Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Ciljevi studijskog programa:
Osposobiti studente za primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti fizike.
Ishod procesa učenja:
Studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama iz fizike osposobljeni su da rešavaju probleme iz oblasti fizike koji se javljaju u industriji, kao i u drugim naukama.
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv:
Fizičar
Uslovi za upis studijskog programa:
U prvu godinu studija mogu se upisati sva lica sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.
Kandidati za upis koji su položili opštu maturu ne polažu prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita, ovim kandidatima se vrednuju rezultati opšte mature.
Svi ostali kandidati polažu prijemni ispit.
Konačna rang lista kandidata za upis formira se na osnovu njihovog uspeha postignutog u srednjoj školi i na osnovu rezultata opšte mature, odnosno prijemnog ispita.
Lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta sa okvirnim sadržajem:
Pregled obaveznih i izbornih predmeta, kao i njihovih okvirnih sadržaja, dat je u prilogu.
Način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija:
Studenti pohađaju predavanja i vežbe. Predavanja izvode nastavnici, a vežbe nastavnici ili saradnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Neke izborne predmete izvode nastavnici Filozofskog fakulteta u Nišu. Nastava je organizovana u semestrima. Svi predmeti traju jedan semestar, sa nedeljnim fondom časova predavanja i vežbi prikazanim u prilogu.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova:
Svaki predmet je iskazan ESPB bodovima u prilogu.
Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama:
Završni rad na osnovnim akademskim studijama iz fizike nije predviđen.
Preduslovi za upis svakog predmeta ili grupe predmeta:    
Ovi uslovi su predviđeni okvirnim sadržajem svakog predmeta posebno i dati su u prilogu.
Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa:
Studenti mogu kao izborne predemete odabrati predmete predviđene kao obavezne u okviru diplomskih akademskih studija iz opšte fizike, primenjene fizike i diplomskih akademskih studija iz fizike-informatike. Spisak ovih predmeta i njihovih okvirnih sadržaja  dat je u prilogu.
Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija:
Student može preći na osnovne akademske studije fizike  sa bilo kog drugog srodnog akademskog studijskog programa.
Student je dužan da položi sve ispite koji su obavezni na osnovnim akademskim studijama iz fizike, u istom obimu u kojem su oni predviđeni ovim studijskim programom, i time ostvaruje onoliki broj ESPB bodova koliki je predviđen ovim studijskim programom.
Svi položeni ispiti na ranijem studijskom programu koji nisu obavezni na osnovnom akademskom studijskom programu iz fizike priznaju se kao položeni izborni predmeti na studijskom programu iz fizike, sa istim brojem ESPB bodova ostvarenim na ranijem studijskom programu, a ukupno najviše do 30 ESPB bodova.
Dozvoljen je prelaz na osnovne akademske studije iz fizike studentima koji su upisali studije fizike po propisima do 9.9.2005. godine. Broj ESPB bodova koje donosi svaki položeni ispit određuje se u skladu sa programom svakog predmeta pojedinačno.
Odluku o srodnosti nekog studijskog programa, kao i odluke o prenosu ESPB bodova,  donosi Veće odseka za fiziku.
Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa:
Ispiti se mogu polagati pismeno, usmeno ili praktično. Način polaganja svakog ispita dat je u prilogu.
Ispunjenjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Programom svakog predmeta određena je srazmera poena stečenih predispitnim obavezama i na ispitu. Pri tome, predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta, nastavnik predviđen za izvođenje nastave
Brojevi u prvoj koloni označavaju broj časova predavanja, u drugoj broj časova računskih vežbi a u trećoj broj časova laboratorijskih vežbi

Predmet I II III IV V VI ESPB bodovi
Mehanika 4+2+4 12
Matematika 1 3+3+0 8
Metrologija i obrada rezultata merenja 2+2+0 5
Osnove računarstva 2+0+2 5
Termodinamika i molekularna fizika 4+2+4 12
Matematika 2 3+3+0 8
Hemija 3+0+3 6
Engleski jezik 2+2+0 4
Elektromagnetizam 4+2+4 12
Matematika 3 3+3+0 8
Matematička fizika 1 4+3+0 8
Izborni predmet 1 2+0+0 2
Optika 4+2+4 12
Teorijska mehanika 1 3+2+0 8
Elektronika 3+3+0 6
Izborni predmet 2 2+1+0 4
Statistička fizika 1 3+2+0 7
Atomska i molekularna fizika 1 3+2+2 9
Eksperimentalne metode u fizici 2+0+2 5
Programiranje 2+0+2 5
Izborni predmet 3 2+2+0 4
Elektrodinamika 1 3+2+0 7
Kvantna mehanika 1 3+2+0 7
Fizika čvrstog stanja 1 2+2+0 6
Nuklearna fizika 2+2+0 6
Izborni predmet 4 2+2+0 4
Nedeljni fond časova 24 26 25 24 24 22 Ukupno 180 bodova

Studenti mogu izbarati izborne  predmete sa bilo koje od sledećih listi:

Izborni predmet 1 Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Fizika okoline 2+0+0 2
Istorija fizike 2+0+0 2
Osnove biofizike 2+0+0 2
 
Izborni predmet 2 Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Fizika obnovljivih izvora energije 2+1+0 4
Primena računara u fizici 2+1+0 4
Uvod u kosmologiju 2+1+0 4
 
Izborni predmet 3 Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Matematička fizika 2 2+2+0 4
Fizika atmosfere 2+2+0 4
Numeričke metode u fizici 2+2+0 4
 
Izborni predmet 4 Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Teorija relativnosti 2+2+0 4
Fizička elektronika 2+2+0 4
Uvod u fiziku plazme 2+2+0 4
Uvod u metodiku nastave fizike 2+2+0 4