Nastavni plan za stručni naziv: PROFESOR MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

Studije ovog profila su organizovane tako da zadovolje potrebe malih škola u kojima nema punog fonda časova za profesore matematike, a pre svega računarstva i informatike. Nastavnim planom su obuhvaćeni svi sadržaji predmeta Matematika u osnovnim i srednjim školama, a isto tako i predmeta Računarstvo i informatika. Pri tome se ne ulazi onoliko duboko u pomenute naučne oblasti koliko se to čini nastavnim planovima za prva dva obrazovna profila na Studijskoj grupi za matematiku. S obzirom da je prevashodni cilj ovog nastavnog plana uspešan rad u nastavi osnovnih pa i srednjih škola, na trećoj i četvrtoj godini studija se izučavaju predmeti izrazito metodičko-didaktičke orijentacije.

R.br. Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Matematička logika 3+3 pu 7.5
2. Matematička analiza 1 4+4 4+4 pu 20
3. Linearna algebra i analitička geometrija 2+2 2+3 pu 12.5
4. Algebra 1 2+2 2+2 pu 10
5. Osnovi računarstva i programiranja 2+2+2 2+2+2 pu 15
6. Strani jezik (engleski) 0+2 0+2 0+2 0+2 u 10
7. Matematička analiza II 4+4 4+4 pu 22.5
8. Osnovi geometrije 3+2 2+2 pu 12.5
9. Računarski sistemi 2+2 2+2 pu 10
10. Programski jezici 3+2+2 2+2+2 pu 17.5
11. Nacrtna geometrija 2+2 2+2 p 10
12. Diferencijalne jednačine 2+2 2+2 pu 10
13. Kompleksna analiza 2+2 pu 5
14. Funkcionalna analiza (RI,E,PR) 2+2 2+2 pu 10
15. Psihologija 2+0 u 5
16. Izborni predmet II 2+0 u 5
17. Pedagogija 2+0 u 5
18. Integrisani programski paketi 2+0+3 2+0+3 pru 12.5
19. Strukture i baze podataka 2+2+2 2+2+2 pu 15
20. Metodika nastave racunarstva 2+0+3 ppru 7.5
21. Metodika nastave matematike 2+0+3 pu 7.5
22. Verovatnoća i statistika 2+2 2+2 pu 10
23. Elementarna matematika 1 2+2+2 2+2+2 ppru 15
24. Elementarna matematika 2 2+2+2 2+2+2 ppru 15
25. Filozofija i istorija matematike 2+0 2+0 u 5
26. Informacione tehnologije 2+1+1 2+1+1 u 10
27. Diplomski ispit 2+0 pru 15
13+15+2 10+13+2 12+12+2 10+12+2 16+10+5 12+8+5 12+7+8 14+7+8 300

Legenda:
Fond časova: a+b+v:
a – časova predavanja
b – časova teorijskih / računskih vežbi
v – laboratorijskih / praktičnih vežbi
Ispiti:
u – ispit se polaže usmeno
p – ispit se polaže pismeno
pu – ispit se polaže pismeno i usmeno
pru – ispit se polaže praktično i usmeno
ppru – ispit se polaže pismeno, praktično i usmeno
Izborni predmeti
Izborni predmet I: Izabrana poglavlja iz Algebre i Logike, Izabrana poglavlja iz Geometrije i Topologije, Izabrana poglavlja iz Matematičkih analiza, Izabrana poglavlja iz Funkcionalne analize i Teorije operatora, Izabrana poglavlja iz Verovatnoće i Slučajnih procesa, Izabrana poglavlja iz Teorijske i Primenjene statistike, Izabrana poglavlja iz Teorije programiranja, Izabrana poglavlja iz Informacionih tehnologija, Izabrana poglavlja iz Fizike i Izabrana poglavlja iz Mehanike. Student bilo kog smera može polagati Izborni predmet I i to: sa gore navedenog spiska ili predmet iz redovne nastave sa drugog smera, osim ako on nije neki od predmeta iz redovne nastave po planu i programu smera na koji je student upisan. Izborni predmeti iz kojih će biti organizovana nastava, kao i program predmeta, donosi Veće Odseka za matematiku početkom svake školske godine. Izborni predmet I ulazi u spisak predmeta za sedmi semestar. Student bira u kom će semestru (od petog do osmog) slušati i polagati Izborni predmet I.
Izborni predmet II: Sociologija, Jezička kultura. Za svaki semestar će Veće odseka odrediti za koje će se Izborne predmete (I ili II) organizovati nastava.
Strani jezik
Studenti koji su slušali engleski jezik u srednjoj školi engleski jezik slušaju dva semestra (treći i četvrti). Studenti koji prvi put slušaju engleski jezik obavezni su da ga slušaju četiri semestra (od prvog do četvrtog). Posle odslušanog drugog semestra studenti polažu kolokvijum, a posle četvrtog semestra ispit.
Ispiti
Položeni Izborni predmeti (I i II) se ne broje kao uslov za upis četvrte godine. Studenti smera Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku i Diplomirani matematičar za matematiku ekonomije mogu da pohađaju nastavu i polažu ispite iz Psihologije i Pedagogije.
Diplomski ispit
Za diplomski ispit određuju se teme koje su od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje se student obrazuje i na tu temu student piše diplomski rad. Prijavu za odobrenje teme diplomskog rada student podnosi Veću odseka. U prijavi teme diplomskog rada student navodi oblast, predmet i nastavnika kod koga želi da radi diplomski rad. Veće studijske grupe donosi odluku o odobrenju teme za izradu diplomskog rada i određuje komisiju od tri člana za ocenu i odbranu urađenog diplomskog rada, pri čemu su članovi komisije iz rada nastavnika. Student predaje urađeni diplomski rad u pet primeraka referentu za studentska pitanja. Referent za studentska pitanja dostavlja diplomski rad članovima komisije za ocenu urađenog diplomskog rada. Komisija podnosi izveštaj o oceni urađenog diplomskog rada Veću oseka. Veće odseka usvaja izveštaj komisije i određuje datum odbrane diplomskog rada. Odbrana diplomskog rada mora da se oglasi na oglasnoj tabli Fakulteta najmanje pet dana pre datuma odbrane.