1) Cilj svakog univerzitetskog studijskog programa je da proširi znanja iz pojedinih naučnih oblasti stečena u toku prethodnog obrazovanja. Biološka nauka u sprezi sa drugim prirodnim naukama našla je primenu u gotovo svim poljima ljudske aktivnosti. Rešavanje globalnih problema čovečanstva kao što su opstanak života na Zemlji, ograničenost energetskih i hranidbenih resursa, zagađenost životne sredine i održivi razvoj, gotovo je nezamislivo bez primene bioloških znanja.
Studijski program diplomskih studija Biologija ima za cilj:

 • Proširivanje znanja o evolutivnim promenama na našoj Planeti;
 • Detaljnije upoznavanje sa strukturom i funkcijom živog sveta;
 • Detaljnije proučavanje biodiverziteta biljnog i životinjskog sveta;
 • Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o organizmima i životnim procesima
 • Spoznaja o uzajamnim međuodnosima između živih bića i njihovog odnosa sa spoljšnjom sredinom;
 • Stvaranje naučnog kadra koji će primenom naučne metodologije doprinositi daljem razvoju nauke i edukaciji stanovništva;
 • Uvećanje fonda naučnih saznanja o biološkim procesima u prirodi;
 • Uvećanje fonda naučnih saznanja o diverzitetu biljnog i životinjskog sveta na našem području.

2) vrsta i obim studija

Akademske diplomske studije u trajanju od 2 godine.
Obim studija: 120 ECTS

2a) ishod procesa učenja

 • Stečeno detaljno univerzitetsko znanje iz oblasti biologije
 • Stručnost za obavljanje poslova u delatnostima koje pokrivaju sisteme u prirodi i žive organizme u naučnim, stručnim i edukativnim ustanovama
 • Razvijena sposobnost za postavljanje, razumevanje i kreativno rešavanje složenih problema, načela i teorija
 • Sposobnost primene stečenih znanja u praksi
 • Osposobljenost za dalje obrazovanje

2b) poslovi koje student može obavljati završetkom diplomskog studijskog programa

 • Naučno-istraživački i stručni poslovi u istraživanjima iz oblasti biologije
 • Naučno-istraživački i stručni poslovi u biološkim, biohemijskim i biomedicinskim laboratorijama
 • Poslovi nastavnika u osnovnim i srednjim školama
 • Poslovi predavača na strukovnim studijama na fakultetima
 • Poslovi asistenta na fakultetima i u naučno-istraživačkim institucijama
 • Poslovi naučno-istraživačkih saradnika u industrijskim postrojenjima
 • Naučni poslovi u različitim sferama društvenog života u kojima je neophodna primena znanja iz oblasti biologije (ministarstva, opštine i sl.)

3) akademski naziv: Diplomirani biolog ili (Master of Science)

4) uslovi za upis na studijski program

Završene akademske osnovne studije biologije, ekologije, molekularne biologije

5) Lista obaveznih i izbornih predmeta

p – predavanja
v – vežbe
s – seminarski rad
t – terenski rad

4. godina
PREDMET 1. semestar(p+v+s+t) 2. semestar(p+v+s+t) ESPB
Ekologija biljaka 3+2+0+1 7
Zaštita životne sredine 2+1+1+0 5
Molekularna biologija 2+2+1+0 6
LABORATORIJSKA PRAKSA 0+2+1+0 3
Izborni predmeti 9
Ekologija životinja 2+2+0+1 7
Metodologija naučno-istraživačkog rada 2+0+1+0 5
Uporedna fiziologija životinja 2+3+0+0 6
Izborni predmeti 9
TERENSKI RAD * 0+0+2+3* 3
UKUPNO 29 28-29 30

* Terenski rad se izvodi u okviru petodnevne terenske ekskurzije

Izborni predmeti
PREDMET 1. semestar(p+v+s+t) 2. semestar(p+v+s+t) ESPB
Metodika nastave botanike** 2+1+0+0 3
Entomologija 2+1+0+1 4
Sistematika i taksonomija skrivenosemenica 2+1+0+1 4
Odabrana poglavlja iz sistematike kičmenjaka 2+1+0+1 3
Izbor iz drugih studijskih programa do 4
Metodika nastave zoologije** 2+1+0+0 3
Populaciona ekologija biljaka 2+1+0+1 3
Populaciona ekologija životinja 2+1+0+1 3
Osnovi genetičkog inženjerstva 2+1+0+0 3
Izbor iz drugih studijskih programa do 3

** preporučuje se studentima koji žele da se osposobe za nastavu Biologije u školama

5. godina
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Biogeografija 3+2+0+1 7
Humana genetika 2+2+1+0 6
Termodinamika biosistema 2+2+0+0 5
Izborni predmeti 12
Imunobiologija 2+1+1+0 5
Hidrobiologija 2+1+0+1 5
Eksperimentalna biohemija i molekularna biologija 2+3+0+0 5
Izborni predmeti 10
izrada diplomskog rada 5
UKUPNO
Izborni predmeti
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Sistematika i ekologija lekovitih biljaka 2+1+0+1 5
Sekundarni metaboliti biljaka 2+0+1+0 4
Zaštita biološke raznovrsnosti 2+0+0+1 4
Izbor iz drugih studijskih programa do 4
Mutageneza i kancerogeneza 2+0+1+0 4
Eksperimentalna hematologija 2+2+0+0 4
Bioindikatori i bioindikacije
Izbor iz drugih studijskih programa do 4

** preporučuje se studentima koji žele da se osposobe za nastavu Biologije u školama

Izborni predmeti
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Sistematika i ekologija lekovitih biljaka 2+1+0+1 4
Sekundarni metaboliti biljaka 2+0+1+0 4
Eksperimentalna hematologija 2+2+0+0 4
Električne pojave u biosistemima 2+0+1+0 4
Izbor iz drugih studijskih programa do 4
Mutageneza i kancerogeneza 2+0+1+0 5
Bionika 2+1+0+1 5
Bioindikatori i bioindikacije 2+1+0+1 5
Izbor iz drugih studijskih programa do 5