Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program doktorskih studija:

Časovi aktivne nastave ESPB
Naziv predmeta S Status predmeta P SIR
PRVA GODINA
1. Predmet izbornog bloka 1 I IB 5 15
2. Predmet izbornog bloka 2 I IB 5 15
3. Studijski istraživački rad 1 I 10 6
4. Predmet izbornog bloka 3 II IB 5 15
5. Studijski istraživački rad 2 II 15 9
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
DRUGA  GODINA
1. Predmet izbornog bloka 4 III IB 5 15
2. Predmet izbornog bloka 5 III IB 5 15
3. Studijski istraživački rad 3 III 10 6
4. Predmet izbornog bloka 6 IV IB 5 15
5. Studijski istraživački rad 4 IV 15 9
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
TREĆA  GODINA
1. Studijski istraživački rad 5 V 20 15
2. Studijski istraživački rad 6 VI 20 15
Ukupno časova aktivne nastave = 120
Izrada doktorske  disertacije VI 30

Lista predmeta na studijskom programu doktorskih studija:

Šifra predmeta Naziv predmeta Status predmeta Časova aktivne nastave ESPB
Predavanja Studijski istraživački rad

Predmet izbornog bloka 1

1. F-301 Viši kurs kvantne mehanike IB 5 15
2. F-302 Fizika čvrstog stanja IB 5 15
3. F-303 Fizika jonizovanih gasova IB 5 15
4. F-304 Elementarni procesi u gasu IB 5 15
5. F-305 Fizika plazme IB 5 15
6. F-306 Fizika materijala IB 5 15
7. F-338 Poglavlja didaktike i metodike nastave fizike IB 5 15

Predmet izbornog bloka 2

1. F-307 Principi kvantne teorije sudara IB 5 15
2. F-308 Nelinearna elektrodinamika plazme IB 5 15
3. F-309 Viši kurs matematičke fizike IB 5 15
4. F-310 Strukture atoma i molekula IB 5 15
5. F-311 Kosmička plazma IB 5 15
6. F-312 Sistemi za akviziciju podataka IB 5 15
7. F-339 Poglavlja klasične fizike IB 5 15

Predmet izbornog bloka 3

1. F-313 Kinetička teorija plazme IB 5 15
2. F-314 Sudarni i transportni procesi IB 5 15
3. F-315 Teorija gravitacije IB 5 15
4. F-316 Nelinearna dinamika IB 5 15
5. F-317 Fizička merenja i senzori IB 5 15
6. F-318 Elementi neravnotežne statističke fizike IB 5 15
7. F-340 Metodologija pedagoškog istraživanja u nastavi fizike IB 5 15

Predmet izbornog bloka 4

1. F-319 Eksperimentalne metode fizike jonizovanih gasova IB 5 15
2. F-320 Modelovanje gasnih pražnjenja IB 5 15
3. F-321 Elektron atomski sudarni procesi IB 5 15
4. F-322 Sudari teških čestica IB 5 15
5. F-323 Osnovi kosmologije IB 5 15
6. F-324 Kvantna teorija polja IB 5 15
7. F-341 Poglavlja teorijske fizike IB 5 15

Predmet izbornog bloka 5

1. F-325 Fizika elementarnih čestica IB 5 15
2. F-326 Fizika električnih gasnih pražnjenja IB 5 15
3. F-327 Dijagnostika gasnih pražnjenja IB 5 15
4. F-328 Funkcionalne metode u kvantnoj teoriji IB 5 15
3. F-329 Električni proboj gasova IB 5 15
6. F-330 Fizika i tehnika solarne energetike IB 5 15
7. F-342 Poglavlja istorije i filozofije fizike IB 5 15

Predmet izbornog bloka 6

1. F-331 Kvantna teorija na nearhimedovim i deformisanim prostorima IB 5 15
2. F-332 Kvantna informatika i kvantno računanje IB 5 15
5. F-333 Fizika obnovljivih izvora energije IB 5 15
4. F-334 Primene jonizovanih gasova IB 5 15
5. F-335 Fotonika IB 5 15
6. F-336 Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem IB 5 15
7. F-337 Modelovanje električnih proboja IB 5 15
8. F-343 Laboratorijski eksperiment u nastavi fizike IB 5 15