DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE (120 BODOVA UZ PREDHODNO ZAVRŠENE OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE)
Studije drugog stepena

Naziv predmeta VII VIII IX X bodova
Turizam i zašt. život. sredine 4+2 7,5
Svetstka privreda i turizam 4+2 7,5
Nacionalna turist. geogr. 4+2 7,5
Turist. regije sveta 4+3 7,5
Ekonomika turizma 4+2 8
Region. geogr. Evrope sa Rusijom 4+2 8
Menadžment turist. destinacije 4+2 8
Izborni predmeti
Psihologija 4+0 6
Savremene tendenc. u turizmu 4+0 6
Turizam i održivi razvoj 4+2 8
Turist. uređ. prost. 4+3 8
Menadžment kvaliteta 4+3 6
Ljudski resursi u turizmu 4+0 7
Metodologija NIR-a 4+2 6
Pravo u turizmu 4+2 7
GIS 2+0 6
Diplomski rad 2+0 6
Izborni predmeti
Sociologija turizma 4+2 6
Saobraćaj u turizmu 4+2 6

Diplomske akademske studije: dipl.geograf-turizmolog -master
Diplomske akademske studije traju dve godine i završavaju se kada student ostvari 120 ESPB bodova. To su studije drugog stepena a mogu ih upisati lica koja su završila osnovne akademske studije srodnih fakulteta smera turizam.
Kandidati se za upis do odobrenog broja mesta rangiraju prema ostvarenoj prosečnoj oceni na osnovnim akademskim studijama.
Ishod procesa učenja je osposobiti studente za rad u turističkim organizacijama, agencijama, hotelijerstvu kao i za izvođenje  nastave iz turističke grupe predmeta u ugostiteljskim i turističkim školama.
Nakon završetka studija student dobija akademski naziv diplomirani geograf-turizmolog – master.
Nastava je organizovana u semestrima, a terenska nastava se izvodi u toku maja meseca.
Ispiti se mogu polagati pismeno, usmeno ili praktično a način polaganja je dat u studijskom programu.