1. SMER: TEORIJSKA FIZIKA

Podsmer A: Teorijska fizika plazme

Naziv predmeta Semestar ESPB
I II
1. Neravnotežna statistička fizika 30 30 10
2. Fizika plazme 30 30 15
3. Hidrodinamička teorija plazme 30 30 15
4. Specijalistički rad 20
Ukupno: 90 90 60

Podsmer B: Teorijska fizika atoma i molekula

Naziv predmeta Semestar ESPB
I II
1. Viši kurs kvantne mehanike 30 30 10
2. Principi kvantne teorije sudara 30 30 15
3. Atomske i molekularne strukture 30 30 15
4. Specijalistički rad 20
Ukupno: 90 90 60
2. SMER: FIZIKA KONDENZOVANOG STANJA MATERIJE
Naziv predmeta Semestar ESPB
I II
1. Fizika kondenzovanog stanja materije 30 30 10
2. Eksperimentalne metode u fizici kondenzovanog stanja materije 30 30 15
3. Izborni predmet 30 30 15
4. Specijalistički rad 20
Ukupno: 90 90 60

Izborni predmeti:
– Fizika tankih slojeva
– Fizika materijala
– Teorija magnetne rezonancije
– Fizika lasera
– Fizika transportnih procesa
– Spektrofizika

3. SMER: EKSPERIMENTALNA FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA
Naziv predmeta Semestar ESPB
I II
1. Specijalni kurs matematike 30 30 10
2. Fizika jonizovanih gasova 30 30 15
3. Sudarni i transportni procesi 30 30 15
4. Specijalistički rad 20
Ukupno: 90 90 60
4. SMER: NASTAVNI SMER
Naziv predmeta Semestar ESPB
I II
1. Poglavlja opšte fizike 30 30 10
2. Poglavlja didaktike i metodike nastave fizike 30 30 10
3. Nastavna sredstva u fizici 15 15 10
4. Istorija i filozofija fizike 15 15 10
5. Specijalistički rad 20
Ukupno: 90 90 60