2023.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 20.12.2023. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Organska hemija i biohemija.

Na konkurs se javio jedan kandidat:

 1. dr Milan Nešić

Naslov predavanja kandidata: „Konformaciona analiza organskih molekula na osnovu podataka iz NMR-spektara“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 26.01.2024. godine u 12:00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:
 1. dr Gordana Stojanović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (predsednik),
 2. dr Niko Radulović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (član),
 3. dr Ivan Palić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (član).
Datum objavljivanja: 09.01.2024.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 22.11.2023. godine, za izbor dva nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Eksperimentalna biologija i biotehnologija.

Na konkurs su se javila dva kandidata:

 1. dr Višnja Madić
 2. dr Nikola Jovanović.

Naslov predavanja kandidata Višnje Madić: „Ćelijski ciklus - mitoza i mejoza“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 28.12.2023. godine u 10:00 sati, prostorija 100.

Naslov predavanja kandidata Nikole Jovanovića: „PCR i qPCR tehnologija“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 28.12.2023. godine u 11:00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:
 1. dr Perica Vasiljević, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (predsednik),
 2. dr Tatjana Mitrović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (član),
 3. dr Vladimir Cvetković, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (član).
Datum objavljivanja: 13.12.2023.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 22.03.2023. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Društvena geografija. Na konkurs su se javila 2 kandidata: dr Dušan Kićović i dr Aleksandar Kovjanić. Naslov predavanja: „Stanovništvo Srbije“. Datum, vreme i mesto održavanja: 21.06.2023. godine u 10.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije:
 1. dr Marija Bratić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (predsednik),
 2. dr Ranko Dragović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, (član),
 3. dr Ninoslav Golubović, docent, Prirodno-matematički fakultet Niš, (član).
Datum objavljivanja na oglasnoj tabli: 06.06.2023. Promena člana komisije za pristupno predavanje
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 22.03.2023. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Teorijska fizika i primene. Na konkurs se javio kandidat: dr Lazar Radenković. Naslov predavanja: „Da Vinči-Kulon-Amontonov zakon suvog trenja. Definicija, upotreba, česte miskoncepcije i granice primenljivosti“. Datum, vreme i mesto održavanja: 10.05.2023. godine u 11.00 sati, prostorija 012 - NIS laboratorija. Članovi Komisije:
 1. dr Ljubiša Nešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, UNO Teorijska fizika (predsednik)
 2. dr Nenad Milojević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, UNO Teorijska fizika i primene (član)
 3. dr Milan Milošević, docent, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, UNO Teorijska fizika i primene (član).
Datum objavljivanja: 24.04.2023.
2022.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 16.11.2022. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Eksperimentalna i primenjena fizika. Na konkurs se javio kandidat: dr Jelena Delibašić. Naslov predavanja: „Savremena rendgenska difraktometrija i primena“. Datum, vreme i mesto održavanja: 29.12.2022. godine u 12.00 sati, prostorija 504. Članovi Komisije:
 1. dr Ljiljana Kostić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, UNO Eksperimentalna i primenjena fizika, predsednik Komisije,
 2. dr Suzana Stamenković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, UNO Eksperimentalna i primenjena fizika, predsednik Komisije, član,
 3. dr Saša Gocić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, UNO Eksperimentalna i primenjena fizika, predsednik Komisije, član.
Datum objavljivanja: 13.12.2022. Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 20.07.2022. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Opšta i neorganska hemija. Na konkurs se javio kandidat: dr Milica Nikolić. Naslov predavanja: „Molekulsko orbitalni dijagrami dvoatomskih molekula“. Datum, vreme i mesto održavanja: 12.10.2022. godine u 12.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije:
 1. dr Maja Stanković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik,
 2. dr Nikola Nikolić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
 3. dr Bratislav Todorović, redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, član.
Datum objavljivanja: 27.09.2022. Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 20.04.2022. godine, za izbor dva nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Matematika. Na konkurs se javio kandidat: dr Dušan Đorđević. Naslov predavanja: „Izvod stohastičkog procesa“. Datum, vreme i mesto održavanja: 01.06.2022. godine u 14.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije:
 1. dr Miljana Jovanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik,
 2. dr Jelena Manojlović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
 3. dr Predrag Rajković, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Nišu, član
 4. dr Marija Milošević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član.
Datum objavljivanja: 16.05.2022. Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 20.04.2022. godine, za izbor dva nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Matematika. Na konkurs se javio kandidat: dr Katarina Đorđević. Naslov predavanja: „Lorencov dinamički sistem“. Datum, vreme i mesto održavanja: 01.06.2022. godine u 13.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije:
 1. dr Miljana Jovanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik,
 2. dr Jelena Manojlović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
 3. dr Predrag Rajković, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Nišu, član
 4. dr Marija Milošević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član.
Datum objavljivanja: 16.05.2022. Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 09.02.2022. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Teorijska fizika i primene. Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Danilo Delibašić. Naslov predavanja: „Vremenski zavisna teorija rasejanja - prva Bornova aproksimacija“. Datum, vreme i mesto održavanja: 26.04.2022. godine u 10.15 sati, prostorija 508. Članovi Komisije: 1. dr Ivan Mančev, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik, 2. dr Ljiljana Stevanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član, 3. dr Nenad Milojević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član. Datum objavljivanja: 08.04.2022. Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 09.02.2022. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Ekologija i zaštita životne sredine. Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Nikola Stanković. Naslov predavanja: „Ekologija fitoplanktona“. Datum, vreme i mesto održavanja: 30.03.2022. godine u 12.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije: 1. dr Slaviša Stamenković, redovni profesor, predsednik Komisije, 2. dr Milica Stojković Piperac, vanredni profesor, član, 3. dr Đurađ Milošević, vanredni profesor, član. Datum objavljivanja: 15.03.2022.
2021.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 04.08.2021. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Računarske nauke. Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Aleksandar Trokicić. Naslov predavanja: „Linearna klasifikacija: Perceptron algoritam“. Datum, vreme i mesto održavanja: 14.12.2021. godine u 13.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije: 1. dr Miroslav Ćirić, redovni profesor, predsednik Komisije, 2. dr Branimir Todorović, vanredni profesor, član, 3. dr Marko Petković, redovni profesor, član. Datum objavljivanja: 29.11.2021.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 12.05.2021. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Eksperimentalna i primenjena fizika. Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Željko Mladenović. Naslov predavanja: „Drift i difuzija naelektrisanih čestica u jonizovanom gasu“. Datum, vreme i mesto održavanja: 29.9.2021. godine u 10.00 sati, prostorija 508. Članovi Komisije: 1. dr Suzana Stamenković, red. prof., predsednik Komisije, 2. dr Ljiljana Kostić, vanr. prof., član, 3. dr Saša Gocić, vanr. prof., član. Datum objavljivanja: 14.09.2021.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 07.07.2021. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast: Matematika. Na konkurs se javilo dva kandidata:
 1. dr Đorđe Vučković,
 2. dr Jovana Nikolov Radenković, docent
Naslov predavanja: „Kompaktni operatori i njihove osobine“. Datum, vreme i mesto održavanja: 05.11.2021. godine u 13.00 sati, prostorija 210. Članovi Komisije: 1. dr Dragana Cvetković Ilić, red. prof., predsednik Komisije, 2. dr Vladimir Pavlović, red. prof., član, 3. dr Jovana Milenković, docent, član. Pristupno predavanje obaviće učesnik konkursa dr Đorđe Vučković. Datum objavljivanja: 19.10.2021.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 23.06.2021. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Matematika Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Aleksandra Kapešić Naslov predavanja: „Bifurkacije vektorskog polja na pravoj“. Datum, vreme i mesto održavanja: 25.8.2021. godine u 10.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije: 1. dr Jelena Manojlović, red. prof., predsednik Komisije, 2. dr Miljana Jovanović, red. prof., član, 3. dr Dejan Ilić, red. prof., član. Datum objavljivanja: 15.07.2021.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 16.12.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Matematika Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Maja Obradović Naslov predavanja: „Metod maksimalne verodostojnosti“. Datum, vreme i mesto održavanja: 17.02.2021. godine u 11.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije: 1.. dr Miroslav Ristić, red. prof., predsednik Komisije, 2.. dr Aleksandar Nastić, red. prof., član, 3.. dr Miodrag Đorđević, docent, član, 4.. dr Predrag Popović, docent, član. Datum objavljivanja: 28.01.2021.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 02.12.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Matematika Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jovana Milenković Naslov predavanja: „Osnovne osobine uopštenih inverza matrica i operatora i njihove razlike“. Datum, vreme i mesto održavanja: 12.02.2021. godine u 11.00 sati, prostorija amfiteatar. Članovi Komisije: 1.. dr Dragana Cvetković Ilić, red. prof., predsednik, 2.. dr Vladimir Pavlović, red. prof., član, 3.. dr Jovana Nikolov Radenković, docent, član. Datum objavljivanja: 27.01.2021.
2020
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 14.10.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast: Engleski jezik Na konkurs se javilo sedam kandidat: 1.Ivona Radojević Aleksić 2.Natalija Dimitrijević 3.Leontina Kerničan 4.Alekandra Kostić 5.Katarina Milenković 6.Vesna Stanković 7.Filip Stojiljković Naslov predavanja: „Revision of tenses and core vocabulary relted to matter“. Datum, vreme i mesto održavanja: 03.12.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije: 1.. dr Jasmina Đorđević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, predsednik Komisije 2.. dr Miloš Tasić,docent Mašinskog fakulteta u Nišu, član 3.. dr Petra Mitić,docent Filozofskog fakulteta u Nišu, član. Datum objavljivanja: 16.11.2020.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 16.09.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Fizička geografija Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Milena J. Gocić Naslov predavanja: „Metodološke koncepcije istraživanja mehaničke vodne erozije“.Datum, vreme i mesto održavanja: 28.10.2020. godine u 12.00 sati, prostorija 100.Članovi Komisije:1.Prof. dr Ivan Filipović, red.prof.,predsednik Komisije 2.Prof. dr Ranko Dragović,docent, član 3.Prof. dr Mrđan Đokić,docent, član.Datum objavljivanja: 08.10.2020.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 26.02.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Geologija Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Miloš G.Đorđević Naslov predavanja: „Klasifikacija Minerala prema hemijskom sastavu “.Datum, vreme i mesto održavanja: 08.07.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100.Članovi Komisije:1.Prof. dr Ranko Dragović, red.prof.,predsednik Komisije 2.Prof. dr Mrđan Đokić,docent, član 3.Prof. dr Ninoslav Golubović,docent, član.Datum objavljivanja: 12.06.2020.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 18.12.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Analitička i fizička hemija Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Mrmošanin Naslov predavanja: „Vrste elektroda“.Datum, vreme i mesto održavanja: 21.02.2020. godine u 12.00 sati, prostorija 100.Članovi Komisije:1.Prof. dr Snežana Tošić, red.prof.,predsednik Komisije 2.Prof. dr Aleksandra Pavlović,red.prof., član 3.Prof. dr Milan Mitić,vanr.prof., član.Datum objavljivanja: 04.02.2020.
2019
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 6.11.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Teorijska fizika i primene. Na konkurs se javio kandidat: dr Goran Pavlović Naslov predavanja: „MHD teorija talasa u plazmi“. Datum, vreme i mesto održavanja: 30.01.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100. Članovi Komisije: 1. Dr Dragan Gajić, red. prof, predsednik komisije, 2. Dr Ljubiša Nešić, red. prof, član, 3. Dr Saša Gocić. vanr. prof, član. Datum objavljivanja: 15.11.2020.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 6.11.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Računarske nauke Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Stefan Stanimirović Naslov predavanja: „Metodi za determinizaciju automata“. Datum, vreme i mesto održavanja: 24.01.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 121. Članovi Komisije: 1.Prof. dr Jelena Ignjatović, predsednik Komisije 2.Prof. dr Miroslav Ćirić, član 3.Prof. dr Aleksandar Stamenković, član. Datum objavljivanja: 9.01.2020.
2018
Pristupno predavanje u okviru konkura, objavljenog 21.11.2018. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Analitička i fizička hemija Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Nikolić Naslov predavanja: „Argentometrijske titracije” Datum, vreme i mesto održavanja: 25.12.2018. godine u 13.00 sati, prostorija PZ-202. Članovi komisije: dr Violeta Mitić, redovni profesor, predsednik komisije, dr Snežana Mitić, redovni profesor, član, dr Vesna Stankov Jovanović, redovni profesor, član. Datum objavljivanja: 10.12.2018.
Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Zoologija Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Dragana Stojadinović Naslov predavanja: „Sistematika i filogenija gmizavaca” Datum, vreme i mesto održavanja: 26.02.2018. godine u 14.30 sati, prostorija 401. Članovi komisije: dr Vladimir Žikić, redovni profesor, dr Jelka Crnobrnja-Isailović, redovni profesor, dr Ljubiša Đorđević, vanredni profesor. Datum objavljivanja: 19.02.2018.
Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Eksperimentalna i primenjena fizika Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Lana Pantić Ranđelović Naslov predavanja: „Savremene mogućnosti korišćenja sunčevog zračenja” Datum, vreme i mesto održavanja: 23.01.2018. godine u 11.00 sati, crvena sala br.100. Članovi komisije: akademik Tomislav Pavlović, redovni profesor u penziji, prof. dr Miodrag Radović, redovni profesor, dr Vesna Manić, docent. Datum objavljivanja: 15.01.2018.
2017
Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Ekologija i zaštita životne sredine Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Dragana Jenačković Naslov predavanja: „Životne forme biljaka” Datum, vreme i mesto održavanja: 10.01.2018. godine u 11.00 sati, učionica 401. Članovi komisije: dr Vladimir Ranđelović, redovni profesor, dr Marina Jušković, vanredni profesor, dr Ana Savić, docent. Datum objavljivanja: 27.12.2017.
Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Regionalna geografija Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Živković Naslov predavanja: „Teorijsko metodološki koncept regionalne geografije” Datum, vreme i mesto održavanja: 11.12.2017. godine u 9.00 sati, sala 5a. Članovi komisije: prof. dr Aleksandar Radivojević, vanredni profesor, dr Mrđan Đokić, docent, dr Nataša Martić Bursać, docent. Datum objavljivanja: 4.12.2017.