Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:

Predmet I II III IV V VI ESPB
bodovi
1. Uvod u programiranje 3+3 8
2. Diskretne strukture I 2+2 7
3. Uvod u računarstvo i digitalna logička kola 2+2 7
4. Matematička analiza I 3+3 8
5. Uvod u objektno-orijentisano programiranje 3+3 8
6. Diskretne strukture II 2+2 7
7. Uvod u Web programiranje 2+2 7
8. Matematička analiza II 3+3 8
9. Strukture podataka i algoritmi 3+3 8
10. Linearna algebra 3+3 8
11. Arhitektura i organizacija računara 2+2 7
12. Interaktivno programiranje 2+2 7
13. Dizajn i analiza algoritama 3+3 8
14. Uvod u verovatnoću 3+3 8
15. Uvod u operativne sisteme 2+2 7
16. Izborni predmet 1 2+2 7
17. Uvod u baze podataka 3+3 8
18. Izborni predmet 2 2+2 7
19. Izborni predmet 3 3+3 8
20. Izborni predmet 4 2+2 7
21. Uvod u softversko inžinjerstvo 2+2 7
22. Računarske mreže 2+2 7
23. Izborni predmet 5 3+0 5
24. Izborni predmet 6 3+0 5
25. Softverski praktikum 0+6 6
Nedeljni fond časova 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 Σ= 180
Izborni predmeti :
Izborni predmet Semestar Nedeljni fond časova ESPB
bodovi
1. Elektronsko izdavaštvo 4 2+2 7
2. Analitička geometrija 4 2+2 7
3. Teorija brojeva i polinoma 5 2+2 7
4. Uvod u numeričku analizu 5 2+2 7
5. Metodika nastave informatike 5 3+3 8
6. Simbolička izračunavanja 5 3+3 8
7. Upravljanje projektima u IT 5 2+2 7
8. Matematička statistika 5 2+2 7
9. Psihologija 6 3+0 5
10. Engleski jezik I 6 3+0 5
11. Pedagogija 6 3+0 5
12. Engleski jezik II 6 3+0 5