 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 27. октобра 2021. године до 13 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 28. октобра 2021. године до 12 часова.

Коначна ранг листа 28. октобра 2021. године до 15 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер академских студија обавиће се 29. октобра 2021. године од 9 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте на мастер академске студије обавиће се 29. октобра 2021. године од 13 до 14 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

Коначне ранг листе

VIII Упис

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената (диплома, додатак дипломе или уверење о дипломирању);
 • 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-20 обрасца (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf );
 • индекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (две) фотографије формата 4,4×3,5;
 • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљадe динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број:
 

IX Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 75.000,00 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа,  или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 i 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

ДРУГИ УПИСНИ РОК

I

Природно-математички факултет у Нишу уписује у 2. уписном року у прву годину мастер академских студија школске 2021/2022. године 108 студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 92 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:

Студијски програмБуџетСамофинансирање
Математика2022
Рачунарске науке2817
Физика910
Хемија74
Примењена хемија са основама менаџмента24
Биологија05
Екологија и заштита природе1610
Географија1111
Туризам159
УКУПНО10892

II Услови уписа

Услови уписа у прву годину мастер академских студија на Природно-математичком факултету у Нишу, одговарајући и сродни студијски програми завршених основних академских студија и поступак утврђивања редоследа кандидата дефинисани су Правилником о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

(/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf )

Кандидат који није завршио одговарајуће основне академске студије, већ је завршио сродне студије, полаже пријемни испит.

III Страни држављани

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања ако пружи доказ о познавању српског језика и ако има нострификовану диплому. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено. Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран.

IV Афирмативне мере

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2021/2022. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

 

V Подношење пријава

Подношење пријава кандидата је од 03. новембра 2021. до 12. новембра 2021. године, у периоду од 11 до 13 часова.

Кандидати  приликом  пријаве  на  конкурс  подносе:

 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • неоверену фотокопију дипломе и додатка дипломе претходног нивоа студија или уверење о дипломирању и оригинале на увид;
 • уверење о положеним испитима са претходног нивоа студија (за студенте који нису завршили ПМФ у Нишу),
 • неоверену копију извода из матичне књиге рођених;
 • очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте;
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис мастер академских студија у износу од 3.000,00 дин. (три хиљаде динара).  Уплата се може извршити и на  Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета  бр.  840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.000,00 дин. (шест хиљада динара) за студенте који полажу пријемни испит. Уплата се може извршити и на  Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета  бр.  840-1789666-80, са позивом на број: 714.

Листе пријављених кандидата

 

VI Прелиминарно рангирање

Прелиминарно рангирање кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, обавиће се 12. новембра 2021. године.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 15. новембра 2021. године у 10 часова. Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.

Ранг листа објављује се најкасније 16. новембра 2021. године до 14 часова.

Увид у резултате пријемног испита 17. новембра 2021. године у 10 часова.

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Подношење приговора декану на јединствену ранг листу 17. новембра 2021. године до 11 часова.

Одговор декана 17. новембра 2021. године до 12 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 17. новембра 2021. године до 13 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 18. новембра 2021. године до 12 часова.

Коначна ранг листа 18. новембра 2021. године до 15 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер академских студија обавиће се 19. новембра 2021. године од 9 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте на мастер академске студије обавиће се 19. новембра 2021. године од 13 до 14 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

Коначне ранг листе

VIII Упис

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената (диплома, додатак дипломе или уверење о дипломирању);
 • 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-20 обрасца (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf );
 • индекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (две) фотографије формата 4,4×3,5;
 • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљадe динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714;
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број:
 

VIII Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 75.000,00 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа,  или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 i 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

 

Акта и упутства