DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE (120 BODOVA UZ PREDHODNO ZAVRŠENE OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE)
Studije drugog stepena

Naziv predmeta VII VIII IX X bodova
Prostorno planiranje 4+4 10
Psihologija 2+0 5
Stanovništvo sveta 4+3 10
Zaštita životne sredine 4+2 10
Tematsko kartiranje 4+4 10
Politička geografija 4+3 10
Izborni predmeti:
Astronomija 3+2 5
Nacionalni parkovi 3+2 5
Regionalna geografija Srbije 4+4 12
Regionalna geografija Balkanskog poluostrva 3+2 6
Metodologija NIR-a 4+2 8
GIS 4+2 6
Nacionalna turistička geografija 4+3 10
Svetska privreda 4+2 6
Diplomski rad 2+0 6
Izborni predmeti:
Geofizika 3+1 6
Politički sistemi 3+1 6

Diplomske akademske studije: smer dipl. geograf-master

Diplomske akademske studije traju dve godine i završavaju se kada student ostvari 120 ESPB bodova. To su studije drugog stepena a mogu ih upisati lica koja su završila osnovne akademske studije srodnih fakulteta ( Geografski fakultet u Beogradu, PMF u Novom Sadu i PMF u Kosvskoj Mitrovici odsek geografija smer nastavni).

Ishod procesa učenja je osposobljavanje studenata za rad u obrazovno-nastavnom procesu nastave geografije u osnovnim i srednjim školama.

Nakon završetka diplomskih studija student dobija akademaski naziv dipl. geograf-master.

Nastava je organizovana u semestrima, a terenska nastava se izvodi u toku maja meseca.

Ispiti se mogu polagati pismeno, usmeno ili praktično a način polaganja je dat u studijskom programu.