(M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

Predavanja

A1 - Osnovni pojmovi, definicije i teoreme (šk.2022/2023)

A2 - Linearni sistemi DJ (šk.2023/2024)

A3 - Fundamentalna matrica linearnog sistema DJ (šk.2023/2024)

A4 - Nehomogen linearan sistem DJ (šk.2023/2024)

A5 - Linearni sistem DJ sa konstantnim koeficijentima ~ Ojlerov metod (šk.2022/2023)

A6 - Eksponent matrice linearnih sistema DJ (šk.2023/2024)

A7 - Linearni sistem DJ sa konstantnim koeficijentima ~ matrični metod (šk.2023/2024)

A8 - Linearni sistem DJ sa konstantnim koeficijentima ~ matrični metod dijagonalizacije (šk.2023/2024)

A9 - Egzistencija i jedinstvenost rešenja sistema DJ (šk.2023/2024)

A10 - Integral normalnog sistema DJ (šk.2023/2024)

A11 - Sistem DJ u simetričnom obliku (šk.2021/2022)

Ispitna pitanja I deo (šk.2021/2022)

Wolfram Mathematica Help (šk.2021/2022)

B1 - Dinamički sistemi - osnovni pojmovi, definicije i teoreme (šk.2023/2024)

B2 - Fazni portret dvodimenzionalnog linearnog DS sa konstantnim koeficijentima (šk.2023/2024)

B3 - Fazni portret dvodimenzionalnog nelinearnog DS - I deo (šk.2023/2024)

B3 - Fazni portret dvodimenzionalnog nelinearnog DS - II deo (šk.2023/2024)

B3A - Fazni portret dvodimenzionalonog nelinearnog DS - primena (šk.2023/2024)

B4 - Zatvorene trajektorije i granični cikl nelinearnog DS u ravni - I deo (šk.2023/2024)

B4 - Zatvorene trajektorije i granični cikl nelinearnog DS u ravni - II deo (šk.2023/2024)

Ispitna pitanja II deo (šk.2023/2024)

Način polaganja 2021 (šk.2021/2022)

Vežbe

Wolfram Mathematica files: Ojlerov metod (šk.2021/2022)

Wolfram Mathematica files: Pucerov algoritam (šk.2021/2022)

Wolfram Mathematica files: Metod dijagonalizacije (šk.2021/2022)

Detalji o predmetu