Планирана предавања - ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

Милан Ђорђевић (слика са дрона DJI M300, камером H20T)

Наслов предавања: Проучавање света уз помоћ GIS-а – водич за младе истраживаче

Предавач: др Милан Ђорђевић

Термин: : 02. 12. 2023, 12.00-13.30

Просторија: Рачунарска учионица 134

О предавању: Ученици ће, користећи отворене податке са веб ГИС портала, научити да пронађу било коју реку у Србији, чак и оне за које до сада никада нису чули. Ученици ће имати прилику да одреде координате изворишта и ушћа река и то у више картографских пројекција, као и на којој надморској висини извире река, а на којој се улива. Такође ће научити како да измере дужину реке, открију њене притоке и сазнају ком већем сливу припада та река. Анализираће кроз која насеља река протиче, а затим ће описати геологију и земљишни покривач слива те реке. Циљ овог предавања је да ученици стекну практичне вештине коришћења ГИС технологија и да разумеју како се користе просторни подаци за анализу природних ресурса.

Слика – Извор: https://www.pexels.com/

Наслов предавања: Природне непогоде – силе природе или...?

Предавач: др Милена Гоцић

Термин: 02. 12. 2023., 10.00-11.30

Просторија: Учионица 28

О предавању: Изненадни догађаји који су настали деловањем природних процеса великих размера које утичу на редовне људске активности, проузрокују жртве, губитак или оштећење имовине и у одређеној мери превазилазе капацитет заједнице да се носи са њима представљају природне непогоде или катастрофе. Настају као резултат деловања унутрашњих и спољашњих сила Земље. Према физичком узроку настанка деле се на: геофизичке, астрономске, метеоролошке, хидролошке, климатолошке и биолошке.

Менторски рад са полазником

Наслов рада: Утицај одлива мозгова на социјалну компоненту одрживог развоја локалне средине

Аутор: Никола Лилић, 2. разред, Гимназија „Бора Станковић“, Ниш

Ментор: др Јелена Живковић

Резиме: У овом раду биће представљена свест нишких средњошколаца о проблему одлива мозгова, као и утицај који он оставља на социјалну компоненту одрживог развоја. Одлив мозгова је термин који се користи за појаву исељавања радно способних, најчешће младих људи, из своје земље ради проналаска бољих животних услова. Циљ истраживања је потенцијално проналажење решења које ће младе подстаћи да остану у својој средини. Испитивањем ставова нишких средњошколаца биће приказана њихова мишљења о датој теми али и њихова идеја о проналажењу могућег решења. Добијени резултати су прикупљени коришћењем метода анкетног истраживања. Анкета је спроведена у више нишких средњих школа, међу ученицима различитог пола, узраста али и смерова које похађају. Резултати спроведеног испитивања показују да средњошколци имају велику свест о датој теми и да, нажалост, немају толико лепо мишљење о својој земљи. Испитаници су давали субјективне али и конструктивне критике данашњег друштва. Породица, као један од најбитнијих елемената сваког људског живота, је била најчешћи разлог због којег би млади остали у локалној средини. Међутим, када би им се за одлазак указала прилика, чак би се 60% испитаника трајно иселило из своје земље. Један од закључака је да млади људи такође имају високу свест о тренутним економским и политичким приликама наше земље, као и да је неопходно да се те прилике унапреде како би се млади задржали у својој земљи.

Кључне речи: одлив мозгова, млади, средњошколци, животне прилике, Ниш