Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija:

Šifra predmeta Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. F-217 Fizička i tehnička merenja I O 2 1 2 6
2. F-209 Fizika čvrstog stanja I O 2 1 2 6
3. Pr-18 Numeričke metode u fizici I O 2 2 7
4. F-219 Fizika površina i tankih slojeva I O 2 0 2 6
5. Ipr1 Predmet izbornog bloka 1 I IB 2.5 0.5 5
6. F-220 Osnovi fizike jonizovanih gasova II O 2 0 2 7
7. Pr-06 Atomska i molekularna fizika II O 2 2 6
8. Pr-08 Statistička fizika II O 2 2 6
9. F-213 Savremene metode eksperimentalne fizike II O 2 0 2 6
10. Ipr2 Predmet izbornog bloka 2 II IB 2 0 2 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 41
Druga godina
1. Pr-10 Osnovi fizike plazme III O 2 2 6
2. F-221 Elektronika III O 2 1 2 6
3. F-222 Osnovi fizike elementarnih čestica III O 2 2 6
4. Ipr3 Predmet izbornog bloka 3 III IB 2 2 6
5. Ipr4 Predmet izbornog bloka 4 III IB 2 2 6
6. F-223 Fizika materijala IV O 2 0 2 5
7. F-224 Eksperimentalne tehnike nuklearne fizike IV O 2 0 1 5
8. Pr-25 Fizika senzora i pretvarača IV O 2 1 1 5
9. Ipr5 Predmet izbornog bloka 5 IV IB 2 1 1 5
10. Sirpr Studijski istraživački rad IV O 10
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46
Ukupno

= 38.5

Ukupno

= 19.5

Ukupno

= 10

Ukupno

= 19

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 87
Završni rad IV O 10

Ukupno ESPB

120

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka 1.
1. F-215 Radiologija i dozimetrija SA I 3 0 5
2. Pr-26 Osnovi energetike SA I 2 1 5
Predmeti izbornog bloka 2.
1. Pr-27 Sistemi za akviziciju podataka SA I 2 0 2 5
2. Pr-28 Automatsko upravljanje SA I 2 0 2 5
Predmeti izbornog bloka 3.
1. Pr-33 Programski paketi u fizici TM I 2 2 6
2. Pr-29 Simetrije u fizici NS I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 4.
1. Pr-01 Teorijska mehanika TM I 2 2 6
2. Pr-03 Elektrodinamika TM I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5.
1. F-234 Geofizika SA I 2 1 1 5
2. F-216 Optoelektronika NS I 2 1 1 5
3. F-235 Fizika lasera SA I 2 2 5