STUDIJE PRVOG STEPENA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE(180 BODOVA) – Smer turizmolog

Naziv predmeta I II III IV V VI bodova
Strani jezik-engleski 2+4 7,5
Uvod u ekonomiju 4+0 7,5
Uvod u geografiju 4+0 7,5
Osnove turizma 4+3 7,5
Strani jezik-francuski 2+4 7,5
Informatika 4+4 7,5
Pedagogija 2+0 7,5
Izborni predmeti
Poslovna matemat. 4+4 7,5
Sociologija 4+0 7,5
Strani jezik-engleski 2+4 6
Ekonomika i org. preduzeća 4+2 8
Agencijsko posl. 4+2 8
Hotelijerstvo 4+2 8
Strani jezik-francuski 2+4 6
Klimatologija u turizmu 2+2 6
Hidrologija u turizmu 2+2 6
Poslovna statist. 4+3 6
Izborni predmeti
Kulturno-istorijske osnove turizma 3+1 6
Nacionalni parkovi 3+1 6
Fizika okoline 3+1 6
Strani jezik-engleski 2+4 6
Opšta turist. geogr. 2+2 6
Region. tur. geogr. 2+2 6
Marketing u turiz. 4+0 6
Geogr. stanovn. 4+3 6
Strani jezik-francuski 2+4 6
Menadžment tur. privr. 4+2 6
Nacionalna istorija 4+0 6
Geomorfologija (za turizmologe) 2+2 6
Izborni predmeti
Geologija(za turizmologe) 3+2 6
Kartografija ( za turizmologe) 3+2 6

Osnovne akademske studije: smer turizam
Osnovne akademske studije traju tri godine i završavaju se kada student ostvari 180 ESPB bodova. To su studije prvog stepena, a mogu ih upisati lica koja su završila srednju školu u trajanju od četiri godine i položila prijemni ispit. Ishod procesa učenja je osposobiti studente za rad u turističkim organizacijama, agencijama, hotelijerstvu i sl. Nakon završetka osnovnih studija student dobija akademski naziv geograf-turizmolog. Nastava je organizovana u semestrima, a terenska nastava se izvodi u toku maja meseca. Ispiti se mogu polagati pismeno, usmeno ili praktično a način polaganja je dat u studijskom programu.