Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:

Predmet I II III IV ESPB bodovi
Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi 3+2 7.5
Teorija operatora 3+2 7.5
Teorija verovatnoća 3+2 7.5
Izborni predmet 1 3+2 7.5
Algebarske strukture 3+2 7.5
Diferencijalna geometrija 3+2 7.5
Parcijalne diferencijalne jednačine 3+2 7.5
Kompleksna analiza 3+2 7.5
Neeuklidske geometrije 3+2 7.5
Agebarska topologija 3+2 7.5
Izborni predmet 2 3+2 7.5
Izborni predmet 3 3+2 7.5
Izborni  predmet 4 3+2 6
Izborni predmet 5 3+2 6
Školska praksa
4 (2 časa student prisustvuje predavanjima u školi, 2 časa student drži predavanja u školi)
6
Studijski istraživački rad 10 4
Diplomski rad 8
Nedeljni fond časova 12+8 12+8 12+9 6+4+10 Σ=120
Izborni predmet 1:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Matematička logika 3+2 7.5
Teorija fiksne tačke i primene 3+2 7.5
Izborni predmet 2:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Metodika nastave matematike 3+2 7.5
Mera i integracija 3+2 7.5
Izborni predmet 3:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Osnovi Furijeove analize 3+2 7.5
Banahove algebre i spektri 3+2 7.5
Izborni predmet 4:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Stohastički procesi 3+2 6
Uopšteni inverzi 3+2 6
Izborni predmet 5:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi
Mere nekompaktnosti i primene 3+2 6
Kombinatorika i teorija grafova 3+2 6