Nastavni plan za stručni naziv: DIPLOMIRANI FIZIČAR ZA OPŠTU FIZIKU

Studije ovog obrazovnog profila omogućuju studentu da usvoji visok kvantum znanja iz fizike, matematike, fizičke hemije, mehanike, elektrodinamike, fizike atoma i molekula, fizike kondezovanog stanja materije, subatomske fizike i fizike plazme. Pored toga studenti stiču pedagoško-psihološko obrazovanje sa posebnim naglaskom na metodici fizike, čime se vrši osposobljavanje fizičara za rad u vaspitno-obrazovnim organizacijama. Diplomirani fizičari ovog profila pored mogućnosti zapošljavanja u prosvetno-pedagoškim ustanovama mogu uspešno da rade i u svim ostalim organizacijama, proizvodnim i razvojnim, koje u procesu rada koriste dostignuća fizike kao nauke.

RB. Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Izborni predmet 2+0 u 5
2. Metrologija i obrada rezultata merenja 3+2 pu 7
3. Mehanika i termodinamika 4+6 4+6 pu 25
4. Matematika I 4+4 4+4 pu 20
5. Hemija 2+2 2+2 10
6. Računarstvo sa programiranjem 3+3 pru 8
7. Psihologija 2+0 u 3
8. Elektromagnetizam i optika 4+6 4+6 pu 25
9. Matematika II 4+4 4+4 pu 20
10. Matematička fizika I 2+2 2+2 pu 10
11. Strani jezik 0+2 0+2 u 4
12. Pedagogija 2+0 u 3
13. Teorijska mehanika 2+2 2+2 pu 10
14. Filozofija i istorija fizike 2+0 u 5
15. Matematička fizika II 2+2 pu 8
16. Statistička fizika 2+2 2+2 pu 13
17. Elektrodinamika 3+2 2+2 pu 15
18. Fizika atoma i molekula 2+2 3+4 pu 16
19. Elektronika 3+2 2+3 pu 13
20. Osnove astrofizike 2+0 u 5
21. Kvantna mehanika 3+2 3+2 pu 11
22. Fizika jonizovanih gasova i lasera 3+2 u 6
23. Fizika čvrstog stanja 2+2 3+3 pu 11
24. Eksperimentalne metode u fizici 2+0 2+2 u 7
25. Nuklearna fizika 2+2 2+2 pu 8
26. Odabrana poglavlja moderne fizike 2+1 2+1 u 7
27. Metodika nastave fizike 2+3 2+3 pru 8
28. Fizika plazme 2+2 u 4
29. Energetika i fizički izvori štetnosti 2+0 u 3
30. Diplomski ispit 1+1 1+1 10
Ukupan fond časova: 15+14 13+15 12+14 14+16 16+12 14+13 17+13 16+14 300

Legenda:

Fond časova:

a+b+v:

a – časova predavanja

b – časova teorijskih / računskih vežbi

v – laboratorijskih / praktičnih vežbi

Ispiti:

u – ispit se polaže usmeno

p – ispit se polaže pismeno

pu – ispit se polaže pismeno i usmeno

pru – ispit se polaže praktično i usmeno

Izborni predmeti:

1. Sociologija

2. Filozofija

3. Jezička kultura

Strani jezik: Engleski jezik (produžni kurs) – za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik Engleski jezik (početni kurs) Ruski jezik (produžni kurs)

Seminarski rad

Student je dužan da u periodu od početka šestog do kraja osmog semestra uradi jedan seminarski rad iz predmeta iz kojih je to programom predvi|eno. Odbranjen seminarski rad je uslov za overu osmog semestra. Seminarski rad se radi iz stručnih predmeta.

Ispiti

Sadržaj predmeta Mehanika i termodinamika u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika I, koji se ranije slušao na prvoj godini studija, što važi i za sadržaj predmeta Elektromagnetizam i optika koji u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika II , koji se ranije slušao na drugoj godini studija.

Student stiče pravo da polaže ispit iz svakog predmeta posle semestra u kome je odslušao nastavu, po obavljenim vežbama i izvršenim obavezama predviđenim nastavnim programom.

Položeni pismeni ili praktični deo ispita je uslov za polaganje usmenog dela ispita.

Diplomski ispit

Nakon svih položenih ispita student javno brani diplomski rad. Diplomski rad se radi iz stručnih predmeta, u koje na smeru za stučni naziv Profesor fizike i opštetehničkog obrazovanja spadaju i predmeti iz oblasti tehnike.