Nastavni plan za stručni naziv: DIPLOMIRANI FIZIČAR ZA OPŠTU FIZIKU

Studije ovog profila su tako organizovane da pripremaju diplomirane fizičare za veoma široko područje zapošljavanja. Nastavni plan i nastavni program su tako koncipirani da studenti stiču visok stepen znanja iz teorijske i eksperimentalne fizike sa mogućnošću bavljenja aplikacijama novih tehnologija i njihovim razvojem. Mogućnosti zapošljavanja su veoma široke: naučnoistraživačke organizacije, istraživačko-razvojne ustanove i radne organizacije za namensku proizvodnju.

RB. Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Izborni predmet 2+0 u 5
2. Metrologija i obrada rezultata merenja 3+2 pu 7
3. Mehanika i termodinamika 4+6 4+6 pu 25
4. Matematika I 4+4 4+4 pu 20
5. Hemija 2+2 2+2 u 10
6. Računarstvo sa programiranjem 3+3 pru 8
7. Osnovi tehnoloških procesa 2+0 u 6
8. Elektromagnetizam i optika 4+6 4+6 pu 25
9. Matematika II 4+4 4+4 pu 20
10. Matematička fizika 2+2 2+2 pu 10
11. Strani jezik 0+2 0+2 u 4
12. Teorijska mehanika 3+3 pu 10
13. Numeričke metode u fizici 3+2 pu 6
14. Statistička fizika 3+3 pu 12
15. Elektrodinamika 3+3 pu 12
16. Fizika atoma i molekula 2+2 2+4 pu 16
17. Elektronika 3+2 2+3 pu 13
18. Fizička i tehnička merenja 2+1 2+4 pru 10
19. Automatsko upravljanje 3+3 u 6
20. Kvantna mehanika 2+2 2+2 pu 10
21. Fizika jonizovanih gasova 2+2 u 4
22. Fizika čvrstog stanja 2+2 3+3 pu 11
23. Eksperimentalne metode u fizici 2+2 2+2 u 8
24. Subatomska fizika 2+2 2+2 pu 8
25. Fizika materijala 2+2 2+2 pu 8
26. Fizika površina i tankih slojeva 2+1 2+2 u 6
27. Fizika plazme 2+0 u 3
28. Fizika lasera 2+1 u 4
29. Energetika i fizički izvori štetnosti 2+0 u 3
30. Diplomski ispit 2+1 0+1 10
Ukupan fond časova: 15+14 13+15 12+14 13+17 16+13 11+16 16+14 17+13 300

Legenda:

Fond časova:
a+b+v:
a – časova predavanja
b
 – časova teorijskih / računskih vežbi
v – laboratorijskih / praktičnih vežbi

Ispiti:

u – ispit se polaže usmeno  
p
 – ispit se polaže pismeno
pu
 – ispit se polaže pismeno i usmeno
pru
 – ispit se polaže praktično i usmeno

Izborni predmeti:

1. Sociologija
2. Filozofija
3. Jezička kultura

Strani jezik: Engleski jezik (produžni kurs) – za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik Engleski jezik (početni kurs) Ruski jezik (produžni kurs)

Seminarski rad

Student je dužan da u periodu od početka šestog do kraja osmog semestra uradi jedan seminarski rad iz predmeta iz kojih je to programom predvi|eno. Odbranjen seminarski rad je uslov za overu osmog semestra. Seminarski rad se radi iz stručnih predmeta.

Ispiti

Sadržaj predmeta Mehanika i termodinamika u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika I, koji se ranije slušao na prvoj godini studija, što važi i za sadržaj predmeta Elektromagnetizam i optika koji u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika II , koji se ranije slušao na drugoj godini studija.

Student stiče pravo da polaže ispit iz svakog predmeta posle semestra u kome je odslušao nastavu, po obavljenim vežbama i izvršenim obavezama predviđenim nastavnim programom.

Položeni pismeni ili praktični deo ispita je uslov za polaganje usmenog dela ispita.

Diplomski ispit

Nakon svih položenih ispita student javno brani diplomski rad. Diplomski rad se radi iz stručnih predmeta, u koje na smeru za stučni naziv Profesor fizike i opštetehničkog obrazovanja spadaju i predmeti iz oblasti tehnike.