Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine

Š Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1 bez401 Ekologija biljaka 1 o 2 3 0 0 1 7
2 bIO401 Zaštita životne sredine 1 o 2 2 0 0 1 6
3 BIO402 Uporedna fiziologija životinja 1 O 2 0 0 3 0 6
4 Predmet izbornog bloka 1 1 ib 2 2 0 0 0 5
5 Predmet izbornog bloka 1 1 ib 2 2 0 0 0 5
6 bez402 Ekologija životinja 2 o 2 3 0 0 1 7
7 Bio403 Osnovi genetskog inženjerstva 2 o 2 0 0 3 0 6
8 BIO404 Humana genetika 2 o 2 3 0 0 0 6
9 biO405 Osnovi biotehnologije 2 O 2 2 0 0 1 6
10 Predmet izbornog bloka 2 2 ib 2 2 0 1 0 6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 705

60
UKUPNO 20 19 0 8
Š Naziv predmeta S Status predmet Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Druga godina
11 Bez501 Metodologija naučno-istraživačkog rada 3 o 2 3 0 0 0 6
12 BIO501 Eksperimentalna biohemija 3 o 2 0 0 2 0 5
13 BEZ502 Fitogeografija 3 o 2 1 0 0 0 4
14 Predmet izbornog bloka 3 3 ib 2 0 0 1 0 5
15 bio502 Teorija evolucije 4 o 2 3 0 0 0 6
16 BEZ503 Zoogeografija 4 O 2 1 0 0 0 4
17 BEZ504 Studijski istraživački rad 4 O 0 0 12 0 0 10
18 Predmet izbornog bloka 4 4 ib 2 0 0 1 0 5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =

600 45
UKUPNO 14 10 12 4
Ukupno = 34 Ukupno = 29 Ukupno = 12 Ukupno = 12
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 87 1305
BIO503 Završni rad o 15

Ukupno ESPB

120

Izborni predmeti

Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON ESPB
Predmeti izbornog bloka 1.
1 bezI11 Termodinamika biosistema NS ib 2 2 0 0 5
2 bezi12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka NS ib 2 2 0 0 5
3 bioI11 Biološke simbioze TM ib 2 2 0 0 5
4 BIOI12 Entomologija NS IB 2 2 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 2.
5 biOI21 Sekundarni metaboliti
biljaka
NS ib 2 2 0 1 6
6 BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama SA ib 2 2 0 1 6
Predmeti izbornog bloka 3.
7 biOI31 Kultura animalnih ćelija NS ib 2 1 0 0 5
8 BIOI32 Kultura biljnih tkiva NS IB 2 1 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 4.
9 biOI41 Eksperimentalna
hematologija
NS ib 2 0 0 1 5
10 bioi42 Biološka antropologija NS ib 2 0 0 1 5